Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)

Kreativní Evropaje nový program Evropské unie pro kulturu a kreativní sektory na roky 2014-2020, na podporu kinematografie, kulturních a kreativních odvětví, včetně kulturního dědictví, s cílem pomoci těmto odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstnanosti a růstu.

Celkový rozpočet na období 2014 -2020 pro program je 1,46 mld.EUR.

Součástí programu Kreativní Evropa jsou dílčí speciální programy -

pod-program Kultura na podporu umělců a kulturních odborníků včetně subjektů v oblasti kulturního dědictví a pod-program Media na podporu audiovizuálního průmyslu.

Součásti programu Kreativní Evropa

Pod-program Kultura

•         mezinárodní projekty spolupráce

•         sítě a platformy

•         granty na překlady literárních děl

Pod-program Media

•         podpora školících aktivit a rozvoje audiovizuálních výstupů

•         podpora distribuce

•         podpora rozvoje publika a festivaly

Další součásti programu Kreativní Evropa budou mezisektoriální

•         meziodvětvová linie – vytvoří garanční fond pro bankovní půjčky kulturního a kreativního sektoru a podpoří pilotní projekty mezi různými odvětvími sektoru

•         ceny – současná krásná literatura, současná architektura, příkladné projekty v kulturním dědictví, pop, rock a taneční hudba, nejlepší filmy

•         Evropská hlavní města kultury

•         Evropská značka kulturního dědictví

•         Dny evropského dědictví

Kdo může požádat o podporu z  programu  Kreativní Evropa ? 

•         o podporu může požádat právnický nebo fyzický subjekt, jehož činnost je spojena s kulturou a kulturním dědictvím různým způsobem, včetně kulturních a vzdělávacích organizací, obcí, NGO, soukromých vlastníků památek, malých a středních podnikatelských subjektů ad.

•         nemůže žádat jednotlivec

•        předkládané projekty musí být vždy neziskové

Které země mohou požádat o podporu a být partnery v předkládaných projektech?

•         28 členských států EU

a dále po splnění podmínek zapojení na základě postupně uzavíraných mezinárodních smluv:

•         země EFTA – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

•         kandidátské země a potenciální kandidáti – Černá Hora, Srbsko, FYROM – Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo

•         země Politiky sousedství – Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie, Izrael

•         tzv. třetí neboli další země mohou spolupracovat na projektech za určených podmínek

Projekty mezinárodní spolupráce - vždy se zahraniční účastí

•        v podprogramu Kultura jsou hlavní součástí dotační podpory – všechny mohou trvat max. 4 roky, tj. 48 měsíců od zahájení projektu, a jsou otevřeny ve dvou liniích:

•        projekty spolupráce menšího rozsahu s nejméně 3 zapojenými subjekty – vedoucí a nejméně 2 partneři, celkem ze 3 různých zemí, které se mohou účastnit programu, maximum podpory je 200 000 EUR na celou dobu trvání projektu – a tvoří max. 60% rozpočtu.

•        projekty spolupráce většího rozsahu s nejméně 6 zapojenými subjekty – vedoucí a nejméně 5 partnerů, celkem ze 6 různých zemí, které se mohou účastnit programu, maximum podpory jsou 2  mil. EUR na celou dobu trvání projektu –  a tvoří max. 50% rozpočtu.

Hlavní cíle a priority programu

Cíle

•         podpora sektoru, aby mohl rozvíjet činnost nadnárodně a mezinárodně, v cirkulaci kulturních děl a aktérů

•         podpora rozvoje publika, přístupu ke kultuře (a kulturnímu dědictví), zvláště dětí, mládeže, handicapovaných a znevýhodněných osob

•         podpora inovace v umění, kultuře (i kulturním dědictví) a ověřování business modelů

Priority

•         podpora dovedností, profesionálních znalostí, know-how, i v digitálních technologiích, rozvoj publika, business a management modelů

•         budování mezinárodních kariér a aktivit v EU i mimo - v dlouhodobé strategii

•         posílení evropských organizací ve spolupráci při vytváření profesionálních příležitostí

•         podpora mezinárodních výstav, výměn a festivalů

•         podpora evropské literatury

•         podpora rozvoje publika a přístupu k evropskému hmotnému a nehmotnému kulturními dědictví

Příklady možných aktivit

•         kulturní a profesionální výměny osob, dosažení znalostí - spolupráce na inovaci, nové business a management modely, nové přístupy k veřejnosti – prezentace, expozice, akce, training - školení, workshopy, publikace a další materiály, web, audiovizuální výstupy jako součást širších projektů

•         stáže, rezidence, prezentace  výsledků v jiných zemích i putovní, spolupráce s místními komunitami, se znevýhodněnými skupinami etc.

