rozpočet 2006   

Rozpočet kapitoly 06 - kultura, sport, cestovní ruch  icon_excel.gif

 

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ A UKONČENÉ v letech 1994 – 2005

INVESTIČNÍ AKCE PROBÍHAJÍCÍ A ZAHAJOVANÉ v roce 2006

 

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ  RUCH

CELKEM Běžné výdaje  Kapitálové výdaje
 KAPITOLA 06

1 735 684,0

 1 335 684,0

 400 000,0

 Převod z roku 2005

443 287,5

10 880,0

432 407,5

 CELKEM vč. převodů

2 178 971,5

1 346 564,0

832 407,5

     (v tis. Kč)

Rozpočet kapitoly 06 pro rok 2006    icon_excel.gif

 

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Návrh rozpočtu na rok 2006 vychází ze „Zásad pro sestavení rozpočtu“, schválených usnesením Rady hl.m.Prahy č. 0956 ze dne 28. 6. 2005. Návrh rozpočtu kapitoly 06 nepřekračuje limit daný pro rok 2006 v celkové výši 1 735 684 tis. Kč, z toho běžné výdaje 1 335 684 tis.Kč a 400 000 tis. Kč kapitálové výdaje. Nutno však zdůraznit následující skutečnosti:

Novým úkolem je zařazení 6ti velkých projektů v položce spolupořadatelství,  ke kterým patří především soubor akcí k výstavě Karel IV. – Císař z Boží milosti,  kultura a umění za vlády posledních Lucemburků. Jedná se o částku cca 6 000 tis. Kč, která je potřebná k uzavření spolupořadatelské smlouvy se Správou Pražského hradu  a na úpravu rozpočtu příspěvkových organizací hl.m.Prahy, které se přihlásily doprovodnými akcemi k tomuto největšímu projektu roku 2006 a projekty k výročí roku 2006 pod názvem Mozart Praze, Praha Mozartovi - v rozpočtu chybí částka cca ve výši 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet o tyto finanční prostředky nebyl navýšen, nebude možné podpořit některé každoročně se opakující akce, na kterých se hl. město Praha finančně podílí, např. Pražské jaro, Svatováclavské slavnosti, Alternativa 2006, Agharta Prague Jazz Festival 2006, KHAMORO 2006, Pražské hudební léto nevidomých, atd.

Vzhledem k optimálnímu naplnění kulturní nabídky v hl. m. Praze by bylo potřebné dát do rozpočtu na rok 2006 dále tyto zajímavé projekty:
Festival krátkých filmů - nejlepší krátké filmy z celého světa v souvislosti s aktuálním zájmem veřejnosti o krátkometrážní tvorbu - potřebná částka ve výši cca 3 000 tis. Kč,
Letní Letná – mezinárodní setkání na konci prázdnin v termínu 21. 8. – 3. 9. 2006 na představeních nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění (2. ročník v r. 2005 měl návštěvu 8 500 diváků, z toho 2 700 dětí) – předpokl. náklady ve výši cca 3 000 tis. Kč,
United Islands of Prague 2006 (multižánrový mezinárodní hudební festival v termínu 16. – 25. 6. 2006 na Pražských ostrovech) – fin. prostředky ve výši cca 1 500 tis. Kč,
Bohemia Jazz Fest konaný dne 13. 7. 2006 na Staroměstském náměstí se záštitou primátora hl. m. Prahy – cca 500 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

Rozpočet příspěvkových organizací  kapitoly 0619 je navržen na úrovni  schváleného rozpočtu na rok 2005, tj. ve výši 790 059 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na r. 2005 je navýšen o 940 tis. Kč. K navýšení rozpočtu dochází pouze u organizací, které uvádějí do provozu novou kapacitu. Jedná se o Národní kulturní památku Vyšehrad – Staré purkrabství (3 200 tis.Kč), Minor – scéna v I. poschodí (výhodou této nové scény je, že divadlo hraje na obou scénách současně a tudíž je reálný předpoklad, že se investované prostředky vrátí zvýšenými tržbami), Muzeum hl. m. Prahy – depozitář ve Vojtěchově – vybavení (2 520 tis. Kč). Navýšení u jmenovaných příspěvkových organizací bylo provedeno na úkor Divadla na Vinohradech, kde došlo k radikálnímu snížení neinvestičního příspěvku. Byla dokončena rekonstrukce „Tržnice“ (účelové prostředky r. 2005 byly sníženy) a požadavku organizace o navýšení rozpočtu v položce údržba ( výměna sedadel) nemohlo být z důvodu nedostatku finančních prostředků vyhověno.

Nutno konstatovat, že požadavek organizací na r. 2006 je cca o 60 000 tis. Kč vyšší, než předkládáme ke schválení. Není pokryta řada oprávněných požadavků (zvýšené ceny energií, zvýšené odpisy, nájemné, náklady na údržbu – popovodňové opravy), a proto není vyloučené, že se organizace v závěru roku 2006 s rozpočtem nevyrovnají.

Vzhledem k tomu, že „limit“ finančních prostředků na r. 2006 nebyl navýšen o 4 690,7 tis. Kč (Fondy EU – GP ve výši 1 374,7 tis. Kč a 3 316 tis. Kč – projekty JPD – PIS), nejsou v návrhu rozpočtu kapitoly 06 zahrnuty.

 

    Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru kultury, pam. péče a cestovního ruchu je ve výši 331 621 tis. Kč, z toho:

 • granty v oblasti kultury 166 000 tis. . Nárokovaný finanční objem grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury zahrnuje podstatnou částku ve prospěch čtyř schválených čtyřletých grantů transformovaných organizací (Pražské komorní divadlo, s. r. o.,  Semafor, s. r. o.,  Činoherní klub, o.p.s. a Divadlo Archa, o. p. s.) v celkové výši 53.000 tis. Kč, dále dva čtyřleté granty udělené v roce 2003 (Občanské sdružení Kašpar a společnost Nový Horizont, s.r.o.) ve výši 3 000 tis. Kč. Zbývající částka je určena pro vyhlášená témata  a grantové uzávěrky roku 2006, která by měla zahrnovat jednoleté a víceleté granty nově udělované. 
 • granty v oblasti pam. péče 60 000 tis. Kč, jsou na úrovni r. 2005. V roce 2005 rozdělil MHMP z kapitoly 0619 na opravy a obnovy památek formou grantů, finančních darů a převodem na vybrané MČ celkem 60 mil. Kč. Tyto prostředky tvořily doplňkový zdroj financování technologicky náročných oprav  a restaurátorských prací v celkem 57 objektech, z nichž většina je zapsaných na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Dle schválených zásad pro poskytování grantů v roce 2006 (usnesení Rady HMP č. 1213 ze dne 16. 8. 2005) se hl. město Praha  rozhodlo poskytovat  nově finanční podporu i vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami, ale jejichž hodnota je ohrožena špatným technickým stavem a postupně vznikající škody jsou nevratné. Z tohoto důvodu OKP požadoval zvýšení objemu fin.prostředků pro tuto oblast o 20 000 tis. Kč. 
 • spolupořadatelství 51 621 tis. Kč. Objem fin.prostředků je o 653 tis. Kč nižší než schválený rozpočet na r. 2005. Jako každoročně bude hlavní město Praha podporovat  vybrané kulturní projekty formou spolupořadatelství, které se bude týkat zejména časově ohraničených kulturních akcí, kulturních festivalů a přehlídek. Dále budou podpořeny zahraniční kulturní akce pořádané nezávislými subjekty, a to jak kulturní projekty konané v Praze, např. přehlídky Slovenské divadlo v Praze, Pražský divadelní festival německého jazyka a Prague Fringe Festival, tak bude zajištěna produkce mezinárodních kulturních akcí hl. m. Prahy. V roce 2006 se uskuteční  Dny Moskvy v Praze, Dny Soulu v Praze a Pražské dny v Chicagu. Nejvýznamnější festivaly, přehlídky, soutěže a výstavy, jejichž konání v Praze se již stalo tradicí, se navrhuje formou spolupořadatelství finančně podpořit 18 akcí v oblasti hudby, 12 projektů scénického umění, 3 filmové akce, 3 akce v oblasti literatury a 1 projekt v oblasti fotografie. Jmenovitě lze  jako příklad uvést Pražské jaro, Přehlídku České divadlo, FEBIOFEST a Festival spisovatelů Praha. Významné projekty, které nejsou finančně v návrhu rozpočtu zabezpečeny, jsou popsány v úvodu tohoto komentáře.V návrhu rozpočtu na rok 2006 se opět počítá s podporou 6 zavedených pražských kulturních a uměleckých cen. V hlavním městě Praze se každoročně konají soutěžní postupové přehlídky v oblasti neprofesionální umělecké činnosti. Uskutečnění těchto přehlídek a soutěží v minulosti garantovala příspěvková organizace hl. m. Prahy. V posledních letech byl zvolen efektivnější postup, zajišťují je nezávislé subjekty s pravidelnou podporou města formou spolupořadatelství. Výše poskytovaných finančních částek je malá. Otevřenost systému je zajištěna realizací 2 uzávěrek spolupořadatelství (jarní a podzimní), v nichž mohou hlavní město Prahu požádat o spolupořadatelství noví žadatelé.
 • na služby – úhrady faktur je navržena částka ve výši 14 000 tis. Kč, tj. o 1 000 tis. Kč méně než je schválený rozpočet na r. 2005. Z této položky je hrazena produkce kulturních akcí se zahraničními městy, kde je část financována spolupořadatelsky a část – cestovné, ubytování zahraničních účastníků akcí, prohlídka města atd., na fakturu. Jedná se zejména o podporu zahraničních kulturních projektů konaných v Praze - Slovenské divadlo v Praze 2006,  Pražský divadelní festival německého jazyka, Prague Fringe Festival, produkce mezinárodních kulturních projektů Riga – výměna umělců,  Kjótský SO v Praze,  kulturní forum Eurocities a další. V nákladech rozpočtovaných na přípravu a realizaci mezinárodních kulturních akcí hl. m. Prahy v roce 2006 se nejvíce promítají náklady plánované na dva významné víceoborové mezinárodní projekty kulturní výměny. V dubnu by se měly uskutečnit Dny Soulu v Praze jako první část kulturní výměny mezi hl. m. Prahou a městem Soul v letech 2006/2007 (2 mil. Kč). Konkrétní termín k uspořádání Dnů Moskvy v Praze, první části kulturní výměny mezi hl. m. Prahou a městem Moskva rovněž v letech 2006/2007, nebyl zatím stanoven (4 mil. Kč).
  Prezentačními akcemi hl. m. Prahy v zahraničí se stanou Pražské kulturní dny v Chicagu, konané v letních měsících, jejichž program zahrne výstavu Muzea hl. m. Prahy -  Müllerova vila, architektonické odborné přednášky a doprovodné hudební akce (1,5 mil. Kč). 
 • na  koncepční činnost – oblast památkové péče je na rok 2006 navrženo 7 000 tis. Kč. Odbor kultury, pam.péče a cestovního ruchu v rámci své činnosti přibližuje občanům a návštěvníků města Prahy nejenom samotné centrum, ale i další památkově zajímavé části města.
  V roce 2004 odbor památkové péče inicioval vznik mapy Pražské památkové rezervace (zapsané na seznam památek UNESCO), jež je zdarma k dispozici občanům a je cenným východiskem pro poznání širšího okolí historického centra. Prostřednictvím dalších informačních materiálů (příručka vlastníka památky, brožura výzkumu STEM, brožura kulturních zvyklostí a výdajů na kulturu – výzkum STEM, aj.) chce OKP nabízet hodnotné zdroje informací pro občany města a jeho návštěvníky. Pro oblast ochrany památek je velice důležité, aby o jejím významu věděla a trvale ji podporovala i nejširší veřejnost, a proto je nutné občany stále informovat formou tiskových zpráv a článků v tisku. Vedle tohoto druhu popularizace, je nutné představovat obor památkové péče studentům, kteří v rámci svých semestrálních, ročníkových, diplomových či disertačních prací mohou vypracovávat nové studie, realizovat své záměry či šetření. Pro tento účel chce OKP ze svého rozpočtu vyčlenit částku 1 mil. Kč. Pro projekt Praha dětská (spolupráce se základními a středními školami) navrhuje OKP vyčlenit částku 200 tis. Kč. Dále odbor plánuje v roce 2006 iniciovat tvorbu odborných publikací z oblasti památkové péče, na které v rozpočtu počítá s částkou 540 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na nákup autorských práv, honorářů autorům a nutné náklady spojené s jejich vydáváním a distribucí. Rozpočet obsahuje  i finanční prostředky na realizaci filmu Noční velkoměsto ve výši 300 tis. Kč.
  Na digitalizaci (3D) Langweilova modelu Prahy OKP hodlá vyčlenit z rozpočtu 2,5 mil. Kč.
  Pro činnost „odboru“ mají významný přínos sociologické výzkumy z oblasti kultury a památkové péče. OKP hodlá na sociologické výzkumy  vyčlenit 1,4 mil. Kč, na prezentaci a propagaci (reklama, inzerce)  plánuje částku 50 tis. Kč.
 • na cestovní ruch jsou plánovány finanční prostředky ve výši 33 000 tis. Kč, tj.o 2 500 tis.Kč více než v r. 2005 na  zajištění nového úkolu -  kongres k problematice turismuInternational Destination Expo  (Mezinárodní asociace cestovních kanceláří - ASTA ). Dále, jako každoročně na veletržní účast (Slovakiatour, Bratislava, Vakantiebeurs Utrecht, Reisen Hamburg, BIT Miláno, Holiday World Praha, SMT Paříž, SITC Barcelona, WTM Londýn, Šanghaj nebo Peking, Čína) a publikační činnost (brožury Praha - plán města, Praha - kultura, Praha historické památky, Praha - pro děti, Praha - pražské čtvrti, Praha - třetí den  a další).

