Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 byly zrušeny Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu, schválené usnesením Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12. 2012. Nadále bude podpora kulturních projektů možná v odůvodněných případech formou individuální účelové dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu

Formulář žádosti o individuální účelovou dotaci - fyzická osoba (K VYPLNĚNÍ POUŽIJTE ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ZDE)

Formulář žádosti o individuální účelovou dotaci - právnická osoba (K VYPLNĚNÍ POUŽIJTE ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ZDE)

Vzorová smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do 200.000 Kč

Vzorová smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200.000 Kč

Formulář vyúčtování individuální účelové dotace

Od 1. 11. 2016 je možné podávat žádosti pouze o individuální účelovou dotaci. V případě, že žadatel podá žádost o partnerství, bude odborem kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu vyzván ke znovupodání žádosti na formuláři žádosti o individuální účelovou dotaci.