zajišťované příspěvkovými organizacemi v působnosti OKP MHMP a dalšími subjekty

icon_excel.gif Tabulka probíhajících a zahajovaných investičních akcí v roce 2006

 

Schválený rozpočet HMP 2006, kapitola 06 – oblast kultury

Divadlo na Vinohradech

Doplnění osvětlovacího parku  –  probíhající akce
Jedná se o postupné doplnění osvětlovacího zařízení pro jevištní provoz. Doplnění světelného parku reaguje na vývoj osvětlovací techniky. Celá akce je vyvolána potřebou postupné výměny stávajících osvětlovacích těles za tzv. inteligentní svítidla. Realizace plánována v letech 2004 – 2009. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 9.500 tis. Kč. V roce 2005 organizace financovala akci vlastními zdroji z investičního fondu (IF) ve výši 738 tis. Kč. Schválený příspěvek z rozpočtu hl.m. Prahy (HMP) na rok 2006 činí 750 tis. Kč.

Galerie hl. m. Prahy

Obnova suterénu Trojského zámku  –  zahajovaná akce
Galerie hl.m. Prahy (GHMP) po povodni v roce 2002 provedla v suterénu Trojského zámku zajišťovací práce pro jeho obnovu (vyklizení, čištění, dezinfekci, sondáže, bourání poničených a vzedmutých podlah, osekání omítek apod.). Původně zde byly umístěny depozitáře galerie a zázemí pro návštěvníky zámku    i obsluhu expozic. Do prostor ohrožených zátopami nelze vrátit depozitáře, z toho důvodu se GHMP rozhodla suterén obnovit nově za účelem zpřístupnit ho veřejnosti (krátkodobé výstavní či kulturní akce), ukázat tuto historickou památku i v části klenutých sklepů zámku. V roce 2003 byly zahájeny práce na obnově zázemí nezbytného pro návštěvníky a obsluhu expozice (prostory sociál. zařízení a šaten), hlavně příprava inženýrských sítí a omítky v těchto částech. V letech 2002 až 2004 byly práce na obnově financovány neinvestičními prostředky. V polovině roku 2004 byl zpracován projekt na obnovu celého suterénu zámku. V současné době dokončuje GHMP obnovu suterénu ve zjednodušeném projektu tzn. stabilizaci klimatu prostor posílením přirozeného a částečně nuceného větrání s úpravami pro alespoň částečné zpřístupnění suterénu veřejnosti. Nezbytné je dobudování elektronického zabezpečovacího    a požárního systému. Realizace probíhá v roce 2006 s celkovými investičními náklady 2.000 tis. Kč, v této výši je i schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006.

Vybudování plynové přípojky k domu zahradníka – Trojský zámek  –  zahajovaná akce
V rámci obnovy budov v jižní části areálu Trojského zámku je třeba vybudovat nové inženýrské sítě, které byly zničeny povodní v roce 2002. GHMP chce využít nového media – plynu – vedeného nově v přilehlé ulici U Trojského zámku a vybudovat k domu zahradníka v jižní části areálu novou plynovou přípojku. Realizace probíhá v roce 2006. Celkové investiční náklady se odhadují na 1.900 tis. Kč, v této výši byl schválen příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006.

Vybudování elektro přípojky k oranžérii – Trojský zámek  –  zahajovaná akce
Pro obnovu budov v jižní části areálu Trojského zámku je třeba vybudovat nové inženýrské sítě, které byly povodní v roce 2002 zničeny. GHMP musí vybudovat novou elektro přípojku z hlavní rozvodny       u trafostanice v areálu Trojského zámku a dovést ji až do objektu č. 68 – oranžérie v jižní části areálu. Realizace probíhá v roce 2006. Celkové investiční náklady se odhadují na 1.500 tis. Kč. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí také 1.500 tis. Kč.

Hudební divadlo v Karlíně

Pořízení interiéru a technického vybavení – budova HDK  –  zahajovaná akce
Jedná se o vybavení budovy mobilním interiérem (nábytek do kanceláří a dalších provozních místností divadla, zkušeben, šaten a orchestřiště a do diváckých prostor), zařizovacími prvky (vybavení provozních pracovišť audio a videotechnikou, vybavení manipulačních prostor dílny údržby včetně jevištní techniky, vybavení prádelny, dovybavení krejčovny a garderoby, vlásenkárny, obchodního oddělení a kanceláří, aktivní prvky a modernizace PC, dovybavení interiéru /přístavkové židle do hlediště a praktikáblová soustava pro jeviště/ a hudební nástroje) a další komponenty (slavnostní osvětlení fasády do ulice Křižíkova, prosvětlené propagační prvky, jevištní technologie, dovybavení stavby /podružné elektroměry, televizní přenosy/, vybavení klubu pro zaměstnance. Tento souhrn položek není součástí rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně (HDK) – viz OMI MHMP. Realizace probíhá v roce 2006 s celkovými investičními náklady 30.000 tis. Kč, které jsou v souladu se chváleným investičním příspěvkem z rozpočtu HMP v roce 2006.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Nová výstava včetně stavebních úprav – ŠH  –  probíhající akce
Astronomická expozice, která je součástí prohlídky Štefánikovy hvězdárny (ŠH), pochází ze sedmdesátých let minulého století a je nezbytné ji podstatně aktualizovat. Během úprav bude změněn obsah, dispozice    a celková koncepce výstavy tak, aby odpovídala současným požadavkům návštěvníků. Předpokládá se instalace řady nových trojrozměrných a interaktivních exponátů. V roce 2004 byly provedeny přípravné práce, v roce 2005 byla zahájena instalace výstavy. Realizace probíhá v letech 2004 – 2006. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 3.510 tis. Kč. V roce 2005 organizace financovala akci vlastními zdroji z IF ve výši 310 tis. Kč. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 1.000 tis. Kč, předpokládá se, že akce bude dofinancována vlastními zdroji z IF ve výši 1.400 tis. Kč.

