zajišťované příspěvkovými organizacemi v působnosti KUL MHMP resp. od 1.4.2005 OKP MHMP a dalšími subjekty

kapitola 06 – oblast kultury

icon_excel.gif   Tabulka významných investičních akcí realizovaných a ukončených v letech 1994-2005

 

Divadlo Archa

Rekonstrukce divadla
Jednalo se o společnou investici hlavního města Prahy (hl.m. Prahy, HMP) a Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB), která je majitelem objektu a byla investorem stavební části. Realizace se uskutečnila v letech 1992 – 1994. Na stavební část byly vynaloženy náklady ve výši 55.000 tis. Kč, investorem technologického vybavení divadla a některých stavebních úprav divadelních a externích prostor (zkušebna, akustické úpravy a akustické obklady) bylo HMP, na rekonstrukci se podílelo částkou 56.100 tis. Kč, celkové investiční náklady činily 111.100 tis. Kč.

Divadlo na Vinohradech

Přeměna napětí – rekonstrukce elektrické instalace
Jednalo se o přeměnu napětí ze 120 V na 220 V, která technicky zhodnotila budovu divadla. Akce probíhala v letech 2003 –  2005 ve třech etapách. V roce 2003 byla financována vlastními zdroji organizace z investičního fondu (IF) ve výši 2.559 tis. Kč, v roce 2004 byly náklady hrazeny investičními prostředky z rozpočtu HMP v částce 5.000 tis. Kč a dofinancována 7 tis. Kč z IF organizace, v roce 2005 byla akce financována pouze vlastními zdroji z IF ve výši 1.531 tis. Kč. Celkové náklady na přeměnu napětí dosáhly 9.097 tis. Kč.

Divadlo Na zábradlí

Přeměna topení
Původně byla v roce 1994 provedena přestavba topení, které bylo v havarijním stavu, z parního na elektrické přímotopy. Tento typ vytápění byl drahý a navíc nedokázal vytopit velké prostory divadla. Většina přímotopů byla po deseti letech velmi poruchová nebo zcela nefunkční. V roce 1997 se divadlo připojilo na rozvod nově otevřené kotelny v objektu Národního divadla na Anenském nám. a vytápělo tímto způsobem část přízemí. V roce 2005 bylo nejen z ekonomických důvodů přeměněno i zbývající vytápění divadla. Akce byla financována z rozpočtu HMP ve výši 1.000 tis. Kč a dofinancována vlastními zdroji příspěvkové organizace (p.o.) z IF částkou 260 tis. Kč, celkové investiční náklady činily 1.260 tis. Kč.

Rekonstrukce výtahu
Původní výtah o nosnosti 250 kg byl velmi poruchový a neodpovídal normám ČSN a EU, v provozu byl asi 35 let. Nový osobonákladní výtah je únosnější, výtahová šachta byla stavebně rozšířena a kabina má oproti původnímu výtahu vnitřní dveře. Rekonstrukce proběhla v roce 2005, akce byla financována z rozpočtu HMP ve výši 1.400 tis. Kč a dále financována vlastními zdroji organizace z IF částkou 1.300 tis. Kč, celkové investiční náklady dosáhly 2.700 tis. Kč.

