Rozpočet 2007

 

Schválený rozpočet OKP na r.2007   icon_excel.gif

 

 

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ  RUCH

 

  CELKEM  Běžné výdaje  Kapitálové výdaje
 KAPITOLA 06 1 790 549,0  1 410 549,0  380 000,0
 převod z roku 2006 celkem

147 540,0

 55 088,0  92 452,0
 CELKEM vč. převodů

1 938 089,0

 1 465 637,0  472 452,0

    (v tis. Kč)

 

 

 

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Návrh rozpočtu na rok 2007 vychází ze „Zásad pro sestavení rozpočtu“, schválených usnesením Rady hl.m.Prahy č. 929 ze dne 13. 6. 2006. Návrh rozpočtu běžných výdajů kapitoly 06 je stanoven ve výši  1 410 549 tis. Kč, z toho pro kap. 0619  1 192 719,3 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu na rok 2007 bylo příspěvkovým organizacím v působnosti OKP  zapracováno zvýšení mzdových prostředků vyplývající z příslušného nařízení vlády ve výši 27 803 tis.Kč a diferencovaně valorizace v průměru 2,8 %.

Dále je navrženo zvýšení rozpočtu následujícím organizacím:

 • Divadlu na Vinohradech  o 1 268 tis. Kč účelově na zhotovení publikace ke 100. výročí Divadla na Vinohradech,
 • divadlu Minor o 3 500 tis. Kč na krytí mzdových nákladů v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců zabezpečujících „malou scénu“ v 1. poschodí divadla. O tuto částku byl organizaci zvýšen rozpočet již v roce 2006 a vzhledem k tomu, že se jedná o úkol trvalý, bylo nutno tuto částku zapracovat i  do návrhu rozpočtu na rok 2007,
 • Pražské informační službě  o 1 000 tis. Kč účelově na provozování informačního stánku hl.m.Prahy na letišti v Ruzyni,
 • Muzeu hl.m.Prahy o 6 000 tis. Kč  na digitalizaci Leingweilova modelu,
 • Národní kulturní památce Vyšehrad  o 800 tis. Kč na generální opravu WC,
 • Městské knihovně v Praze  o 3 038 tis. Kč na zajištění  „Programu podpory zajištění výkonu regionálních  funkcí knihoven“.

Běžné výdaje odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsou navrženy v celkové výši 344 613,3 tis. Kč. Pro oblast kultury na granty nezávislým kulturním subjektům je navrženo 173 000 tis. Kč (101 029 tis. Kč – víceleté granty a transformované organizace, 69 971 tis. Kč granty pro I. a II. uzávěrku a 2 000 tis. Kč na cenu primátora hl.m.Prahy – „Kulturní počin roku 2007“), na  cestovní ruch je navržena částka  33 000 tis. Kč, tj. na úrovni schváleného rozpočtu roku 2006,  na úhradu služeb pro OKP ve výši    14 613,3 tis. Kč -  bylo nutno navýšit na krytí předpokládaných nákladů na soudní spory po  zrušených příspěvkových organizacích Výstaviště Praha a Obecní dům včetně nákladů na krytí honorářů právních zástupců hl.m. Prahy. Jedná se zejména o tyto soudní spory: s MLT, s.r.o. o náhradu škody ve výši  9 286,5 tis.Kč,  Sdružení pro zajištění rekonstrukce Obecního domu - spor s Ing.Uhlířem – zmocněncem ostatních účastníků  o náhradu škody ve výši    87 057 tis.Kč a další. Na spolupořadatelství je navrženo  55 000 tis. Kč – oproti schválenému rozpočtu roku 2006 jde o částku vyšší o 3 379 tis.Kč. Pro rok 2007 bylo doporučeno opět spolupořádat v jednotlivých oblastech kultury a umění festivaly, přehlídky a další projekty, které se konají v Praze každoročně. Znovu však také podpořit vybrané projekty, které byly v roce 2006 poprvé uskutečněny s finanční podporou města a jejich realizace byla kladně zhodnocena. V rozpočtu na rok 2007 je dále potřeba zajistit podmínky pro spolupořádání 3 akcí mimořádného významu, které se uskuteční v roce 2007, tj.  akce k výročí Karlova mostu (5 000 tis. Kč), Pražské Quadrienale 2007    (3 500 tis. Kč) a  OPEN PRAGUE CITY FEST/SLAVNOSTI MĚSTA PRAŽSKÉHO (5 000 tis. Kč).

 

Pro oblast památkové péče  je navrženo 69 000 tis. Kč, z toho  na koncepci památkové péče 7 000 tis.Kč  a na granty na obnovu kulturních památek 62 000 tis. Kč  -  navýšení o 2 000 tis.Kč.

Finanční prostředky pro oblast památkové péče jsou plánovány na přípravu projektu Portál Praha historická, který  začal v roce 2004 vypracováním studie proveditelnosti firmou Logica CMG, spol. s.r.o. V následujícím roce byl realizován Modelový projekt prezentace Praha historická– Staroměstská radnice, tedy první zkušební fáze projektu na příkladu Staroměstské radnice. Práce na Portálu Praha historická pokračovala přípravou pilotního projektu, ve kterém byly vypracovány podklady pro komplex budov Ungelt a dalších jako jsou Kostel sv. Mikuláše, Clam-Gallasův palác apod.

