Rozpočet v r. 2008

 

 

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ  RUCH

   CELKEM  běžné výdaje  kapitálové výdaje
kapitola 06 celkem  1 715 500,00  1 423 500,00  292 000,00
převod z roku 2007 celkem  40 000,0  40 000,0  0,0

CELKEM vč. převodů

1 755 500,0

1 463 500,0

 292 000,0

    (v tis. Kč)

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh běžných výdajů na rok 2008 vychází ze „Zásad pro sestavení rozpočtu“, schválených usnesením Rady hl.m.Prahy č. 901 ze dne 12. 6. 2007 a je stanoven v kap. 06 ve výši 1 423 500 tis. Kč. Uvedená částka obsahuje nový úkol – zvýšení o 87 500 tis. Kč na opravu Karlova mostu pro OMI MHMP.

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Návrh rozpočtu na rok 2008 byl příspěvkovým organizacím v působnosti OKP celkově snížen o 5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2007, tj. na 805 711 tis. Kč.

Požadavky příspěvkových organizací na finanční krytí nových úkolů ( fasáda Divadla na Vinohradech, sanace Vyšehradské skály), byly částečně vyřešeny v rámci rozpočtu na rok 2007 a částečně budou řešeny v průběhu roku 2008 v rámci kapitoly 06.

V rámci neinvestičním příspěvku Městské knihovny je účelově stanoveno 10 tis. Kč na zajištění projektu „Záchrana historických pragensií a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze“ (finanční mechanismy Norska).

 

Vzhledem k tomu, že byl limit finančních prostředků na rok 2008 oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 snížen,  k nárůstu neinvestičního příspěvku  v žádné z příspěvkových organizací  v působnosti odboru kultury, pam.péče a cestovního ruchu  nedochází i přesto, že organizace požadovaly zvýšení neinvestičního příspěvku z titulu zvýšených odpisů. Požadované odpisy v celkové výši 5 455 tis. Kč byly vykryty v rámci sníženého objemu finančních prostředků pro kap. 0619 těmto organizacím:

 • Divadlo v Dlouhé  110 tis.Kč
 • Divadlo na Vinohradech 861 tis.Kč
 • Divadlo pod Palmovkou  42 tis.Kč
 • Hudební divadlo v Karlíně 576 tis.Kč
 • Švandovo divadlo na Smíchově 271 tis.Kč
 • Pražská informační služba 169 tis.Kč
 • Hvězdárna a Planetárium hl.m.Prahy 359 tis.Kč
 • Muzeum hl.m.Prahy 2 590 tis.Kč
 • Národní kulturní  památka Vyšehrad 100 tis.Kč
 • Městská knihovna v Praze 377 tis.Kč.

Běžné výdaje odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsou navrženy v celkové výši 331 153,40 tis.Kč, z toho v oblasti kultury  na  granty nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury ve výši 202 000 tis.Kč ( 68 000 tis.Kč – víceleté granty a transformované organizace, 132 000 tis.Kč granty pro I. a II. uzávěrku    a   2 000 tis.Kč na cenu hl.m.Prahy – „Kulturní počin roku “), na rozvoj odvětví 28 000 tis. Kč (na krytí nových nejdůležitějších úkolů v odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu v roce 2008) a na partnerství hl. m. Prahy 25 000 tis.Kč.

Na partnerství v roce 2007 byla  schválena částka 55 500 tis.Kč, která se ukázala jako nedostačující a byla v průběhu roku navýšena na 57 336 tis.Kč. Důvodem bylo přijetí partnerství hl. m. Prahy k některým novým projektům, které byly posouzeny jako zajímavé, přínosné z hlediska doplnění kulturní nabídky v hl. m. Praze, místa konání projektů apod. Od schválení Zásad partnerství (dříve spolupořadatelství) hl.m.Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury, sportu a volného času dne 27.2.2007 se přijímá partnerství také k vybraným akcím oblasti volného času.

Pro rok 2008 se předpokládá, že budou podány opět žádosti o partnerství při pořádání každoročně podporovaných velkých festivalů, přehlídek a dalších projektů, které se konají na území hl.m.Prahy.

