Klíčovým výchozím dokumentem pro optimální fungování grantového systému hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění se stala Kulturní politika hlavního města Prahy, v níž Grantová politika hlavního města v oblasti kultury a umění tvoří jeden z jeho nejvýznamnějších finančních nástrojů.

 

Systém přidělování kulturních grantů hlavního města Prahy, který funguje od roku 1995 a byl neustále aktualizován a zdokonalován, prochází v posledních třech letech velmi dynamickým vývojem. Ve stručné rekapitulaci se v tomto období odehrálo zhruba toto:

Konec r. 2004 - mediální kampaň + demonstrace nespokojených žadatelů + „horké brambory“ v Zastupitelstvu HMP

V dubnu 2005 - vznik dvou pracovních skupin primátora hl. m. Prahy (převážně ze zástupců odborné kulturní veřejnosti) - pro vytvoření koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy a pro optimalizaci grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury

7. října 2005 - sloučením obou pracovních skupin primátora hl. m. Prahy ustanoven Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku

18. října 2005 - jmenována nová Komise Rady HMP pro posuzování grantů HMP v oblasti kultury a umění z nominací členů Poradního sboru, v ní poprvé usedají zástupci města spolu s odborníky

V lednu 2006 – v RHMP i ZHMP schválen návrh grantů, hodnocený jako významný posun ke spravedlivějšímu a transparentnímu přidělování kulturních grantů

V červnu 2006 - usnesením ZHMP schváleny dokumenty Koncepce kulturní politiky hlavního města a Grantová politika hlavního města v oblasti kultury a umění.

V listopadu 2006 - komunální volby + jmenování nových členů Zastupitelstva HMP do funkcí, komisí a výborů RHMP a ZHMP

16. 1. 2007 - jmenování nových zástupců města v komisi RHMP pro udílení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v návaznosti na komunální volby

V únoru 2007 - RHMP i ZHMP schváleny granty 2007 po 1. uzávěrce + Zastupitelstvo HMP uložilo radnímu Richterovi aktualizaci koncepce a priorit kulturní politiky hl.m. Prahy s termínem do 30.9.2007

6. 3. 2007 - setkání radního Richtera se zástupci umělecké obce a příjemci finančních podpor města

18. 4. 2007 - 1. workshop radního Richtera - obecně pracovní, dal široký prostor připomínkám, námětům a doporučením k aktualizaci a optimalizaci grantového systému hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. Svolán aktuálně po schválení 1. kola grantů. Na tomto workshopu vystoupil i Petr Kratochvíl jako zástupce Divadla Ta Fantastika s konstatováním, že „…tady se veřejnými penězi odměňuje neúspěch a úspěch je kritizován.“

25. 6. 2007 - 2. workshop radního Richtera - zaměřený konkrétněji, s očekáváním konkrétních návrhů především těch, kteří se na výzvu pana radního v závěru 1. workshopu zapsali do seznamu uchazečů o další spolupráci. Dle závěru z tohoto workshopu a požadavku všech zúčastněných byly aktualizovány webové magistrátní stránky odboru OKP, kam byly zveřejněny Zápisy a zvukové záznamy z workshopů, Zaslané a prezentované materiály k dané problematice a byl zde otevřen prostor pro Diskusní příspěvky veřejnosti.

 

Pohled do historie financování kultury z rozpočtu města - finanční prostředky vynaložené na spolupořadatelství (od r. 2007 partnerství) a granty v letech 1996 - 2007 (v tis. Kč) – stav k 15.9.2007

 

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Spolupořadatelství

15.116

21.118

27.213

26.964

44.820

40.919

46.524

42.197

Granty

16.254

31.224

37.770

33.958

33.580

51.309

65.446

90.327

4leté granty transform. organ.

/

/

/

/

/

/

19.319

35.224

CELKEM

33.366

54.339

66.981

62.921

80.400

94.229

133.291

169.751

 

 

2004

2005

2006

2007

Spolupořadatelství

38.297

49.034

81.764

57.336

Granty

49.960

83.650

137.252

126.681

4leté granty transform. organ.

53.226

53.199

53.086

56.986

CELKEM

143.487

187.888

274.108

243.010

Ve 2. polovině srpna 2007 přinesly veřejné sdělovací prostředky zprávu, že Petr Kratochvíl jako jednatel společnosti FANTAZMA, spol.s r.o., která provozuje Divadla Ta Fantastika, chce zažalovat naši republiku u Mezinárodního soudu z důvodu, že divadlo doposud neobdrželo grant. Současný grantový systém hlavního města Prahy označil jako nespravedlivý a diskriminační.