•         prezentace koprodukce - spolupráce v jiných zemích

•         nadnárodní výměny uměleckých děl evropské dimenze, mezi muzei a dalšími subjekty, se zaměřením na publikum, spojení se současnou tvorbou, s designem 

Výzva na rok 2014

 

Kategorie 1 – menší projekty

zveřejnění výzvy uzávěrka podání přihlášek období hodnocení informace žadatelům o výsledku grantové smlouvy nebo rozhodnutí datum zahájení projektu

prosinec 2013

   

 

5. března 2014

6 měsíců

 

srpen 2014

 

 

září 2014

 

září až prosinec 2014

Kategorie 2 – větší projekty

 

zveřejnění výzvy uzávěrka podání přihlášek

období hodnocení

 

 

informace žadatelům o výsledku grantové smlouvy nebo rozhodnutí datum zahájení projektu

prosinec 2013

 

5,března 2014

6 měsíců

 

 

srpen 2014

 

 

říjen 2014

 

 

říjen až prosinec 2014

 

 

 

Harmonogram výzev na další roky

 

Kategorie 1 – menší projekty

 

zveřejnění výzvy uzávěrka podání přihlášek

období hodnocení

 

informace žadatelům o výsledku grantové smlouvy nebo rozhodnutí datum zahájení projektu

červenec roku n-1

 

 

první středa v říjnu roku n-1

6 měsíců

 

 

březen roku  n

 

 

duben roku n

 

květen až prosinec  roku n

 

 

Kategorie 2 – větší projekty

zveřejnění výzvy uzávěrka podání přihlášek

období hodnocení

 

informace žadatelům o výsledku grantové smlouvy nebo rozhodnutí datum zahájení projektu

červenec roku n-1

 

první středa v říjnu roku n-1

6 měsíců

 

březen roku  n

 

květen roku n

 

červen až prosinec  roku n

 

 

 

Aktuální výzva pro rok 2014

 

Uzávěrka pro předkládání projektů mezinárodní spolupráce je

 

ve středu 5. března 2014

 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

 

Podávání přihlášek

 

•        přihláška se vyplňuje na předepsaném e-formuláři v jednom z oficiálních jazyků EU (doporučujeme AJ, případně NJ, FJ)

•        podává se on – line podle pokynů

•        a zároveň se zasílá poštou se všemi přílohami na adresu EACEA, Evropské výkonné agentury pro kulturu, vzdělání a audiovizi

•        předkládá vedoucí projektu, přihláška obsahuje mandáty partnerů potvrzujících spolupráci

•        dokládá se finanční kapacita – při žádosti o podporu vyšší než 60 000 EUR

 

Co je nového v pokynech pro předkládání projektů oproti předchozímu programu CULTURE?

 

•        všechny projekty mají trvání až 4 roky

•        podpora dosahuje 60% u menších a 50% u větších projektů

•        není stanovena spodní hranice podpory

•        bylo zrušeno omezení rozsahu subdodávek

•        u obou typů projektů se uzavírá smlouva o spolupráci s partnery

•        zúčastněné právní subjekty musí mít 2 roky existence

•        každý účastník se musí zaregistrovat na portálu účastníků a obdrží identifikační kód – https://ec.europa.eu/education/participants/portal

 

Hodnotící kritéria projektů

 

•        relevance – vztah k cílům a prioritám programu (35 bodů)

•        kvalita obsahu a aktivit projektu (25 bodů)

•        komunikační strategie a šíření výsledků (20 bodů)

•        kvalita partnerství (20 bodů)

Hodnotí nezávislí experti vždy mimo zemi vedoucího projektu, zprvu individuálně, ve druhém stupni na základě konsensu, u větších projektů zaveden druhý konsensus s ohledem na vyváženost mezi sektory.

 

Rozpočet

 

•        projekty musí mít vyrovnaný rozpočet

•        u projektů do 24 měsíců a grantu menším nebo rovném 750 000 EUR poskytne EU 70% grantu jako předfinancování

•        u projektů do 24 měsíců a grantu větším než 750 000 EUR poskytne EU 50% grantu jako předfinancování

•        u projektů nad 24 měsíců a grantu menším nebo rovném 750 000 EUR poskytne EU 50% grantu, a dalších 30% jako předfinancování na základě žádosti a zprávy o plnění

•        u projektů nad 24 měsíců a grantu větším než 750 000 EUR poskytne EU 40% grantu, a dalších 40% jako předfinancování na základě žádosti a zprávy o plnění

•        pokud není vedoucím projektu neveřejná instituce, nebo agentura touto institucí zřizovaná, může u grantu nad 60 000 EUR agentura EACEA požadovat bankovní garanci

•        není možno kombinovat s jinými zdroji financování z EU

•        je možno dofinancovat vlastními zdroji, národními a mezinárodními granty, ap.

•        v roce 2014 bude zachován zvláštní grant MKČR na podporu podpořených projektů

 

Rozpočet – oprávněné výdaje

 

•        přímé náklady s projektem realizované v oprávněném termínu a doložené doklady

•        osobní náklady doložené doklady, možno i vyčíslit poměrné osobní náklady jako vlastní vklad

•        zařízení neinvestiční, u investicí pouze odpisy

•        nutné subdodávky - nad 60 000 EUR - nutný tendr + národní legislativa

•        náklady na audit, VAT u aktivit, které nejsou aktivitami veřejných orgánů v členských zemích

•        výdaje pro třetí země nepřekračující 30% celkového rozpočtu

•        nepřímé náklady jsou možné jako paušál na administrativní výdaje

       tj. administrativní prostory, telefon, poštovné, fotokopie

•        tvoří maximálně 7% přímých výdajů

 

Rozpočet – neoprávněné výdaje

 

•        výdaje s půjčkami

•        kurzovní ztráty

•        bankovní poplatky banky žadatele při převodu financí z agentury EACEA

•        nepřiměřené výdaje

•        věcné vklady – contribution in kind

•        odpočitatelné DPH

Závěrečná zpráva

 

•        závěrečná technická zpráva

•        závěrečná finanční zpráva

•        audit podle požadavků uvedených v pokynech (guidelines)

•        sledování výsledků projektu, v průběhu projektu nutno dodržovat požadavky na propagaci, komunikační strategii a šíření výsledků – logo etc.

 

Další uzávěrky výzev

 

Evropské sítě -pro subjekty z ČR doporučujeme také zapojení do stávajících sítí kulturních organizací 

•         19.března 2014

 

Evropské platformy – podpora tvorby, rozvoj mobility, podpora mladých talentů -pro subjekty z ČR doporučujeme zapojení do stávajících platforem - kulturních akcí

•        19.března 2014

 

Kontakty

 

•        EACEA http://eacea.ec.europa.eu

•        Evropská komise http://ec.europa/culture/creative-europe/index_en.htm 

      Creative Europe Desk pro kulturu:

•        Institut umění/Divadelní ústav www.programculture.cz

•        novinky o programu http://www.programculture.cz/cs/newsletter/registrace

•        Národní památkový ústav www.npu.cz/html/culture2000heritage

 

 

EUROPEAN PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE

CENA EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

 

Součást programu EU

Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)

 

Formuláře nominací na

 www.europanostra.org

 

Kategorie

 

1.

Conservation

Konzervace/ Restaurování

architektonické dědictví včetně rehabilitace lokalit, industriálních staveb, archeologických lokalit, kulturní krajiny a historických zahrad, uměleckých děl a jejich sbírek

 

2.

Research

Výzkum

 

3.

Dedicated Service

Ocenění jednotlivců nebo skupin s jedinečným přínosem pro konzervaci či zhodnocení kulturního dědictví

 

4.

Education, training and awareness raising

Vzdělávání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví

 

EUROPEAN HERITAGE LABEL
PAMÁTKY ZNAČKY EVROPSKÉ DĚDICTVÍ

 

Původně mezivládní aktivita, vzniklá v roce 2006 na podporu poznání evropského kulturního dědictví a společné historie (68 památek nemovitých, movitých i nehmotných)

Od roku 2014 součást nového programu EU Kreativní Evropa – Creative Europe (2014-2020)

 

Kritéria
(je třeba splňovat jedno či více)

 

•        přeshraniční či celoevropský význam, vliv v současnosti a minulosti

•        místo a role v evropské historii a integraci, vztah k významným evropským osobnostem, událostem, hnutím

•        místo a role ve vzniku a šíření společných hodnot, které jsou oporou evropské integrace

 

Značka Evropské kulturní dědictví

 

•        nemovité památky, stavby

•        přírodní, archeologické, industriální, urbanistické lokality, památky umístěné pod vodou

•        kulturní krajina

•        památná místa

•        movité kulturní památky a kulturní statky, nehmotné kulturní dědictví spojené s místem

 

Jak jsou místa vybírána

 

•        každá země EU může nominovat max.2 místa jednou za dva roky

•        bude existovat národní předvýběr

•        výběr bude provádět evropský panel 13 nezávislých expertů, jež bude také monitorovacím orgánem

•        vybráno bude vždy jedno nominované místo

 

Pracovní plán nominací

 

•        2013 Nominace zemí EU, které ještě nemají udělenou značku EHL z předchozího období – výjimečně až 4 nominace, které všechny mohou být vybrány

•        2014 Nominace zemí EU, které již mají udělenou značku EHL z předchozího období – výjimečně až 4 nominace, které všechny mohou být vybrány-nominována mohou být místa s již udělenou značkou

•        2015 Zahájení plného schematu projektu s udělováním značek každé dva roky

Zpracovala:

Sekce pro kulturní dědictví

Kancelář Kreativní Evropa

Národní památkový ústav