Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 Zásady pro poskytování dotací HMP v samostatné působnosti, které jsou účinné od 1. 10. 2020 a sjednocují obecné podmínky poskytování dotací hl. m. Prahy, kompletní znění zde.

Dotace se poskytuje na účel určený HMP v programu (dále jen „Programová dotace“), na účel uvedený  žadatelem v žádosti (dále jen „Individuální dotace“) nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem. Na Dotaci není právní nárok.

Dotaci lze poskytnout na základě Žádosti o poskytnutí dotace podle § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „Žádost“), a to prostřednictvím Veřejnoprávní smlouvy (dále jen „Smlouva“), popř. rozpočtovým opatřením.

HMP přednostně poskytuje Dotace na činnosti a služby:

  1. jež jsou poskytovány ve veřejném zájmu a HMP prostřednictvím Dotace hradí část nákladů prokazatelné ztráty nebo snižuje cenu takové činnosti nebo služby,
  2. jež jsou šetrné k přírodě, krajině a přírodním zdrojům,
  3. které budou teprve probíhat, tj. nikoliv zpětně;
  4. v rámci Programových dotací, neboť tak je zajištěna dlouhodobá systémová podpora dotovaných činností a služeb a větší objektivita hodnocení jednotlivých Žádostí včetně jejich srovnání;

Podmínkou poskytnutí Dotace je:

  1. realizace účelu pro osoby s trvalým pobytem na území HMP nebo ve prospěch HMP,
  2. řádné a včasné použití a vypořádání v minulosti poskytnutých peněžních prostředků ze strany HMP a neexistence závazků vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti,
  3. že Žadatel podal na HMP na konkrétní účel (projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal Žádost o Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o Individuální dotaci;
  4. dodržení principů předcházení vzniku odpadů a minimalizace používání či úplné vyloučení používání jednorázových obalů a výrobků.

Účel Programu může být tematicky členěn na více opatření s tím, že každý Program může obsahovat maximálně 7 opatření. Prioritou HMP není rozšiřování počtu Programů, ale v případě potřeby aktualizace stávajících opatření v Programech.

Každý Program je vyhlašován jednou ročně s maximální dobou dosažení účelu od 1. 1. do 31. 12. daného roku ve výjimečných případech s dobou dosažení účelu od 1. 4. daného roku do 31. 3. roku následujícího nebo u neopakujících se účelů (projektů) s dobou dosažení účelu od 1. 1. daného roku do 30. 6. roku následujícího s těmito výjimkami:

  • u Programu č. 51 – Program kultury a umění může být jedno opatření vyhlášeno na období až 4 let.

Odbor MHMP posoudí Žádost, zda splňuje formální náležitosti (včetně souladu se Zásadami). Splňuje-li Žádost formální náležitosti, provede se zpravidla obsahové (věcné) hodnocení Žádosti. Každá Žádost se hodnotí podle 5 kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost) a vždy ji hodnotí minimálně 2 osoby, přičemž osobou se rozumí zaměstnanec HMP, externí hodnotitel (fyzická osoba), pracovní skupina Odboru MHMP, Komise nebo člen Komise.

Odbor MHMP následně vyhotoví návrh usnesení o poskytnutí Dotace na základě Žádosti nebo návrh usnesení o neposkytnutí Dotace na základě Žádosti včetně odůvodnění a zajistí předložení návrhu příslušnému orgánu HMP k rozhodnutí.

Koncept nového dotačního systému byl odborné veřejnosti představen prostřednictvím on-line debaty dne 16. 12. 2020,více ZDE, následně bylo možné  vyjádřit další připomínky písemně do 15. 1. 2021, vypořádání připomínek najdete ZDE.