Účastník: Ing.Anna Zídková

Účel:  rozšíření informovanosti v současné problematice památkové péče

Země:  Spolková republika Německo

Město: Bamberg

Termín:  25. - 27. 9. 2007

Účel cesty:

Památková rezervace v hl. m. Praze je prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO stejně jako Bamberg. Důvodem cesty je porovnání přístupu k ochraně a péči o kulturně architektonické dědictví s ohledem na mojí pracovní náplň, kterou je právě ochrana architektury na svěřeném území, tj. Prahy 1.  V tomto kontextu potom posoudit, zda a jak se projevují tlaky investorů na využívání dříve neužívaných prostor např, půd pro bydlení a s tím souvisící problematika vestaveb či nástaveb včetně řešení otvírání nových prosvětlení v historických střechách, nebo užívání sklepů a přízemí pro komerční účely a posouzení, jak se změny účelu projevují ve vnější architektuře nebo dvorů či volných prostranství pro novou výstavbu a v jakém měřítku s ohledem na měřítko stávající okolní zástavby.

Časový průběh cesty:

příjezd : 25.9.2007 v 15hodin, ubytování

mezi příjezdem a odjezdem fotografické zdokumentování (cca 900 fotografií) rezervace Bamberg 

odjezd : 27.9.2007

Závěr:

Výsledkem poznatků z Bamberga je následující studie.

Památková péče v Bamberg - studie

Obsah :

 1. historická data
 2. město a architektura
 3. městské čtvrti
 4. novostavby a výškové stavby
 5. střešní krajina
 6. uliční exteriér
 7. závěr

 

 1. historická data
  • 902 první zmínka o hradu Babenberg na pahorku Domberg
  • 973 hrad připadl jako dar císaře Oty II.bavorskému knížeti Jindřichovi
  • 1007 císař Jindřich II. založil biskupství a Bamberg se stal centrem císařství
  • 1015 založení benediktinského kláštera ve čtvrti Michalsberg
  • 1012-1237 stavba císařského románsko gotického dómu sv. Petra a sv. Jiřího ve čtvrti Domberg
  • 1020 vysvěcen kostel sv. Štěpána, přestavěn v 17. stol., arch. Giovanni Bonalino a Antonio Petrini, ve čtvrti Stefansberg
  • 1063 vysvěcení pozdně románského kostela sv. Gangolfa, gotizován 1400, ve čtvrti Theuerstadt
  • 1093 zmíněno bambergské pivo
  • 1109 otevření kostela sv. Jakuba ve čtvrti Jakobsberg, nová fasáda z roku 1771
  • 1109 poprvé zmíněn Altenburg, romanticky upraven poč. 20. stol.
  • 1121-1139 stavba kostela sv. Michala ve čtvrti Michalsberg
  • 1230 první jezdecká socha v životní velikosti od dob antiky v dómu sv. Petra a sv. Jiřího
  • 1325-1375 stavba farního kostela Naší nejmilejší Paní, barokizován, ve čtvrti Kaulberg
  • 1386 stavba Staré radnice ve čtvrti Inselstadt, rokoková přestavba 1775
  • 1430 nájezd husitů impulsem pro stavbu opevnění města
  • 1475 stavba Staré dvorní správy ve čtvrti Domberg
  • 1561-1577 stavba renesančního biskupského paláce ve čtvrti Domberg
  • 1585-1587 stavba zámku Geyerswörth ve čtvrti Inselstadt
  • 1605 stavba západního křídla Nové rezidence ve čtvrti Domberg
  • 1647 založení University
  • 1696 přestavba kostela sv.Martina, arch. bratři Georg a Leonard Dientzenhofer
  • 1696-1750 barokní přestavba benediktinského kláštera ve čtvrti Michalsberg
  • 1697-1703 stavba barokní Nové rezidence, arch.Leonhard Dietzenhofer
  • 1803 zřízení špitálu v benediktinském klášteře ve čtvrti Michalsberg
  • 1808-1813 působí v Bambergu E.T.A.Hofmann romantický spisovatel
  • 1808 zřízení tanečního sálu a divadla (nyní E.T.A.Hofmanna) ve čtvrti Inselstadt
  • 1914 otevření secesního kostela sv. Otty, arch. Otto Orlando Kurz, ve čtvrti Theuerstadt
  • 1979 znovu založení Univerzity zrušené roku 1803
  • 1993 zapsání historického centra Bambergu do světového dědictví Unesca
  • 2003 otevřena přístavba divadla E.T.A.Hofmanna ve čtvrti Inselstadt
 2. město a architektura
 3. Město Bamberg se rozkládá na sedmi pahorcích na břehu dvou ramen řeky Regnitz (úvod mapa - příloha 1). Na přiložené mapě jsou červeně vyznačené hranice památkové rezervace. V samotném historickém centru situovaném v části čtvrti Inselstadt kolem Staré radnice (příloha 2) a ve čtvrti Domberg je zcela zřejmá urbanistická struktura středověkého rostlého města. Křivolaké uličky jsou lemovány domy na úzkých dlouhých parcelách, domy jsou natěsnané na sebe. Uzavřený systém středověkého města formovala potřeba obrany schopnosti města a jeho obyvatel a i nyní vyvolává pocit bezpečí a zároveň i pocit libosti - pohledy na město (příloha 3).Obchod, řemesla a v neposlední řadě církev představovala potom spojení města s ostatním světem. Důležitým prvkem pro rozvoj obchodu i řemesel byla řeka, která přinesla objekty, které typologicky vycházely z potřeb obchodu. Byly to sklady umístěné kolem ramen řeky s jeřáby na břehu k vyzvednutí zboží (příloha 9) mlýny, ze kterých však už zbyla jen znamení na jednotlivých domech, kde mlýny bývaly (příloha 10) a v neposlední řadě i jatka (příloha 10)

  Sevřenost města vychází také z kopcovité konfigurace terénu. Směrem na sever od historického centra se terén otvírá do krajiny a odpovídá tomu i urbanistické uspořádání čtvrti Theuerstadt a to typem lánové zástavby (příloha 5).Ještě dnes je v převážné většině patrné členění na obytný dům postavený do ulice, za ním následuje hospodářské stavení a potom pole, dnes zahrady.

  Historickou významnost místa je možné také poměřovat počtem kostelů a těch je v Bamberku požehnaně. Každý kostel zde, tak jak bylo obecným zvykem v případě církevních staveb co do měřítka i použitého materiálu, vytváří dominantu na vrcholu kopce zdůrazněnou vertikalitou věží, ale i monumentální centrum čtvrti, které kostel dal v převážné většině i název. Tak vznikl Domberg, Michaelsberg, Jakobsberg, Kaulberg, Stefansberg v jejich vizuálně působivé kompozici. (příloha 5).

  Velikost a množství církevních staveb ve městě bezpochyby vychází i ze skutečnosti, že Bamberg byl městem biskupským, kteří měli i knížecí titul. Za Jindřicha II. se stává i centrem Svaté říše římské národa německého a to byl rok 1007.

  Štěstím Bamberga bezesporu byla právě konfigurace terénu a ramena řeky, které nedovolily, aby se v 19.století ulice napřímily či rozšířily, případně, aby do centra byla zavedena železnice. A tak se železnice jen dotkla vnější hranice čtvrti Theurstadt na severovýchodu města a zůstala tak v dostatečné vzdálenosti od historického jádra. Podstatně výraz města neovlivnila ani průmyslová revoluce. Ve městě samotném není ani zřetelný tlak současné doby na maximální využití stávajících objemů staveb nad jejich možnosti, nejsou zřejmé rušivé nástavby či přístavby dotýkající se zejména střešní krajiny.

  Jinak město samo je skládankou objektů z různých architektonických období. Pozdní období románského slohu představuje kostel sv. Gangolfa, vysvěcený roku 1063, gotizovaný roku 1400, (příloha 6) ve čtvrti Theuerstadt. Přechod z románského období do gotiky je zřejmý na císařském dómu sv. Petra a Jiřího na Dómském náměstí (příloha 6). Renesance neměla na stavby města významný vliv, je zastoupena biskupským palácem nazývaným Starý dvůr postaveným v letech 1561-77 na místě někdejšího hradu (příloha 6). Zato baroko bylo velmi silné a v městské zástavbě velice zřetelné. Je zastoupeno jak sakrální architekturou jako např. kostelem sv. Martina ve čtvrti Inselstadt (příloha 6), tak palácovým stavebním typem jako Nová rezidence postavená v letech 1697-1703 Leonardem Dienzenhoferem s růžovou zahradou (příloha 7) a v neposlední řadě i významným městským palácovým domem Bottingerhaus ve čtvrti Stephanberg (příloha 7). Benátky může připomínat nejen rybářská ulice Klien Venedig ve čtvrti Inselstadt, ale i barokní palác Concordia postavený podle plánů Johanna Dientzehofera v letech 1715-19 pro početnou rodinu I.T.Bottingera. Stavba je působivá jak ve dne tak v noci, čistá v detailu a podle dobového obrázku z roku 1913 asi živější než na podzim roku 2007 (příloha 7). Roková přestavba je poslední vrstvou pojednání exteriéru Staré radnice. Radnice má jedinečnou polohu v samém středu města na umělém ostrůvku mezi Horním a Dolním mostem, byla několikrát přestavována, poslední restaurování proběhlo v roce 1960 (příloha 7). Podařilo se najít jednu velice kvalitní ukázku Jugendstilu z období z roku 1914 a to farní kostel sv. Otty postavený ve čtvrti Gartenstsdt, která už nepatří bezprostředně k historickému středověkému jádru města, situovaná za kanálem Main-Donau v rovinaté části města (příloha 7).

  Působení město z nadhledu při pozorování z různých vyvýšených bodů ať už terénních vrcholů nebo věží lze posuzovat z mnoha aspektů:

  půdorysu města vnímaného spolu se zástavbou. Historické jádro Bamberga si zachovalo drobnost parcelace středověké zástavby, což respektují i novostavby, které nevytváří monobloky.
  měřítka jednotlivých staveb a jejich vztah k bezprostřednímu i širšímu okolí. Z tohoto pohledu lze Bamberg hodnotit jako město staveb přiměřeného měřítka dané lokalitě, které převyšují jen historické dominantní stavby jako kostely (příloha 8).
  pojednání pláště budov, které patří k nejvíce vnímané vrstvě památky. Charakteristické pro historické centrum jsou hrázděné stavby, které jsou nejen pláštěm, ale i konstrukčním systémem (příloha 8). Pro reprezentační objekty rezidence či kostely byl použit kámen.
  rozmanitosti střešní krajiny jak z pohledu tvaru střechy tak použitého materiálu na střešní plášť. Historické jádro Bamberga zachovalo vysoké sedlové střechy se stejným sklonem jak do ulice tak do dvora s drobnými větracími vikýři pokryté pálenou taškovou krytinou z bobrovek (příloha 8).
  Od celkového působení města jako celku pak lze přejít k posouzení jednotlivostí jako okrsek, jednotlivý objekt, jednotlivý detail a to vždy v kontextu k menšímu nebo většímu celku.

 4. městské čtvrti

  Každá čtvrť města má svůj osobitý charakter, daný dobou vzniku, sociálním určením, topografickou situací. Hranicí vymezená památková rezervace města Bamberg obsahuje části čtvrtí Gartnerstadt, Inselstadt a Bergstadt s částí okrsků Inselstadt, Domberg, Michaelsberg, Jakobsberg, Kaulberg, Stefansberg, Theuerstadt. Mimo město se nachází Altenburg.

