Tematické vymezení projektových záměrů pro zařazení do hodnocení:

V souvislosti se stávajícím stavem nouze a z toho vyplývající krizovou situací, kdy subjekty v oblasti kultury byly nuceny zastavit svoji činnost,  

hl. m. Praha ve snaze zmírnit tyto nepříznivé dopady zahájilo přijímání žádostí o individuální účelové dotace zaměřené na zpřístupnění autorských děl na internetu na podporu projektů určených ke zpřístupňování autorských děl v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově nebo způsobem, že kdokoli může mít k daným autorským dílům přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Podpora podle tohoto vyhlášení se netýká sdělování autorských děl veřejnosti prostřednictvím terestrického televizního vysílání.

Termín podání žádosti o individuální účelovou dotaci pro podporu online obsahu bude prodloužen do 20. 4. 2020. Nejpozději v tento den musí být žádost v elektronické i písemné podobě podána na podatelnu MHMP (Škodův palác).

Podpořeny budou projekty zaměřené na zpřístupnění výstav a sbírek prostřednictvím on-line prohlídek nebo on-line galerií, zpřístupnění záznamů autorských děl na internetu nebo přenosy živého provozování autorských děl.

Podpora bude určena prokazatelným držitelům majetkových práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k částečnému pokrytí nákladů na odměny autorům a výkonným umělcům a na částečné pokrytí nákladů na technické zabezpečení sdělování děl veřejnosti,

a to maximálně do výše

100.000 Kč

na jeden projekt

Součástí vyplněného formuláře žádosti o IUD - formulář ke stažení na adrese http://kultura.praha.eu, potřebuji řešit, kultura, individuální účelové dotace – bude i prokazatelný doklad o oprávnění příslušné autorské dílo užít daným způsobem (např. licenční smlouva)

V případě, že žadatel již obdržel grant či IUD na projekt, který nebude v souvislosti s nouzovým stavem zrealizován, lze – po projednání s odborem kultury a cestovního ruchu MHMP - stávající smlouvu upravit na výše uvedená plnění (zpřístupňování autorských děl v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově nebo způsobem, že kdokoli může mít k daným autorským dílům přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí) a není možné podávat novou žádost.