 

Odbor správy majetku

OSM MHMP zajišťuje v  kap. 06 opravy církevních objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy. Pro rok 2006 je navrženo 12 600 tis. Kč na opravy Kostelů s. Ignáce, Ječná 2, Praha 2, sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1, sv. Anny, Bránická,  Praha 4, Rotundy sv. Kříže, Karoliny Světlé, Praha l a zejména kostela sv. Mikuláše na Staroměstském nám. v Praze 1.

 

Sekretariát radního pro oblast kultury a cestovního ruchu

Církevní objekty v majetku církví  - návrh rozpočtu běžných výdajů je ve stejné výši jako v r. 2005, tj. 25 000 tis.Kč. Vlivem zvýšené DPH, která má nepříznivý vliv na výši poskytnutého daru na opravu církevních objektů, byla požadovaná částka vyšší o 10 000 tis.Kč.

 

Odbor městského investora

Běžné výdaje na opravu Karlova mostu jsou navrženy ve výši 34 600 tis. Kč. V roce 2006 budou dokončeny projektové práce zahájené v červenci 2005 na dokumentaci DSP a DZS pro celou stavbu. Projektová dokumentace stavby je technicky dle charakteru prací rozdělena na dvě části:

a)    oprava mostovky s předpokladem realizace v roce 2006- 2007. Předmětem této části stavby je výměna hydroizolačního systému, odvodnění mostu, oprava osvětlení a oprava zdiva kamenného zábradlí. Stavební práce bude možno provádět pouze v klimaticky vhodném období od dubna do října s dobou realizace 2 roky. Proto je možné, že dojde k posunu realizace této části stavby až do roku 2008.

b)    oprava kamenného pláště mostu s předpokladem realizace v roce 2008 – 2015. Její začátek v případě rozhodnutí odborníků může být stanoven i dříve. Předmětem této části stavby bude zejména kontrola a případná výměna poškozených kamenných prvků všech přístupných částí pláště mostu.

V roce 2006 na základě veřejných soutěží budou vybráni mandatář a zhotovitel pro obě části stavby „Oprava Karlova mostu“ a následně zahájena vlastní realizace stavby ve výši předpokládaných termínech.

 

Rezerva kap. 06

Rezerva kapitoly 06 je navržena ve výši 5 534,9 tis. Kč na mimořádné úkoly, nepředvídané akce, případně havárie v příspěvkových organizací.

Finanční  prostředky  ve výši 427 tis. Kč jsou určeny na údržbu plastik městských částí a 842,1 tis. Kč pro městské lidové knihovny (příspěvek 50,- Kč na 1 evidovaného čtenáře). Finanční prostředky určené pro městské části jsou počátkem roku po schválení RHMP a ZHMP uvolňovány ve prospěch městských částí.

 

Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

Od roku 1995 jsou každoročně vyhlašovány Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy, které zahrnují jak podporu forem sportu pro všechny, tak podporu péče o materiálně technickou základnu a v širším slova smyslu i působení na změnu hodnotové orientace občanů. Programy jsou na jednotlivé roky tématicky připravovány po pečlivém zmapování reálné situace v dané oblasti na základě společenské poptávky a potřeb a jsou určeny jednak pro městské části, školy a školská zařízení, jednak pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Částka, která je pro oblast sportu a tělovýchovy z rozpočtu hl.m. Prahy na daný rok vyčleňována na realizaci vybraných projektů, se z původních 25 mil.Kč v roce 1995 vyšplhala až k částce 145 mil. Kč v roce 2004. Tímto výrazným nárůstem finančních prostředků hl.m. Praha jednoznačně deklaruje důležitost sportu pro zdravý vývoj společnosti.

V  roce 2005 bylo v prvních dvou termínech uzávěrky na OMT MHMP přijato celkem 647 žádostí o grant v celkové výši požadované částky 470 mil. Kč. Každoročně bývá podáváno okolo 500 žádostí a požadavky vždy mnohonásobně převyšují částku vyčleněnou pro oblast tělovýchovy a sportu. Na základě objektivního posuzovacího řízení jsou finanční prostředky přidělovány těm organizacím, které předloží projekty nejlépe splňující podmínky konkurzního řízení a které jsou grantovou komisí doporučeny jako naléhavé a potřebné. To umožňuje uvážené rozdělení prostředků bez plošného dotování neurčitých potřeb často vykazovaných organizacemi.

Tématické určení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2006 bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 935 ze dne 21.6.2005. Pro rok 2006 je navrhován způsob přidělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy, který se osvědčil již v minulých letech. Zmiňovaný model již od vyhlášení od sebe odděluje programy na:

 1. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro MČ, školy a školská zařízení v hl. m. Praze
 2. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy

S ohledem na trvající potřeby v tělovýchově je zachována většina programů z roku 2005, pouze u některých programů dochází k pozměněnému znění, obsah zůstává stejný.