V roce 2007 připravuje MHMP-OKP projekt Portál Praha historická jako žádost  v programu JPD, předpokládá tedy spolufinancování projektu v rámci EU, kde je nutná finanční spoluúčast hl. m. Prahy.

Jedná se o vytvoření veřejně přístupného díla typu „architektonicko-urbanistického a uměleckého průvodce historickou Prahou“ se zaměřením na cestovní ruch, v několika světových jazycích typu „toulky historickou Prahou“ na vysoké odborné a výtvarné úrovni. Jedná se o internetovou presentaci Praha historická, jejímž cílem je vytvořit databázi všeho, co má být o „Praze historické“ elektronickým médiem sděleno a zobrazeno.

Cílem  je vytvořit částečně veřejně přístupné dílo jako moderní nástroj památkové ochrany a památkové péče o kulturní, památkový fond „Prahy historické“, využitelný v praxi územního plánování, v projektové přípravě a realizaci regeneračních akcí v městské památkové rezervaci a v městských památkových zónách, popřípadě i v dalších, kulturně historických, urbanistických a architektonicky hodnotných částech „Prahy historické“.

 

Odbor správy majetku

OSM MHMP zajišťuje v kap. 06 opravy církevních objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. Pro rok 2007 je navrženo 13 000 tis. Kč na opravy např. kostela sv. Ignáce – oprava zádveří kostela, kostela sv. Mikuláše – oprava bočního vstupu vč. zádveří a schodiště, kostela sv. Vavřince – oprava střechy, kostela sv. Cyrila a Metoděje – oprava schodů atd.

 

Sekretariát radního pro oblast kultury a cestovního ruchu

Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši 26 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí darů na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských společností.

 

Odbor městského investora

Běžné výdaje na opravu Karlova mostu jsou navrženy ve výši 23 900 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006 budou převedeny do roku 2007 ve výši 35 730 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2007 obsahuje náklady na potřebný průzkum lícních kvádrů kleneb a pilířů vč. inženýrské činnosti a na opravu přibližně poloviny všech prací spojených s opravou mostovky. Jedná se o výměnu nebo opravu poškozených kvádrů až do úrovně 600 mm pod současnou dlažbu, odstranění stávajících vrstev vozovky do hloubky 600 mm pod dlažbou do úrovně betonové desky, provedení nových podkladních betonových vrstev pod hydroizolaci, provedení nové hydroizolace, provedení odvodnění vozovky vč. kanalizačních přípojek do kanalizačního systému města, reinstalace veřejného a slavnostního osvětlení, osazení čidel pro permanentní měření teplot v konstrukci mostu, provizorní umístění plaveckých znaků a provizorní zastřešení opravované části mostovky a archeologický průzkum předmostí.

Rezerva kapitoly 06

Rezerva kap. 06 je navržena ve výši 5 000 tis. Kč  na krytí nepředvídaných výdajů – havárií atd.

 

Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

Od roku 1995 jsou každoročně vyhlašovány Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy, které zahrnují jak podporu forem sportu pro všechny, tak podporu péče o materiálně technickou základnu a v širším slova smyslu i působení na změnu hodnotové orientace občanů. Programy jsou na jednotlivé roky tématicky připravovány po pečlivém zmapování reálné situace v dané oblasti na základě společenské poptávky a potřeb a jsou určeny jednak pro městské části, školy a školská zařízení, jednak pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Částka, která je pro oblast sportu a tělovýchovy z rozpočtu hl.m. Prahy na daný rok vyčleňována na realizaci vybraných projektů, se z původních 25 mil.Kč v roce 1995 vyšplhala až k částce 179 mil. Kč v roce 2006. Tímto výrazným nárůstem finančních prostředků hl.m. Praha jednoznačně deklaruje důležitost sportu pro zdravý vývoj společnosti.

V  roce 2006 bylo v prvních dvou termínech uzávěrky na OMT MHMP přijato celkem 746 žádostí o grant v celkové výši požadované částky 448 mil. Kč. Každoročně bývá podáváno přes 500 žádostí a požadavky vždy mnohonásobně převyšují částku vyčleněnou pro oblast tělovýchovy a sportu. Na základě objektivního posuzovacího řízení jsou finanční prostředky přidělovány těm organizacím, které předloží projekty nejlépe splňující podmínky konkurzního řízení a které jsou grantovou komisí doporučeny jako naléhavé a potřebné. To umožňuje uvážené rozdělení prostředků bez plošného dotování neurčitých potřeb často vykazovaných organizacemi.