  Centrum Inselstadtu (textová příloha 11) v hranicích památkové rezervace tvoří rostlá středověká zástavba zřetelně ohraničená ulicemi vedenými v místech bývalých hradeb. Ulice jsou křivolaké, úzké. Zvláštností je rybářská ulice příznačně pojmenovaná Malé Benátky, jejíž domy mají vstup přímo z řeky. Ve čtvrti se nachází divadlo E.TA.Hofmanna, (romantický básník,skladatel, malíř a zakladatel divadelní scény), který má před divadlem svou sochu. Vzhledem k jeho významu by socha mohla být větší. Divadlo nebylo postaveno jako samostatná divadelní budova, ale vzniklo jako srostlice několika domů, která byla obestavěna skleněnou novostavbou otevřenou v roce 2003. Na ostrově v levém rameni řeky stojí Radnice Schloss Geyerswort s věží s nádhernou krovovou konstrukcí. Pohledy z věže na město jsou zase jiné, protože město je blízko. Na Radnici v době návštěvy probíhaly dny Evropského kulturního dědictví, podávala se polévka, pivo a pečivo Apfelweibla (formička podle E.T.A. Hofmanna). Na samostatném umělém ostrůvku v levém rameni řeky byla postavena Stará radnice, podle pověsti, aby nebyla v žádné čtvrti. Při Starém kanálu zůstaly objekty skladů i s jeřáby na břehu řeky. V jednom případě byl sklad přestavěn, do ulice s otevřením prosklenými stěnami. Z venku nebyl nový účel užívání zřejmý, ale objekt byl opuštěný.

  Stejně tak centrum Dombergu (textová příloha 12),které se prostírá pod růžovou zahradou Rezidence, tvoří rostlá středověká zástavba. Čtvrti dominuje prostorné náměstí Dómplatz s dómem sv.Petra a Jiřího, Rezidencí a budovami Staré dvorní správy. V dómu bylo v době návštěvy probíhala časově omezená instalace modrého nasvětlení interiéru krypty. I když se může jevit barevné nasvětlení interiéru diskutabilní, je třeba přiznat, že v tomto osvětlení byly zřejmé detaily, které jinak pozornosti návštěvníka uniknou. V Rezidenci je umístěna galerie, která prochází postupným restaurováním. Pozoruhodné bylo, že restaurování probíhá za běžného provozu s minimálním prostorovým omezením. Takže návštěvník je přímo přítomen procesu restaurování, což je úžasné, neboť se každý může přesvědčit o jak náročnou a odbornou činnost se jedná. Součástí byla i výstava k samotnému restaurování. Škoda, že tento způsob nebyl umožněn při restaurování Schvarzenberského paláce, určitě by to byl jedinečný zážitek. Za povšimnutí stojí historická dlažba náměstí, která ve městě není pravidlem.

  V památkové rezervaci je část Kaulbergu (textová příloha 13) s výškovou dominantou farního kostela Naší Nejmilejší Paní a Karmelitánský klášter. Určitě je zvláštností novodobá, ale historizující, přístavba evangelického kostela k původně gotickému kostelu. Ještě zvláštnější a opravdu nevidoucí je využití obou půd nad kostelem pro bydlení, jak nad novou dostavbou tak nad gotickou částí, s prosvětlením půdy dvojicí střešních oken, které jinak nejsou téměř používány. U kostela Karmelitánského kláštera je dost necitlivě částečně zazděna dolní část portálu s ponecháním proskleného nadsvětlíku. Opuštěný domek byl jeden z mála, které byly v Bambergu vidět.

  Pro okrsek Stephansberg (textová příloha 14) byly charakteristické mlýny, po kterých zbyla už jen domovní znamení. Podle znamení tam byly i pivovary. Zachován zůstal klášterní pivovar s vysokým cihelným komínem ukončeným plechovou otočnou stříškou. V centru na kopci opět kostel, v tomto případě kostel sv.Stephana. Kdo tu bydlel lze odvodit třeba z názvu ulic, např. Judenstrasse, kde je také palác Bottingerhaus nebo vila Concordia, obě stavby stejného majitele.