V programech pro městské části hl.m. Prahy, školy a školská zařízení v hl.m.Praze pro rok 2006 jsou již tradičně zařazeny programy na úpravy povrchů sportovišť, na provozy plaveckých bazénů a na podporu sportovních akcí pro děti a mládež, po kladném ohlasu z minulých let je opakovaně vyhlášen i velmi žádaný program na rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen. Všechny programy si kladou za cíl zkvalitnění podmínek pro sportování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních na území hl.m. Prahy a rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času na veřejných sportovištích jednotlivých MČ.
V programech pro TJ, SK a další subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy jsou prioritou programy na zajištění provozu TVZ, pronájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže, na odstranění havárií TVZ, na rekonstrukce vnějších a vnitřních povrchů sportovišť a na  pořádání sportovních akcí určených zejména pro děti a mládež. Opakovaně jsou mezi vyhlášenými programy na rok 2006 programy na realizaci úsporných technologických opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů a instalace přetlakových a nafukovacích hal. Stejně jako u programů pro MČ a školy jsou i programy pro TJ a SK zaměřeny na zkvalitnění podmínek pro sportování a kromě toho na udržení provozu jednotlivých TVZ.
V rozpočtu pro oblast tělovýchovy a sportu je rovněž zahrnuta podpora významných sportovních akcí, které jsou řešeny formou spolupořadatelství hl.m. Prahy. Jedná se o sportovní akce s několikaletou tradicí, které svým významem překračují hranice Prahy, např. masový běh Prahou Prague International Marathon, mezinárodní turnaj v házené Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, Baseballový a softballový týden, Velikonoční turnaj v basketbalu, a další.
Navíc se v lednu 2006 bude ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí a v dalších městech konat již 2.zimní Olympiáda dětí a mládeže. Přestože není v současné době znám celkový rozpočet na zajištění všech požadovaných kroků potřebných k zajištění účasti mladých sportovců hl.m. Prahy, je zřejmé, že se zvýší celkový požadavek na pokrytí nákladů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2006 cca o 1,0 mil. Kč (ubytování a stravování, doprava, výroba propagačních předmětů, doplnění reprezentačního oblečení pro všechny členy výpravy atd.)
I přes velkou pozornost, kterou hl. m. Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy, na území Prahy stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Do kapitoly se navrhuje zahrnout ještě finanční prostředky na investiční výstavbu nových sportovišť, aby se ještě více podpořil zájem o sportování široké veřejnosti s prioritou podchytit hlavně děti a mládež.
Do rozpočtu kapitoly 0664 § 3419 je rovněž nutné zahrnout požadavky pro potřeby odboru uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy - na zajištění družstev reprezentujících hl.m. Prahu na sportovních akcích, na propagační předměty, na zadání odborných studií a na další požadavky dle aktuální potřeby.

V souvislosti s výše uvedenými důvody – rozšíření Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2006, účast hl.m. Prahy na 2. zimní Olympiádě dětí a mládeže, podpora významných sportovních akcí formou spolupořadatelství a krajská reprezentace jsou navrženy finanční prostředky v kap. 0664, § 3419 následovně:

Kapitálové výdaje:    44 910 tis. Kč

    • Investiční výstavba a modernizace sportovišť

Běžné výdaje:       135 000  tis. Kč

    • granty určené pro oblast sportu a tělovýchovy, sportovní akce celopražského významu podporované formou spolupořadatelství hl.m. Prahy, potřeby aktuálního zajištění  akcí ze strany OMT     


Celkem  návrh rozpočtu:   179 910 tis. Kč

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Limit kapitálových výdajů na rok 2006 je pro kapitolu 06 – kultura, sport a cestovní ruch ve výši 400 000 tis.Kč, z toho pro správce kapitoly radního Černého 265 000 tis.Kč ( 125 000 tis.Kč pro OKP a  příspěvkové organizace, 140 000 tis.Kč pro OMI na rekonstrukci Hudebního divadla v Karlíně)  a nám.Hulinského 135 000 tis.Kč.

Finanční prostředky ve výši 125 000 tis.Kč zahrnují investiční akce s vysokou důležitostí a finanční náročností, např. pořízení interiéru a technického vybavení budovy HDK (30 000 tis.Kč), revitalizace areálu Ctěnice (23 000 tis.Kč), výstavba objektu „E“ – depozitář ve Stodůlkách (40 000 tis.Kč) a odkoupení objektu Brusnice (5 200 tis.Kč) – jedná se    o rekonstruovaný objekt, kde jsou uloženy vzácné tisky Městské knihovny v Praze a restaurovány po povodni v r. 2002. Další akce jsou méně finančně náročné, ale neméně důležité.

 

Divadlo na Vinohradech

7658 - Doplnění osvětl.parku
Jedná se o postupné doplnění DHM - osvětlovacího zařízení pro jevištní provoz. Doplnění osvětlovacího parku reaguje na vývoj osvětlovací techniky. Celá akce je vyvolána potřebou postupné výměny stávajících osvětlovacích těles za tzv. inteligentní svítidla. Realizace v letech 2004 - 2009. Celkové náklady činí 9 500 tis. Kč. V roce 2005 organizace financuje akci vlastními zdroji z investičního fondu ve výši 740 tis. Kč.
Požadavek na investiční příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 750 tis. Kč.

Galerie hl. m. Prahy

0000 - Obnova suterénu Trojského zámku
Galerie hl.m.Prahy (GHMP) po povodni v roce 2002 provedla v suterénu Trojském zámku zajišťovací práce pro jeho obnovu (vyklizení, čištění, dezinfekci, sondáže, bourání poničených a vzedmutých podlah, osekání omítek apod.). Původně zde byly umístěny depozitáře galerie a zázemí pro návštěvníky zámku i obsluhu expozičních prostor. Do prostor ohrožených zátopami nelze vrátit depozitáře, z toho důvodu se GHMP rozhodla suterén zámku obnovit nově za účelem zpřístupnit ho pro veřejnost (i krátkodobé výstavní či kulturní akce), ukázat tak tuto historickou památku i v části klenutých sklepů zámku.V roce 2003 byly zahájeny práce na obnově zázemí nezbytného pro návštěvníky a obsluhu expozice zámku (prostory sociálního zařízení a šaten), hlavně příprava inženýrských sítí a omítky v těchto částech. V polovině roku 2004 byl zpracován projekt na obnovu celého suterénu zámku. V současné době dokončuje GHMP obnovu suterénu ve zjednodušeném projektu tzn. Stabilizaci klimatu prostor posílením přirozeného a částečně nuceného větrání s úpravami pro alespoň částečné zpřístupnění veřejnosti. Nezbytné je dobudování elektronického zabezpečovacího a požárního systému. Celkové inv. náklady pro rok 2006 se předpokládají  ve výši 2 000 tis. Kč.
Poznámka: Před rokem 2005 v letech 2003 a 2004 byly práce na obnově financovány neinvestičními prostředky.

0000 - Vybud.elektro příp.k oranžérii-Troj. zámek
Pro obnovu budov v jižní části areálu Trojského zámku je třeba vybudovat nové inženýrské sítě, které byly zničeny povodní v roce 2002. GHMP musí vybudovat novou elektro přípojku z hlavní rozvodny u trafostanice v areálu zámku a dovést ji až do objektu oranžérie v jižní části areálu. Realizace v 2006. Celkové náklady na el. přípojku se předpokládají 1 500 tis. Kč.

