Země:  Irsko
Město: Dublin
Termín: 13. – 16. červen 2007
Účel: Účast na zasedání Kulturní komise EUROCITIES
Účastník: Mgr. Andrea Skorkovská
Komunikace: angličtina, francouzština, španělština (bez tlumočníka)

 

ÚVOD:

Ve dnech 13.-16.6.2007 se v Irsku v Dublinu konalo další pravidelné zasedání Kulturní komise Eurocities /Culture Forum Eurocities/, tentokráte byla hlavním tématem kulturní turistika.

Hlavní město Praha je členem Eurocities a je aktivní v několika komisích. Na počátku roku 2003 Odbor kultury MHMP učinil první kroky k zajištění účasti hl. m. Prahy v Kulturní komisi. Tato komise sdružuje asi 60 členských měst sítě Eurocities a schází se zpravidla třikrát do roka. Náplní její práce je mimo jiné výměna informací a zkušeností na poli kultury, iniciace výzkumů a společné kulturní projekty členských měst. V roce 2003 a 2004 se Praha zasedání kulturní komise aktivně účastnila. V únoru 2004 navíc uspořádala setkání této komise  zde v  Praze. Po dvouleté absenci byla Praha přítomna zasedání v říjnu 2006 a v březnu 2007.

 

Účel cesty:

Účelem cesty bylo zajištění účasti na zasedání Kulturní komise Eurocities, seznámení se s evropskými projekty v oblasti kultury a vůbec s děním na poli kultury ostatních evropských měst, navázání nových vztahů s představiteli evropských měst.


Organizace, místo konání:

Organizátorem bylo město Dublin. Zasedání se konalo v Dublinu  v  zasedacích sálech „National College of Ireland“ (International Financial Services Centre).

 

Účastníci:

Zasedání Kulturní komise Eurocities se účastnilo více než 70 osob z 41 evropských měst z různých států. Byli zde i pracovníci kanceláře Eurocities z Bruselu.

 

Časový průběh cesty:

Příjezd: 13. 6. 2007 pozdě v noci
Program jednání
Odjezd: 16. 6. 2007 odpoledne

 

Časový průběh cesty a program jednání:

Středa 13.6.2007
Přílet do Dublinu  v noci, cesta do hotelu a ubytování se.   

 

Čtvrtek 14.6.2007
10,15 – 11,00 – jednání s ředitelem  Odboru kultury  města Aarhus (Dánsko) Ibem Christensenem
11,30 – 12,00 - jednání se zástupci předsedajícího města Nottingham (Malcolm Wood, Michael Williams, Elene Lai) 

12,30 – 18,00Zasedání Kulturní komise  Eurocities  - National College of Ireland (International Financial Services Centre).

Průběh a témata jednání:

 • Zahájení jednání předsedajícím městem  Kulturní Komise Eurocities  - Nottinghamem /Michael Williams/ a úvodní projev starosty města Dublin pana Vincenta Jaksona/.
 • Jmenovité představení se jednotlivých účastníků zasedání.
 • Připomínkování zápisu z minulého zasedání Kulturní komise Eurocities a ze společného jednání Kulturní komise a komise Ekonomického rozvoje Eurocities, které se konalo 7. - 10. 3. 2007 v Nantes. 
 • Odsouhlasení programu zasedání Kulturní komise Eurocities  v Dublinu.
 • Nejdůležitější částí čtvrtečního zasedání byl příspěvek Vladimíra Šuchy – komisaře Evropské komise DG pro vzdělávání a kulturu, vedoucího ředitelství „Kultura  a komunikace“ , ve kterém představil materiál EK „Communication on a European agenda for culture in a globalizing world“. Tento dokument byl schválen Evropskou komisí 10. května 2007 a je vůbec první evropskou strategií pro oblast kultury. Zdůrazňuje přední postavení kultury v procesu evropské integrace a zabývá se kulturní agendou pro Evropu a vztahy se zeměmi třetího světa.

