Usnesení Rady HMP k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným grantovým smlouvám na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-19 v oblasti a umění ZDE

V řádně odůvodněných případech souvisejících s pandemií Covid-19 v oblasti kultury a umění lze požádat o některou z variant důvodu změny grantové smlouvy:

1) Prodloužení termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace)
2) Uznání částečně vynaložených nákladů na dosažení účelu smlouvy při nemožnosti dosažení účelu smlouvy
3) Umožnění částečného dosažení účelu smlouvy
4) Nerealizace projektu s částečně vynaloženými náklady,

Odkaz na stažení žádosti o dodatek: https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=cf094e0b-ba19-4937-8d99-e977790d4cf8

K vyplnění žádosti je vhodná aktualizace aplikace Software602 Form Filler: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Usnesení Rady HMP k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným grantovým smlouvám na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-19 v oblasti a umění:

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2324 ze dne 26.10.2020

U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2678 ze dne 30.11.2020

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/77 ze dne 12.11.2020

U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/107 ze dne 18.12.2020