0000 - Vybud.plyn.přípojky k domu zahradníka-Troj. zámek
V rámci obnovy budov v jižní části areálu Trojského zámku je třeba vybudovat nové inženýrské sítě, které byly zničeny povodní v roce 2002. GHMP chce využít nového média - plynu -vedeného nově v přilehlé ulici U Trojského zámku a vybudovat k domu zahradníka v jižní části areálu novou plynovou přípojku.
Realizace v 2006. Celkové náklady se předpokládají 1 900 tis. Kč.

Hudební divadlo Karlín

0000 - Poříz.interiéru a tech. vybav. - bud. HDK
Jedná se o vybavení interiéru mobiliářem a nezbytnými zařizovacími prvky (židle, skříně, stoly) a o technické vybavení kanceláří (počítače, kopírky, faxy) včetně připojení na internet, o vybavení zkušeben a orchestřiště (hudební nástroje), o dovybavení technických provozů (údržba, krejčovna, prádelna) strojním zařízením a el. spotřebiči, o doplnění jevištní technologie audio a videotechnikou. Tento souhrn položek není součástí projektu rekonstrukce HDK (inv.akce č.0201).
Realizace v roce 2006.Celkové náklady se odhadují na 30 000 tis. Kč, jejich výše bude upřesněna projektem.

Hvězdárna a planetárium

0000 - Poříz.chlad.jednotky klimat. sálu Starvid - PL
Stávající jednotka je v provozu od roku 1996. Vzhledem k jejímu stáří organizace navrhuje výměnu původní kompresorové jednotky s freonovým okruhem za jednotku s převodem freon/voda, která umožňuje lepší regulaci a tím i hospodárnější provoz.
Celkové inv. náklady činí 1 000 tis. Kč, realizace v roce 2006.

0000 - Vybud.vodovod.přípojky-PL
V současné době je objekt planetária připojen na privátní vodovodní rozvod bývalého Výstaviště Praha. Kromě špatného technického stavu vodovodní přípojky jsou problémem i finanční požadavky ze strany provozovatele (Incheba). Výstavba vodovodní přípojky byla plánována již na rok 2005, avšak z důvodu nevyjasněných požadavků ze strany správce veřejné vodovodní sítě byla posunuta na rok 2006. V současné době se naskýtá možnost připojit se ke stavbě vodovodu plánovaného OMZ MHMP pro potřeby parku Stromovka.
Organizace má předběžný souhlas OMZ a termín realizace se přizpůsobí termínům OMZ.
Celkové náklady na stavbu vodovod. přípojky se odhadují na 1 300 tis. Kč.

7668 - Nová výstava vč.stav.úprav - ŠH
Astronomická expozice, která je součástí prohlídky Štefánikovy hvězdárny, pochází ze sedmdesátých let minulého století a je nezbytné ji podstatně aktualizovat. Během úprav bude změněn obsah, dispozice a celková koncepce výstavy tak, aby odpovídala současným požadavkům návštěvníků. Komplexní strukturalizovaný záměr rekonstrukce a modernizace ŠH vč. výstavy a návazných prací byl předložen OKP MHMP v srpnu 2003 (bez připomínek). Mj. se v průběhu budování nové výstavy předpokládá instalace řady nových trojrozměrných a interaktivních exponátů. Pokračování rekonstrukce a modernizace výstavy na ŠH zahájené v roce 2004, vybavení výstavy, tak aby její dispozice a celková koncepce odpovídala současným požadavkům návštěvníků. V roce 2004 byly provedeny přípravné práce, v roce 2005 je zahájena instalace výstavy. Realizace v letech 2004 - 2006.
Celkové náklady se předpokládají 3.510 tis. Kč. V roce 2005 organizace financovala tuto akci z investičního fondu ve výši 1 600 tis. Kč.
Investiční příspěvek na rok 2006 činí 1.000 tis. Kč.

Muzeum hl. m. Prahy

7777 - Výstavba depozitáře "E" Stodůlky
Depozitář "E" ve Stodůlkách bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Zde budou uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje.
Urychlená realizace výstavby depozitního objektu "E"umožní přestěhování sbírek z depozitářů v Kožné. V roce 2004 proběhlo výběrové řízení na architekta objektu "E" a postupně byla zpracována projektová dokumentace v jednotlivých stupních. Zároveň byla na základě demoličního výměru započata demolice stávajících objektů - provizorních staveb na pozemku a příprava stavebního pozemku (vykácení náletového porostu a stromů na základě dendrologického posudku). V roce 2005 budou pokračovat další projektové práce, v druhém a třetím čtvrtletí bude zrealizována soutěž na dodavatele stavby a v říjnu 2005 měla být zahájena vlastní stavba  objektu.

7778 - Rekonstr.a přest. hl.budovy p. o. Muzeum hl. m. Prahy
Hlavní budova Muzea hl.m.Prahy, postavená na konci 19.století a otevřená pro návštěvníky v roce 1900, potřebuje nezbytně generální rekonstrukci a muzeum potřebuje nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory - nejlépe úpravu historické budovy a výstavbu budovy nové v bývalých Švermových sadech. Při uvedené akci bude rovněž provedena modernizace a rozšíření návštěvnického provozu v hl. budově, která by sloužila pouze návštěvníkům, a v novém objektu by byla instalována nová expozice o historii a vývoji pražské urbanistiky. Objekt by měl být dvoupodlažní, zapuštěný o půl patra s expozicí v prvním nadzemním podlaží, v podzemním podlaží by byly provozní prostory.
K historické budově by měla být postavena přístavba s výtahem pro postižené občany a nouzové schodiště. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce (zaměření objektu, stavebně historická a technický průzkum a práce na projektové studii přístavby). V roce  2005 je financována dílčí část nutných prací na modernizaci a obnově objektu. Muzeum v současné době přehodnotilo a upravilo vlastní harmonogram celé velmi náročné akce a předpokládá, že akce bude ukončena v roce 2013. V roce 2006 budou investiční prostředky použity na zpracování urbanistické studie k žádosti o změnu územního plánu. Akce je financována od roku 2004. Vlastní rekonstrukce by měla probíhat v letech 2011 – 2012 a instalace nových expozic v lednu až září 2013. Zpracování projektu bude investorsky zajišťovat Muzeum HMP, vlastní rekonstrukci pak OMI MHMP.  Celkové  náklady se  předpokládají ve  výši  449 700 tis. Kč.