Strategie je rozdělena na 3 hlavních oblasti: na 1. propagaci kulturní diverzity a mezikulturního dialogu, 2. kulturu ve spojitosti s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost, 3. podporu kultury jako důležitého prvku  pro mezinárodní vztahy. Zároveň zřizuje „Kulturní Forum“ pro projednávání aktuálních kulturních témat. Toto Kulturní Forum je  odlišné od Kulturního fora Eurocities. Text „Strategie“ je k dispozici na MHMP-OKP.

Dalších 50 minut pan komisař Šucha odpovídal na dotazy týkající se tohoto dokumentu. Následovala dlouhá diskuse nad činností Evropské komise v této oblasti a nad dalšími kroky Kulturní komise Eurocities. Kulturní Komise připraví odpověď k tomuto dokumentu, která bude využita jako základ při jednání s Evropskou Unií. Zaměří se na podporu kulturní diverzity, mezikulturního dialogu, sociální koheze a především nároku na kulturu. Velký důraz bude kladen na kreativní průmysl jako zdroj pro inovaci, podnikání a ekonomický růst.

 • Po skončení debaty přišla na řadu zpráva předsedy Kulturní komise Eurocities /Malcolm Wood, Nottingham/.
 • A dále zpráva bruselské kanceláře Eurocities týkající se pracovního programu Eurocities pro rok 2007, nástinu pracovního programu pro rok 2008, politiky této organizace a chystaných událostí. /Silke Moschitz, kancelář Eurocities, dokumenty Implementing the EUROCITIES work programme 2007, Outline ideas for EUROCITIES Work Programme 2008 a New procedure for EUROCITIES Working Group reports and work plans.
 • Následně byla na pořadu jednání zpráva o kulturním dění na úrovni EU/ Julie Hervé, kancelář Eurocities, Malcolm Wood a Michael Williams,  Nottingham, dokument Latest developments on culture at EU level/
 • Dále navazovala zpráva o Projektu Eurocities v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008. /Silke Moschitz, kancelář Eurocities, Michael Williams, Nottingham/. Evropská komise zveřejnila v dubnu 2007 výzvu na podporu projektů, které se uskuteční v roce 2008 v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu. Základní pracovní skupina se setkala 14.05.2007 v Bruselu, aby připravila projekt pro tuto výzvu. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 31.7.2007. Projekt je zaměřen na propagaci těchto projektů v Evropě, bohužel ne na jejich financování. /Dokument: Draft Eurocities project outline for the European Year 2008/.
 • Na závěr proběhla diskuse nad tématem: spolupráce Eurocities se soukromým sektorem: ano či ne. Zda je možné přibrat soukromý sektor za přidruženého partnera Eurocities. Poprvé se toto téma objevilo na zasedání Kulturní komise v Nantes.

19,00 – 22,00 Dublin’s City Hall - Radnice města Dublin, (Dublin Literary Award - udílení literárních cen)

Ve večerních hodinách jsme navštívili radnici města Dublin, konkrétně tzv. rotundu, kde probíhalo od 20h předávání Dublinské ceny za literaturu – Dublin Literary Award - jedné z nejvýznamnějších mezinárodních událostí v oblasti literatury.

Vítězným autorem se stal Nor Per Petterson a jeho kniha Out Stealing Horses.  Předávání cen se účastnil i Salman Rushdie.

 

Pátek 15.6.2007

9,00 – 18,30Zasedání Kulturní komise Eurocities opět v zasedacích sálech National College of Ireland (International Financial Services Centre).

Průběh a témata jednání:

 • Zahájení pátečního jednání předsedajícím městem  Kulturní Komise  Eurocities  - Nottinghamem /Malcolm Wood/.
 • Následovala prezentace  města Dublin /Gina Quinn, Dublinská obchodní komora/ o důsledcích nedávných imigračních trendů na zaměstnanost, kulturu, bydlení, ekonomiku…. Dublin zažívá poslední roky opravdový boom. Počet cizinců ve městě stále roste. Velice početná je komunita Poláků a i počet Čechů pracujících v Dublinu stále roste.
 • V dalším bloku měla města představit prezentace na téma kulturní turistiky – především příklady její podpory a vlivu na  ekonomiku města.
 • Bohužel z časových důvodů nebylo možno shlédnout všechny příspěvky. Prezentace Prahy tedy nebyla nakonec představena. Byla však předána zástupcům bruselské kanceláře Eurocities a předsedajícímu městu Nottinghamu. Měla by být i k dispozici k nahlédnutí na stránkách Eurocities.
 • Kulturní turistika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí cestovního ruchu. Zároveň  hraje klíčovou roli v rozvoji sociálních hodnot.
 • Shlédli jsme následující prezentace:
  • Města Dublin: - Dick Gleeson z Útvaru rozvoje a plánování hovořil o strategii města  do budoucna a  o rozvoji kulturní turistiky.
  • Dále města Espoo: - Piia Rantala předstoupila s prezentací WEEGEE centra – aneb jak přeměnit starou tiskárnu na kulturně - turistické centrum.
  • Prezentaci města Tallin nám představila Lennart Sundja. Zaměřila se na podporu kulturní turistiky v souvislosti s přípravami na akci  „Tallin - Evropské město kultury pro rok 2011. Tištěná verze prezentace je k nahlédnutí na OKP. /Tallin’s plans to promote cultural tourism under the umbrella of becoming European Capital of Culture 2011/
  • Za město Liverpool vystoupil Neil Peterson a seznámil nás s přípravami města Liverpool na akci Liverpool 2008 (příležitosti, výzvy, cíle atd.)
  • Na závěr nám Paul Maloney ukázal regeneraci města Dublin v souvislosti s kulturní dimenzí, konkrétně s přeměnou Dublinských doků a jejich potenciálem. Prezentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na OKP. /Urban Regeneration with a highly cultural dimension: the transformation of the Dublin Docklands area/.

Odpolední blok začal rozdělením na pracovní skupiny.

Tentokráte byla na výběr 4 témata. Každý měl možnost zasedat ve dvou skupinách, neboť zasedání probíhala paralelně ve dvou blocích.

Témata byla následující:

 1. „Financování kultury“, skupině předsedala Val Birchall z Birminghamu.
 2. „Agenda 21 pro kulturu“ , kterou řídil Esteve Carames z Barcelony.
 3. „Mladí lidé a kultura“ probíhala pod vedením Goncy Ongan, z Beyoglu, Istanbul a zástupce z Lyonu.
 4. a „Nárok na kulturu“ s předsedající Valerijí Zirdzinou.

 

Já jsem se v prvním kole účastnila práce skupiny „Mladí lidé a kultura“ , kterou atypicky vedla 2 města Istanbul /Gonca Ongan, z Beyoglu, / a  Lyon.

Základním cílem této  pracovní skupiny je výměna informací, nápadů a uvedení dobrých příkladů týkajících se kulturních projektů pro mladé a podpora projektů, které přivádějí mladé lidi ke kultuře. Jedním z návrhů bylo uspořádání zasedání na téma  „Mladí lidé a kultura“ , kterého by se účastnili přímo mladí zástupci z evropských měst. V řadě měst existují zvláštní odbory /oddělení/ zabývající se potřebami mladých. Kultura by měla být prostorem pro společenské vztahy mladých lidí.. Dále se diskutoval návrh projektu Eurocities na EYID 2008.

Druhá pracovní skupina, do které jsem se zapojila, se zabývala nárokem na kulturu. Předsedala jí místo Diany Civle, která se zasedání účastnit nemohla, Valerije Zirdzina z Rigy. Cílem je seznámit se s koncepcemi kulturních politik měst, především se všemi aspekty týkajícími se nároku na kulturu – s aspektem sociálním, kulturním, finančním, duchovním,..

 

 • Po skončení práce skupin následovalo opět společné zasedání a jednotliví vedoucí přednesly závěry.
 • Závěrečný blok byl zahájen prezentací a žádostí města Osmangazi /Turecko/ stát se přidruženým členem Eurocities.
 • A rovněž žádostí města Brabantstad /Nizozemí/ o možnost rovněž se stát  přidruženým členem Kulturní komise Eurocities.
 • Po vyslechnutí a shlédnutí prezentací přišla na řadu diskuse a hlasování. Města souhlasila s přidružením obou měst.
 • Na úplný závěr předseda KK Malcolm Wood /Nottingham/ zhodnotil čtvrteční a páteční zasedání, stručně nás seznámil s další činností Kulturní komise a pracovních skupin do budoucna.