Tématické určení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2007 bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 1004 ze dne 20.6.2006. Pro rok 2007 je navrhován způsob přidělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy, který se osvědčil již v minulých letech. Zmiňovaný model již od vyhlášení od sebe odděluje programy na:

 1. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro MČ, školy a školská zařízení v hl. m. Praze
 2. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy

S ohledem na trvající potřeby v tělovýchově jsou zachovány programy z roku 2006, pouze došlo k drobným úpravám formuláře žádosti (přehled požadovaných příloh) a upřesnění podmínek v jednotlivých programech, obsahově zůstávají stejné.

V programech pro městské části hl.m. Prahy, školy a školská zařízení v hl.m.Praze pro rok 2006 jsou již tradičně zařazeny programy na úpravy povrchů venkovních sportovišť – hřišť i atletických drah a sektorů, na provozy plaveckých bazénů a na podporu sportovních akcí pro děti a mládež, po kladném ohlasu z minulých let je opakovaně vyhlášen i velmi žádaný program na rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen. Všechny programy si kladou za cíl zkvalitnění podmínek pro sportování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních na území hl.m. Prahy a rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času na veřejných sportovištích jednotlivých MČ.

V programech pro TJ, SK a další subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy jsou prioritou programy na zajištění provozu TVZ, pronájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže, na odstranění havárií TVZ, na rekonstrukce vnějších a vnitřních povrchů sportovišť a na  pořádání sportovních akcí určených zejména pro děti a mládež. Opakovaně jsou mezi vyhlášenými programy na rok 2007 programy na realizaci úsporných technologických opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů a instalace přetlakových a nafukovacích hal.

Stejně jako u programů pro MČ a školy jsou i programy pro TJ a SK zaměřeny na zkvalitnění podmínek pro sportování a kromě toho na udržení provozu jednotlivých TVZ.

V rozpočtu pro oblast tělovýchovy a sportu je zahrnuta i podpora významných sportovních akcí, které jsou řešeny formou spolupořadatelství hl.m. Prahy. Jedná se o sportovní akce s několikaletou tradicí, které svým významem překračují hranice Prahy, např. masový běh Prahou Prague International Marathon, mezinárodní turnaj v házené Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, Baseballový a softballový týden, Velikonoční turnaj v basketbalu a další.

Navíc se v červnu 2007 bude v Ústeckém kraji konat již 3. letní Olympiáda dětí a mládeže. Přestože není v současné době znám celkový rozpočet na zajištění všech požadovaných kroků potřebných k zajištění účasti mladých sportovců hl.m. Prahy, je zřejmé, že se zvýší celkový požadavek na pokrytí nákladů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2007 cca o 1,5 mil. Kč (ubytování a stravování, doprava, výroba propagačních předmětů, doplnění reprezentačního oblečení pro všechny členy výpravy atd.)

I přes velkou pozornost, kterou hl. m. Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy, na území Prahy stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Do kapitoly se navrhuje zahrnout ještě finanční prostředky na investiční výstavbu nových sportovišť, aby se ještě více podpořil zájem o sportování široké veřejnosti s prioritou podchytit hlavně děti a mládež. Kromě toho se do popředí zájmu dostává nutnost  zmapování počtu stavu dětských hřišť v péči městských částí, jejichž aktuální potřeby by se měly v roce 2007 řešit.

Do rozpočtu kapitoly 0664 § 3419 jsou zahrnuty rovněž výdaje  odboru uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy - na zajištění družstev reprezentujících hl.m. Prahu na sportovních akcích, na propagační předměty, na zadání odborných studií a na další požadavky dle aktuální potřeby a to následovně:

 

Kapitálové výdaje:       

 • investiční výstavba a modernizace sportovišť a dětských hřišť        115 000 tis.  Kč

 

Běžné výdaje:       139 000  tis. Kč

z toho:

 • granty určené pro oblast sportu a tělovýchovy, sportovní akce celopražského významu podporované formou spolupořadatelství hl.m. Prahy, olympiáda dětí a mládeže, potřeby aktuálního zajištění akcí ze strany OMT    129 000  tis. Kč
 • vrcholné sportovní akce     10 000 tis. Kč

Celkem  návrh rozpočtu  kap. 0664     254 000  tis. Kč

 

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE

 

DIVADLO NA VINOHRADECH

0000 – Výstavba garáží v areálu dílen ("Tržnice")
Jedná se o demolici stávající provizorní halové garáže (dožité, nevyhovující z hlediska požárního a bezpečnostního) a o výstavbu nového objektu garáží při zachování stávající polohy a objemu. Konstrukce objektu je ocelová s vyzdívkami, fasády budou omítané s nátěrem. Střecha je navržena pultová, krytá měděným plechem. Areál výrobních dílen (bývalá "Tržnice") je součástí městské památkové zóny. Hodnota objektu spočívá v jeho začlenění do urbanistického celku areálu. Návrh směřuje k estetickému, funkčnímu, technickému i společenskému zhodnocení místa a nesnižuje památkovou hodnotu areálu. Projekt výstavby garáží byl zpracován již v roce 2003 a financován vlastními zdroji z investičního fondu (IF) organizace ve výši 360 tis. Kč (není zaúčtováno k CNA akce).