  Okrsek Michaelsberg (textová příloha 15) je stranou historického centra na dalším vrcholu kopce. Dominantní polohu nad městem ještě podtrhuje klášter s kostelem sv. Michaela. Z teras kláštera je výhled na celé město včetně výškových budov za hranicemi památkové rezervace směrem severovýchod.

  Na této straně levého ramene řeky Regnitz je i další okrsek Jakobsberg (textová příloha 16) s kostelem sv.Jakuba.

  Na sever při pravém rameni řeky Regnitz leží poslední okrsek, který je zahrnutý do památkové rezervace města Bamberg, Theuerstadt (textová příloha 17). V okrsku se nachází hned tři kostely sv. Gangolfa, sv. Otty a Božího hrobu. Tato část města má zcela odlišný systém zástavby než ostatní okrsky, jedná se o lánovou zástavbu, která vychází z rovinaté konfigurace terénu. Stále se zachovala původní úzká parcelace území někde i s políčky za obytným domem orientovaným do ulice a hospodářským stavením. Sídlí zde i městské zahradnictví.

  Mimo památkovou rezervaci na nejvyšším kopci města stojí Altenburg (textová příloha 18) s věží 33m vysokou, který střežil město od západu. Prvně je hrad zmiňován v roce 1109. Hrad byl romanticky upraven ve 20.století. Cesta na hrad je velice romantická a skýtá nádherný pohled na město. Ohromí vyvážený vztah vertikál duchovních ohnisek města a horizontál městské zástavby bez diskutabilních novodobých zásahů. Odtud se město jeví jako krajina drobných střech.

 5. novostavby a výškové stavby

  Novostavba v historickém prostředí celku města může být řešena tak, že respektuje či alespoň bere na vědomí hodnoty historického prostředí a to měřítko, tvarosloví, barevnost, detail anebo je pojata jako individuální monument bez vazeb na bezprostřední okolí a bez kontextu širšího okolí, bez ohledu na měřítko, obvyklou parcelaci v místě, uliční čáru, tvarosloví použitý materiál, barevnost.

  V Bambergu se najdou jen novostavby, které v každém případě respektují historické prostředí měřítkem. Příkladem novostaveb, které respektují měřítko historického prostředí a základní výraz tvarosloví i když pojaté ve zjednodušené formě, může být jednotlivá stavba obytného domu na Konigstrasse nebo hotel Ibis anebo obytný komplex obytných budov za hotelem realizovaný v roce 1989 na Theatergasse. Jiný přístup byl zvolen v případě novostavby univerzitní knihovny. Knihovna respektuje měřítko místa, ale byla zvoleno novodobé tvarosloví a materiály sklo a nosná kovová subtilní konstrukce.

  Samostatnou kapitolou je stavba evangelického kostela okrsku Kaulberg historickém, o které je pojednáno v kapitole městské čtvrti, ale systémově patří i do této kapitoly.

  Za velmi citlivou lze považovat nástavbu objektu Správa justičních poplatků na Heiliggrabstrasse i přístavbu schodišťového tělesa jednoho historického objektu Univerzity v ulici An der Universität. Obdobně byla pojata i přístavba divadla A.T:Hofmanna otevřená v roce 2003. Přístavba nebyla jednoduchá. Architektonická soutěž proběhla v roce 1998/11, kterou vyhrál arch. K.P.Springer z Hannoveru, ve 12/1998 bylo stavební povolení. Při stavbě vypukl v roce 2000 požár, který stavbu prodražil o 0,9 mil.Eur. Přípravu provázely spory s památkáři a archeologický průzkum s nálezy ze 13.-16 století. Přístavba a rekonstrukce přišla na cca 20 mil Eur.

