Hl. m. Praha zahájilo po rozsáhlé diskusi transformaci svých divadelních příspěvkových organizací v roce 2001 na základě podrobné analýzy provedené Divadelním ústavem (v plném znění je zveřejněna na  internetových stránkách hlavního města Prahy www.praha-mesto.cz, část „Úřední deska“). Tato transformace je realizovatelná pouze cestou zrušení stávající příspěvkové organizace a založením nového právního subjektu, který nadále bude vyvíjet divadelní činnost, jako „veřejnou službu“, podporovanou hlavním městem Prahou. Hlavní důvody, pro které město k tomuto náročnému procesu přistoupilo, a cíle  transformace jsou:

 1. Možnost svobodnějšího a operativnějšího rozhodování o finančních prostředcích, které není možné u stávajících příspěvkových organizací zřizovaných městem či státem. S tím souvisí ovšem také zvýšení odpovědnosti transformovaných subjektů za hospodaření s těmito prostředky.
 2. Výlučná odpovědnost statutárních orgánů transformovaných subjektů (správní rada u  o. p. s., jednatelé u  s. r. o.) za činnost  těchto subjektů – divadel. Město tak již neřeší – a ani řešit nemůže – vnitřní, zejména personální záležitosti v těchto divadlech.
 3. Rovnější přístup divadel, realizujících divadelní činnost jako veřejnou službu, k veřejným prostředkům.
 4. Vytvoření základní divadelní sítě, finančně podporované hlavním městem Prahou, tvořené:
   • divadly – příspěvkovými organizacemi zřizovanými hlavním městem Prahou
   • divadly – transformovanými z bývalých příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou (o. p. s., s. r. o.)
   • divadly, založenými jinými soukromoprávními subjekty, na jejichž vzniku se město sice nepodílelo, ale která si finanční podporu svojí činností  a významem zaslouží.

 

Svůj dlouhodobý a trvalý zájem přispívat k rozvoji divadelního umění na svém území i v budoucnu vyjádřilo město přijetím usnesení zastupitelstva HMP č. 35/35 ze dne 29.11.2001, jehož součástí je také Deklarace hlavního města Prahy o podpoře profesionálního divadla. V ní hlavní město Praha deklarovalo svůj záměr podporovat i v příštích obdobích, tj. se změnou zřizovatelského a dotačního systému stávajících příspěvkových organizací, divadelní činnost a přispívat na tuto činnost alespoň na úrovni výše stávajícího příspěvku. V Deklaraci se tak promítá jedna z radou HMP přijatých zásad postupu transformace příspěvkových organizací – divadel, a to uzavírat s nově vzniklými právními subjekty grantové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na čtyři roky ve výši cca 100 % současného neinvestičního příspěvku v jednotlivých letech trvání smlouvy (usnesení rady HMP č. 1406 ze dne 21. 11. 2000, ZHMP informováno tiskem č. Z 633 dne 23. 11. 2000). S tím souvisí i vytvoření materiálních podmínek pro fungování nových subjektů, které se promítá do zásady vložení movitého majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, se kterým dosud hospodařily předmětné příspěvkové organizace, vkladem zakladatele, případně darováním tohoto majetku nově vznikajícím subjektům.

 

Pro zachování stability pražské divadelní sítě schválilo hlavní město Praha cestu postupné transformace, kdy pro první etapu byly zvoleny takové formy a metody, při nichž zůstává zachován přímý vliv města na kvalitu veřejné služby. Město přijalo záměr stát se spoluzakladatelem – spolu se stávající příspěvkovou organizací – obecně prospěšných společností – divadel – a tím se stát garantem transformace po právní i ekonomické stránce. Protože stávající činnost divadel dosud zřizovaných hl. m. Prahou je poskytováním veřejné služby, přijalo ZHMP usnesením č. 35/35 ze dne 29. 11 .2001 záměr v 1. etapě transformace spoluzaložit se stávajícími příspěvkovými organizacemi Činoherní klub a Divadlo Archa obecně prospěšné společnosti téhož jména; tj. takové subjekty, které poskytují veřejnosti služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Tímto postupem je jednoznačně deklarováno faktické pokračování činnosti příslušného divadla. Dochází k nejpřehlednějšímu převodu majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy mezi o. p. s. a příspěvkovou organizací a po zrušení příspěvkové organizace, která stále zůstane uvedena v rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem v Praze jako spoluzakladatel, bude práva zakladatele vykonávat nadále pouze hl. m. Praha.