 

Sobota 16. 6. 2007

V sobotu dopoledne jsme měli jedinečnou možnost vidět jeden z příkladů rozvoje kulturní turistiky v praxi. Na programu byla kulturní setkání. Nejdříve návštěva Dublinské městské galerie the Hugh Lane s podrobným komentářem o tom, jak galerie funguje, o jejich sbírkách atd.

Především jsme ale byli seznámeni s kulturní událostí tzv. Bloomsday – jedná se o řadu kulturních akcí, které se konají při příležitosti vzpomínky na irského spisovatele Jamese Joyce a jeho knihu Odysseus. Centrum Jamese Joyce organizuje při této příležitosti během celého týdne celou řadu doprovodných kulturních akcí /hudebních, filmových, odborné přednášky, četbu z knihy Odysseus, řadu setkání  atp/. Akce vrcholí právě 16. června v Dublinu a přitahuje veliké množství Dubliňanů, Irů ale i zahraničních návštěvníků. Úspěšnost akce dokazují i plně obsazené hotely. V poledne a odpoledne pokračoval ještě program Kulturní komise Eurocities, kde měly být představeny další příklady úspěšných akcí atp. Bohužel já jsem musela odjet na letiště a nemohla jsem se tedy zasedání Kulturní komise Eurocities účastnit až do konce.

 

Závěry a přínos pro Hlavní město Prahu:

Důležitost Kulturní Komise Eurocities stále roste. Rovněž tak i počet měst, která mají zájem zasedání se účastnit a angažovat se v této komisi, což dokazují i nové žádosti o členství, resp. přidružení se ke Kulturní komisi Eurocities. Samotného zasedání Kulturní komise Eurocities v Dublinu se zúčastnilo  na 70 osob z 41 evropských měst, spolu se 3 zástupci z Bruselu. 

Zasedání v Dublinu bylo velice náročné. Program byl nabitý, jednání se protahovala, přestávky musely být vynechávány a bohužel část prezentací měst o kulturní turistice nebylo nakonec možné z časových důvodů představit. 

Eurocities mají význam celoevropský - obhajují zájmy svých členů, a to i před evropskými institucemi. Konkrétním, a to velice významným příkladem je např. příprava materiálu reagujícím na dokument EK „Communication on a European agenda for culture in a globalizing world“. Tento dokument Evropské komise představil v Dublinu eurokomisař Vladimír Šucha. Jedná se o první evropskou strategií pro oblast kultury. Eurocities k této strategii připravují dokument „Eurocities Response to the Communication „A European Agenda for Culture in a globalizing world“. /pracovní materiál je k dispozici na MHMP-OKP/. Tento dokument má být po schválení publikován v tištěné podobě a bude základem pro jednání s Evropskou komisí na poli kultury. Zároveň bude distribuován  zástupcům EU, na  Ministerstva kultur atd. Eurocities bude mít své zástupce i na prvním zasedání Kulturního Fora, které se uskuteční v září v Lisabonu. Toto Kulturní Forum je organizováno Evropskou komisí a je nezávislé na  Kulturním Foru Eurocities.

Kromě zmíněné strategie na poli kultury byla hlavním tématem zasedání v Dublinu kulturní turistika. Téma velice aktuální a pro Prahu zajímavé. Škoda, že tomuto tématu nebylo věnováno více prostoru. OKP připravil prezentaci o kulturní politice v Praze, která však z časových důvodů nemohla být na zasedání představena. Nicméně byla předána zástupcům bruselské kanceláře Eurocities a předsedajícímu městu Kulturní komise Eurocities. Kulturní turistika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí cestovního ruchu. Města vymýšlejí a (spolu)financují projekty na její  podporu. Řada zajímavých příkladů byla prezentována během zasedání – nejzajímavější byla asi přeměna staré tiskárny na kulturně – turistické centrum a projekt regenerace dublinských doků. Kulturní turistika má velký vliv na rozvoj ekonomiky a zároveň  hraje klíčovou roli v rozvoji sociálních hodnot, čehož si jsou města více a více vědoma.