Dne 3. června 2010 schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 38/54 Koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy, která byla vypracována na návrh Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky, dále jen "Poradního sboru". První Koncepci kulturní politiky hlavního města a s ní i Grantovou politiku hlavního města v oblasti kultury a umění schválilo Zastupitelstvo HMP v červnu 2006.


Housle.jpgKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (.pdf)
Předkladem aktualizace Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy je splněno zadání jednoho úkolu Poradního sboru, který byl znovuustaven v létě 2008 k řešení tří hlavních okruhů:

- návrhu nového systému financování pražské kultury

- aktualizace kulturní politiky hl. m. Prahy.

- návrhu průběhu druhé etapy transformace příspěvkových organizací hl. m. Prahy.

Na jaře r. 2009 předložil Poradní sbor materiál s původním názvem Návrh systému financování pražské kultury, který prošel připomínkovým řízením a na jeho základě byl rozdělen do dvou částí, Grantový systém hl.m. Prahy na léta 2010 - 2015 a Transformační proces příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury. Po ukončení připomínkového řízení, po vypořádání všech a po zapracování opodstatněných připomínek, po jednání Poradního sboru se zástupci jednotlivých politických klubů Zastupitelstva hl.m. Prahy a po odborných diskusích přímo s autory tohoto materiálu ještě před projednáváním materiálu v ZHMP, byl usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/43 dne 18.6.2009 schválen Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015, který již byl aplikován v grantovém řízení pro rok 2010.

Materiál k Transformačnímu procesu příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury prošel připomínkovým řízením, na doporučení Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP, dále jen "Výboru" byla ustanovena pracovní komise pro řešení otázek s transformací spojených, její doporučení jsou Radě HMP předložena k projednání.

Poradní sbor pokračoval ve své činnosti a na svém jednání 19. října 2009 jednohlasně odsouhlasil aktualizovanou Koncepci kulturní politiky hlavního města Prahy, doporučil její představení veřejnosti a postoupení k dalšímu připomínkovému řízení po projednání ve Výboru. Výbor na jednání v listopadu 2009 uložil odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP předložit tuto Koncepci k připomínkám ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury, zřizovaných hl.m.Prahou. Do připomínkového řízení se mohla zapojit i celá veřejnost, když od listopadu 2009 byl tento materiál zveřejněn na webových stránkách města.

Všechny došlé připomínky byly zpracovány do přehledu, který je součástí důvodové zprávy a jsou v něm vypořádány všechny a zapracovány opodstatněné připomínky.

Výbor doporučil předložení Koncepce kulturní politiky HMP, která je přílohou č. 1 navrhovaného usnesení, k předložení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP, na svém únorovém zasedání.

Rada HMP odsouhlasila návrh Koncepce kulturní politiky HMP usnesením č. 612 ze dne 4. 5. 2010.


 


 

Kulturní politikaKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (2007) icon_word.gif

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (2006) icon_word.gif

Anglická verze Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy icon_word.gif

 

Grantová politikaGrantová politika hl. m. Prahy  v oblasti kultury a umění (2007) icon_word.gif

Grantová politika hl. m. Prahy  v oblasti kultury a umění (2006) icon_word.gif

 Anglická verze Grantové politiky hl. m. Prahy icon_word.gif