Výklad odboru kultury a cestovního ruchu MHMP (dále jen poskytovatel) k nejzásadnějším důvodům pro vyřazení Žádosti o jednoletou dotaci na rok 2022 a víceletou dotaci na léta 2023 – 2026 poskytovaných dle Programu schváleného usnesením RHMP č. 1369 ze dne 7.6.2021 (dále jen Program)

 1. K opatření VII. Podpora rozmanitosti kulturní infrastruktury (jednoletá dotace)

Žádost o tuto dotaci se musí vztahovat k jedné provozovně či scéně podnikající pod jedním IČO, tzn. pro naplnění podmínek poskytnutí této dotace nelze sčítat projekty prezentované ve více provozovnách či na různých scénách.

 1. K opatřením I. – VI. Programu,čl. D) odst. 1– Maximální výše dotace

Žádosti v rámci Opatření I. – VI. Programu mohou být podány v maximálním počtu 4 žádostí.

Nesplní-li Žadatel tuto podmínku a překročí-li tento limit, budou poskytovatelem bez dalšího hodnocení všechny jeho podané Žádosti vyřazeny.

 1. K čl. J – Vzor Žádosti a její přílohy

  k odst. 5  

Nedoloží-li Žadatel, který nemá zákonnou povinnost zveřejnění účetní závěrky ve veřejném rejstříku, tuto závěrku k podané žádosti v den jejího podání, bude jeho Žádost bez dalšího hodnocení vyřazena (u jednoleté dotace za uplynulé 2 roky, u víceleté dotace za uplynulé 4 roky, vykonával-li Žadatel činnost).

 1. K čl. E – Okruh způsobilých Žadatelů

  k odst. 4

Pokud Žadatel nesplnil povinnost dle § 122 a násl. zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v základních registrech nebo veřejných rejstřících neodpovídají požadované právní úpravě (nebude-li zcela zjevné, kdo je statutárním orgánem, včetně způsobu jednání), bude jeho Žádost bez dalšího hodnocení vyřazena.

 1. K čl. F – Lhůta pro podání Žádosti

  k odst. 3

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky osobou oprávněnou nebo osobou pověřenou není třeba opatřovat zaručeným elektronickým podpisem. Nebude-li Žádost podaná z cizí datové schránky podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, bude bez dalšího hodnocení vyřazena. Zaručený elektronický podpis je třeba připojit k dokumentu, který musí být opatřen podpisy více osob. Pokud má přístup k datové schránce firmy zaměstnanec (např. sekretářka), musí být podání v PDF či Wordu opatřené podpisem/zaručeným elektronickým podpisem statutárního orgánu uvnitř dokumentu. V případě chybějících podpisů/zaručených elektronických podpisů bude Žádost bez dalšího hodnocení vyřazena.