V souvislosti s úpravami podmínek při podání žádostí o víceletý i jednoletý grant je POSUNUT TERMÍN UZÁVĚRKY na 4. SRPEN 2015 do 15.00 hod. = termín doručení MHMP).

Změněnými či upravenými prvky grantového systému i grantového řízení pro rok 2016 jsou:

  • Žadatel, u jehož podpořené akce byla uplatněna bloková výjimka, garantuje, že podpora jeho akce z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR (např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje deficit rozpočtu (v původním znění 70 %).. Výjimkou je podpora při vydávání hudby a literatury, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných rozpočtů ČR nesmí přesáhnout max. 70 % způsobilých nákladůa podpora audiovizuálních děl, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných rozpočtů ČR nesmí přesáhnout max. 50 % způsobilých nákladů.
  • V případě provozní podpory, která nepřesahuje 1 milion EUR (s výjimkou podpory audiovizuálních děl, kdy nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů dle článku 54 ONBV) bude poskytován grant max. do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti dle čl. 53, odst. 5 ONBV a pokrývat pouze deficit rozpočtu (beze změny).
  • Výše provozní podpory u projektů  v oblasti kultury a umění určených dětem, občanům v nepříznivé sociální situaci[1] a u projektů bez vstupného nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné období –nově doplněno - (to se nevztahuje na podporupři vydávání hudby a literatury, která nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů uvedených v čl. 53, odst. 9 ONBV a podporu produkce audiovizuálních děl v oblasti kultury, která nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů uvedených v čl. 54, odst. 6 ONBV).
  • Na základě výše uvedené změny dochází k prodloužení uzávěrky k přijímání žádostí o grant na 4. srpen 2015 a tomu odpovídající změny v Harmonogramu.

V souvislosti se stále se opakujícími dalšími nároky ze strany příjemců grantů, jsou jak Grantový systém, tak Zásady pro poskytování jednoletých i víceletých grantů doplněny o upozornění, že udělení grantu neopravňuje jeho příjemce k uplatňování dalších nároků vůči hl. m. Praze (zajišťování místa konání, udělení záštity, či jiné podpory ze strany města).

POKUD ŽADATEL NEHODLÁ UPRAVIT ČI NAHRADIT SVOJI JIŽ PODANOU ŽÁDOST O GRANT NA ROK 2016 VE SMYSLU PŘIJATÝCH ZMĚN, ZŮSTÁVAJÍ VŠECHNY PODANÉ ŽÁDOSTI V PLATNOSTI!

Pokud žadatel hodlá upravit či nahradit svoji již podanou žádost o grant na rok 2016, vyplní níže přiložený příslušný formulář, v němž vyznačí v záhlaví požadovaný typ evidence své žádosti.

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1612 ze dne 30. 6. 2015 (zde)

Aktualizované Zásady pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2016 (zde)

Formulář žádosti - jednoletý grant (zde)

Formulář žádosti - víceletý grant (zde)

Aktualizovaný Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2016 (zde)

Aktualizovaný Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016-2021 (zde)

 

 [1]Nepříznivou sociální situací se dle § 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.