Elektronický formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace je od února roku 2017 nutné podat v eletronické a tištěné podobě.

On-line formulář vyúčtování individuální účelové dotace je dostupný po přihlášení na registrovaný profil žadatele Portálu finanční podpory HMP ZDE

Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání vyúčtování prostřednictvím datové schránky na adresu - ID datové schránky: 48ia97h

 

Informace k elektronickému odeslání žádosti o individuální účelovou dotaci

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na MHMP. Odeslání elektronické verze žádosti se provede přímo z žádosti pomocí tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“. K odeslání je potřeba být připojen na internet. Pokud bude žádost obsahovat velké přílohy, tzn. celková velikost bude v řádu desítek MB, může samotný proces odeslání trvat o něco déle (podle rychlosti připojení k internetu).

Po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP. Soubor s informací uložte (změna v souboru). Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Odeslaná elektronická žádost se musí shodovat s žádostí tištěnou, viz čestné prohlášení. Vytištění žádosti se provádí po úspěšném odeslání elektronické žádosti. Žádost podepište a odešlete poštou či doručte osobně na podatelnu MHMP.

 

K vyplnění žádosti je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler:

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

  1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. stáhněte si a uložte formulář žádosti
  3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
  5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
  6. formulář poté odešlete stisknutím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP", poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi povinnými přílohami odeslat poštou či dát na podatelnu MHMP

 


Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 byly schváleny upravené formuláře žádostí o individuální účelovou dotaci s účinností od 1. 8. 2017. Nově je stanovena podmínka podat žádost nejpozději do 15. dne každého měsíce, přičemž začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní od jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, kterému bude žádost předložena, v měsíci následujícím.

Usnesení Rady HMP č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu ve znění usnesení Rady č. 149 ze dne 31. 1. 2017


 

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 byly schváleny upravené formuláře žádostí o individuální účelovou dotaci s účinností od 1. 4. 2017. Nově je stanovena podmínka podat žádost nejpozději do 20. dne každého měsíce, přičemž začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní od jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, kterému bude žádost předložena, v měsíci následujícím.

Usnesení Rady HMP č. 149 ze dne 31. 1. 2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství HMP při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu

 


Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 byly zrušeny Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu. Nadále bude podpora kulturních projektů možná v odůvodněných případech formou individuální účelové dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu

Vzorová smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do 200.000 Kč

Vzorová smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200.000 Kč

Od 1. 11. 2016 je možné podávat žádosti pouze o individuální účelovou dotaci. V případě, že žadatel podá žádost o partnerství, bude odborem kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu vyzván ke znovupodání žádosti na formuláři žádosti o individuální účelovou dotaci.