Informace, které jsou dále uvedeny, se vztahují k citované vyhlášce hl. m. Prahy. Vyhláška  provozování pouličních uměleckých veřejných produkcí nezakazuje, pouze omezuje dobu a místa, kde je lze na území hl. m. Prahy realizovat. Přísnější právní úprava ve vztahu k zákazu užívání hlasitých hudebních nástrojů a zesilovačů platí pouze pro území pražské památkové rezervace. Vše je dále rozvedeno v jednotlivých bodech.

Právní úprava

1/ Co je pouliční umělecká veřejná produkce?

Za pouliční uměleckou veřejnou produkci se považuje živé pouliční vystoupení, tzn.  produkované na místě, nikoliv reprodukované ze záznamového zařízení. Produkce by měla být výhradně performativní, při níž pouliční umělec osobně vystupuje před publikem a používá svůj hlas, pohyby či tělo (popř. doplňkově i hmotné předměty- nástroje a rekvizity) jako médium.

2/ Je pouliční uměleckou veřejnou produkcí předvádění zvířat?

Veřejná vystoupení zvířat se za pouliční uměleckou veřejnou produkci nepovažují, podléhají režimu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí se zvířetem veřejné vystoupení, má zákonem stanovené povinnosti, mezi které např. náleží oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci místo a datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje umožňující identifikaci pořádající osoby.

Informace k problematice:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Praha 6, Wolkerova 40/11, tel.: 233 066 111, datová schránka ID 4dkdzty;

Státní veterinární správa, Městská veterinární správa v Praze, Praha 2, Na Kozačce 3, tel.: 222 522 126, datová schránka ID 8Fm8b8u.

3/ Kde je možno pouliční uměleckou veřejnou produkci provozovat?

Na veřejně přístupných místech pod širým nebem (nikoli např. v podloubí, vestibulech metra, pasážích, atd.), na kterých není zakázána.

4/ Musí mít busker k provozování pouliční umělecké veřejné produkce povolení?

Ne, žádná povolení se (pro činnosti vykonávané v režimu vyhlášky) nevydávají.

5/ Musí busker požádat o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace?

Pokud bude pozemní komunikaci užívat obvyklým způsobem (ve většině případů pouličního umění se jedná o obvyklé užívání pozemní komunikace) a výkonem pouliční umělecké veřejné produkce nebude ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, povolení mít nemusí.

Informace k problematice:

V případě pochybností, zda je zapotřebí v konkrétním případě povolení ke zvláštnímu užívání komunikace je třeba se obrátit na příslušný silniční správní úřad (tím je např. pro území Městské části Praha 1, Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy, Praha 1, Vodičkova 18).

6/ Omezení platná pro území památkové rezervace

mapa

 • akustické (zvukové) produkce lze provozovat výhradně bez použití přídavných zesilovacích zařízení,
 • zákaz používání hlasitých hudebních nástrojů (např. bicích nástrojů), hlasitých etnických nástrojů či předmětů, které jsou použity namísto hudebních nástrojů,
 • zákaz používání dud a dechových nástrojů vydávajících vysoké tóny, zejména pikol nebo hobojů,
 • žesťové a jiné hlasité nástroje, které to umožňují, zejména saxofony, lze používat výhradně s dusítkem.

Akustická produkce - každá zvuková produkce, nejčastěji hudební, ale též samotný zpěv bez doprovodu, hlasitá řeč, stepování, pískání, atd.

Hlasitý hudební nástroj – hlasitost je třeba posuzovat vždy individuálně. Jinak bude vnímána intenzita zvuku hudebního nástroje v místech, kde je silný okolní ruch, jinak v klidnějších lokalitách města.

Etnický nástroj – nástroj, který se běžně na našem území nepoužívá a je spojen s určitým etnikem (např. egyptské darbuky, australská didgeridoo, indonéské bubny djembe, tibetské zvonkové činely, africká vuvuzela, atd.).

Předmět použitý namísto hudebního nástroje – popelnice, barel, kanystr, atd.

Dechový nástroj- dvojí dělení
a) dřevěný: např. klarinet, zobcová a příčná flétna, hoboj, fagot, saxofon, pikola, anglický roh;
b) žesťový: např. křídlovka, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, heligon, alpský roh.

