Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí a že žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do programů nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě programu).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 byly schváleny Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou  ZDE

Podpora kulturních akcí a projektů je poskytována hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných grantových (dotačních) programů (viz. sekce Granty).

V odůvodněných případech lze zažádat o podporu formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování podpor formou individuální účelové dotace v oblasti kultury bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1.11.2016 a revokováno usneseními Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 a č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 a č. 281 ze dne 13. 2. 2018.

Žádosti o individuální účelové dotace do 200.000 Kč schvaluje Rada hl. m. Prahy. Formulář žádosti je nutné elektronicky odeslat a v tištěné podobě odevzdat na podatelnu MHMP. Uzávěrka podání žádostí je každého 15. dne v měsíci. Žádost bude projednána a případná dotace schválena do 60 dnů od termínu uzávěrky. Akce nebo projekt, na který je žádáno o dotaci, se musí konat nejdříve 60 dní od uzávěrky podání žádosti.


Formulář:

Formulář je k  k dispozici po přihlášení na Portálu finanční podpory


Elektronický formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace je od února roku 2017 nutné podat v elektronické a tištěné podobě.

Informace k elektronickému odeslání žádosti o individuální účelovou dotaci

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na MHMP prostřednictvím portálu „Informační systém finanční podpory HMP".

Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Žádost v tištěné formě se podává přímo na podatelně Magistrátu HMP (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v nezalepené obálce nadepsané „Individuální účelová dotace v oblasti kultury pro rok …“. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být žádost podepsána vlastnoručním podpisem všemi těmito osobami.

Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky na adresu -ID datové schránky: 48ia97h. Každá žádost musí být zaslána samostatnou datovou zprávou. Datová schránka musí být registrována na žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti e-mailem prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@praha.eu. Tuto variantu lze využít pouze v případě, že žadatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, kterým podepíše žádost ve formátu PDF. Jedná-li za právnickou osobu více osob, musí být žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Oznámení o individuálních účelových dotacích hl. m. Prahy v oblasti kultury v režimu blokové výjimky na roky 2023-2024

Oznámení o individuálních účelových dotacích hl. m. Prahy v oblasti kultury v režimu blokové výjimky