MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: „Word Heritage and Contemporary Architecture“

Účastník: Ing. Aleš Kozák (MHMP OKP)

Komunikace: němčina, angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada: Zdarma účast na konferenci a převzaté materiály. Další MHMP.

Časový průběh cesty:

(přesun z Prahy do Českých Budějovic zajištěn zaměstnancem na vlastní náklady)

11. 5. 2005 - středa

7:32    odjezd vlakem z Českých Budějovic – hl. nádraží

10:57    příjezd do Vídně - Franz-Josefs-Bf.

13:00   ubytování v Hotelu Wandel

14:00 – 17:00    fotodokumentace centra města (nástavby, předzahrádky, restaurování)

12. 5. 2005 - čtvrtek

10:00    registrace a převzetí podkladů

11:00 – 13:00    workshopy v centru města - prohlídky nástaveb, diskuse

14:30 – 18:30    téma č.1:   „Světové dědictví a současný rozvoj architektury

13. 5. 2005 - pátek 

9:00 – 13:00     téma č. 2:  „Je možné oddělit zachovávání dědictví od rozvoje měst?“

14:30 – 18:30    téma č. 3:  „Současná architektura v kontextu výškových staveb města

14. 5. 2005 – sobota

9:00 – 11:15    téma č.4: „Plánování, regulace a nástroje řízení pro historická města“

11:30 – 13:00    závěrečná doporučení pro Vídeňské memorandum

13:00 – 14:00    závěrečná prezentace, převzetí dokumentů, ukončení konference

17:59    odjezd vlakem z Vídně  - Franz-Josefs-Bf, 

22:43    ukončení cesty v Písku – hl. nádraží

Předmět cesty:

Hlavním účelem pracovní cesty byla účast na mezinárodní konferenci „Word Heritage and Contemporary Architecture“, která byla pořádána organizací UNESCO – World Heritage Centre ve spolupráci s Magistrátem města Vídně, sdružením ICOMOS (International Council  on Monuments and Sites) a rakouským Ministerstvem pro vzdělání, vědu a kulturu.

Cílem konference bylo nalezení konsensu jednotlivých zástupců měst, nevládních organizací,  architektů a urbanistů při určování priorit urbanistického rozvoje  historicky významných měst nebo jejich součástí. Rozvoj města je na každé úrovni neodlučitelně spojený s jeho prostorem, který je omezený, a proto je nutné o něm zodpovědně rozhodovat. Využití místa je spojeno s geografickými a legislativními omezeními, které se střetávají s názory a chováním architektů, investorů a developerů. Důležitost tématu je podtržena naší odpovědností vůči generacím, které námi využívaný prostor dostanou ke správě v budoucím období.

Z těchto důvodů byl organizátory konference navrhnut a prezentován návrh tzv. Vídeňského memoranda  s podtitulem „World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape“.  Tento koncept se stal základem pro přednášky  a diskuse, které byly v průběhu setkání vedeny. Konečné znění je uvedeno v  příloze č. 1 nebo na: http://www.worldheritage2005.at/ViennaMemorandum_FinalfinalDraft_EN.pdf. Dokument by se měl stát společným základem pro řízení stavebního rozvoje v moderním  historickém prostředí významných města světa.

Významní účastníci konference:

  • Themba WAKASHE (World Heritage Committee, předseda organizace)
  • Michael HÄUPL (primátor města Vídně)
  • Joseph RYKWERT (Univesity of  Pennsylvania, profesor architektury)
  • Francesco BRANDARIN (UNESCO World Heritage Centre, ředitel)
  • Stephem BOND (Tuffin-Ferraby-Taylor Cultural Hiritage in London, ředitel)
  • Jaxiang SHAN (State Administrationfor Cultural Heritage in China, ředitel)
  • Manfred WEHDORN (University of Vienna, Vedoucí katedry restaurování památek)

Poznámky, návrhy a upozornění:

Při procesu zachovávání historických hodnot města je třeba využívat tržních mechanismů s jednoduchými a předem danými pravidly, spíše než definovat nové legislativní zákazy a nařízení. Na konferenci byl několikrát zmíněn fakt, že problém zachování historických hodnot a problém hospodářského rozvoje spolu nutně souvisejí.  Přístup k zachovávání historických hodnot  se nezmění, dokud si společnost neuvědomí, že historické hodnoty je potřeba také ekonomicky ocenit. Budou-li mít svojí uznávanou cenu, budou si jich vážit a ochraňovat je i samotní investoři a nejenom odborní pracovníci či veřejnost. Zachování historického dědictví musí být součástí tj. hodnotou v procesu hospodářského rozvoje. Místní politici musí počítat s tím, že způsob vnímání hodnot je dlouhodobý proces a změny nelze dosáhnout v horizontu několika málo let. Je potřeba vyvinout úsilí, aby vnímání historie a jejího dědictví bylo součástí dlouhodobé strategie – plánu rozvoje města. Tento plán nesmí podléhat krátkodobým politickým cílům.