 

V souvislosti s poskytováním grantů podnikatelským subjektům napadl pan Kratochvíl hl. m. Prahu, že porušuje směrnici EU „de minimis“. Tato směrnice stanoví, že podpora poskytnutá ze všech zdrojů veřejných prostředků jednomu podniku nesmí v období 3 let přesáhnout částku 100.000 EUR, nyní 200.000 EUR. V opačném případě rozhoduje o jejím vrácení včetně úroků.

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP si již roce 2006 vyžádal od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže stanovisko, zda příspěvky poskytované hl.m.Prahou v rámci grantového systému v oblasti kultury a umění a z titulu spolupořádání kulturních akcí jsou podřízeny těmto pravidlům veřejné podpory. Dle sdělení úřadu se nejedná o veřejnou podporu za podmínky, že nejde o zvýhodnění podnikání, že podpora je poskytnuta na nekomerční projekt, tzn., že při započtení veškerých ostatních příjmů jako jsou jiné veřejné dotace, sponzorské dary, vstupné atd., akce je vykázána jako ztrátová. Podpora by měla směrovat pouze na úhradu ztrátových nákladů, nikoli na financování zisku. V grantových zásadách i smlouvách je uvedená skutečnost řešena podmínkou, že „grant je určen na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použit k vytváření zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit grant.“ Touto problematikou se zabývala i stávající komise RHMP pro udílení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na svém 2. jednání – viz uveřejněný zápis komise z 25.1.2007.

 

Rada HMP se zabývala podnětem pana Kratochvíla a přijala usnesení číslo 1291 ze dne 28.8.2007, kterým bylo pozastaveno přiznávání grantů v oblasti kultury a umění v roce 2008 až do doby vyjasnění kritické situace po žalobě P. Kratochvíla. Usnesením dále uložila radnímu Richterovu pokračovat v aktualizaci grantové politiky, v realizaci kulatých stolů na téma financování pražské kultury a zajištění zpracování právního posudku stávajícího grantového systému města v oblasti kultury a umění včetně dodržování zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, dvěma advokátními kancelářemi s důrazem na dopad rozdělování finančních prostředků na hl.m.Prahu a ČR v případě mezinárodního soudu, s kontrolním termínem 31.10.2007.

Tuto problematiku projednával na svém zasedání dne 5.9.2007 i výbor pro kulturu a volný čas ZHMP. Jednání výboru byli přítomni i zástupci umělecké veřejnosti.

Radní Richter zde vystoupil s příspěvkem o možné podpoře provozu kulturních subjektů formou dotace na prodanou vstupenku, jako jeden ze základních pilířů nového rozdělování grantů. Pro umělecky významné kulturní projekty by zůstala finanční podpora města zachována formou partnerství (do r. 2006 spolupořadatelství) hl. m. Prahy. Zdůraznil rovněž nutnost podporovat mladé a začínající umělce. Jako špatný příklad fungování stávajícího grantového systému uvedl výsledek v nově vyhlášeném grantovém tématu číslo 5 pro mladé začínající umělce po 1. hlavní uzávěrce, kde bylo rozděleno pouze 90 tisíc Kč. Přitom celková výše přidělených grantů v roce 2007 činila téměř 90 milionů Kč (mimo již udělené víceleté granty, tj. 101.029 tisíc Kč).

Výbor vzal na vědomí výše uvedené usnesení Rady o pozastavení grantu a doporučil radnímu Richterovi, aby bezodkladně zajistil veřejnou diskusi prostřednictvím veškerých dostupných prostředků, např. formou zelené linky, internetové stránky, inzerátů v tisku a průzkumu veřejného mínění. V těchto dnech probíhají přípravy na realizaci těchto doporučení.

 

Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy, která vznikala na základě východisek uplatňovaných v oblasti kultury orgány Evropské unie a Ministerstvem kultury České republiky, analyzuje současnou situaci pražské kultury a formuluje základní principy, zásady, obecné cíle, nástroje, střednědobé záměry a priority kulturní politiky města. Je proto otevřeným a dynamickým dokumentem a předpokládá pravidelnou aktualizaci.

 

Práce tedy zdaleka není ukončena. Poradní sbor se svojí, zejména koncepční, rolí je stále zakotven v systému kulturní politiky města a připravuje se aktualizace jeho složení.

K realizování východiska přijatelného pro všechny zúčastněné strany, k ochraně dobrého jména hlavního města Prahy a kulturního života v něm se spojí zástupci orgánů a institucí tvořících systém kulturní politiky města (viz Koncepce KP, str. 25), zástupci orgánů hl. m. Prahy působící v rámci grantového systému hl.m. Prahy v oblasti kultury (viz Grantová politika, str. 11), zástupci Iniciativy pro kulturu, zástupci sdružení Future Culture, zástupci Rady uměleckých obcí a zástupci odborné kulturní veřejnosti.