Rozpočet na rok 2008 by měl umožnit také realizaci zahraničních kulturních akcí, např. Dnů Moskvy v Praze – kulturní části (druhá reciproční kulturní prezentace), Pražské divadelní sezóny v Sankt Petěrburgu – druhé části výměny, Dnů Prahy v Bělehradě, Dnů Soulu v Praze – první části kulturní výměny, účast v zahraničí a zajištění menších zahraničních kulturních akcí v Praze (kulturní spolupráce Praha – Omsk, mezinárodní projekt Vánoční mosty mezi městy, projekty v rámci kulturní spolupráce hl.m.Prahy s Vídní, New Yorkem a další).

Již nyní, tj. při tvorbě rozpočtu na rok 2008 je zřejmé, že navrhovaná částka je nedostačující. Partnerství je nutné navýšit již v rámci řádného schvalování rozpočtu na rok 2008 (nikoliv až dodatečnou úpravou rozpočtu). Těžiště akcí se připravuje a řada z nich se realizuje již v průběhu prvního pololetí roku. V tomto období jsou největší finanční výdaje města na partnerství. Případná dodatečná navýšení rozpočtu přicházejí pozdě, mají-li být partnerské smlouvy uzavírány včas, tj.  před termínem konání akcí.

 

Na  cestovní ruch je navržena částka ve výši 25 000 tis.Kč,  z toho 10 000 tis.Kč veletržní činnost, cca 10 727 tis.Kč na publikační činnost zajišťovanou uchazečem vybraným v řízení o veřejnou zakázku, kterým je firma GRAND PRINC s.r.o., 2 000 tis. Kč na granty v oblasti cestovního ruchu a ostatní služby ve výši cca 2 273 tis.Kč.

Návrh rozpočtu vychází z potřeb turistického ruchu v hl.m.Praze, tj. ze závislosti na zahraničních návštěvnících, a proto je účast na veletrzích cestovního ruchu směrována výhradně do zahraničí. Dále vychází  z faktu, že převážná část návštěvníků Prahy je individuální klientela (75 %), a proto je prezentační činnost směrována na veletrhy pro veřejnost, zejména ve Velké Británii, Německu, Francii, Švýcarsku, Španělsku a Itálii. Největšími trhy jsou stále Německo a Velká Británie, a proto je nutné na nich kontinuálně působit. V celosvětovém měřítku se Praha bude prezentovat velkými stánky na globálních veletrzích a zájem menších prezentací bude soustředěn na lokální trhy v zahraničí. Ze zámoří je navrhována Korea, kde byl příjezdový cestovní ruch do Prahy velmi výrazně nastartován a tudíž je nutné ho  i nadále podporovat a Chicago v USA, kde je sice Praha propagována v rámci organizace 7 Stars of Europe, nicméně by tato účast na veletrhu navázala na letošní Dny Prahy v Chicagu. Záměrně je vynechán veletrh Holiday World Praha, kde byl představen nový stánek v minulém roce. V době Holiday World Praha 14.-17.2.2008  je plánováno, že oba stánky budou na klíčových akcích v zahraničí.

Návrh rozpočtu neobsahuje ruský trh, který je plně saturován nabídkou Czechtourism  a účast na veletrzích v Rusku je finančně velmi náročná a vzhledem k nákladům málo efektivní. Hl.m.Praha se v Rusku prezentuje jinak (Dny Prahy v Moskvě – říjen 2007, Pražská divadelní sezóna v St.Petěrburgu – jaro 2008) a je jako destinace tradiční a dobře známá.

 

Finanční prostředky na služby OKP jsou navrženy ve výši 8 153,4 tis.Kč. Z této položky je hrazena produkce kulturních akcí se zahraničními městy, kde je část financována  na základě partnerské smlouvy a část – cestovné, ubytování zahraničních účastníků akcí, prohlídka města atd., na  fakturu. Jedná se zejména o podporu zahraničních kulturních projektů – Dny Moskvy v Praze, Dny Prahy v Budapešti, projekty v rámci kulturní spolupráce hl.m.Prahy s dalšími městy, např. Omskem, Norimberkem a  Rigou, účast hl.m.Prahy na mezinárodním projektu „Vánoční mosty mezi městy 2008“ a další.

