Primátor Prahy Pavel Bém dodržel slib daný odborné kulturní veřejnosti a včera městská rada schválila Koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy a Grantovou politiku  hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. Více než roční  spolupráce vedení a orgánů města a zástupců odborné umělecké veřejnosti  tak vrcholí a oba základní koncepční dokumenty jsou připraveny k projednání v  zastupitelstvu města na červnovém zasedání.

 

„Je to pět minut po dvanácté, protože jsem chtěl stihnout podzimní  termín, ale slib je splněn a oba základní koncepční dokumenty jsou hotovy. V posledních patnácti měsících jsem se nevěnoval v oblasti veřejné správy žádnému tématu více než pražské kultuře. Výsledkem více než roční práce je, že se nám společně s kulturní obcí podařilo položit  kvalitní základy pro další rozvoj kultury v Praze. Navýšili jsme  celkové prostředky na granty, společně s odbornou veřejností jsme vytvořili nový grantový systém a do rozhodování o grantech jsme trvale začlenili odborníky.

Kulturní politikaVytvořili jsme koncepci kulturní politiky, takže grantové i další prostředky na podporu kultury budeme uměl účelněji nasměrovat. I kontrolovat jejich využití. Je to zásadní koncepční dokument na příští léta. A jsou to zásadní systémové změny, které pomohou městu i pražské kultuře ať už ji nabízejí městské nebo soukromé subjekty.

Principem přidělování grantů je nyní otevřenost, hospodárnost, kreativita, rovnost a pozitivní lobbing a součástí rozhodování o kulturních grantech je analýza hospodaření žadatelů. Loňskou novinkou byla veřejná slyšení žadatelů o granty, nový grantový systém ie začlenil jako trvalou součást do grantových řízení. 

Když jsem před více než rokem celý proces změn na přání odborné veřejnosti odstartoval pracovními workshopy a vytvořením pracovních skupin, zadali jsme si šestadvacet úkolů, které formulovali především sami umělci. Dnes jsou splněny a vytvořili jsme koncepci, která bude dlouhodobě posilovat pozici Prahy jako  kulturní metropole mezinárodního  významu. A současně metodiku, která dokáže účelně a efektivně využívat veřejné prostředky, kterých Prahy na kulturu a umění vynakládá minimálně srovnatelně s  metropolemi nejrozvinutějších zemí“, řekl primátor Pavel Bém, který nad vytvořením kulturní a grantové politiky města převzal osobní gesci.  

Jak uvedl, Praha ročně na kulturu dává částku převyšující jednu miliardu korun, což představuje téměř 5 % celkového rozpočtu města.

S požadavkem zásadně změnit grantový systém pro oblast kultury a umění přišla skupina umělců a zástupců kulturních institucí v roce 2004. Primátor zareagoval okamžitě svoláním pracovních workshopů, které ujasnily  základní vstupy a požadavky. Na prvním místě to byl  požadavek zpracovat kulturní politiku města jako základní koncepční dokument, který vymezí  priority Prahy v oblasti kultury a umění a jejich podpory. Druhým požadavkem bylo zajistit rovný přístup a vytvořit nový a otevřený grantový systém ve vazbě na definované priority. Následně vznikla na podnět primátora uskupení zástupců odborné kulturní veřejnosti, která delegovala své zástupce do společných pracovní skupin vytvořených primátorem a posléze do Poradního sboru primátora pro kulturní politiku, který Pavel Bém zřídil.

 

Nyní připravené koncepce jsou výsledkem mnohaměsíční práce těchto skupin, vedení města i externích odborníků pod osobní gescí Pavla Béma. I zkušeností z letošního roku, protože velká část  novinek v grantovém systému, jako jsou veřejná slyšení žadatelů o grant atd., už byla použita letos.