 

Odlišná situace byla v případě divadla Semafor Praha, které je autorským divadlem Jiřího Suchého, je jeho vkladem do české kultury i do pražského divadelního života. Tomu je uzpůsoben i model transformace tohoto divadla. V tomto případě výše cit. usnesením ZHMP č. 35/35 hlavní město zcela akceptovalo návrh pana Suchého na založení společnosti s ručením omezeným jeho osobou s tím, že dříve přijaté zásady zajištění budoucí existence transformovaných subjektů, budou v modifikované formě realizovány i vůči tomuto podnikatelskému subjektu. To se týkalo jak záměru darovat majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy, se kterým dosud hospodařila příspěvková organizace divadlo Semafor novému subjektu (především předměty divadelních výprav), tak i uzavření grantové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na čtyři roky ve výši cca 100 % současného neinvestičního příspěvku v jednotlivých letech trvání smlouvy. Stejně tak jako u příspěvkových organizací Činoherní klub Praha a Divadlo Archa Praha, je i v případě příspěvkové organizace divadlo Semafor Praha cit. usnesením ZHMP č. 35/35 ve znění usnesení ZHMP č. 48/07 ze dne 17. 10. 2002 schválen záměr zrušit tuto organizaci do 6 měsíců od založení nového právního subjektu, nejpozději do 31. 12. 2003.

 

Současný stav transformace

 

Činoherní klub

Usnesením ZHMP č. 40/08 ze dne 4. 4. 2002 byla schválena zakládací smlouva Činoherního klubu, o. p. s., uzavřená mezi hlavním městem Prahou a příspěvkovou organizací Činoherní klub Praha. Stávající majetek hl. m. Prahy, se kterým příspěvková organizace hospodařila, byl podle stavu ke dni 1. 1. 2002 oceněn soudním znalcem a zakládací smlouvou vložen vkladem zakladatele do  o. p. s.  s tím, že je smluvně omezeno zcizování tohoto majetku novým subjektem. Ve smlouvě si hl. m. Praha dále vyhrazuje právo zastoupení v orgánech o. p. s., tj. ve správní radě (v 1. správní radě PhDr. Helena Brabencová, ředitelka KUL) a v dozorčí radě (v 1. dozorčí radě JUDr. Štěpánka Palyzová, právní oddělení KUL). Smlouva byla dne 10. 4. 2002 slavnostně podepsána oběma smluvními stranami. Ke dni 21. 8. 2002 byla tato obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

Usnesením správní rady o. p. s. byl jmenován ředitelem o. p. s. s účinností ode dne zápisu do rejstříku o.p.s. stávající ředitel příspěvkové organizace Činoherní klub Praha, PhDr. Vladimír Procházka.

Grantová smlouva na období 4 let s vymezením podmínek, za kterých bude finanční příspěvek hl. m. Prahy v průběhu 4 let o. p. s. poskytován (minimální počet představení na vlastní scéně, minimální počet premiér, průměrná návštěvnost divadla a minimální počet diváků, a to v jednotlivých letech trvání smlouvy), byla – po předchozím schválení  Radou HMP usnesením č. 1650 ze dne 8. 10. 2002 - podepsána 31. 10. 2002.

 

Usnesením č. 48/07 ze dne 17. 10. 2002 rozhodlo ZHMP o zrušení části příspěvkové organizace Činoherní klub Praha ke dni 30. 11. 2002 a ukončení její umělecké divadelní činnosti s tím, že do data konečného zrušení organizace bude provádět pouze činnosti související se zrušením a vypořádáním práv, závazků a pohledávek příspěvkové organizace v rozsahu nejvýše 2 zaměstnanců a o konečném zrušení příspěvkové organizace Činoherní klub Praha ke dni 28. 2. 2003. ZHMP tímto usnesením také schválilo  obecně prospěšné společnosti Činoherní klub, o. p. s.,  finanční příspěvek - grant na období od 1. 12. 2002 do 31. 12. 2006. Ke dni 1. 12. 2002 tedy o.p.s. smluvně převzala práva a závazky stávající příspěvkové organizace (se souhlasem druhých smluvních stran). Práva a závazky, které nebyly do 28.2.2003 vypořádány, přešly podle ust. § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na zřizovatele. Majetek, který příspěvková organizace Činoherní klub Praha nabyla od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 do vlastnictví hl. m. Prahy, byl o.p.s. darován – a to podle stavu ke dni 31. 12. 2002. Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy  číslo 08/31 ze dne  29. 5. 2003, schválilo finanční vypořádání příspěvkové organizace Činoherní klub Praha za rok 2002 a za období od 1. 1. 2003 do 28. 2. 2003 ke dni 28. 2. 2003, tj. ke dni zrušení této organizace a závěrečnou informaci o ukončení činnosti této organizace k uvedenému datu.

