Při vyplňování formuláře žádosti postupujte dle aktualizovaných Zásad pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2017, které jsou dostupné ZDE.

 

Formulář žádosti:


 

Povinné přílohy - ke stažení:


 

Formuláře vyúčtování:

U poskytnutých grantů nad 200 000 Kč. - formulář minimálních výkonových ukazatelů (word)

elektronické (nová verze):

 

Informace k elektronickému odeslání finančního vypořádání

Kompletně vyplněný formulář je potřeba před jeho vytištěním a vlastnoručním podepsáním elektronicky podat na Magistrát hl. m. Prahy, a to včetně všech požadovaných příloh. Vyplňování finančního vypořádání je podobné jako při vyplňování žádosti, soubory a dokumenty se přihrají do formuláře v povolených formátech (doc., docx., xls., xlsx., pdf., jpg.), v celkové max. velikosti do 50 MB vč. příloh. Není třeba vkládat soubory v nejvyšší kvalitě, lze použít zmenšení/kompresi/konverzi objemu velikosti souboru/souborů, zvláště těch, které obsahují fotografie.

Odeslání elektronické verze formuláře se provede prostřednictvím tlačítka "Podat na Magistrát hl. m. Prahy" na jeho konci. Po přijetí formuláře Magistrátem hl. m. Prahy je zpět do formuláře zasláno potvrzení, a to společně s datem a časem tohoto podání. Úspěšné elektronické odeslání formuláře však NENAHRAZUJE jeho podání v tištěné podobě. K úspěšnému odeslání souboru musí být Váš počítač připojen k internetu, délka odeslání je závislá na rychlosti připojení k internetu.

Odeslaná elektronická verze formuláře se musí shodovat s verzí tištěnou, s výjimkou kopií účetních dokladů, které jsou vloženy pouze v elektronické verzi – viz Čestné prohlášení. Vytištění formuláře finančního vypořádání se provádí až po úspěšném odeslání elektronické verze. Vytištěný formulář v jednom vyhotovení vč. povinných příloh, podepíše statutární zástupce, poté jej odešlete poštou, či doručíte osobně na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy. Tímto krokem bude proces podání dokončen. Rozhodující pro dodržení termínu vyúčtování je datum doručení tištěné a podepsané verze na MHMP.

 

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

  1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler

  2. stáhněte si a uložte formulář žádosti
  3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
  5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
  6. soubor zfo uložte na CD pod NÁZVEM PROJEKTU (Název projektu.zfo)
  7. otevřete soubor uložený na CD a žádost vytiskněte (tlačítko „Vytisknout žádost pro potřebu podání“ na konci formuláře), k žádosti přiložte povinné přílohy v tištěné podobě