Divadlo pod Palmovkou

Rekonstrukce divadelního sálu, foyer a vstupní části
Jednalo se o rekonstrukci divadelního sálu, v rámci které bylo odstraněno jekorové obložení stěn a stropu. Následně byly stěny sálu, strop a štukování zrestaurovány do původní podoby roku 1905. V souvislosti    s tím bylo vytvořeno i nové akustické obložení sálu, dále byla odstraněna nevyhovující elevace hlediště    a nahrazena novou, která zlepšila pohled na jeviště z parteru i z balkonu, byla vyměněna zastaralá sedadla. V sále byly provedeny nové elektrické rozvody včetně  světelných věží, bylo změněno vytápění sálu a jeho větrání pomocí nové vzduchotechnické jednotka Menerga. Ve foyeru bylo také odstraněno neestetické a prašné obložení stěn jekorem a dřevěné podhledy. V historickém foyeru bylo opraveno štukování stěn a stropů, zhotoveny nové rozvody elektřiny včetně  osvětlení foyeru a rekonstruovány původní teracové podlahy. Byl zrušen nefunkční bufet u vchodu a nahrazen prostornými WC pro diváky. Bufet byl zřízen v novém foyeru, kam byla zavedena  vzduchotechnika. V prostoru před schodištěm byly vybudovány nové šatny pro diváky. Byla provedena výměna všech dveří do sálu a dveří v nouzových vchodech. Realizace rekonstrukce proběhla v roce 1995 s celkovými investičními náklady 15.000 tis. Kč.

Stavební úpravy hlediště a schodiště na balkon
Poslední etapa rekonstrukce divadla po povodni v roce 2002 zahrnovala rekonstrukci divadelního klubu, dokončení foyeru, nové schodiště na balkon, dále vybudování divácké šatny na balkoně a celkovou opravu interiéru divadelního sálu včetně balkónu. Realizace proběhla v roce 2004. Celkové investiční náklady činily 17.600 tis. Kč, z toho 8.000 tis. Kč byl investiční příspěvek z rozpočtu HMP a 9.600 tis. Kč financovala organizace vlastními zdroji z IF.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Rekonstrukce kina Svornost (na loutkové divadlo)
Přestavbou byl objekt bývalého kina Svornost technicky upraven pro plně funkční scénický a umělecký provoz divadla Spejbla a Hurvínka (DS+H), které se přestěhovalo do nového působiště z bývalého sídla    v Praze na Vinohradech. Rekonstrukce byla zaměřena zejména na vybudování a vybavení jeviště, nezbytné osvětlovací a zvukotechnické kabiny, zkušebních prostor, potřebného divadelního zázemí a na úpravu hlediště s přilehlými prostorami pro diváky. Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem – invalidním výtahem v prostoru schodiště. Objekt divadla je majetkem HMP. Divadlo jej dlouhodobě užívá na základě nájemní smlouvy s Úřadem MČ Praha 6. Realizace proběhla v letech 1994 – 1995. Celkové investiční náklady dosáhly 19.772 tis. Kč.

Galerie hl. m. Prahy

Klimatizační systém výstavních sálů ÚK MK
Galerie HMP využívá ve 2. patře Městské knihovny (MK) výstavní sály, depozitář a zázemí (kanceláře    a sklady). Ve výstavních sálech a depozitářích docházelo k přehřívání prostorů v nejvyšším patře přímo pod plochou střechou nebo velkorozměrnými světlíky, výstavní prostory tak nesplňovaly požadované klima prostředí. Vzhledem k tomu byly nutné stavební úpravy vedoucí ke snížení teploty v sálech, k jejich odvětrání a klimatizování. Realizace se uskutečnila v letech 2001 – 2002. Celkové investiční náklady činily 15.277 tis. Kč, z toho 14.415 tis. Kč byl IP z rozpočtu HMP a 862 tis. Kč tvořily vlastní zdroje z IF.  

Městská divadla pražská

Rekonstrukce divadla ABC
V 1. etapě rozsáhlé komplexní rekonstrukce bylo zrekonstruováno zázemí divadla, tj. šatny, kanceláře, divadelní klub a přilehlé prostory. V 2. etapě byly zrekonstruovány prostory pro diváky (toalety, část dlažby, atd.), hlediště, foyer a jeviště, chodby a technologie jevištního zařízení. Realizace probíhala v letech 1998 – 1999. Investiční náklady financované z rozpočtu HMP činily 84.813 tis. Kč, dále byla akce financována vlastními zdroji z IF organizace ve výši 1.773 tis. Kč, celkové investiční náklady dosáhly 86.586 tis. Kč. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 19.10.1999 v den výročí prvního představení Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha. V dalších letech (2000 – 2001) byly použity vlastní zdroje z IF na akustické obklady, jevištní technologii, náhradní světelné zdroje, samohybné reflektory a odhlučnění zkušebny v částce 6.080 tis. Kč. Navíc byla akce financována neinvestičními prostředky z rozpočtu HMP ve výši 9.665 tis. Kč.