Dále je tato položka plánována na krytí předpokládaných nákladů na posouzení grantových projektů a veřejná slyšení s tím spojená, inzertní a překladatelské služby, soudní spory  po zrušených příspěvkových organizacích Výstaviště Praha a Obecní dům včetně nákladů na krytí honorářů právních zástupců za hl. m. Prahu (v případě, že uvedené  soudní spory budou rozhodnuty v neprospěch hl. m. Prahy, nebude možné náklady z navrhované částky pokrýt), překladatelské a inzertní služby a ostatní služby, tj. např. posudky, expertizy, šetření – výzkum a internetové služby.

 

V oblasti památkové péče jsou běžné výdaje navrženy v celkové výši 43 000 tis.Kč, z toho rozpočet na služby – koncepci památkové péče je navržena částka 3 000 tis.Kč a na granty  na obnovu kulturních památek  40 000 tis.Kč.

Z rozpočtu služeb (koncepce) PP budou financovány především projekty prezentující památkový fond hlavního města Prahy a  propagující kulturní dědictví do celého světa. Jsou vybírány projekty zaměřené na historické jádro Prahy, ale i živou kulturu, která je s ní přímo spjata. Živá kultura čerpá z ojedinělého architektonického a urbanistického města pro život, tvůrčí potenciál a kulturní aktivity přímo souvisejí s dochovaným kulturním dědictvím, které ve světě nemá obdoby. Přímo se vybízí, aby toto jedinečné místo bylo prezentováno v celém kulturním kontextu 3. tisíciletí vizí Prahy - města památek, kultury a turismu.

Podpořeny budou také projekty spojené s novými informačními technologiemi a prezentací kulturního dědictví na internetových stránkách.

V rámci rozpočtu budou financovány i projekty zaměřené na odbornou analýzu památkového fondu, jelikož hlavní město Praha jako správce statku UNESCO ručí za neopakovatelnou kvalitu a hodnotu místa, které si zaslouží patřičný způsob péče a ochrany.

V neposlední řadě budou podpořeny také projekty zaměřené na podporu hendikepovaných, v roce 2008 především vozíčkářů a nevidomých.

Sekretariát radního pro oblast kultury a cestovního ruchu

Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši 25 558,60 tis. Kč, z toho na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských společností 19 000 tis. Kč, na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí 845,6 tis. Kč a na údržbu plastik městským částem 427 tis. Kč. Rezerva kap. 06 je navržena ve výši 5 286 tis.Kč  na krytí nepředvídaných výdajů – havárií atd.

Odbor správy majetku

OSM MHMP zajišťuje v kap. 06 opravy církevních objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. Pro rok 2008 je navrženo 9 600 tis. Kč na opravy např. kostela sv. Ignáce – oprava zádveří kostela a restaurování zakristie, kostela sv. Mikuláše – oprava bočního vstupu vč. zádveří a schodiště, kaple sv. Máří Magdaleny – oprava fasády.

Odbor městského investora

Běžné výdaje na opravu Karlova mostu jsou navrženy ve výši 151 400 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 882 ze dne 12. 6. 2007 byl vybrán zhotovitel stavby – SMP CZ, a.s. první části opravy Karlova mostu. Pro rok 2008 je nutné zajistit v rámci běžných výdajů tyto akce:

 • Zajištění inženýrské činnosti, vypracování projektové dokumentace pro opravu klenby pod Křizovnickým náměstím, ze které silné zatéká do nulté klenby Karlova mostu, zajištění podkladů a projednání stavebního povolení.
 • Průzkum stavu kamenných kvádrů lícního zdiva a zpracování výsledků průzkumu laboratorních zkoušek prvního úseku mostu.

Po provedení předstihových prací v roce 2007 (výkopy pro archeologický průzkum, podklady kabelů, potrubí a žlabů pro odvodnění na malostranské předmostí), musí být za nepřerušeného provozu pro pěší na mostě ve stavební sezóně 2008 provedena a  převzata do užívání první a druhá etapa opravy mostu, která zahrnuje následující práce:

 • přespárování a opravu nebo výměnu poškozených kvádrů kamenného zábradlí mostu a další tří řad lícních kvádrů poprsních zdí
 • opravu vozovky (uložení stávajících žulových dlaždic do vápenné stabilizace)
 • nové hydroizolační souvrství odvodnění mostu
 • odstranění všech podkladních vrstev až po úroveň umožňující vytvoření nového pevného vyspárovaného podkladu pro hydroizolaci
 • nové plynové veřejné osvětlení
 • reinstalace slavnostního osvětlení a osvětlení plavebních znaků
 • instalace bezpečnostního kamerového systému.

 

Odbor fondů Evropské unie

Běžné výdaje se navrhují ve výši 5 077 tis. Kč na zajištění projektů z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 na akci č. 0531 „GP – Opatření 4.3 – 2. výzva a akci č. 0539 „Opatření 4.3. – 3. výzva.

 

Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

Od roku 1995 jsou každoročně vyhlašovány Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy, které zahrnují jak podporu forem sportu pro všechny, tak podporu péče o materiálně technickou základnu a v širším slova smyslu i působení na změnu hodnotové orientace občanů. Programy jsou na jednotlivé roky tématicky připravovány po pečlivém zmapování reálné situace v dané oblasti na základě společenské poptávky a potřeb a jsou určeny jednak pro městské části, školy a školská zařízení, jednak pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Částka, která je pro oblast sportu a tělovýchovy z rozpočtu hl.m. Prahy na daný rok vyčleňována na realizaci vybraných projektů, se z původních 25 mil.Kč v roce 1995 zvýšila až k částce 139 mil. Kč v roce 2007. Tímto výrazným nárůstem finančních prostředků hl.m. Praha jednoznačně deklaruje důležitost sportu pro zdravý vývoj společnosti.

V  roce 2007 bylo v prvních dvou termínech uzávěrky na SMT MHMP přijato celkem 746 žádostí o grant v celkové výši požadované částky takřka 500 mil. Kč. Každoročně bývá podáváno přes 600 žádostí a požadavky vždy mnohonásobně převyšují částku vyčleněnou pro oblast tělovýchovy a sportu. Na základě objektivního posuzovacího řízení jsou finanční prostředky přidělovány těm organizacím, které předloží projekty nejlépe splňující podmínky konkurzního řízení a které jsou grantovou komisí doporučeny jako naléhavé a potřebné. To umožňuje uvážené rozdělení prostředků bez plošného dotování neurčitých potřeb často vykazovaných organizacemi.

 

Tématické určení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2008 bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 894 ze dne 12.6.2007. Pro rok 2008 je navrhován způsob přidělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy, který se osvědčil v minulých letech a který již od vyhlášení od sebe odděluje programy na:

1.Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro MČ, školy a školská zařízení v hl. m. Praze
2.Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy

S ohledem na trvající potřeby v tělovýchově jsou zachovány programy z roku 2007, pouze v programech pro TJ, SK a další subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy není na rok 2008 zařazen program na instalace přetlakových a nafukovacích hal z důvodu malého zájmu ze strany sportovních subjektů. Ostatní programy zůstávají obsahově stejné.

V programech pro městské části hl.m. Prahy, školy a školská zařízení v hl.m.Praze pro rok 2008 jsou již tradičně zařazeny programy na úpravy povrchů venkovních sportovišť – hřišť i atletických drah a sektorů, na provozy plaveckých bazénů a na podporu sportovních akcí pro děti a mládež, po kladném ohlasu z minulých let je opakovaně vyhlášen i velmi žádaný program na rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen. Všechny programy si kladou za cíl zkvalitnění podmínek pro sportování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních na území hl.m. Prahy a rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času na veřejných sportovištích jednotlivých MČ.

 

V programech pro TJ, SK a další subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy jsou prioritou programy na zajištění provozu TVZ, pronájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže, na odstranění havárií TVZ, na rekonstrukce vnějších a vnitřních povrchů sportovišť a na  pořádání sportovních akcí určených zejména pro děti a mládež. Opakovaně jsou mezi vyhlášenými programy na rok 2008 programy na realizaci úsporných technologických opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů.

Stejně jako u programů pro MČ a školy jsou i programy pro TJ a SK zaměřeny na zkvalitnění podmínek pro sportování a kromě toho na udržení provozu jednotlivých TVZ.

