Účastníci:

  • Mgr. Bohumil Černý, radní HMP
  • Jan Kněžínek, ředitel MHMP-OKP
  • JUDr. Marie Widemannová, asistentka radního

Termín: 9. - 10. února 2006

Účel: Návštěva veletrhu Reisen 2006 Hamburk

Komunikace: angličtina, němčina (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

 

Průběh cesty:

9. 2. 2006

9:45 přílet do Hamburku

11: 00  Odjezd na veletrh

13:00 -  14:00 Jednání s Ing.Průšou (přístav Hamburk, vedoucí pražské kanceláře)

14:00 – 15:00  Jednání s paní Cordelií Weis, město Hamburk, zahr.odd.

16:00 -  18:00 Prohlídka přístavu

 

10.2. 2006

10:00- 16:00 Výstaviště

Jednání s představiteli Czech Tourism (p.Rončák-ředitel zastoupení pro SRN, p.Kolářová, manažerka veletrhu).

Jednání se zástupcem hejtmana Karlovarského kraje  p.Behenským.

16:00 – Odjezd na letiště

19:30 – Přílet do Prahy

  

Výsledky a závěry:

Účelem cesty bylo posílit význam prezentace Prahy, která vystavovala v Hamburku poprvé,

zhodnotit úroveň a zajištění prezentace a podpořit zájem německé klientely o Prahu v rámci úsilí o zvýšení dynamiky na německém trhu.

Ve srovnání s  Utrechtem má město Hamburk rozsáhlejší zázemí a kvalitnější zařízení pro veletrhy cestovního ruchu. Počet vystavovatelů přesahuje tisícovku a účastní se asi 80 zemí. Počet návštěvníků pak přesahuje 100 000 osob. Poslední dobou příliv německých turistů do Prahy stagnuje, turisté přijíždějí zejména z příhraničních oblastí, proto severoněmecká klientela se jeví jako výrazný potenciál pro další příliv bohatých německých turistů do Prahy.

Stánek Prahy nebyl tentokrát umístěn vedle expozice Czech tourismu, tedy nenavazoval přímo na nabídku České republiky a Karlovarského kraje. Takové umístění může být sice určitou výhodou, neboť skuteční zájemci o Prahu si příslušný stánek najdou a prospekty neodebírají náhodní kolemjdoucí, nicméně vhodnější je umístění odpovídající zeměpisnému určení. Tentokrát byl  pravděpodobně požadavek na obvyklé umístění  zpožděn kvůli schvalování prezentace Prahy v termínech na konci roku, proto je vhodné brát tento fakt v úvahu a snažit se v příštím období schvalování prezentací učinit pokud možno s dostatečným předstihem. Nicméně nad vlastní návštěvností stánku tak, jak se tentokrát realizovala, lze vyjádřit spokojenost. Počet zájemců úměrně stoupal od zahájení výstavy a plně kulminoval o víkendu (zpráva PIS ze soboty 11.2.).

Stánek navštívil k jednání pan Ing.Bohumil Průša, vedoucí zastoupení pro Prahu  „Hafen Hamburg Marketing“, v tomto spolku je řada význačných pražských firem zabývající se vodní a kombinovanou dopravou, tiskový mluvčí zastoupení pan Horst Grubert se zabývá rovněž turistickým ruchem a podporuje česko-německé obchodní vztahy. Podal řadu zajímavých informací o městě a o přístavu a rozvoji všech ekonomických odvětví, pro které má Hamburk velký význam  Jednání se rovněž zúčastnila paní Cordelie Weis, ze zahraničního oddělení správy města Hamburku. Paní Weis je odpovědná za vztahy s partnerskými městy, mezi které se významně řadí Praha, styky mají již 15-letou tradici. Omluvila na setkání senátorku pro kulturu paní Karin von Welck, která bohužel nebyla v daném termínu v Hamburku. Příští společnou akcí, do které jsou zapojena další německá města, bude odborný seminář, organizovaný v Praze. Kulturní a vzdělávací styky samozřejmě výrazně posilují turistický ruch. Z těchto setkání byly pořízeny fotografie.

Zástupci CzechTourismu, pan Miroslav Rončák, ředitel zastoupení pro SRN a paní Martina Kolářová, manažerka veletrhů, seznámili delegaci Prahy se svými aktivitami na německém turistickém trhu a dále systémem zajišťování prezentace České republiky CzechTourismem.

CzechTourism totiž nabízí na některé vybrané veletrhy cestovního ruchu zdarma prezentaci pro jednotlivé kraje České republiky včetně Prahy na vymezeném menším prostoru v rámci celorepublikové prezentace. Praha využila této možnosti například v lednu 2006 na veletrhu v Lucemburku, další možnosti budou vyhodnoceny. Je však v zásadě nanejvýš vhodné prezentovat tak významnou turistickou destinaci, jakou je Praha, odděleně a vyčlenit na ni více kvalifikovaných průvodců, a to zejména na těch nejvýznamnějších veletrzích, které byly vybrány. Pro tento rok je vcelku dobrá vyváženost pro veletrhy cestovního ruchu zajištěna, včetně zhodnocení doplňkové možnosti prezentovat se s ostatními kraji v rámci celé ČR na k tomu určených veletrzích.

Koneckonců cestou samostatné prezentace se ubírá, a to nejvhodněji se zacílením na německou klientelu, Karlovarský kraj, nabízející zejména proslavené lázně. Se zástupcem hejtmana panem Jiřím Behenským byly vyměněny zkušenosti z prezentace zejména v Německu, zájem o západočeské lázně byl také značný. Problémy krajů jsou však s Prahou hůře srovnatelné, nemají často dobudovanou kvalitní infrastrukturu včetně dopravní, lépe je na tom  Karlovarský kraj, který například připravuje rozšíření letiště.

Úkoly:

MHMP-OKP (PIS) - Spolupracovat s CzechTourismem za účelem využití dalších veletrhů, kde Praha není    samostatně zastoupena.

MHMP-OKP (PIS) - Průběžně vyhodnocovat prezentace Prahy na veletrzích cest.ruchu a připravovat výhledy na příští období  ve formě kvalitní prezentace, a to bez prodlení, které by zavinilo umístění stánku mimo hlavní okruh středoevropské destinace.