Městská knihovna v Praze

Knihovna Opatov – stavební úpravy
Služby střediskové knihovny nestačily pokrýt poptávku čtenářů Jižního Města, zařízení potřebovalo rozsáhlou opravu elektroinstalace, stropů, podlah a výměnu inventáře včetně připojení na počítačovou síť. Na účelové rekonstrukci se podílela Městská část (MČ) Praha 11, která financovala úpravy vyvolané rekonstrukcí a související s podstatou budovy (zateplení, podlahy, úpravy ÚT, apod.). Realizace probíhala v letech 2000 – 2001. Celkové investiční náklady dosáhly 22.707 tis. Kč, z toho tvořil investiční příspěvek (IP) z rozpočtu HMP 15.951 tis. Kč, MČ Praha 4 se podílela částkou 6.411 tis. Kč a vlastní zdroje organizace z IF činily 345 tis. Kč.

Knihovna Korunní – celková rekonstrukce
Zároveň s rekonstrukcí a modernizací stávajících nevyhovujících prostor v objektu, který je majetkem HMP, a oken byla provedena obnova fasády a střechy, oplocení objektu a terénní úpravy okolí knihovny. Výsledkem rekonstrukce bylo zkvalitnění služeb, vytvoření odpovídající knihovny a připojení na počítačovou síť. Realizace proběhla v letech 2001 – 2003. Celkové investiční náklady činily 19.383 tis. Kč, z toho 17.000 tis. Kč tvořil IP z rozpočtu HMP a 2.384 tis. Kč byly vlastní zdroje z IF.

Muzeum hl.m. Prahy

Vila Müller – rekonstrukce kotelny
Jednalo se o pořízení plynové kotelny do objektu. Realizace proběhla v letech 1998 – 2000. Celkové investiční náklady byly ve výši 4.280 tis. Kč. V rámci NEINVESTIC – oprav a údržby – byla vila v letech 1998 – 2000 ve značném rozsahu opravena a celkové neinvestiční náklady dosáhly 44.692 tis. Kč.

Depozitář Stodůlky
Areál depozitáře ve Stodůlkách sestává v současné době ze 4 budov (ozn. A, B, C a D). Od roku 1996 byly dostavěny objekty B a C a od roku 1998 byla zahájena výstavba nového objektu D včetně úprav dvora, vodní požární nádrže a oplocení. Postavením tohoto moderního depozitního areálu muzeum soustředí sbírkové předměty na jedno místo, tím se zlepší péče o ně a zjednoduší se jejich studium a výběr pro výstavy. Financování akce proběhlo v letech 1994 – 2002, realizace pak v letech 1996 – 2002. Celkové investiční náklady činily 129.101 tis. Kč. Připravuje se výstavba dalšího nového objektu ozn. E.

Obnova a rekonstrukce Podskalské celnice na Výtoni
V roce 2001 byla provedena oprava krovu a položena nová střešní krytina, byly provedeny potřebné odborné průzkumy a zpracován projekt obnovy a oprav. V roce 2002 následovala obnova půdních prostor, sanace základového zdiva (izolační clona), oprava a restaurování stropních trámů v přízemí (= 1.NP) a proběhly bourací práce – původní příčky a podlaha v přízemí. Byl zároveň vypracován projekt  změny užívání 1.NP objektu na pohostinství. V důsledku vlivu povodní byly podle požadavku památkářů provedeny další úpravy zdiva a rozsáhlejší sanační omítky. Obnova probíhala v letech 2001 – 2003, investiční náklady byly ve výši 6.771 tis. Kč, z toho IP HMP činil 391 tis. Kč a 6.380 tis. Kč organizace pokryla vlastními zdroji z IF. Neinvestiční náklady, financované neinvestičními prostředky (NIP) z rozpočtu HMP, dosáhly 13.155 tis. Kč.  

