HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

USNESENÍM RADY hl. m. Prahy č. 1025 ze dne 15. 6. 2010

VYHLAŠUJE GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ:

GRANTY JSOU UDĚLOVÁNY V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍCH SKUPIN:A. Víceleté granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2012 - 2015, max. 4letý grant (formulář A)

a) v objektech ve vlastnictví HMP

b) v ostatních objektech

B. Jednoleté granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivé umělecké projekty realizované v roce 2011

a) žádosti nad 200 000,-Kč (formulář B1)

b) žádosti do 200 000,- Kč (formulář B2)

Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, významné projekty jednorázového charakteru, zahraniční reprezentace hl.m. Prahy a mezinárodní projekty konané na území hlavního města.

Žádosti jsou přijímány v rámci následujících oborů:

a) divadlo
b) hudba
c) tanec a nonverbální umění
d) výtvarné umění, fotografie a nová média
e) literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)
f) audiovizuální umění (film a video)
g) ostatní

Termín uzávěrky pro přijímání víceletých žádostí na podporu projektů realizovaných v období mezi 1.1.2012 do 31.12. 2015 a pro přijímání jednoletých žádostí na podporu projektů realizovaných od 1.1.2011 do 31.12. 2011 je 8. září 2010 do 18.00 hod.

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum doručení MHMP.

Kontaktní místo grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, 110 01 Praha 1, Jungmannova 29/34.

Informace o grantovém řízení i formuláře obsahující tyto zásady pro poskytování víceletých grantů jsou k dispozici:


1. v Informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

2. na odboru služeb veřejnosti Škodův palác - přízemí, Jungmannova 29, Praha 1

3. na internetové stránce www.magistrat.praha-mesto.cz

4. na internetové stránce http://www.praha.eu/jnp/cz/home/dotace/dotace_a_granty/oblasti/kultura/index.html

5. na internetové stránce http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY/Granty-2011


ZÁSADY pro poskytování JEDNOLETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2011 (.doc)

FORMULÁŘ B1 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou nad 200 000 Kč

FORMULÁŘ B2 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou do 200 000 Kč

Vzorová smlouva


ZÁSADY pro poskytování VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012 - 2015 (.doc)

FORMULÁŘ  A - žádost

Vzorová smlouva