 

V rozpočtu pro oblast tělovýchovy a sportu je zahrnuta i podpora významných sportovních akcí, které jsou řešeny formou partnerství hl.m. Prahy. Jedná se o sportovní akce s několikaletou tradicí, které svým významem překračují hranice Prahy, např. mezinárodní turnaj v házené Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, Baseballový a softballový týden, Velikonoční turnaj v basketbalu a další. Do rozpočtu je zahrnuta i nezbytná podpora vrcholných sportovních akcí typu Prague International Marathon, Memoriál Josefa Odložila a rovněž podpora pořádání MS a ME. Zdárný průběh všech významných sportovních akcí přispívá k prezentaci Prahy jako schopného organizátora, což je velmi důležitá vizitka před případným podáním kandidatury na LOH.

V lednu 2008 bude ve Zlínském kraji konat již 3. zimní Olympiáda dětí a mládeže. Přestože není v současné době znám celkový rozpočet všech požadovaných kroků potřebných k zajištění účasti mladých sportovců hl.m. Prahy, je zřejmé, že se zvýší celkový požadavek na pokrytí nákladů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2008 cca o 1,5 mil. Kč (ubytování a stravování, doprava, reprezentační oblečení pro všechny členy výpravy, odměny trenérům, upomínkové předměty, atd.).

Do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy jsou rovněž zahrnuty výdaje  na zajištění družstev reprezentujících hl.m. Prahu na sportovních akcích a na další požadavky dle aktuální potřeby.

 

Na základě usnesení ZHMP č. 5/1 ze dne 22.3.2007, kterým bylo schváleno podání přihlášky na kandidaturu pořádání LOH v Praze, a v souvislosti s činnosti Komise RHMP pro přípravu kandidatury hl.m. Prahy na Letní olympijské hry v r. 2016, resp.2020 je do rozpočtu zahrnuta také částka ve výši 30 000 tis. Kč na akce podporující, propagující a zviditelňující kandidaturu hl.m. Prahy na pořádání Letních olympijských her v r. 2016, resp.. 2020.

 

I přes velkou pozornost, kterou hl. m. Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy, na území Prahy stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Do kapitoly se navrhuje zahrnout ještě finanční prostředky na investiční výstavbu nových sportovišť, aby se ještě více podpořil zájem o sportování široké veřejnosti s prioritou podchytit hlavně zájem dětí a mládeže.

 

Kapitálové výdaje:   

 • investiční výstavba a modernizace sportovišť a dětských hřišť    115 000 tis. Kč

Běžné výdaje:      135 000 tis. Kč

 • granty určené pro oblast sportu a tělovýchovy, olympiáda dětí a mládeže, potřeby aktuálního zajištění akcí ze strany SMT        85 000 tis. Kč
 • sportovní akce celopražského významu podporované formou partnerství hl.m. Prahy, vrcholné sportovní akce        20 000 tis. Kč
 • akce podporující kandidaturu hl.m. Prahy na pořádání Letních olympijských her v r. 2016, event. 2020     30 000 tis. Kč

Celkem  návrh rozpočtu kap. 0661    250 000 tis. Kč

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

 

DIVADLO NA VINOHRADECH

0007658 - Doplnění osvětlení parku
Jedná se o postupné doplnění  osvětlovacího zařízení pro jevištní provoz. Doplnění světelného parku reaguje na vývoj osvětlovací techniky. Celá akce je vyvolána potřebou postupné výměny stávajících osvětlovacích těles za tzv. inteligentní svítidla. Realizace plánována v letech 2004 - 2009.

 

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0004603 - Půdní vestavba
S probíhajícími restitucemi cca od roku 1992 přišlo Divadlo Na zábradlí  postupně o všechny prostory v blízkosti divadla (Pachtův palác, přízemí domu v ul. Na zábradlí naproti nakládací rampě divadla) využívané jako rekvizitárna a především ke skladování dekorací, kostýmů, rekvizit, technických zařízení, atd. her na repertoáru a taktéž o prostory využívané pro fundusy výše zmíněných předmětů, navíc i pro archiv a dílnu. V roce 1998 byla proto zahájena 1. etapa rekonstrukce půdních prostor, aby byl alespoň částečně tento stav napraven.
Před 1. fází rekonstrukce byla vypracována i studie na 2. etapu. Nevyjasněný restituční spor s Jednotou katolických tovaryšů však další práce zastavil. Koncem roku 2002 nabylo právní moci rozhodnutí soudu o tom, že budova náleží hl.m. Praze. Půdní vestavba by měla využít v maximální míře prostor severního a východního křídla půdy, včetně úprav 2. patra tak, aby bylo dispozičně uzpůsobeno provozu divadla.