 

Divadlo Archa Praha

Usnesením ZHMP č. 40/07 ze dne 4. 4. 2002 byla schválena zakládací smlouva Divadla Archa, o.p.s., uzavřená mezi hlavním městem Prahou a příspěvkovou organizací Divadlo Archa Praha. Stávající majetek hl. m. Prahy, se kterým příspěvková organizace hospodařila, byl – stejně jako v případě Činoherního klubu Praha - podle stavu ke dni 1. 1. 2002 oceněn soudním znalcem a zakládací smlouvou vložen vkladem zakladatele do o. p. s. s tím, že je smluvně omezeno zcizování tohoto majetku novým subjektem.

Ve smlouvě si hl. m. Praha dále vyhrazuje právo zastoupení v orgánech o. p. s., tj. ve správní radě (v 1. správní radě RNDr. Igor Němec, radní hl.m.Prahy) a v dozorčí radě (v 1. dozorčí radě Mgr. Zuzana Navrátilová, vedoucí právního oddělení KUL). Smlouva byla dne 10. 4. 2002 slavnostně podepsána oběma smluvními stranami. Ke dni 11. 9. 2002 byla obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

Divadlu Archa se situace velmi zkomplikovala srpnovou povodní, kdy divadlo bylo do výšky 4,5 m zatopeno a prostory divadla a některé movité věci zde umístěné byly zničeny. Nový subjekt – obecně prospěšnou společnost Divadlo Archa, o. p. s., jejímž je hlavní město Praha spoluzakladatelem, nebylo možné postavit do funkce „likvidátora škod“ vzniklých příspěvkové organizaci. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 11/27 ze dne 30. 11. 2003 rozhodlo o zrušení části příspěvkové organizace Divadlo Archa Praha ke dni 30. 11. 2003 a ukončení její umělecké divadelní činnosti s tím, že tuto činnost bude od 1. 12. 2003 zajišťovat Divadlo Archa, o.p.s. ZHMP rovněž rozhodlo o konečném zrušení příspěvkové organizace, tj. té její části, která bude od 1. 12. 2003 v počtu nejvýše 3 zaměstnanců zajišťovat činnosti související se zrušením této organizace a s vypořádáním jejích práv, a to ke dni 29. 2. 2004. Cit. usnesení ZHMP rovněž rozhodlo o udělení účelové dotace – grantu obecně prospěšné společnosti Divadlo Archa, o.p.s., na období od 1. 12. 2003 do 31. 12. 2007.

 

Semafor

Ke dni 11. 3. 2002 vznikl Semafor, společnost s ručením omezeným. Na základě usnesení Rady HMP č. 0742 ze dne 21. 5. 2002 byla mezi hlavním městem Prahou a divadlem Semafor uzavřena dne 17. 6. 2002 darovací smlouva, kterou hl. m. Praha darovalo spol. s r. o. Semafor movitý majetek – především předměty divadelních výprav, a to podle stavu ke dni 31.12.2001. V souladu se stávající zřizovací listinou příspěvkové organizace Semafor Praha, byl ostatní majetek, se kterým příspěvková organizace Semafor Praha hospodařila, převeden Hudebnímu divadlu v Karlíně, které jej smlouvou o nájmu věcí movitých, uzavřenou dne 28. 6. 2002 pronajímalo Semafor, spol. s r. o. Zároveň byla uzavřena téhož dne, rovněž s účinností od 1. 7. 2002, nájemní smlouva mezi HDK a Semafor, spol. s r. o., o nájmu prostor Karlínku.

Při srpnové povodni byl Karlínek, který se nachází v podzemních prostorách HDK, zcela zaplaven vodou. Zároveň byl zničen i veškerý movitý majetek, který zde byl umístěný. Společnost s ručením omezeným Semafor od září 2002 nemá stálou scénu, vystupuje v pronajímaných divadelních sálech a na zájezdech.

Na základě usnesení ZHMP č. 43/29 ze dne 27. 6. 2002, byla dne 18. 7. 2002 uzavřena mezi hlavním městem Prahou a Semafor, spol. s r. o., grantová smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na období 4 let, se stanovením  podrobných výkonových ukazatelů a dalších podmínek, jejichž splněním je podmiňováno průběžné poskytování finančních prostředků hl. m. Prahou dle cit. smlouvy. Dodatkem ke smlouvě ze dne 17. 10. 2002 byly výkonové ukazatele upraveny úměrně situaci, která vznikla po povodni.