Městská knihovna Praha

0000 - Odkoupení obj. Brusnice
Jedná se o objekt, který má MKP dlouhodobě pronajatý pro restaurátorskou dílnu a sklad vzácných tisků od Pražské plynárenské a.s. (PP a.s.) Objekt byl v letech 2003 - 2004 nákladem 6 715 tis. Kč pro tyto potřeby stavebně upraven. PP a.s. s odprodejem předběžně souhlasí.Prodejní cena činí 5.226 tis. Kč, z toho koupě pozemku ve výši 1.888 tis. Kč a budovy 3.338 tis. Kč. Realizace  v roce 2006, investiční příspěvek činí 5 200 tis. Kč.

0000 - Rek. a modern. knih. Dejvice
Stávající knihovna v Dejvicích sídlí v soukromém objektu v Praze 6 ve velmi stísněných a zcela nevyhovujících prostorách s vysokým nájmem. Městská část Praha 6 schválila záměr vybudovat v objektu v ul. Jugoslávských partyzánů, který je vlastnictvím hl.m. Prahy, knihovnu, která má nahradit knihovnu v soukromém objektu. Jedná se o nebytové prostory o ploše 400m2. V letech 2007 a 2008 se plánuje vlastní realizace stavby a vybavení interiéru knihovny. Celkové náklady se odhadují na  6.870 tis. Kč. V roce 2006 se předpokládá zpracování studie a projektu stavebních prací s náklady 400 tis. Kč.

0000 - Rek.a modern. knih. Ruská
Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím hl.m.Prahy. Stav budovy je nevyhovující, je nutná výměna veškerých instalací, výtahu a oken. Objemová studie zpracovaná Ateliérem ATREA potvrdila reálnou možnost dostavby dalšího podlaží. Cílem rekonstrukce je celková modernizace budovy a získání další užitné plochy a tím zajištění moderních knihovnických služeb občanům Prahy 10. Celkové inv. náklady se předpokládají 26 300 tis. Kč. Pro rok 2006  na  projektové práce se předpokládá 1 400 tis. Kč

1015 - JPD2- poříz. internet. knihoven
V Rámci projektu bude vytvořena datová síť propojující vybrané pobočky Městské knihovny v Praze, která bude sloužit k:

 1. Propojení sdílených databází a aplikací ( např. katalogový systém)
 2. Sdílení internetové konektivity
 3. Vytvoření předpokladů pro zřízení PIAP - Public Internet Acces Pointů v jednotlivých pobočkách MKP

4246 - Rekon. a modernizace ústředí, MK
Pokračování  vytváření počítačové sítě knihoven umístěných na území hl. m. Prahy, kdy na počítačovou síť vybudovanou v Ústřední knihovně (r.1997) navazuje počítačová síť v dalších knihovnách. V roce 2004 byl zakoupen datový server, který zajistí zkvalitnění a možnost dalšího fungování celého systému Koniáš ve stále se rozšiřující síti automatizovaných poboček MKP. Realizace v letech 1997 - 2011. Celkové náklady byly sníženy na 85.950 tis. Kč.
V roce 2006 je v plánu pořízení 14 vývojových pracovních stanic, centrální switche datové sítě - gigabit, selfchecky - samoobslužné půjčování, zálohové datové servery,  servisní sofware, Windows 2003 server - multilicence, Win XP upgrade a notebooky- celkové náklady 3 400 tis. Kč.

7673 - Automatiz.- knih.Krč vč.stav.úprav a inv. vybav.
Knihovna Krč bude v průběhu roku 2006 automatizována, budou nutné stavební úpravy elektro apod. a instalace datových rozvodů. V roce 2004 byly provedeny projektové práce, v roce 2005 dojde k automatizaci. Stavební úpravy investičního charakteru (elektrorozvody, vzduchotechnika). Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 1.978 tis. Kč.

NKP Vyšehrad

0000 - Poříz.fontány - Královská akropole
Původní projekt rekonstrukce Královské akropole počítal s proměnou stávající studny ve fontánu. Vzhledem k uvažovanému využití stávající studny pro napojení závlahového systému na vltavskou vodu není tato proměna realizovatelná. Změnou PD vznikne nový vodní prvek v části u purkrabství. Realizace v 2006. Celkové náklady se předpokládají 850 tis. Kč

0000 - Terén. úpr. a vybav. dět. hřiště - malá zahrada
Malá zahrada je místo bezpečné, odcloněné od dopravy a ruchu města. Již nyní přirozeně slouží jako místo her malých dětí. Není zatěžováno psy. Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) přijala záměr vybavení hřiště tak, aby bylo atraktivní pro děti mladšího školního věku. Hřiště je dopoledne hojně využíváno mateřskými školami z okolí a v průběhu dne rodinami s dětmi.
Celkové inv. náklady činí 2 000 tis. Kč, realizace v roce 2006.

5250 - Závlahový systém Vyšehrad
Závlahový systém je budován již několik let po etapách.Tato akce byla zahájena v roce 2001, ale závlahový systém v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad instalujeme již od 1998. Závlahový systém je podmínkou pro zachování kvalitní zeleně na Vyšehradě i v létě, kdy je toto významné místo Prahy centrem turistického ruchu Prahy 2. Vzhledem k navážkám a skále pod povrchem je území velmi vysýchavé. V roce 2004 jsou závlahy instalovány na cca 6 ha území. V důsledku zavlažování se prokazatelně zlepšila kvalita trávníků, keře jsou vitálnější a stromy zdravější. V roce 2004 byly učiněny první kroky k napojení závlahového systému na vltavskou vodu.V roce 2005 je akce financována vlastními zdroji z investičního fondu. NKP Vyšehrad navrhlo navýšení finančních prostředků a realizaci stavby prodloužit do r.2007. V současné době je připravený projekt napojení celého závlahového systému Vyšehrad na Vltavskou vodu, čímž organizace dosáhne značnou úsporu provozních nákladů na spotřebu vody z veřejného vodovodu.

Pražská informační služba

0000 - Nákup výpočet.techniky
Jedná se o nákup softwaru (SW) pro správu a provoz PIS a o nákup hardwaru (HW) pro telefonní a počítačový systém. Celkové náklady  pro rok 2006 činí 1 000 tis. Kč.