7658 - Doplnění osvětlení parku
Jedná se o postupné doplnění  osvětlovacího zařízení pro jevištní provoz Doplnění světelného parku reaguje na vývoj osvětlovací techniky. Celá akce je vyvolána potřebou postupné výměny stávajících osvětlovacích těles za tzv. inteligentní svítidla. Realizace plánována v letech 2004 - 2009. Celkové investiční náklady činí 9 500 tis. Kč. V roce 2005 organizace financovala akci vlastními zdroji z investičního fondu (IF) ve výši 740 tis. Kč. Schválený investiční příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 750 tis. Kč.

7660 - Staveb.úpravy balkonů, hlediště včetně vybavení
Jedná se o stavební úpravy podlah a členění řad  I. a II. balkónu hledištní části včetně výměny sedadel. V roce 2004 byla zpracována projektová dokumentace a proinvestováno 197,54 tis. Kč, v roce 2005 byla  akce financována vlastními zdroji z investičního fondu organizace (IF) ve výši 130 tis. Kč, na rok 2006 byla plánována vlastní realizace, byla však posunuta do roku 2007 z důvodu neposkytnutí finančních prostředků v 2006. Četné stížnosti diváků na stávající stav divadla (na balkónech není slyšet, silně vrzající sedadla, atd.) a zejména snaha důstojně oslavit 100. výročí založení divadla v listopadu 2007 umocnily potřebu stavebních úprav balkónů a výměny již dožitých neopravitelných sedadel. Dojde k většímu zásahu do konstrukce obou balkónů (k výměně podloží sedadel) a k výměně všech sedadel v hledišti. Realizace v roce 2007. Celkové investiční náklady činí 13 327,54 tis. Kč.

 

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0000 - Půdní vestavba
S probíhajícími restitucemi cca od roku 1992 přišlo Divadlo Na zábradlí (DNz) postupně o všechny prostory v blízkosti divadla (Pachtův palác, přízemí domu v ul. Na zábradlí naproti nakládací rampě divadla) využívané jako rekvizitárna a především ke skladování dekorací, kostýmů, rekvizit, technických zařízení, atd. her na repertoáru a taktéž o prostory využívané pro fundusy výše zmíněných předmětů, navíc i pro archiv a dílnu. V roce 1998 byla proto zahájena 1. etapa rekonstrukce půdních prostor, aby byl alespoň částečně tento stav napraven. Před 1. fází rekonstrukce byla vypracována i studie na 2. etapu. Nevyjasněný restituční spor s Jednotou katolických tovaryšů však další práce zastavil. Koncem roku 2002 nabylo právní moci rozhodnutí soudu o tom, že budova náleží hl.m. Praze (HMP). Půdní vestavba by měla využít v maximální míře prostor severního a východního křídla půdy, včetně úprav 2. patra tak, aby bylo dispozičně uzpůsobeno provozu divadla.

0000 – Rekonstrukce  střechy
Ačkoliv byla střecha rekonstruována koncem 80tých let, její stav se zhoršuje a stává se nevyhovující. Každoročně během prázdnin jsou jednotlivé části opravovány. Dle postupu "chátrání" se však blíží okamžik, kdy bude nutno vyměnit celou plochu střešní krytiny včetně rekonstrukce některých částí krovu.

 

DIVADLO POD PALMOVKOU

0000 - Dokončení dvora - vyrovnání povrchu a dlažba
Dvůr byl také zdevastován povodní v roce 2002, úprava dvora však nebyla dokončena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Na dvůr vjíždí nákladní vozy při nakládce a vykládce kulis. Dvůr slouží také ke skladování kulis a jsou zde povinná parkovací místa. Dvorem vede trasa bezbariérového přístupu pro invalidy a vozíčkáře. Tento provoz komplikuje nerovný a prašný povrch. Velká prašnost brání otevírání oken v provozní budově a kulisy uskladněné na dveře pod přístřeškem se nepřiměřeně  špiní. Vzhledem k nerovnosti dvora nastávají problémy při deštivém počasí a v zimě. Povrch dvora je třeba vyrovnat a vydláždit zámkovou dlažbou.

0000 - Rekonstrukce 1.patra - kanceláře k pronájmu
V letech 1993 - 2005 byly tyto prostory pronajaty Country radiu s.r.o. Roční příjem z pronájmu činil v závislosti na kurzu dolaru cca 700 tis. Kč za rok. Jedná se o kanceláře v 1. patře budovy v  Zenklově ul. č. 34 o výměře 100 m2. Vzhledem k tomu, že po skončení pronájmu firmou Country radio jsou tyto prostory ve špatném stavu, brání to ve sjednání nového pronájmu. Předpokládaná návratnost této investice je cca 3 roky, rekonstrukcí se zvýší možná cena za pronájem, který byl důležitým zdrojem příjmu divadla a je škoda tyto prostory nevyužít. Je třeba provést následující úpravy: nové silnoproudé i slaboproudé rozvody, bourání přidaných příček a pater, rekonstrukce kuchyňky, sprchového koutu a toalet, nové podlahy, podhledy, výměna dveří, repase nebo výměna oken, opravy a výmalby stěn, výměna topných těles.

