Dne 18. dubna 2007 se aktuálně po schválení 1. kola grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2007 konal první workshop, který svolal člen Rady hl. m. Prahy Ing. Milan Richter.

 Cílem tohoto setkání zástupců města, zástupců komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění, výboru ZHMP pro kulturu a volný čas a Poradního sboru primátora hl. m. Prahy se zástupci kulturní a umělecké obce, který se konal v Rezidenci primátora hl.m.Prahy, bylo připomínkování, náměty a další doporučení k aktualizaci grantové politiky hl. m. Prahy.

Druhého workshopu, který se konal v pondělí dne 25. června 2007 od 15.00 hod. ve Velkém salonku, v budově Magistrátu hl. m. Prahy, se zúčastnila početně již zúžená pracovní skupina, složená především z těch, kteří projevili zájem o podílení se na tomto procesu. Někteří zpracovali ke grantové problematice materiály, které jsou níže k dispozici.


Zápisy a zvukové záznamy z workshopů:

Workshop z 25. června 2007


 

Workshop z 18. dubna 2007


Zaslané materiály k dané problematice:


Ostatní mají možnost na dané téma vložit svůj diskusní příspěvek v rozsahu max. 1 stránky.