Odbor městského investora

0201 - Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně
Na základě výsledků obchodní veřejné soutěže byl vybrán zhotovitel stavby a to Sdružení Metrostav, a.s., Skanska CZ, a.s., se kterým byla podepsána smlouva o dodávce  s termínem ukončení 30.9.2006 a ceny díla ve výši 828 mil. Kč. Usnesením Rady zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 1.2.2005 byl snížen objem stavebních a technologických nákladů na 630 mil. Kč. S ohledem na tuto skutečnost generální projektant zpracoval dle pokynů investora tendrovou dokumentaci v omezeném rozsahu, kterou předal investor spolu s výzvou v souladu se zákonem o  veřejných zakázkách zhotoviteli, který do 21.6.2005 předloží upravenou nabídku spolu s příslušným dodatkem ke smlouvě o dílo. Stavba byla zahájena podpisem protokolu o předání staveniště dne 18.2.2005. Vzhledem k průtahům při výběru zhotovitele a s ohledem na upravený rozsah prací počítá harmonogram prací, který je součástí smlouvy o dílo s jedním termínem ukončení celé stavby a to 30.9.2006. V roce 2006 budou realizovány zejména následující práce a stavba bude dokončena (I. etapa - Rekonstrukce historické budovy a II.etapa - prodloužená část nového jeviště a zavážecího tunelu).  Jedná se zejména o:

 • práce hlavní i přidružené stavební výroby, které budou průběžně ukončovány:
 • finální povrchy stěn, podlah a podhledů
 • dokončovací a restaurátorské práce
 • osazení repasovaných prvků (historická opona hlediště, dveře, lustry apod.) i prvků nových   (sedadla hlediště apod.)
 • nové scénické osvětlení a elektroakustika
 • dokončení fasády
 • zpevněné plochy vč. napojení na dopravní systém
 • rozšíření chodníku
 • provozní soubory scénické technologie a provozní soubory: budou ukončeny. Jedná se o   zabezpečení vlastního chodu budovy, tzn. elektroinstalace, zdravotní technika, slaboproudá zařízení, protipožární zabezpečení.

6122 - Slovanská epopej
Nový objekt o základních půdorysných rozměrech 14,85 x 82,0 metrů a výšce 34,5 metrů, umístěný v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích je tvořen v úrovni 1.NP železobetonovými stěnami z vodostavebního betonu. Hlavní nosná konstrukce je navržena jako soustava jedenácti čtyřbokých ocelových rámů. Fasádní plášť bude skládaný, sendvičového typu. Usnesením RHMP č. 0509 ze dne 26.4.2005 bylo odsouhlaseno pokračování přípravy a s realizací nového objektu pro vytvoření stálé expozice cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej, a to dle studie ateliéru ANIMA,s.r.o. z 09/2004. Zpřístupnění expozice 20ti obrazů A. Muchy - Slovanská epopej, dosud uložených v nevyhovujících podmínkách Moravském Krumlově, obyvatelům Prahy a jejím návštěvníkům. Nový objekt, odpovídající významu díla, zabezpečí předepsané technické a technologické podmínky nejen pro vystavování obrazů, ale i pro jejich průběžnou údržbu. Návrh rozpočtu na rok 2006 představuje náklady na zahájení stavby a příslušnou investorsko-inženýrskou činnost. Uvedený celkový náklad stavby ve výši 150 mil. Kč vychází z architektonické studie, předložené jako součást materiálu projednaného na RHMP dne 20.4.2005. Původní částka 100 mil.Kč se týkala umístění expozice do Průmyslového paláce na Výstavišti zamítnuté orgány památkové péče, zatím co dle schválené koncepce se jedná o samostatný objekt v rámci výstaviště.

7709 - Pražský dům fotografie - Revoluční
Jedná se o rekonstrukci nebytových prostor, které budou sloužit jako výstavní síně, kanceláře s příslušenstvím pro různé akce v oboru fotografie. Rekonstrukce spočívá zejména v bouracích pracích (příčky), následně rozvod el. energie v plném rozsahu, obklady, malby, podlahy a truhlářské práce pro zachování původních interiérů (podmínka Památkového ústavu). Tato rekonstrukce nahrazuje původní prostory Domu fotografie, které byly povodněmi zničeny a hl.m. Praha poskytlo náhradní prostory v obj. v Revoluční 5, Praha 1.

8240 - IP pro kapitolu 06
Výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na běžný rok.

9394 - Plavecký areál Šutka
Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu plaveckého areálu. na které byly práce zastaveny. Investor zadal zpracování studie návrhu rozvoje areálu PA Šutka a v případě rozhodnutí o dostavbě a přidělení finančních prostředků bude zahájeno pokračování realizace v r. 2006.
Lokalita se nachází na jižním svahu pod ulicí Čimická v Praze 8. O provedení PA Šutka bylo rozhodnuto v roce 1986 v souvislosti s předpokladem rekonstrukce plaveckého stadionu Podolí. Stavba byla zahájena v roce 1998 a je v hrubé stavbě. Na objektu je kompletně dokončena střešní konstrukce. V celém objektu je dokončena ocelová konstrukce s vrchním nátěrem. Byl dokončen kanalizační řad DN 500 s napojením na areálovou kanalizaci. V současné době se na objektu nepracuje, je zajišťována ostraha objektu. Investor zadal zpracování studie návrhu rozvoje areálu PA Šutka.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

0000 - JPD - Spolufinancování projektů JPD (fondy EU)
Rezervní finanční prostředky v kapitole 06 na poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu HMP jako finanční spoluúčast HMP při realizace schválených a kontrolou prošlých projetků JPD financovaných z fondů EU. Celkové náklady spolufinancování HMP pro období 2006 - 2010 se odhadují na 15 000 tis. Kč.

8241 - Depozitáře a sklad. prostory pro org.
Novostavbu objektu depozitních a skladových prostor uvažujeme realizovat na pozemku, který vlastní HMP. V roce 2005 by měla být upřesněna vhodná lokalita a vypracován investiční záměr. Po upřesnění lokality by vedení této akce převzala p.o. Galerie hl.m.Prahy, která požaduje 3/5 skladových prostor nového objektu, nebo OMI MHMP, a zahájil(a) by přípravné práce. V letech 2006 - 2008 se předpokládá uskutečnění výběrových řízení - jedná se o veřejnou zakázku, vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a následně vlastní realizace stavby. Celkové náklady se odhadují na 60 000 tis. Kč. Pokud by se v průběhu výběru lokality a přípravných prací naskytla příležitost výhodné koupě vhodného skladového objektu, probíhala by následná rekonstrukce zakoupeného objektu, ve které by byly zohledněny požadavky jednotlivých příspěvkových organizací.

0000 – Rezerva kapitoly 06
Rezerva kap. 06 resp. 0619 v roce 2006 ve výši 23.000 tis. Kč je určena pro financování rekonstrukce posledního z objektů ozn. SO 3, který je součástí IA č. 3678 - Revitalizace areálu Ctěnice. 

Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

8239 - TV-investiční výstavba moderních sportovišť
Na investiční výstavbu tělovýchovných zařízení, stadionů, hal a tělocvičen moderního stylu a na výstavbu nových sportovišť. I přes velkou pozornost, kterou hl.m.Praha věnuje oblasti sportu a tělovýchovy na území hl.m.Prahy stále chybí tělovýchovná zařízení, stadiony, haly a tělocvičny moderního stylu. Tato výstavba ještě více podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, kde je prioritou podchytit především děti a mládež.

 

Převody v kapitole 06 z roku 2005 do roku 2006

 

Běžné výdaje

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

Akce – 0509 – GP - Opatření 4.3 - 1. výzva
Čerpání prostředků na akci bylo zahájeno s téměř tříměsíčním zpožděním oproti plánu z důvodu prošetřování postupu výběru projektů provedeném hl. m. Prahou ze strany řídicího orgánu JPD 3 (MPSV). Finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč se proto přesunují do roku 2006.

Odbor městského investora

Oprava Karlova mostu
Na rok 2006 se navrhuje převést z běžných výdajů kap. 0621,§ 3322 celkem částku 10 mil. Kč, protože práce na Karlově mostě, jejichž termín plnění je v prosinci roku 2005, nemohou být fakturovány v tomto roce. Jedná se o platby za dokumentaci ke stavebnímu povolení, průzkumy, činnosti spojené s otevřením lomů, inž.činnost  a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Městská knihovna

Do neinvestičního příspěvku organizace se převádí  540 tis. Kč na pořízení vybavení interiéru knihovny Krč.

 

Kapitálové výdaje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

1015 – Pořízení internet.knihoven   –   JPD 2  –  pro p.o. Městská knihovna v Praze (MKP) 
V rámci projektu JPD 2 financovaného z fondů EU (50 %) s finanční spoluúčastí HMP (50 %) ve výši 1.525,50 tis. Kč, která byla v 2005 schválena RHMP, bude vytvořena datová síť propojující vybrané pobočky MKP. Dle smlouvy o spolufinancování bude akce financována HMP až po ukončení celého projektu, do té doby si MKP akci financuje vlastními zdroji z investičního fondu (IF).

Městská knihovna v Praze

7673 – Automatizace knih. Krč vč. stav. úprav a inv. vybavení 
Schválený investiční příspěvek v 2005 (převod z roku 2004) činil 672 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na 132 tis. Kč. Stavební práce oproti původnímu záměru bude po dohodě provádět v celém rozsahu Městská část Praha 4, Městská knihovna v Praze (MKP) financuje účelové stavební opravy (převod 1.208 tis. Kč neinv. příspěvku MKP ve prospěch MČ Praha 4 – usn. ZHMP č.30/26 z 1.9.2005 a usn. RHMP č.1160 z 16.8.2005). Podle sdělení MČ budou stavební opravy dokončeny koncem roku 2005 a vybavení interiéru lze pořídit až po ukončení stavebních prací, tj. v roce 2006.

Muzeum hl.m. Prahy

7777 – Výstavba obj.“E“ – depozitář Stodůlky
Schválený investiční příspěvek v 2005 včetně převodu z roku 2004 činí 29.500 tis. Kč. V roce 2005 se značně prodloužilo územní řízení, a tím se zpozdilo předpokládané zahájení vlastních stavebních prací. V současné době probíhá stavební řízení a do konce roku 2005 bude kromě projektových prací a terénních úprav zajištěna stavba opěrné zdi. Další stavební  práce původně plánované na tento rok budou realizovány až v roce 2006 – převod ve výši 22 000 tis. Kč.

7778 – Rekonstrukce hl. budovy muzea
Schválený investiční příspěvek v 2005 činí 8.636 tis. Kč. Z této částky organizace předpokládá vyčerpat 6.300 tis. Kč. V roce 2005 probíhají průzkumné a přípravné práce a práce na dílčí modernizaci a obnově budovy tak, aby mohla sloužit do doby předpokládané vlastní rekonstrukce v letech 2011 – 2013. Organizace přehodnotila a upravila vlastní harmonogram inv. akce v souvislosti s možností výstavby nového objektu v bývalých Švermových sadech, který by byl součástí této akce. Proto je nutné v 2006 zpracovat urbanistickou studii a zažádat o změnu územního plánu – převod ve výši 2 336 tis. Kč.

Odbor městského investora

0201 - Rekonstrukce Hudebního divadla  v Karlíně
Původně uvažované prostředky na rok 2005 vycházely z celkové ceny díla ve výši cca 840 mil. Kč. Z důvodu omezených investičních prostředků byla vypracována úsporná varianta, která vypouští části tzv. II. etapy stavby, tzn. novou výstavbu provozně-administrativní budovy divadla, rozšíření jeviště a dalšího plánovaného zázemí včetně plánovaných skladů, dílen a zkušebny. Vzhledem k tomu, že došlo k celkové redukci  díla  a vlastní stavba byla zahájena až v 02/2005 bude celková prostavěnost ve výši 170 mil.Kč a 349,4 mil. Kč se navrhují na převod do roku 2006, kdy stavba končí.

6122 - Slovanská epopej
Usnesením č. 0509 ze dne 26.4.2005 rozhodla Rada hl.m.Prahy o realizaci stavby Slovanské epopeje v samostatném objektu v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích. Předpoklad, že se v průběhu 8 měsíců podaří dopracovat projektovou dokumentaci, získat územní rozhodnutí a stavební povolení, vybrat zhotovitele stavby a realizovat práce v rozsahu cca 41 mil. Kč nebylo možno splnit. Po jednání s odborem ochrany přírody MHMP o dokumentaci k územnímu rozhodnutí bylo zjištěno, že stavbu je možno realizovat pouze na základě výjimky dle § 36 odst. 2. zákona č.114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) v platném znění, vydávané vládou ČR. Z uvedených důvodů se předkládá návrh na převod finančních prostředků do roku 2006 ve výši 44 238 tis. Kč.

7709 - Pražský dům fotografie - Revoluční
Stavba bude dokončena do konce roku 2005 a v roce 2006 po vyvedení dlouhodobého hmotného majetku na OSM MHMP bude fakturována pouze inženýrská činnost. Z tohoto důvodu se je navržen převod ve výši 233  tis. Kč.

8240 - IP pro kapitolu 06
Investiční příprava nebude v roce 2005 čerpána a částka 3 mil. Kč se proto navrhuje převést do rozpočtu na rok 2006.

9394 - Plavecký areál Šutka
Tato stavba je stále pozastavena. Finanční prostředky v roce 2005 budou použity pouze na zpracování studie a inženýrskou činnost, 9 499 tis. Kč se převádí do roku 2006.