0000 - Repase oken a výměna dveří – administrativní budova divadla
Stávající okna v celé čtyřpatrové budově v ulici Zenklova 34 jsou v nevyhovujícím až dezolátním stavu (oprýskaný lak, nahnilé rámy, některá okna jsou zkřížená a nejdou zavírat). Dochází tak k únikům  tepla  a náklady na vytápění budovy se každým rokem zvyšují. Okna jsou atypická, každoročně se výrazně snižuje možnost repase, až by muselo dojít k výměně oken, což by bylo výrazněji dražší. Dvoukřídlové dveře v celé budově se v průběhu dlouhodobého používání zdeformovaly a jdou obtížně zavírat a zamykat. Tyto dveře jsou neustále opravovány, avšak po nějaké době se situace opakuje, v mnoha případech i zhoršuje, proto je nutná výměna stávajících dveří za nové.

0000 - Vybavení divadelní kavárny klimatizací
Pro provoz divadelní kavárny je nezbytné její vybavení klimatizací, která v současnosti kavárně chybí, což značně komplikuje její chod. Tyto prostory nelze větrat okny kavárny vzhledem k jejich situování na hlavní třídu (Zenklova ul. – hluk a silná prašnost). Vybavení klimatizací zvýší zásadně přitažlivost divadelní kavárny pro diváky i ostatní zákazníky.

 

GALERIE HMP

0000 – Rekonstrukce Bílkovy vily
Úpravy v Bílkově vile se budou týkat obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, které jsou již v nevyhovujícím až havarijním stavu, o drobné stavební úpravy a zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v 1. patře a dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady - opravy balkonů, cihelných zábradlí, úpravy pro imobilní návštěvníky, slavnostní osvětlení apod.

0000 - Rekonstrukce výtahu-dům U zlatého prstenu
Výtah, který má sloužit pro dopravu návštěvníků a invalidů, je již nevyhovující, nesplňuje požadavky EU a neobsahuje všechna patra. Pro splnění nových norem a požadavků je třeba výtah zrekonstruovat.

 

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ

0000 – Dovybavení divadla světelnou technikou
Jedná se o konvenční svítidla (profilová tvarovací svítidla 10°-50°, halogenové vany symetrické aasymetrické,světelná rampa Svoboda, reflektory PAR 64 CP 60, 61, 62) inteligentní svítidla (color changer normální, zdroj pro color changer, scanner, wash hlava) a ostatní prvky (followspot, video projektor, kouřostroje a ventilátory).

0000 – Dovybavení divadla zvukovou technikou
Jedná se o mix pult (Amek Recall 56/12 virtual dynamic, doplňkový předmix a monitor pult Soundcraft SM 12-32/12, SoundWeb 9088 is MM, SoundWeb 9008 iis) reproboxy (Meyer Sound: 650-P subbas, UPA-1P, CQ-2, CQ-1, MSL-4, MSL-2, ovládání a zesilovače repro) a sady uchycení a stojanů, sada mikroportů Sennheiser, sada mikrofonů profi.

0000 - Úprava fasády proti graffiti
V rámci úsporných opatření na rekonstrukci divadla nebyla rovněž provedena úprava fasády proti graffiti. S ohledem na zkušenosti sousedních objektů je zvlášť v této lokalitě požadovaná úprava téměř nezbytná.

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

0000 – Pořízení interaktiv.stolů s optickými experimenty-ŠH
Jedná se o tři stoly s optickými prvky (zdroje světla, čočky, zrcadla, hranoly), které umožní, aby si návštěvníci sestavili jednoduché funkční modely optických přístrojů. Zařízení musí být dostatečně robustní, aby byla omezena možnost jejich poškození nebo odcizení optických prvků.

0000 – Pořízení osobního automobilu
V současné době tvoří vozový park p.o. Hvězdárna a planetárium HMP (HaP) dosluhující Škoda Felicia combi a WV Transporter se zvýšenou střechou. Felicia se používá zejména pro dopravu materiálu na kratší vzdálenosti, Transporter převážně pro výjezdy astrobusu. Ukazuje se, že ne vždy je optimální použití WV Transporteru, zejména pro menší výjezdy astrobusu (menší tábory nebo školy v přírodě, komerční akce). Stále častěji je také nutné vyjíždět za astronomickými pozorováními (zákryty, polární záře, atd.) mimo Prahu. Pro tento typ akcí a také pro dopravu do Koperníkovy kopule na Kleti organizace potřebuje vozidlo s dostatečně velkým zavazadlovým prostorem (tak,aby bylo možné bez problémů naložit kontejnery s pozorovací technikou), schopností bezpečného pohybu po špatných cestách a v terénu (4x4) a současně vozidlo poskytující dostatečný komfort při cestách na delší vzdálenosti. Předběžně se bude jednat buď o vozidlo třídy Octavia Combi 4x4 nebo UAZ AMC 3163. Definitivní výběr bude proveden v době, kdy bude nákup akutní, kromě výše zmíněných požadavků bude posuzována také ekonomika provozu (spotřeba, cena za opravu, atd.).

