Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde o podporu Žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě Programu).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 byly schváleny Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou  ZDE

Podpora kulturních akcí a projektů je poskytována hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných grantových (dotačních) programů (viz. sekce Granty).

V odůvodněných případech lze zažádat o podporu formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování podpor formou individuální účelové dotace v oblasti kultury bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1.11.2016 a revokováno usneseními Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 a č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 a č. 281 ze dne 13. 2. 2018.

Žádosti o individuální účelové dotace do 200.000 Kč schvaluje Rada hl. m. Prahy. Formulář žádosti je nutné elektronicky odeslat a v tištěné podobě odevzdat na podatelnu MHMP. Uzávěrka podání žádostí je každého 15. dne v měsíci. Žádost bude projednána a případná dotace schválena do 60 dnů od termínu uzávěrky. Akce nebo projekt, na který je žádáno o dotaci, se musí konat nejdříve 60 dní od uzávěrky podání žádosti.


Formulář:

Formulář je k  k dispozici po přihlášení na Portálu finanční podpory


Elektronický formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace je od února roku 2017 nutné podat v eletronické a tištěné podobě.

Informace k elektronickému odeslání žádosti o individuální účelovou dotaci

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na MHMP. Odeslání elektronické verze žádosti se provede přímo z žádosti pomocí tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“. K odeslání je potřeba být připojen na internet. Pokud bude žádost obsahovat velké přílohy, tzn. celková velikost bude v řádu desítek MB, může samotný proces odeslání trvat o něco déle (podle rychlosti připojení k internetu).

Po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP. Soubor s informací uložte (změna v souboru). Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Odeslaná elektronická žádost se musí shodovat s žádostí tištěnou, viz čestné prohlášení. Vytištění žádosti se provádí po úspěšném odeslání elektronické žádosti. Žádost podepište a odešlete poštou či doručte osobně na podatelnu MHMP.

 

K vyplnění žádosti je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler:

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

  1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. stáhněte si a uložte formulář žádosti
  3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
  5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
  6. formulář poté odešlete stisknutím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP", poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi povinnými přílohami odeslat poštou či dát na podatelnu MHMP

Oznámení o individuálních účelových dotacích hl. m. Prahy v oblasti kultury v režimu blokové výjimky na roky 2023-2024

Oznámení o individuálních účelových dotacích hl. m. Prahy v oblasti kultury v režimu blokové výjimky