Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabývá  účinnosti dnem 1. 1. 2016

 

Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 465 ze dne 10. 3. 2015

-     Příloha č. 1 k usn. č. 465 - Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2016 – 2021

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1612 ze dne 30. 6. 2015

-          Příloha č. 1 k usnesení č. 1612

-          Příloha č. 2 k usnesení č. 1612

-          Příloha č. 1 k důvodové zprávě - Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016 - 2021 upravený dle bodu I.1  usnesení č. 1612

-          Příloha č. 2 k důvodové zprávě - Zásady pro poskytování jednoletých (pro rok 2016) i víceletých (pro léta 2017 - 2020) účelových dotací - grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění a harmonogram grantového řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2016 upravené dle bodu I. 2 usnesení č. 1612