0000 – Pořízení speciálních astronomických exponentů- Štefánikova hvězdárna
V roce 2006 byla dokončena základní část nové astronomické expozice ve Štefánikově hvězdárně (ŠH, stavební úpravy, návrh a instalace výstavních panelů). Aby byla výstava dostatečně atraktivní, je třeba ji během optimální  doby doplnit trojrozměrnými exponáty. Součástí sady exponátů by měly být modely některých kosmických sond a lodí, velkorozměrová mapa oblohy. Samostatnou skupinu budou tvořit exponáty pro nevidomé.

0000 - Zprovoznění tlačítkového systému-sál Cosmorama-PL
Tlačítkový systém umožňuje prověřování znalostí žáků a studentů při školních programech a je využitelný i při programech pro veřejnost. Při instalaci nových křesel v sále Cosmorama v roce 2003 byla provedena příprava v sedadlech, ale chybí instalace elektroniky a vyhodnocovacího systému.

0000 - Zprovoznění tlačítkového systému-sál Starvid-PL
Tlačítkový systém umožňuje průběžné prověřování znalostí žáků a studentů při školních programech a je využitelný i při programech pro veřejnost. Při instalaci nových křesel v sále Starvid v roce 2002 byla provedena příprava v sedadlech, ale chybí instalace elektroniky a vyhodnocovacího systému.

0000 - Zřízení elektronického zabezpeč.systému-ŠH
Stávající elektronický zabezpečovací systém (EZS) na Štefánikově hvězdárně (ŠH) nepokrývá celý objekt a nezajišťuje dostatečně ochranu některých zvláště cenných zařízení. Nový systém by měl pokrýt celý objekt včetně kopulí a střechy, na kterou je poměrně snadný přístup po nezabezpečené Hladové zdi.

0000 – Zřízení kamerového bezpečnostního systému-ŠH
Vzhledem k členitosti objektu není možné zajistit dohled pracovníky ve všech jeho veřejně přístupných částech. Proto bude instalován kamerový systém, který by umožnil kontrolu prostor z jednoho místa.

0000 - Zřízení multimediálního centra-PL
Jedná se o zřízení informačního centra v Planetáriu Praha (PL) se zapojením České republiky (ČR) do mezinárodních kosmických programů. Toto centrum bude poskytovat na jednom místě aktuální i encyklopedické informace, k nimž bude umožněn také dálkový přístup.

 

MHMP – Odbor městského investora

0000 - Dofakturace pro kapitolu 06
Jedná se o proplacení faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2006, které budou předloženy k proplacení v roce 2007 a stavbách, jenž nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2007.

6122 - Slovanská epopej
Předmětem stavby je realizace výstavního prostoru pro 20 velkorozměrových pláten od A. Muchy instalovaných na jednostranných, proti sobě orientovaných panelech ve čtyřech výškových úrovních. Proti jednotlivým panelům budou umístěna skloněná lichoběžníková hlediště a na vnějším obvodu objektu se budou nacházet galerie. Součástí stavby je i zázemí restaurátorů a údržby pláten, šatny a hygienická zařízení pro návštěvníky a personál, technické a technologické provozy, kavárna. Usnesením rady hlavního města Prahy číslo 0509 ze dne 26.4.2005 bylo odsouhlaseno pokračování přípravy a realizace stavby pro instalaci stálé expozice cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej v samostatném objektu. Pro stavbu bylo vydáno Městskou částí Praha 7 územní rozhodnutí, č.j. OUR -652/05/ 001834-ob. 99/Mal ze dne 26.04.2006. Proti rozhodnutí podali v zákonné lhůtě odvolání účastníci řízení Geraldina Mary Muchová a Jan Mucha zastoupení JUDr. Richardem Pechou a účastník řízení Ateliér pro životní prostředí, o.s.,  zastoupený JUDr. Petrem Kužvartem. V roce 2006 se z uvedených důvodů nevyčerpá schválený rozpočet o 40 mil.Kč, které lze přesunout do rozpočtu na rok 2007. Návrh rozpočtu na rok 2007 představuje náklady na zahájení stavby prací včetně příslušné investorsko - inženýrské činnosti.

9394 - Plavecký areál Šutka
Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu plaveckého areálu. na které byly práce zastaveny. Investor zadal zpracování studie návrhu rozvoje areálu PA Šutka a v případě rozhodnutí o dostavbě a přidělení dostatečných finančních prostředků bude pokračováno v roce 2007 ve výstavbě s předpokladem dokončení v roce 2009.

 

MHMP - Odbor kultury, památkové péče

0000 - Rezerva kapitoly 06
Rezerva kapitoly 06 v roce 2007 je určena pro případné financování investičních akcí, u nichž potřeba finančních prostředků vznikla v průběhu roku, či na dofinancování důležitých akcí, kterým by se v průběhu roku nedostávalo finančních prostředků při jejich realizaci, a eventuelně na krytí nákladů při odstraňování případných havárií v roce 2007.

 

MHMP - Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

0000 - Rezerva - dětská hřiště
Jedná se o rezervu na dětská hřiště

8239 – TV - investiční výstavba moderních sportovišť
Jde o finanční prostředky určené na investiční výstavbu tělovýchovných zařízení, stadionů, hal a tělocvičen moderního stylu a na výstavbu nových sportovišť. I přes velkou pozornost, kterou hl.m.Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy na území hl.m.Prahy stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Tato výstavba ještě více podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, kde je prioritou podchytit především děti a mládež.  Kromě toho se do popředí zájmu dostává potřeba zmapování počtu a stavu dětských hřišť v péči MČ, jejichž aktuální potřeby by se měly v roce 2007 řešit.

MUZEUM HMP

7777 - Výstavba depozitáře "E" Stodůlky
Depozitář "E" ve Stodůlkách bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Zde budou uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje. Urychlená realizace výstavby depozitního objektu "E"umožní přestěhování sbírek z depozitářů v Kožné. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce - projektové (studie až dokumentace pro územní řízení) a příprava pozemku včetně demolice staré zástavby. V roce 2005 pokračovaly  projektové práce, a probíhalo územní a stavební řízení a byla realizována opěrná zeď. V roce 2006 proběhla veřejná soutěž na dodavatele stavby a ve 3. čtvrtletí by měla být zahájena vlastní výstavba. Realizace probíhá v letech 2004 - 2008. Celkové investiční náklady se odhadují na 136 000 tis. Kč, z toho organizace předpokládá financovat akci částkou 6 002 tis. Kč. z vlastních zdrojů z IF. Aktuální celkové náklady ve výši 136 mil. byly stanoveny v říjnu 2004 na základě objemové studie na objektu a odborných posudků na základě Kubíkové ceny kvalitního depozitáře, který má odpovídat uložení nejcitlivějších a nejvzácnějších sbírkových předmětů muzea.

7778 – Rekonstrukce a přestavba hlavní budovy p. o. Muzeum hl. m. Prahy
Hlavní budova Muzea hl.m.Prahy, postavená na konci 19.století a otevřená pro návštěvníky v roce 1900, potřebuje nezbytně generální rekonstrukci a muzeum naléhavě usiluje o nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory, které získá úpravou historické budovy a plánovanou výstavbou budovy nové umístěné v bývalých Švermových sadech. Bude provedena modernizace a rozšíření návštěvnického provozu v hlavní budově, která by v budoucnu sloužila pouze návštěvníkům. V novém objektu by byla instalována nová expozice o historii a vývoji pražské urbanistiky a umístěny provozní prostory a kanceláře ředitelství. Objekt by měl být trojpodlažní, v prvním nadzemním podlaží umístění expozice a 2 nadzemním podlaží kanceláře ředitelství muzea, v podzemním podlaží by byly provozní prostory. K historické budově by měla být postavena přístavba s výtahem pro postižené občany a nouzové schodiště. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce (zaměření objektu, stavebně historická a technický průzkum a práce na projektové studii přístavby). V roce  2005 byla financována dílčí část nutných prací na modernizaci a obnově objektu. V roce 2006 jsou investiční prostředky použity na zpracování urbanistické studie k žádosti o změnu územního plánu a na reinstalaci expozic ve dvou sálech hl. budovy včetně obnovy těchto sálů. Akce je financována od roku 2004. Vlastní rekonstrukce by měla probíhat v letech 2011 - 2012 a instalace nových expozic v lednu až září 2013.

 

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0000 - Pořízení a instalace požárních hlásičů-divadlo ROKOKO
V divadle ROKOKO nejsou v současné době žádné požární hlásiče, z požárních důvodů je třeba hlásiče pořídit a nainstalovat.

0000 – Vybudování bezbariérového přístupu a WC pro invalidy-divadlo ROKOKO
Divadlo ROKOKO se nachází v sklepních prostorách a není zde vytvořen bezbariérový vstup. Záměrem je vybudovat bezbariérový přístup pro invalidy - plošinu (výtah), která by umožnila návštěvu divadla i divákům s postižením. Dále je nutné v tomto objektu vybudovat pro tyto osoby sociální zařízení. MDP tím chtějí dát možnost začlenění invalidních občanů do kulturního života města.

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

4246 - Rekonstrukce a modernizace ústředí, MK
Pokračování  vytváření počítačové sítě knihoven umístěných na území HMP, kdy na počítačovou síť vybudovanou v Ústřední knihovně /ÚKú(r.1997) navazuje počítačová síť v dalších knihovnách. V roce 2004 byl zakoupen datový server, který zajistí zkvalitnění a možnost dalšího fungování celého systému Koniáš ve stále se rozšiřující síti automatizovaných poboček MKP. V roce 2006 se uskutečňuje doplnění interiéru čtenářskými pracovními stoly pro multimediální PC.

Pořizuje se 14 vývojových pracovních stanic, centrální switche datové sítě - gigabit, selfchecky - samoobslužné půjčování, zálohové datové servery,  servisní sofware, atd. V roce 2007 je plánováno pořízení vývojových pracovních stanic, kamerový systém ÚK, exteriérový kiosek, spisová služba, ekonomický software, software ÚK, Windows 2003 server - multilicence, Win XP upgrade a notebooky. Zavádění této moderní výpočetní techniky vyžaduje odpovídající změnu mobiliáře.

8757 - Rekonstrukce a modernizace knihovny Ruská
Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím hl.m.Prahy. Fyzický stav budovy  včetně sítí vyžaduje celkovou rekonstrukci budovy s rozšířením a nástavbou jednoho a půl podlaží včetně nových výtahů, schodiště, fasád a technického vybavení. Cílem rekonstrukce je vybudování podmínek k poskytnutí služeb občanům na špičkové úrovni v kvalitním prostředí na mnoho let. Současný rozsah rekonstrukce knihovny se odráží v požadovaném nárůstu investičních prostředků. Projektová dokumentace k ÚR vypracovaná Ateliérem ATREA je zárukou reálnosti a úspěšnosti celého záměru.

 

Národní kulturní památka  VYŠEHRAD

0000 – Pořízení osobního automobilu combi s klimatizací
Organizace má v majetku pouze jeden osobní automobil Felicia GLX combi 1,6 pořízený v roce 1998, který je již ve špatném technickém stavu, proto plánuje zakoupit nový osobní automobil combi s klimatizací.

0000 - Vybavení dětského hřiště u Gorlice
V návaznosti na požadavky návštěvníků Vyšehradu se p.o. Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV) po dohodě s Národním památkovým ústavem (NPÚ) rozhodla instalovat do volného prostoru před Gorlicí velkou síťovou průlezku pro děti staršího školního věku. Pyramida se skládá z buněk tvořených lanovou sítí. Prvek splňuje podmínky bezpečnosti stanovené EU.

5250 - Závlahový systém Vyšehrad
V roce 2007 organizace předpokládá dokončení napojení celého závlahového systému na vltavskou vodu, čímž dosáhne značných úspor ve spotřebě vody z pražského vodovodního řadu.

PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

0000 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky
Jedná se o hardwarové a softwarové vybavení, upgrade a obnovu technologií, aktualizaci systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem.

0000 – Rekonstrukce Novomlýnské vodárenské věže
Novomlýnská vodárenská věž (NVV) je památkově chráněný objekt, který nebyl v předchozích 50-ti letech žádným způsobem udržován, je proto nezbytné provést její celkovou revitalizaci, která by směřovala k veřejnému provozování. Pražská informační služba (PIS) pořídila dokumentaci statického posouzení, stavebně-historický průzkum a zaměření objektu. Od roku 2006 je zpracována projektová dokumentace (PD) ve variantách s cílem najít optimální využití věže, v letech následujících proběhne vlastní realizaci stavby.

0000 - Rekonstrukce informačního   systému pro poskytování  informací veřejnosti
Jde o zařízení na poskytování informací veřejnosti  na principu neustále se rozvíjejících informačních technologií /Shromažďovat, zpracovávat a poskytovat informace je jedním ze základních předmětů činnosti Pražské informační služby (PIS)/. Podstatou je přechod na elektronický systém zpracování a poskytování informací, tzv. Content Management. Pro zajištění tohoto systému bude třeba vynakládat pravidelné roční částky 2 000 tis. Kč.

3678 - Revitalizace areálu Ctěnice
Areál zámku Ctěnice je významnou nemovitou kulturní památkou, kterou tvoří objekt zámku a dalších sedm barokně klasicistních objektů a přilehlý park. Jeho postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 1996  a v současné době je stavebně dokončeno 7 objektů areálu a park. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen zámek se stálou expozicí, objekt služeb pro návštěvnickou veřejnost, dále bylo třeba vybudovat provozně technické zázemí parku a projektově připravit infrastrukturní přípojky, které podmiňují plné zprovoznění již zrekonstruovaných objektů pro veřejnost. K dokončení revitalizace celého areálu zbývá provést rekonstrukci posledního z objektů - bývalé sýpky na objekt s gastronomickou a ubytovací kapacitou, který není v dobrém stavebně-technickém stavu a který je rekonstruován v rámci projektu JPD 2 (financován z fondů EU a spolufinancován HMP a státem). Dále je třeba vybudovat přípojky vody, plynu a kanalizace k areálu zámku - zajišťuje OMI MHMP. V roce 2007 budou probíhat ostatní činnosti, zejména zemní práce. Realizace revitalizace probíhá v letech 1996 - 2007.

 

STUDIO YPSILON

0000 - Pořízení jevištní technologie
Pořízení a instalace ovládacího pultu k divadelním tahům.

 

Převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2006 do roku 2007

Celkem se navrhuje převést z roku 2006 do roku 2007 147 540 tis. Kč, z toho 55 088 tis.  Kč běžných výdajů a  92 452 tis. Kč kapitálových výdajů. Podrobný přehled včetně komentáře je uveden v příloze k usnesení.