  Stejně jako Praha má výškové stavby na Pankráci, tak i Bamberg má za hranicí památkové rezervace své výškové stavby, které se objeví při pohledu z teras kláštera sv. Michaela. Naštěstí se nejedná o mrakodrapy.

 6. střešní krajina

  Jedním z pohledů posuzování kompozice městu jako celku a jednotlivého objektu v rámci tohoto celku je posuzování střešní krajiny. Má významnou úlohu zejména u měst, která jsou pohledově exponována z vysoko položených míst nejen z věží ale i z vyhlídkových bodů daných konfigurací terénu. Takovým městem stejně jako Praha je Bamberg, který je možné pozorovat ze sedmi pahorků města a věží, kterých je opravdu hodně.

  Střešní krajina historického jádra Bambergu zůstala ušetřena megalomanských zásahů. Historické větrání půd bylo malými vikýři. Osvětlení nově užívaných půdních prostor je řešeno drobnými vikýři, i když někdy ve dvou i třech řadách nad sebou, což tvar střechy přetěžuje, ale nedá se říci, že je se jedná o obecný jev, spíše se jedná o ojedinělé případy. Vikýře jsou užívány pultové, se sedlovou i s valbovou střechou, boky jsou omítané. K osvětlení půd jsou užívána střešní okna přiměřených rozměrů, nikde nebylo vidět okno ateliérové. Charakteristická pro bambergské střechy je pálená střešní krytina typu bobrovka jednoduše kladená.

  Dvorní nástavba s terasou v posledním patře orientovaná do dvora nebyla v Bambergu vidět. Po dlouhém hledání byly objeveny pouze dva případy a to ještě mimo historické centrum.

  Také satelity nejsou novodobou hojnou ozdobou střech. V benediktinském klášteře na Michaelsbergu byl satelit schovaný za otevřeným oknem.

  Na střechách nebylo k vidění ani zařízení pro chlazení. Jedna chladící jednotka byla objevena na zadní zdi domu mimo všechny exponované pohledy.

  Při celkovém pohledu na střechy Bambergu lze jen závidět a konstatovat, že zásahy do střešní krajiny nejsou příliš agresivní, velikost osvětlovacích otvorů je přiměřená, počet otvorů je omezený a celkovou kompozici střešní krajiny novodobé zásahy do střešního pláště nedevastují. V samotném historickém centru při pohledu z terasy Rezidence jsou zřejmě půdy zachovány bez novodobého užívání na bydlení, neboť je patrné jen provětrávání půd malými pultovými vikýřky. (příloha textu 20)

 7. uliční exteriér

  Nedílnou součástí pláště domů jsou okna. Okna zejména v případě jednoduchých stereotomních fasád dodávají domu charakter a výraz. A právě okna vzhledem k tomu, že jsou vyrobena ze dřeva, tj. z materiálu menší trvanlivosti než zdivo, jsou ohroženým prvkem. Při jejich náhradě novým prvkem se ne vždy podaří provést přesnou kopii okna z různých důvodů, ať už z nedbalosti, úspory nákladů nebo i z důvodů nových zvýšených požadavků na tepelnou ochranu interiéru. Nové okno je potom zbaveno původní subtility, je provedeno ve zjednodušeném detailu, případně i osazeno v jiné poloze ve vztahu k rovině fasády. Nové okno používá nové kování, které umožňuje jiný způsob otevírání a to zejména vyklápění okna v celé ploše otvoru, což je naprosto ahistorické. V neposlední řadě je důležitý použitý materiál na nová okna, kterým historicky bylo dřevo, ale nové materiály se snaží prosadit i v případě oken a to zejména plast, který je nevhodný i z pohledu stárnutí materiálu.