Usnesením č. 42/60 ze dne 31. 5. 2002 ZHMP schválilo zrušení části příspěvkové organizace Semafor Praha ke dni 30. 6. 2002 a ukončení její umělecké činnosti a zrušení příspěvkové organizace Semafor Praha ke dni 31. 10. 2002. Od 1. 7. 2002 do 31. 10. 2002 byl v příspěvkové organizaci Semafor Praha pouze jeden zaměstnanec, který plnil úkoly související se zrušením této organizace a s vypořádáním jejích práv a závazků.

Zastupitelstvo hl.m.Prahy, schválilo svým usnesením ze dne 27. 2. 2003, finanční vypořádání příspěvkové organizace Semafor Praha ke dni 31. 10. 2002 a závěrečnou informaci o ukončení činnosti této organizace k uvedenému datu.

 

Nedílnou součástí transformace pražské divadelní sítě je i transformace jedné ze scén Městských divadel pražských – divadla Komedie, a to v souvislosti  se skutečností, že umělecký šéf divadla Komedie pan Michal Dočekal se ke dni 1. 7. 2002 stal šéfem činohry Národního divadla. S transformací divadla Komedie se počítalo původně až v r. 2003, ale nová situace tuto transformaci urychlila. Rada HMP usnesením č. 1842 ze dne 6. 11. 2001 rozhodla, že si město pronajme od vlastníka objektu, kterým je Česká republika – Ministerstvo financí, prostory divadla a na základě podnájemních smluv (kde výše ceny za podnájem je stejná jako výše nájemného, které hradí hl. m. Praha) a na ně navazujících smluv grantových, bude ve čtyřletých cyklech zajišťovat provoz tohoto divadla s vybraným provozovatelem.

 

Tímto usnesením Rada HMP zároveň vyhlásila výběrové řízení na budoucího provozovatele – podnájemce divadla Komedie, včetně čtyřletého grantu na divadelní činnost v tomto divadle na období od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2006, tj. na období divadelních sezón 2002/2003 – 2005/2006. Rada HMP o tomto svém záměru a vypsání výběrového řízení informovala zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 29. 11. 2001. Ve výběrovém řízení byl vybrán projekt Pražského komorního divadla s.r.o.  a Zastupitelstvo HMP rozhodlo usnesením č.39/16 ze dne 7.3.2002 přidělit finanční příspěvek - grant na provoz a uměleckou činnost v divadle Komedie Pražskému komornímu divadlu s.r.o. na období od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2006.

 

Na základě těchto skutečností schválilo ZHMP usnesením č. 42/61 ze dne 31. 5. 2002 změnu zřizovací listiny Městských divadel pražských, kterou byla s účinností od 1. 8. 2002 vyňata scéna divadla Komedie z Městských divadel pražských.

 

Usnesením Rady HMP č. 0845 ze dne 4.6.2002  byly schváleny smlouvy:

 • o nájmu nebytových prostor mezi hl m. Prahou a Českou republikou – Ministerstvem financí, na prostory divadla Komedie
 • o podnájmu nebytových prostor mezi hl. m. Prahou a Pražským komorním divadlem  s. r. o., jako budoucím provozovatelem divadla Komedie
 • o nájmu věcí movitých mezi hl. m. Prahou a Pražským komorním divadlem s. r. o.
 • o poskytnutí finančního příspěvku – grantu Pražskému komornímu divadlu s. r. o. na období 4 let.

 

Smlouvy byly uzavřeny dne 24. 6. 2002 s účinností od 1. 8. 2002.

Bude-li Pražské komorní divadlo s. r. o., plnit veškerá ujednání uzavřených smluv, zejména ujednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, týkající se plnění dohodnutých ukazatelů, tj. minimální počet představení na vlastní scéně, minimální počet premiér, dohodnutá průměrná návštěvnost divadla a minimální počet diváků v jednotlivých sezónách a bude mít i nadále zájem divadlo Komedie provozovat, bude orgánům města navrženo prodloužení uvedených smluv. V opačném případě by bylo vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele divadla Komedie.

 

 

 • ZHMP č. 39/19 ze dne 29. 6. 2006 –  Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy

 • Rada HMP č. 547 ze dne 6. 5. 2008  - k záměru transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hl.m.Prahou  (zde icon_word.gif)

 • Rada HMP č. 814 ze dne 17. 6. 2008  - k opatřením v oblasti financování pražské kultury a grantové politiky hl.m.Prahy