0004604 – Rekonstrukce střechy
Ačkoliv byla střecha rekonstruována koncem 80tých let, její stav se zhoršuje a stává se nevyhovující. Každoročně během prázdnin jsou jednotlivé části opravovány. Dle postupu "chátrání" se však blíží okamžik, kdy bude nutno vyměnit celou plochu střešní krytiny včetně rekonstrukce některých částí krovu.  Realizace v letech 2007 - 2009.

 

DIVADLO POD PALMOVKOU

0000000 – Pořízení dodávkového automobilu
Divadlo pod Palmovkou odehraje cca 50 - 60 zájezdových představení ročně. Dodávkový automobil by divadlu značně usnadnil organizaci zájezdů. Jedná se o přepravu rekvizit, kostýmů, zvukové techniky a osvětlovací techniky a také osob k zajištění zájezdového představení.
Vyřešila by se tím i přeprava jevištního nábytku a menších kulis ze skladů mimo divadlo. Při zajištění běžného chodu divadla a na zájezdech by bylo vlastní auto velkou pomocí při zefektivnění organizace všech činností.

0000000 – Stavební úpravy sklepů
Sklepy v Divadle pod Palmovkou mají plochu cca 2 000 m2. Po ničivé povodni v roce 2002, kdy byly zcela zaplaveny, bylo provedeno vyčištění, osekání omítek a nutné opravy rozvodů elektrické energie. Dále pak byly uvedeny do provozu místnosti pro vzduchotechniku a kotelnu. Zbytek prostor je nevyužitý. Podle posudku statika je nutné provést stavební úpravy k zajištění bezpečnosti těchto prostor, dále nové rozvody el. energie, odpady od zařizovacích předmětů v sociálních zařízení v přízemí (divácká WC, kavárna), sanační omítky ve všech prostorách a podlahy. Jelikož se organizace potýká se značným nedostatkem skladových prostor, zamýšlí sklepy využít jako sklady fundusu, jevištního nábytku, kostýmů a rekvizit. Dále chce rozšířit divadelní kavárnu do prostor pod stávající kavárnou a prostory pod jevištěm využívat při technické obsluze představení.

0004737 - Modernizace a obnova zvukové a jevištní techniky
Stávající vybavení z roku 1995 neodpovídá kvalitou při realizaci hudebních inscenací. Se zajištěním bezproblémového chodu těchto představení má organizace velké problémy.

 

GALERIE HMP

0000000 - Rekonstrukce Rothmayerovy vily
Rekonstrukce se bude týkat obnovy současného stavu celého objektu, včetně přilehlého pozemku se zahradou. Rekonstrukce zahrnuje průzkumné (stavebně-historický, statistický, restaurátorský a sanační průzkum) a projektové práce (zpracování projektové dokumentace), renovaci objektu, včetně interiéru a zahrady.

0000000 - Revitalizace Clam-Gallasova paláce
Revitalizace paláce zahrnuje průzkumné (podrobné průzkumy) a projektové práce (zadání a zpracování projektové dokumentace), provedení komplexní rekonstrukce objektu a modernizaci jeho technického vybavení. Záměrem je rehabilitovat a restaurovat palác a trvale jej zpřístupnit veřejnosti.

0004611 – Rekonstrukce Bílkovy vily
Úpravy v Bílkově vile se budou týkat obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, které jsou již v nevyhovujícím až havarijním stavu, o drobné stavební úpravy a zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v 1. patře a dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady - opravy balkonů, cihelných zábradlí, úpravy pro imobilní návštěvníky, slavnostní osvětlení apod. V průběhu roku 2007 byla akce pozastavena.

 

Odbor městského investora

0000000 - Lanovka Pankrác
Jedná se o vyhlídkové spojení pankrácké pláně a pravým vltavským břehem. Navržené finanční prostředky na rok 2008 představují náklady na přípravu stavby a projektovou dokumentaci.