Národní kulturní památka Vyšehrad

Správní budova NKP Vyšehrad
Jednalo se novostavbu správní budovy pro NKP Vyšehrad. V budově je kromě kanceláří také technické zázemí (garáže, dílna) a prostory vhodné k pronajmutí. Realizace proběhla v letech 1998 – 2001    s celkovými investičními náklady ve výši 26.514 tis. Kč.

Rekonstrukce Starého purkrabství
Rekonstrukce purkrabství byla zahájena v roce 2002, na základě nálezů v průběhu prací, při nichž byla odhalena podzemní barokní hradební zeď, se naskytla možnost propojení purkrabství s Gotickým sklepem. Staré purkrabství po rekonstrukci slouží k pořádání přednášek, kulturních akcí (koncerty, malé divadelní formy, představení pro děti), společenských večerů, pronájmů, atp. Sál bude možné využít jako náhradní prostor v případě deště u akcí na Letní scéně a současně bude poskytovat nezbytné sociální zázemí pro návštěvníky a zaměstnance historické expozice v Gotickém sklepě. Realizace probíhala v letech 2002 – 2005. Celkové investiční náklady byly ve výši 21.858 tis. Kč, z toho IP HMP 21.691 tis. Kč a vlastní zdroje organizace v částce 167 tis. Kč.

Rekonstrukce Gotického sklepa
V rámci oprav hradeb probíhá od roku 2001 oprava podzemního (kasematového) prostoru tzv. Gotického sklepa. V průběhu rekonstrukce sousedícího Starého purkrabství došlo k potřebě propojení obou objektů podzemní schodišťovou chodbou. Po ukončení stavebních úprav sklep slouží jako výstavní síň, je zde instalována historická expozice o Vyšehradu. Exponáty zapůjčilo Muzeum HMP, Archeologický ústav    a Vyšehradská kapitula. Realizace probíhala v letech 2004 – 2005 s celkovými investičními náklady ve výši 3.537 tis. Kč, z toho 1.740 tis. Kč byl IP HMP a 1.797 tis. Kč tvořily vlastní zdroje organizace z IF.

Pražská informační služba

Rekonstrukce Petřínské rozhledny
Předchozí uživatelé objekt využívali především jako vysílací zařízení pro televizní signál a údržbu zanedbávali. Účelem rekonstrukce bylo odstranění havarijního stavu, reinstalace výtahu, ochozu ve výšce 20 m a umístění vysílacích technologií. Při I. etapě rekonstrukce věže byly stavebně upraveny horní kabina v 52 m výšky, tubus a obě schodiště. II.etapa rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu konstrukčních prvků napadených korozí mezi horní a spodní kabinou včetně konečného nátěru a rekonstrukci kabiny ve 20 m. V roce 2001 se kompletně zrekonstruoval suterén a přízemí věže. Realizace proběhla v letech 1999 – 2002 s celkovými náklady 54.039 tis. Kč, z toho 49.342,5 tis. Kč byl investiční příspěvek z rozpočtu HMP a 4.696,5 tis. Kč financovala organizace vlastními zdroji z IF.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy
Jednalo se o stavební úpravy včetně zemních prací v suterénu, a to o novou dispozici interiéru gotické části kostela, vybudování nových přípojek inženýrských sítí (plyn, vodovod), montáž technického zařízení kotelny, montáž podlahového vytápění v lodi kostela a v sakristii, rozvody EZS, náročnou opravu střešních krovů, o přeložení nové krytiny severní části střechy a opravení jižní části. Byly provedeny restaurátorské práce mobiliáře kostela, archeologický výzkum a stavebně-historický průzkum kostela. Realizace proběhla v letech 1990 – 1993 s celkovými investičními náklady 35.517 tis. Kč.

 

Investiční akce zajišťované dalšími subjekty

OOA MHMP – odbor obchodních aktivit (bývalý OHP – odbor hospodářské politiky)

Rekonstrukce Obecního domu
Generální rekonstrukce se týkala kompletně všech technických a inženýrských sítí, které byly v havarijním stavu, a kompletní obnovy interiéru i exteriéru budovy s návratem k původnímu vzhledu na základě dobové dokumentace. Obecní dům (OD) získal rekonstrukcí ve své době (1997) nejmodernější technické vybavení a zázemí. Jednalo se o jednu z nejsložitějších obnov kulturní památky v historii bývalého Československa, žádná budova této velikosti ve střední Evropě nedisponuje takovou bohatostí a množstvím interiérových prvků a výzdoby. Obnova byla financována od roku 1993 z rozpočtu a obligací HMP a z dalších zdrojů. Vlastní realizace proběhla v letech 1994 (prosinec) – 1997. Celkové náklady na rekonstrukci a uvedení OD do provozu dosáhly výše 1.760.311 tis. Kč, z toho stát (Ministerstvo kultury ČR) přispěl 130 mil. Kč, OD ze svých prostředků investoval 13.395 tis. Kč a HMP uhradilo 1.616.916 tis. Kč ze svého rozpočtu.

OHS MHMP – odbor hospodářské správy

Rekonstrukce ústřední budovy MK
Rekonstrukce proběhla v letech 1996 - 2000 ve třech etapách. První etapou byla náročná rekonstrukce přízemí a suterénu spojená s přestavbou služeb ústřední knihovny a její automatizací. V roce 1999 proběhla 2. etapa – úpravy 2. patra a v roce 2000 se ve 3. etapě uskutečnila výměna nákladního výtahu pro depozitní sklady. Stavební úpravy investorsky zajišťovala hospodářská správa, investiční náklady na stavební část činily 169.000 tis. Kč. Dále zařízení interiéru, vybavení výpočetní technikou a datové rozvody s náklady dosahujícími 42.737 tis. Kč proběhly v letech 1997 - 2001 v rámci probíhající investiční akce „Rekonstrukce a modernizace ústřední MK“ zajišťované MKP. Zdařilá rekonstrukce vrátila tuto knihovnu mezi špičkové evropské knihovny. Výsledným efektem bylo více než zdvojnásobení zájmu o její služby.

OMI MHMP – odbor městského investora

Ungelt č.p. 630
Rekonstrukce domu U Zlatého prstenu v Týnské ulici zahrnovala novou úpravu expozice ve všech čtyřech nadzemních podlažích, stavební úpravy se týkaly hlavně suterénu. V rámci expozice se vybudovaly interiéry vstupních prostorů (pokladna, šatna), dále pak knihkupectví s přilehlou literární kavárnou. Akce byla financována v letech 1993 – 1997, rekonstrukce proběhla v letech 1996 – 1997. Vlastní realizaci interiéru zajišťovala Galerie hl.m. Prahy, která je také uživatelem objektu. Celkové investiční náklady činily 64.758 tis. Kč.

Rekonstrukce divadla Labyrint resp. Švandova divadla na Smíchově
Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci včetně demolic, které vzhledem k limitovanému přístupu do vnitrobloku musely probíhat ručně. Autor projektu, herec a architekt David Vávra a ředitel divadla Daniel Hrbek včetně konzultačního týmu – Jan Dušek a Luboš Hrůza (autor dispozičního řešení hlavního sálu), se inspirovali secesně-kubistickou přestavbou budovy z 20. let. Rekonstrukce byla celková, z původní budovy divadla umístěné ve vnitrobloku zbyl pouze její plášť. Rekonstruovalo se hlediště (byl obnoven a rozšířen balkón a 4 lóže v přízemí), jeviště (zvětšila se hloubka i šířka), provaziště (bylo zprovozněno původně vybudované do výšky 19 m) a boční jeviště, přilehlé provozní prostory (garderoba, herecké šatny, rekvizitárna, sklad kulis atd.), kompletní reprezentační prostory divadla (foyer, gastroprovozy) a administrativní budova ve Štefánikově ulici. V suterénu byl obnoven provoz Studia – malé scény divadla. Vzhledem k restitučním nárokům byl vybudován do této scény nový přístup, který zohledňuje i tělesně postižené diváky. Byly vyměněny střešní krovy a opraveny nosné zdi, vybudovala se plynová kotelna, instalovaly se vzduchotechnika (VZT), scénické technologie (prospektový výtah, propadlo, jevištní poklopy, automatické tahy atd.), světlo, hledištní technické lávky, elektroakustické vybavení a interiér. Akce byla financována v letech 1998 – 2003, realizace probíhala v letech  1999 – 2002 (1999 – 2001 studie, projektová dokumentace a 2001 – 2002 vlastní realizace stavební části). Celkové investiční náklady dosáhly 221.390 tis. Kč.

OSM MHMP – odbor správy majetku (bývalý OOM – odbor obecního majetku)

Rekonstrukce divadla Minor
Z původního kina Skaut vzniklo divadlo pro děti. Investiční akce byla zabezpečována prostřednictvím správní firmy Solid. Divadelní provoz byl řešen včetně provozního zázemí v obou suterénních prostorech, administrativní zázemí a dílny pak ve vyšších podlažích objektu. Hlavní vstup do suterénního sálu je včele pasáže s dostatečným prostorem před hlavním schodištěm, z mezipodesty je přístupná šatna diváků    a hygienické příslušenství, na úrovni 1. podzemního podlaží (PP)  je situován hlavní foyer s prostorem občerstvení, na druhé mezipodestě je umístěna expozice loutek. Jeviště je využíváno víceúčelově, jevištní vana je osazená pěti zvedacími nůžkovými stoly, které umožňují variabilně upravit hlediště a jeviště. V prostoru světlíku byl vybudován bezbariérový osobní výtah, který zpřístupňuje obě podzemní podlaží    i obě mezipodesty hlavního schodiště. Realizace probíhala v letech 1999 – 2001. Investiční náklady na stavební část, zajišťovanou OSM, byly ve výši 80.333 tis. Kč, zařízení interiéru, který zajišťovala p.o. Minor, stálo 4.442 tis. Kč, celkové investiční náklady činily 84.775 tis. Kč. 

Městská část Praha 5

Rekonstrukce Smíchovské tržnice (na pobočku MKP)
Stavba byla zahájena v listopadu 2002. Stavební úpravy objektu Smíchovské tržnice pro vybudování pobočky Městské knihovny v Praze (MKP) spočívaly z vlastních úprav 1. patra (dispoziční změny), provedení nového vstupu pro knihovnu, osazení výtahu (pro invalidy) a z vyvolané investice – rekolaudace dožité plynové kotelny a parních rozvodů. Současné úpravy rehabilitují secesní objekt tržnice jako architektonickou památku. Investorem stavební části byla Městská část (MČ) Praha 5, akce byla realizována v letech 2002 – 2003. Celkové investiční náklady na stavbu činily 46.796 tis. Kč, z toho HMP poskytla MČ Praha 5 investiční dotaci ve výši 13.000 tis. Kč. Městská knihovna v Praze navíc financovala vlastními zdroji z investičního fondu (IF) interiér ve výši 3.384 tis. Kč, dále HMP poskytla neinvestiční prostředky na vybavení knihovny Smíchov, které činily 7.624 tis. Kč. Celkové náklady včetně neinvestičních prostředků dosáhly 54.420 tis. Kč, z toho MČ Praha 5 financovala 30.412 tis. Kč, HMP poskytla částku 20.624 tis. Kč (z toho 13.000 tis. Kč investičního a 7.624 tis. Kč neinvestičního charakteru) a MKP investovala vlastními zdroji z IF částku 3.384 tis. Kč.  

 

Praha 1. 3. 2006