7/Na kterých místech je provozování pouliční veřejné umělecké produkce zakázáno?

mapa

 • na dětských hřištích,
 • kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání,
 • u škol (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin),
 • u zdravotnických zařízení,
 • v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy,
 • Na území Městské části Praha 1:
  Křižovnické náměstí,
  Staroměstské náměstí /v prostoru vymezeném na severní straně průčelím Staroměstské radnice a Orloje, na   západní straně budovou Staroměstské náměstí č. or. 2 a ústím do Malého náměstí, na jižní straně hranicí domů Staroměstské náměstí č. or. 29, 21, 25 a 22 a na východní straně spojnicí mezi ústím ulice Železná a pietním místem popraviště 27 českých pánů (včetně tohoto místa)/,
 • Na území Městské části Praha 2:
  Jugoslávská (v prostoru mezi křižovatkou s ulicí Legerova a křižovatkou s ulicí Bělehradská),
  náměstí I. P. Pavlova,
  Tylovo náměstí,
 • Na území Městské části Praha 7:
  Letenské náměstí,
  park v ulici Tusarova, č. parc. 2316/1,2 a 2316/5,6, kat. území Holešovice.

8/ Na kterých místech je zakázáno provozování pouliční veřejné umělecké produkce v akustické (zvukové) formě?

mapa

Na území Městské části Praha 1:

 • Celetná,
 • Hradčanské náměstí (prostor mezi I. nádvořím Pražského hradu, Arcibiskupským palácem a vyústěním ulic Ke Hradu a Zámecké schody),
 • Husova,
 • Jilská,
 • Jindřišská,
 • Jungmannovo náměstí,
 • Karlova,
 • Kožná,
 • Malé náměstí,
 • Melantrichova,
 • Mostecká,
 • náměstí Republiky, /v prostoru vymezeném na severní straně budovou domu č. p. 2090, spojnicí mezi domy č. p. 2090 a č. p. 1090, na západní straně průčelím domu č. p. 1090 a jeho spojnicí s Prašnou bránou, na jižní straně ústím ulice Na příkopě, budovami domů č. p. 3, 1037, domem bez č. p. a č. e. přiléhajícím k ulici Hybernská a na východní straně domem č. p. 1031 a ústím ulice V celnici (mimo sobot a nedělí)/,
 • Národní,
 • Na Perštýně,
 • Na příkopě,
 • Na můstku,
 • Ovocný trh,
 • Vodičkova,
 • Týnská,
 • Týnská ulička,
 • Václavské náměstí, (v prostoru mezi vyústěními ulic Na příkopě a 28. října),
 • Zámecké schody (v horní polovině od vyústění do Hradčanského náměstí po dům Zámecké schody č. or. 10),
 • Železná,
 • 28. října.

Dále je zakázáno provozovat pouliční veřejnou uměleckou produkci v akustické formě do vzdálenosti 25 m od míst, na kterých se pouliční umělecká veřejná produkce v této formě provozovat nesmí.

9/ Je možno provozovat pouliční veřejnou uměleckou produkci na místě, kde se konají trhy?

Není, provozování pouliční veřejné produkce na místech, kde se konají jiné akce, např. shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, velikonoční či vánoční trhy (nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů), je zakázáno.

10/ V jakém časovém rozpětí je možno pouliční veřejnou uměleckou produkci provozovat?

Denně od 9:00 do 21:00 hodin.

Akustickou formu produkce je možno provozovat :

 • na místech nacházejících se na levém břehu Vltavy v časech 9:00 -10:00, 11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00 hod.,
 • na místech nacházejících se na pravém břehu Vltavy v časech 10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 18:00-19:00, 20:00-21:00 hod.,
 • na mostech přes Vltavu a ostrovech ve stejnou dobu jako na místech na levém břehu.

11/ Který břeh Vltavy je levý a který je pravý?

Levý a pravý břeh Vltavy je určen ve směru jejího toku (po proudu). Mnemotechnickou pomůckou pro rozlišení levého a pravého břehu Vltavy může být využití názvů obecně známých míst či objektů na tom kterém břehu řeky, např. - pravý břeh: Pařížská, Podolí, Palladium, levý břeh: Letenské sady, lanovka (na Petřín), Loreta.

12/ Jakou plochu je možno při provozování pouliční veřejné umělecké produkci zabrat?

 • jeden provozovatel - plochu ne větší než 1,5 m2,.
 • více provozovatelů současně - plochu ne větší než 6 m2,
 • po ukončení pouliční umělecké veřejné produkce musí být předměty sloužící k jejímu výkonu (hudební nástroje, pódia, atp.), z pozemní komunikace odstraněny, na pozemní komunikaci mohou být umístěny pouze po dobu výkonu produkce. Jelikož po jejím ukončení se již její provozovatel nenachází v režimu vyhlášky, pokud tam tyto věci zůstanou i nadále umístěny, měl by mít k tomuto povolení od příslušného silničního správního orgánu.
 • pokud by chtěl provozovatel zabrat plochu větší, než je stanoveno, měl by se obrátit na příslušný silniční správní úřad (viz bod 5). 

13/ Jaký je postih za porušení vyhlášky?

Porušení vyhlášky by mohlo založit odpovědnost za přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit spolu s pokutou až do výše 30.000 Kč i zákaz pobytu.

 

§ 46

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

 (1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.

 (2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

 (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

 

 

Přílohy: