Zahájením umělecké činnosti Divadlem Archa, o.p.s. a zrušením příspěvkové organizace Divadlo Archa Praha ke dni 29. 2. 2004, byla ukončena I. etapa transformace divadel – příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou. V této 1. fázi změnily příspěvkové organizace svou právní subjektivitu - divadlo Semafor ve společnost s ručením omezeným, kde jediným zakladatelem se stal p. Suchý, Činoherní klub a Divadlo Archaobecně prospěšné společnosti, jejímiž zakladateli jsou hlavní město Praha spolu s tehdy existujícími příspěvkovými organizacemi Činoherní klub Praha (zrušena ke dni 28. 2. 2003) a Divadlo Archa Praha. Scéna Městských divadel pražských – divadlo Komedie - byla ze svazku MDP vyňata, prostory divadla pronajaty od vlastníka – České republiky – Ministerstva financí - hlavním městem Prahou a dány do podnájmu na dobu do 31. 7. 2006 Pražskému komornímu divadlu, s.r.o., které jako nový provozovatel divadla Komedie (a podnájemce) bylo vybráno ve výběrovém řízení. Se všemi čtyřmi subjekty uzavřelo hlavní město Praha grantové smlouvy na období 4 let, v nichž jsou stanoveny na jednotlivá léta trvání grantové smlouvy konkrétní podmínky pro čerpání grantu (počet představení, počet premiér, průměrná návštěvnost a další).

hlediště divadla

Na veřejném semináři, jehož pořadatelem bylo hl. m. Praha, k transformaci divadel zřizovaných hl. m. Prahou, který se konal dne 2. 6. 2004 v Městské knihovně v Praze, se zástupci všech 4 transformovaných subjektů shodli, že podmínky pro 1. etapu transformace byly nastaveny dobře, největší výhodou transformovaného divadla oproti příspěvkové organizaci je, že může s grantem hospodařit pružněji a svobodněji. Zvýšila se odpovědnost statutárních orgánů transformovaných subjektů za jejich činnost. Město tak již neřeší, a řešit ani nemůže, vnitřní, zejména personální záležitosti. Jako optimální se jeví především forma obecně prospěšné společnosti, která je povinna veškerý zisk použít na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena a nesmí jej použít ve prospěch zakladatelů či členů jejích orgánů. V případě společnosti s ručením omezeným bylo konstatováno, že výhodou tohoto subjektu je značná flexibilita a průhledné hospodaření, nicméně, přestože tato obchodní společnost nemusí být založena za účelem podnikání, zůstává zde psychologický moment, který může být nevýhodou při získávání sponzorů. Velmi podstatnou stránkou při hodnocení této etapy transformace příspěvkových organizací se stal i fakt, že veřejnost při své návštěvě „ztransformovaných“ divadel nepoznala žádnou změnu, která by se negativně odrazila v činnosti uvedených scén.

 

Na základě tohoto veřejného zhodnocení připravuje hl. m. Praha II. etapu transformace divadel zřizovaných hl. m. Prahou. Příprava této etapy navazuje na činnost Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro vytváření "Koncepce kulturní politiky v hlavním městě Praze", která má být předložena Zastupitelstvu hl. m. Prahy v dubnu tohoto roku.