Je potřeba si uvědomit, že vždy existuje riziko a vždy je možné pochybení. Daleko důležitější je otevřený dialog a spolupráce všech zúčastněných stran. Při vzrůstajícím tlaku investorů na výstavbu v centrech měst, musejí být stanoveny priority, cíle a nástroje, které lze efektivně využívat.

Proces vzdělávání a osvěty hraje velmi důležitou roli. Ochrana historicky cenných částí měst musí být prezentována občanům měst, jejich zástupcům, investorům.

Výškové budovy jsou pro jejich uživatele symbolem hospodářské prosperity. Jejich problémem není ani tak existence, jako jejich uvážlivé umístění v prostoru a uvedení do kontextu s okolím. Takové stavby nezasahují  do prostoru pouze vertikálně, ale ovlivňují i široké okolí budov - nutnost vyřešit návaznost na dopravu, parkovací plochy, bydlení, veřejná prostranství. Výšková budova může být kvalitním prostorem, který obsahuje více funkcí prostoru současně – zelené plochy jako součást budov.

Několik diskusí  bylo věnováno i modernímu způsobu cestování a pojetí cestovního ruchu. Názory na globální turismus se v mnohém odlišovaly. Masový způsob cestování souvisí s prosperitou moderního světa a nelze se mu vyhnout. Cestovní ruch by měl být vždy součástí zmiňovaného dlouhodobého plánu řízení města a měl by být řešen komplexně.

Město je prostorem především pro jeho obyvatele a až poté  pro turisty a investory!

Vybrané  příspěvky z konference jsou k dispozici na: http://www.worldheritage2005.at/de/dokumente.htm

Komentář k fotografiím:

V průběhu pobytu jsem se snažil navázat na fotografickou dokumentaci zaměstnanců MHMP, kteří Vídeň navštívili v zimním období.

Ze snímků je patrné, že ve Vídni dochází k prolínání staré architektury s novou a to mnohdy velice nápaditým způsobem. Široce diskutované jsou nové střešní nástavby přímo v centru města na významných stavbách jako je Hotel Sacher nebo soukromé byty ve skleněných kopulích v těsné blízkosti Hofburgu.

Inspirující je oblast prezentace restaurování (viz foto RESTAUROVANI), kde je široké veřejnosti představena historie objektu s vysvětlením procesu jeho obnovy (např.: slavný morový sloup v centrální ulici Graben). Zajímavým počinem je i restaurování věže chrámu sv. Štěpána, které je prezentováno přímo na lešení věže společně s výzvou pro občany města ke spolufinancování restaurování chrámu.

Dalším nápaditým projektem je „Das Citybike zum Nulltarif / Citybike for free“. V centru města jsou k dispozici na předem určených místech jízdní kola, které si lze volně zapůjčit (projekt je přístupný jak občanům města tak i turistům). Kola se pomocí speciálního zámku vracejí do pevně umístěných boxů v centru města a blízkém okolí.  Zde si jízdní kolo může zdarma zapůjčit další zájemce. Město tímto projektem  podporuje cyklistiku a může návštěvníky města „zavést“ na místa, která jsou zajímavá, ale nejsou středem pozornosti turistů (vhodně umístěné boxy a jejich prezentace). Celý systém je představen na internetu: www.citybikewien.at nebo v brožuře (viz příloha č. 2). Využívání vlastních kol je v centru města podporováno budováním cyklostezek a existencí míst, kde lze jízdní kola uzamknout.

Závěr:

V rámci absolvované zahraniční služební cesty  jsem navázal několik mezinárodních kontaktů a získal nové poznatky o rozvoji města v souvislosti s jeho historickým dědictvím.

Doporučuji:

  1. nechat přeložit text Vídeňského memoranda, umístit ho na internetových stranách MHMP a zaslat vedoucím pracovníkům v jednotlivých sekcích MHMP,
  2. v rámci restaurování a obnovy významných památek, vhodným způsobem informovat občany o celém projektu přímo na místě (např. formou informačních tabulí na ohrazení stavby či na lešení).
  3. zamyslet se nad možností pořádání veřejných sbírek na nejhodnotnější památky města s tím, že je velice důležitá zvolená presentace sbírky.

Přílohy:

č. 1:  VIENNA MEMORANDUM

č. 2:  Das Citybike zum Nulltarif / City for free