0000000 - Servisní střediska čtyři mariny
Jedná se o přístaviště sportovních a turistických lodí s nezbytným zázemím obvyklým pro tyto účely. Jde o přístaviště (marina) Zbraslav na Berounce doplněná o přístav lodí za stavu ohrožení při prvním stupni povodňové aktivity, zařízený pro tělesně hendikepované. Dalšími lokalitami jsou přístav Podolí, Štvanice a Trója. Marina Libeň by měla být součástí Maniny oddychová zóna. V roce 2008 se jedná o DUR, výběr zhotovitele a mandatáře.

0006122 - Slovanská epopej
Záměr umístit cyklus obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej na Výstavišti Praha v Holešovicích a realizovat jej podle předloženého projektu odsouhlasila Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 1896 ze dne 13.11.2001.

Cílem stavby je vytvořit podmínky pro přemístění cyklu obrazů od Alfonse Muchy, v současné době deponovaného v Moravském Krumlově, do odpovídajícího prostředí v hlavním městě Praze. Předmětem stavby je realizace nového výstavního pavilonu o půdorysných rozměrech cca 82 x 15m a výšce 34,8 m. Budova je umístěna v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích a bude v ní instalováno 20 velkorozměrových pláten od A.Muchy. Proti jednotlivým panelům budou umístěna skloněná lichoběžníková hlediště a na vnějším obvodu objektu se budou nacházet galerie. Součástí stavby je i zázemí restaurátorů a údržby pláten, šatny a hygienická zařízení pro návštěvníky a personál, technické a technologické provozy, kavárna. Návrh rozpočtu na rok 2008 obsahuje náklady na zahájení stavby (investorská a projektová příprava bude ukončena v roce 2007).

 

Odbor kultury, památkové péče

0000000 - Rezerva kapitoly 0619
Rezerva je určena pro případné financování investičních akcí, u nichž potřeba finančních prostředků vznikla v průběhu roku 2008, či na dofinancování důležitých akcí, kterým by se v roce 2008 nedostávalo prostředků při jejich realizaci, a eventuálně na krytí nákladů při odstraňování případných havárií v roce 2008.

Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

0008239 - TV-investiční výstavba a modernizace sportovišť a dětských hřišť
Na investiční výstavbu tělovýchovných zařízení, stadionů, hal a tělocvičen moderního stylu a na výstavbu nových sportovišť.
I přes velkou pozornost, kterou hl.m.Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy, na území hl.m.Prahy stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Tato výstavba ještě více podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, kde je prioritou podchytit především děti a mládež. 

 

MUZEUM HMP

0004350 - Digitalizace Langweilova modelu
Digitalizace unikátního Langweilova modelu Prahy byla zahájena v roce 2006, největší část prací na vlastní digitalizaci probíhá podle harmonogramu v roce 2007 a dokončena bude v roce 2008. Jejím cílem je zhotovení a dodání co nejpřesnější kopie Langweilova modelu v digitální, tedy počítačem dále zpracovatelné podobě. Součástí zakázky je i dodání programového vybavení a vytvoření dalších aplikací pro veřejnost. Digitalizace umožní představit a použít tento jedinečný sbírkový předmět muzea široké veřejnosti i odborníkům v podobě, kterou umí dnešní informační technologie.
Digitalizace je rozčleněna na tři základní etapy. V roce 2006 byla realizována 1 část I. Etapy (příprava), v roce 2007 již  proběhla 2 část I.etapy (snímání) a bude ještě realizována část druhé etapy (vytvoření 3D modelu). V roce 2008 bude dokončena II. etapa a proběhne realizace III. etapy (aplikace pro oborníky).

0004740 - Dostavba budov v areálu Vojtěchov
Investiční akci považuje organizace za stěžejní podmínku pro řešení jednoho ze základních úkolů muzea v oblasti sbírkotvorné činnosti, kterým je řádné uložení všech archeologických sbírek, včetně sbírek převzatých podle zákona č.1/2005 Sb. od nestátních archeologických institucí, které provádějí záchranné archeologické výzkumy na území hl.m.Prahy. Movité archeologické nálezy při takových výzkumech nalezené jsou podle tohoto zákona majetkem kraje a jako takové mají být vlastníkem ukládány do jím zřizovaného muzea. Současná kapacita depozitářů ve Vojtěchově však odhadovanému objemu těchto nálezů nebude stačit (i v návaznosti na stávající "stavební boom"), a proto je nezbytně nutné realizovat dostavbu dalších budov a to novou halu na velkorozměrné předměty a fragmenty a novou depozitní velkokapacitní budovu. V roce 2007 by měly začít přípravné a projektové práce, v roce 2008 by se měla postavit nová hala (lapidárium) a v dalších letech velkokapacitní budova.