 

Grantová politika„To, na čem jsem se se zástupci kultury dohodl, jsme splnili“, řekl primátor. Dodal, že je pro laika těžké představit si množství a složitost práce, která se za koncepcí kulturní i grantové politiky skrývá. „Chci proto poděkovat všem, kteří měli chuť a odvahu pomoci a podíleli se na práci poradního sboru, expertních skupin, na práci na novém grantovém schématu a  na práci na nové koncepci kulturní politiky.“

 

Na formulování kulturní politiky Prahy se mimo samotného města podíleli experti pracující v této oblasti, v připomínkovém řízení Praha oslovila více než 130 institucí a  využila i zahraniční zkušenosti. Vznikl dokument, který definuje priority města v oblasti kultury a umění. Nejde přitom o uzavřenou koncepci, kulturní politika Prahy bude pravidelně aktualizována.

 

Chronologie událostí a prací na přípravě kulturní a grantové politiky Prahy:

 • 19. listopadu 2004 vydala Iniciativa čtyři body pro kulturu tiskovou zprávu, ve které vyjádřila otevřenou kritiku tehdejší podoby a struktury grantového systému hl. m. Prahy a upozornila na skutečnost, že přidělování finančních prostředků považuje za nerovné, netransparentní.
 • 25. listopadu následuje happening zástupců kultury na schodech před vchodem do magistrátního úřadu  v čase jednání ZHMP a následují další akce včetně rozdávání tzv. horkých brambor.
 • 8. ledna 2005 primátor Pavel Bém na základě řady diskusí se zástupci odborné kulturní veřejnosti rozhodl, že je třeba prověřit, zda sdělení, kritika a někdy i tvrdá obvinění zástupců Čtyř bodů pro kulturu jsou objektivní. A zda nejde o lobbistickou snahu získat pro partikulární oblast pražské kultury více podpory.
 • Po diskusi se zástupci odborné veřejnosti proto svolal primátor workshopy, na které pozval zástupce odborné i neodborné veřejnosti. Proběhly 14. ledna, 28. ledna a 4. února 2005 a přinesly mnoho otázek, výzev a témat.
 • Vyplynuly z nich následující požadavky a následná řešení:
 1. Požadavek odvolat členy komise rady hl. m. Prahy pro udílení grantů v oblasti kultury. Byli odvoláni.
 2. Nesnižovat rozsah podpory tzv. malých jednoletých grantů do 200 tis. Kč. Nebyla snížena.
 3. Navýšit celkové prostředky na granty. Byly navýšeny.
 4. Zamezit střetu zájmů zastupitelů, aby člen zastupitelstva nemohl udílením grantu získat přímou majetkovou či jinou výhodu. Bylo vyřešeno.
 5. Vytvořit expertní skupinu, která pomůže vnést nový řád do grantového systému. Byly vytvořeny pracovní skupiny pro kulturní politiku a druhá pro grantový system a následně z nich vznikl poradní sbor primátora.
 6. Vytvořit expertní skupinu pro stvoření kulturní politiky hl. m. Prahy. Zařízeno.
 7. Začlenit odborníky do rozhodovacího procesu udílení grantů. Bylo vyřešeno, původní grantová komise byla zrušena, byla vytvořena nová a již v minulém roce v ní rozhodovali především profesní odborníci.
 8. Zveřejnit stručné zdůvodnění k rozhodnutí o každém grantu nad 500 tisíc, zavést institut veřejného slyšení. Bylo vyřešeno a již loni proběhla veřejná slyšení žadatelů o grant v částkách vyšších než 500 tisíc korun.
 9. Zavést povinnost zveřejnění výsledku hospodaření vlastní činnosti všemi žadateli grantů také prostřednictvím výročních zpráv. Zajištěno. Je začleněno ve smlouvách.
 10. Zdokonalit žádosti o granty a vstupní podmínky pro žadatele. Je vyřešeno.¨

