Pro tento účel zřídila internetové stránky a bezplatnou telefonní linku 800 133 667.

 

radní Milan Richter

 

Internetové stránky k dané problematice

 


 

Systém přidělování kulturních grantů hlavního města Prahy, který funguje od roku 1995, prochází v posledních třech letech  velmi dynamickým vývojem. V dubnu roku 2005 vznikly dvě pracovní skupiny primátora hlavního města Prahy, které měly za úkol vytvořit koncepci kulturní politiky hlavního města Prahy. Obě skupiny byly poté transformovány v Poradní sbor primátora.  Necelý rok poté byl schválen návrh grantového systému, který byl v té době hodnocen jako významný posun ke spravedlivějšímu  a transparentnějšímu rozdělování kulturních grantů.

    Praxe ale ukázala, že systém je zapotřebí znovu aktualizovat, což také nakonec zastupitelstvo HMP uložilo radnímu pro kulturu, památky a cestovní ruch Milanu Richterovi. V první polovině letošního roku se proto uskutečnily dva workshopy, které daly zástupcům široké umělecké obce prostor k jejich připomínkám, návrhům a podnětům

    Ve druhé polovině srpna ale jednatel společnosti FANTAZMA s.r.o. Petr Kratochvíl zažaloval kvůli podobě grantového systému Českou republiku u Mezinárodního soudu. Rada hlavního města Prahy proto svým usnesením koncem srpna rozhodla, že pozastaví přiznávání grantů v oblasti kultury a umění v roce 2008 až do doby vyjasnění situace po žalobě Petra Kratochvíla. Usnesením dále uložila radnímu Richterovi pokračovat v aktualizaci grantové politiky a v realizaci kulatých stolů na téma financován pražské kultury. Součástí doporučení je i návrh na zahájení veřejné diskuse, a to například formou zelené linky, internetových stránek a inzerátů v tisku.

    Odborná i laická veřejnost tak nyní dostává možnost se k systému rozdělování kulturních grantů vyjádřit.  Cílem přitom není zrušení příspěvků na jednotlivá představení nebo konkrétní zajímavé projekty, ty poběží dál, cílem je ale změnit přidělování provozních grantů, ze kterých jsou hrazeny nájmy, platy a jiné běžné výdaje.

    Ve stávajícím systému o drtivé většině peněz rozhodovala pouze grantová komise na základě subjektivních kritérií, což může být vnímáno jako rozhodování značně neobjektivní. Grantový systém se také nakonec ukázal jako příliš tvrdý pro mladé umělce, kteří ze 180 milionů Kč rozdělených grantů v roce 2007, dosáhli pouze na v 1. kole 90 tisíc Kč a ve 2.kole 220 tisíc Kč.

    Při řešení nyní existuje několik alternativ, přičemž jednou z nich je i příspěvek na vstupenku, což lze považovat za nejspravedlivější systém podpory, který by se měl stát jednou z forem přidělování veřejných prostředků prostřednictvím grantů do kultury, ne však jedinou. Každoroční rozdělování zhruba dvou stovek milionů korun na podporu kultury by mělo být opřeno o více pilířů, které jsou jasně definovatelné, transparentní a kontrolovatelné.

    Právě proto je zapotřebí do diskuse o spravedlivém rozdělování grantů zapojit veřejnost, a to laickou i odbornou. Vaše podněty budou proto vyhodnoceny a do nového systému rozdělování kulturních grantů případně zapracovány.

 

   Ing. Milan Richter

Radní pro památky, kulturu a cestovní ruch