0007777 - Výstavba depozitáře "E" Stodůlky
Depozitář "E" ve Stodůlkách bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Zde budou uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje.
V roce 2006 byla zahájena vlastní stavba objektu. V roce 2007  pokračují stavební práce, které budou pokračovat i v roce 2008, kdy by měl být objekt kompletně dokončen.

 

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0000000 - Výměna sedadel včetně podlahové krytiny-ROKOKO
V roce 2008 je nezbytně nutné provést v divadle ROKOKO celkovou výměnu podlahové krytiny a všech sedadel, která jsou pevně spojena s podlahou. Jejich stav je špatný, jsou dožilá.

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

0000000 – Revitalizace sálů ústředí MKP
Požadavky na optimálnější dovybavení sálů  Městské knihovny v Praze (MKP) vychází především z potřeb náročnějších forem a nových typů kulturních i vzdělávacích akcí v hlavní činnosti, širšího dramaturgického plánu akcí Lidové univerzity - kulturního a vzdělávacího centra MKP, rostoucích nároků, požadavků a připomínek partnerů u akcí pořádaných ve spolupráci. Sály MKP byly koncipovány jako multifunkční a tomuto požadavku dnes již vyhovují jen částečně. Investiční akce představuje obnovu světelného parku a ozvučení velkého sálu a vybavení sálu sledovacím TV okruhem.

0008757 – Rekonstrukce a modernizace knihovny Ruská
Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím hl.m.Prahy. Fyzický stav budovy  včetně sítí vyžaduje celkovou rekonstrukci budovy s rozšířením a nástavbou jednoho a půl podlaží včetně nových výtahů, schodiště, fasád a technického vybavení. Cílem rekonstrukce je vybudování podmínek k poskytnutí služeb občanům na špičkové úrovni v kvalitním prostředí na mnoho let.

 

NKP VYŠEHRAD

0000000 - Rek. odpočívadla u Tábor. brány
Východně od Táborské brány je situováno odpočívadlo s výhledem na vyšehradský park, Pankrác a Nusle. Jeho stav je neuspokojivý, nyní slouží jako mezideponie. Organizace se domnívá, že by bylo vhodné odpočívadlo obnovit, vybavit kvalitním mobiliářem, zpřístupnit veřejnosti, a tím zkvalitnit další území NKP Vyšehrad.

 

PRAŽ. INFORMAČNÍ SLUŽBA

0003678 - Revitalizace areálu Ctěnice
Areál zámku Ctěnice je významnou nemovitou kulturní památkou, kterou tvoří objekt zámku a dalších sedm barokně klasicistních objektů a přilehlý park. Jeho postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 1996  a v současné době je stavebně dokončeno 7 objektů areálu a park. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen zámek se stálou expozicí, objekt služeb pro návštěvnickou veřejnost, dále bylo třeba vybudovat provozně technické zázemí parku a projektově připravit infrastrukturní přípojky, které podmiňují plné zprovoznění již zrekonstruovaných objektů pro veřejnost. K dokončení revitalizace celého areálu zbývá provést rekonstrukci posledního z objektů - bývalé sýpky na objekt s gastronomickou a ubytovací kapacitou, který není v dobrém stavebně-technickém stavu a který je rekonstruován v rámci projektu JPD 2 (financován z fondů EU a spolufinancován HMP a státem). Dále je třeba vybudovat přípojky vody, plynu a kanalizace k areálu zámku - zajišťuje OMI MHMP.

0004600 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky
Jedná se o hardwarové a softwarové vybavení, upgrade a obnovu technologií, aktualizaci systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku, zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem.

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR FOK

0000000 – Pořízení hudebních nástrojů
Jedná se o pořízení 2 ks harf. V současné době vlastní SO FOK 4 ks harf pořízených v letech 1946 - 1994. Jejich technický stav a stupeň opotřebení je již na takové úrovni, že je třeba pořídit alespoň dvě nové harfy.