  V Bambergu bylo možné v případě nových oken najít všechny nešvary výše vyjmenované:

  • okno otvírané jako celek se zjednodušenou profilací rámů
  • okno členěné do „T“ s výklopnými dolními křídly
  • okna nečleněná
  • okna plastová
  • předsazené novodobé žaluzie

  Na druhé straně je možné vidět, zejména v historickém centru kopie oken historických kvalitně provedených

  Možná ještě větší, než na výměnu oken, je tlak na výměnu výkladců. A tak v Bambergu lze vidět výkladce provedené v souladu s historickým prostředím, ale i výkladce novodobé, které neberou ohled ani na historické prostředí ani na historicky používané materiály a jsou provedeny z plastu. Pro plastový výkladec v podobě, jak je proveden v lékárně na Grun Marktu v okrsku Inselstadt nelze najít žádnou omluvu. Jen v jednom případě byl objeven v uliční fasádě vjezd do garáží v historickém domě s drobným členěním, tedy neúměrný proporcím členění fasády otvory

  Reklama v Bambergu byla spíše omezena na krátkodobé akce formou převěsů, u kterých se dá předpokládat, že po skončení akce budou odstraněny. Trvalé informace umístěné na fasádách byly přiměřené prostředí a nebylo jich mnoho, spíše málo.

  Markýzy umístěné na uličních fasádách domů jsou průvodním prvkem pro zdůraznění jednotlivých obchodů, či vstupů nebo ke krytí předzahrádek proti povětrnostním vlivům. Lze pozorovat i v Bambergu odklon od plastových korbových markýz k plátěným výsuvným, ale nebyli jich mnoho, je docela dobře možné, že tomu tak bylo, že už bylo září a tedy po hlavní turistické sezóně.

  Ještě sezónější záležitostí jsou restaurační zahrádky umístěné před domy na ulici a tak v době návštěvy jich nebylo mnoho k vidění, asi proto, že bylo září a pršelo. Žádná z těch, co zůstaly, však nebyla postavena na vyvýšeném podiu, ani na koberci, někdy byla doplněna jednotlivými slunečníky, v této době spíše deštníky, ani vymezení zahrádek nebylo nikterak výrazné, snad jen v jednom případě.

  Charakteristická pro historickou zástavbu je vydláždění komunikací i chodníků kamennou dlažbou. I v Bambergu je větší část komunikací vydlážděna, v malé míře je na komunikacích asfaltový povrch. Za pozornost stojí dláždění Domplatzu před Rezidencí a dómem ze štípané nepravidelné dlažby s ochozeným povrchem. Zajímavostí je umístění malých mosazných desek v dláždění chodníku na Luitpoldstrasse se jmény lidí, kteří v domě bydleli, a kteří byli deportováni a skončili v koncentračních táborech.

  I zde bylo možné pozorovat navyšování úrovně zadláždění oproti původnímu stavu, které provází utopení vstupů do domů. Co nebylo vidět je drobný městský mobiliář jako lavičky, prostorný Domplatz by lavičky určitě unesl. Auta parkují na vyznačených místech na komunikacích zejména v odlehlejších ulicích, v centru na náměstí u divadla jsou umístěny velké podzemní garáže.

 8. Závěr
 9. Závěrem lze konstatovat, že v Bambergu není na první pohled zřejmý ekonomický tlak na nadměrné užívání půd historických objektů v celé památkové rezervaci.

  Není ani zřejmý tlak na nadměrné využití pozemků objemově naddimenzovanými novostavbami, které přetěžují historickou urbánní strukturu. Je spíše zohledněna přiměřenost měřítka novostavby k dané lokalitě a jsou použity výrazové prostředky vhodné pro historické prostředí anebo odlišné jako sklo a kov, ale v subtilním provedení.

  Nadměrné zatížení města výškovými stavbami se neobjevuje ani za hranicemi památkové rezervace.

  Městský interiér není přetížen reklamou.

  Bamberg je pohodové historické město . Bamberg je pohodové historické město, které respektuje mezinárodní Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy i čl.11 zavádějící povinnost smluvních stran podporovat využívání chráněných statků s ohledem na potřeby současného života, jakož i adaptaci starých budov pro nové účely, je-li to vhodné a to se v Bambergu děje.