V souvislosti s Opatřením vlády ČR, dle kterého se ruší všechna divadelní, hudební a filmová představení a další jim podobné kulturní a umělecké akce (výstavy, slavnosti, poutě, trhy, veletrhy apod.) veřejné i soukromé přesahující ve stejnou chvíli 30 osob.

Hl. město Praha vedené snahou vyjít všem příjemcům dotací v oblasti kultury a umění  maximálně vstříc a poskytnout jim veškerou pomoc při plnění přijatých závazků

doporučuje:

Příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy, kteří očekávají problémy s realizací kulturní produkce (nejde jen o ty, kteří budou nuceni akce zrušit), na kterou obdrželi citovanou dotaci

  1. Urychleně zvážit, zda lze předmětnou kulturní produkci uskutečnit v  pozdějším termínu, a jestliže ano, zajistit si náhradní prostor v náhradním čase.

  2. Informovat o této skutečnosti odbor kultury a cestovního ruchu MHMP (nejlépe e-mailem), a to ještě před uplynutím doby, do které se ve smlouvě zavázali dotovanou produkci uskutečnit.

  3. Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP uzavře s příjemcem dodatek ke stávající smlouvě s odložením termínu konání předmětné produkce do 31. 12. 2020.

  4. V případě jakýchkoliv dalších problémů s plněním závazků vyplývajících z uzavřené dotační smlouvy (v souvislosti s „Opatřením vlády“) – např. rozsah plánované akce, rozsah výkonových ukazatelů – se obracejte na odbor kultury a cestovního ruchu MHMP, aby mohly být průběžně smluvně vyřešeny.

  5. I v těchto případech budou uzavírány dodatky ke smlouvám, které organizační, dramaturgické či finanční obtíže zohlední. Všechny úpravy spojené s plněním projektů bude odbor samozřejmě řešit po vzájemné dohodě s příjemci.

  6. Následné problémy s vyúčtováním závazků budou řešeny individuálně.

 

 V Praze dne 11. 3. 2020