      Následně z expertních skupin vytvořených primátorem vzešly další návrhy a požadavky.
 11. Definovat principy financování kultury odrážející strategii kulturní koncepce hl. m. Prahy. Po roce práce, která byla mimořádně složitá, byl  návrh koncepce kulturní politiky schválen radou a je připraven k projednání v zastupitelstvu města.
 12. Dojde k přehodnocení finančních objemů poskytnutých grantů na jednotlivé druhy umění a žánry. Je splněno.
 13. Budou posíleny granty na živou kulturu. Byly posíleny.
 14. Zvláštní pozornost bude věnována projektům orientovaným na děti a mládež. Je splněno.
 15. Praha bude pokračovat ve vyšší podpoře umění ve veřejném prostoru. Je zajištěno.
 16. Praha zváží další možnosti financování kultury, např. zpětné financování kulturních projektů. To zůstává tématem pro  příští rok.
 17. Strategie financování kulturní politiky a kultury bude konzultována s odbornou veřejností a odborníky ze zahraničí. Koncepce kulturní politiky i grantové politiky prošla i mezinárodními konzultacemi.
 18. Praha připraví dokončení transformace divadel. Návrh transformace je součástí Koncepce kulturní politiky.
 19. Systém přidělování grantů bude v kultuře přepracován a doplněn. Návrh Grantové politiky je připraven ke schválení zastupitelstvem města.
 20. Principem přidělování grantů bude otevřenost, hospodárnost, kreativita, rovnost, pozitivní lobbing.  Takto je koncipována koncepce grantové politiky, přičemž jde o pružný systém, který se může podle potřeb vyvíjet.
 21. Součástí grantových podmínek rozhodovacího procesu bude analýza hospodaření žadatelů. Analýza hospodaření žadatelů je součástí grantových pravidel.
 22. Rozdělení financí na granty proběhne transparentně. Je součástí grantové politiky.   
 23. U grantů nad 1 mil. Kč proběhne veřejné slyšení. Veřejná slyšení už loni proběhla u grantů nad 500 tisíc Kč a grantů víceletých a byla trvale začleněna do grantového systému.
 24. Bude stanoven strop, kdy na projekt bude stanovena maximální výše financování z veřejných zdrojů, např. 50 %. Byl to omyl, uvědomili jsme si, že s velkou pravděpodobností bychom tím omezili, možná dokonce znemožnili fungování příslušného souboru.
 25. Upravení složení grantové komise. Původní byla zrušena a vytvořena nová s účastí odborníků.
 26. Grantové schéma – v něm bude použito zahraničních zkušeností. Bylo splněno.

 

 • Březen 2006 – členové Poradního sboru přijali poslední verzi materiálu Koncepce kulturní politiky HMP odsouhlasili s jeho s uvolněním do vnějšího připomínkového řízení.
 • Duben 2006 – proběhlo velmi široké vnější připomínkové řízení ke Koncepci kulturní politiky HMP - osloveno více jak 130 institucí, profesních oborových i jiných sdružení i jednotlivců
 • Květen 2006 – společné jednání Komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a Poradního sboru primátora hl. m. pro kulturní politiku – odsouhlasení Grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění
 • jednání výboru kultury, ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, doporučení zapracování připomínek, doporučení k předložení poslední verze Koncepce kulturní politiky HMP a Grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění do RHMP a ZHMP
 • Červen 2006 – projednávání návrhu Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy a Grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění

 

Historicky poprvé:

 • Primátor hl. m. Prahy s ostatními zástupci města vyzval zástupce odborné kulturní veřejnosti k dialogu o podpoře pražské kultury hlavním městem Prahou a k delegování svých zástupců, kteří se spolupodíleli na vytváření koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy, na změnách grantového systému a řešení dalších témat, které povedou k optimalizaci financování kultury hlavním městem Prahou
 • zasedli v Grantové komisi vedle zástupců města také odborníci, kteří byli delegováni na doporučení širokého okruhu kulturní obce
 • ještě před vlastním rozhodováním volených orgánů města byla uspořádána veřejná slyšení žadatelů o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury – žadatelů o víceletý grant a o granty s vyšší požadovanou částkou – založena tradice
 • prostřednictvím sociologických výzkumů byli osloveni Pražané k vyjádření svých názorů na pražskou kulturu

 

Návrh Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy  (icon_word.gif)a Grantová politika hl. m. Prahy  v oblasti kultury a umění (icon_word.gif) jsou uvedeny v plném znění v přílohách tiskové zprávy

 

Zvukový záznam z tiskové konference

 

V Praze 21. 6. 2006

___________________________________________________________________________________

MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy
do funkce zvolen 28.11.2002, dříve působil jako starosta městské části Praha 6, působnost v oblasti zahraniční politiky, koordinace přípravy Strategického plánu hl.m. Prahy, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl.m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl.m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl.m. Prahy k městským částem