Pořízení chladicí jednotky klimatizace sálu Starvid – PL  –  zahajovaná akce
Stávající jednotka je v provozu od roku 1996. Vzhledem k jejímu stáří organizace navrhla výměnu původní kompresorové jednotky s freonovým okruhem za jednotku s převodem freon/voda, která umožňuje lepší regulaci, a tím i hospodárnější provoz. Realizace je plánována na rok 2006. Celkové investiční náklady činí 1.000 tis. Kč, v této výši je i schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006.

Vybudování vodovodní přípojky – PL  –  zahajovaná akce
V současné době je objekt planetária připojen na privátní vodovodní rozvod bývalého Výstaviště Praha. Kromě špatného technického stavu vodovodní přípojky jsou problémem i finanční požadavky ze strany provozovatele (Incheba). Výstavba vodovodní přípojky byla plánována již na rok 2005, avšak z důvodu nevyjasněných požadavků ze strany správce veřejné vodovodní sítě byla posunuta na rok 2006. V současné době se naskýtá možnost připojit se ke stavbě vodovodu plánovaného OMZ MHMP pro potřeby parku Stromovka. Organizace má předběžný souhlas OMZ a termín realizace se přizpůsobí termínům OMZ. Celkové investiční náklady se odhadují na 1.300 tis. Kč, v této výši je i schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006.

Bezbariérový přístup - PL  –  probíhající akce
Problém bezbariérového přístupu je aktuální zejména s ohledem na integraci handicapovaných dětí do běžných školních tříd. Navrhované úpravy by měly zajistit plný bezbariérový přístup do všech veřejně přístupných prostor planetária. Budova Planetária Praha byla projektována v 50-tých letech 20. století.    S bezbariérovým přístupem nebylo počítáno, přesto se organizaci podařilo nalézt řešení jak s minimálními zásahy do stavební konstrukce zpřístupnit handicapovaným občanům všechny sály a prostory určené návštěvníkům. Navrhované řešení využívá možností současných technologií a minimalizuje náklady. Realizace v roce 2005 resp. 2005 – 2006. Celkové investiční náklady činí 2.000 tis. Kč. V roce 2005 nebylo dočerpáno 158 tis. Kč. Stavba bude dokončena začátkem roku 2006.

Městská knihovna v Praze

Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK  –  probíhající akce
Jedná se o pokračování vytváření počítačové sítě knihoven umístěných na území HMP, kdy na počítačovou síť vybudovanou v ústřední knihovně v roce 1997 navazuje počítačová síť v dalších knihovnách. V roce 2004 byl zakoupen datový server, který zajistí zkvalitnění a možnost dalšího fungování celého systému Koniáš ve stále se rozšiřující síti automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze (MKP). Realizace probíhá v letech 1997 – 2011. Celkové investiční náklady byly sníženy na 85.950 tis. Kč. V roce 2006 se plánuje pořízení 14 vývojových pracovních stanic, centrální switche datové sítě – gigabit, selfchecky – samoobslužné půjčování, zálohové datové servery, servisní software, Windows 2003 server – multilicence, Win XP upgrade a notebooky. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 3.400 tis. Kč.

REaMO knihovny Ruská  –  zahajovaná akce
Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím HMP. Stav budovy je nevyhovující, je nutná výměna veškerých instalací, výtahu a oken. Objemová studie zpracovaná ateliérem Atrea potvrdila reálnou možnost dostavby dalšího podlaží. Cílem rekonstrukce je celková modernizace budovy a získání další užitné plochy, a tím zajištění moderních knihovnických služeb občanům Prahy 10. Realizace je plánována v letech 2006 – 2008. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 26.300 tis. Kč. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 1.400 tis. Kč.

Odkoupení objektu Brusnice (vzácné tisky)  –  zahajovaná akce
Jedná se o objekt, který má MKP dlouhodobě pronajatý pro restaurátorskou dílnu a sklad vzácných tisků od Pražské plynárenské a.s. (PP a.s.) Objekt byl v roce 2003 – 2004 nákladem  6.715 tis. Kč pro tyto potřeby stavebně upraven. PP a.s. s odprodejem předběžně souhlasí. Prodejní cena je 5.226 tis. Kč, z toho koupě pozemku ve výši 1.888 tis. Kč a budovy 3.338 tis. Kč. Realizace proběhne v roce 2006. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 5.200 tis. Kč.

Začlenění knihovny Dejvice do objektu NTK  –  zahajovaná akce
Dlouhodobé problémy s nevyhovujícím umístěním pobočky Dejvice Městské knihovny v Praze (MKP) v soukromém objektu s nepřiměřeně vysokým nájmem řeší implantace pobočky do připravované novostavby Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6 na Flemingově náměstí. Po předběžných jednáních získá pobočka Dejvice prostory v I. a II. NP o celkové ploše 918 m2 (v I. NP 441 m2 a ve II. NP 477m2). Investorem stavby NTK je Státní technická knihovna (STK). MKP bude po dokončení objektu    v nájmu. Investičními prostředky z rozpočtu HMP pro MKP na tuto akci budou zajištěny dokončovací práce (řemesla) v určených prostorách a zařízení interiéru investičního charakteru. MKP začleněním pobočky do objektu NTK očekává výrazné zlepšení a rozšíření služeb pro dejvickou populaci i pro návštěvníky NTK. V letech 2007 a 2008 se plánuje vlastní realizace stavby a vybavení interiéru knihovny. Celkové investiční náklady  se odhadují na 6.870 tis. Kč. V roce 2006 budou finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč použity na změnu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v souvislosti s umístěním pobočky MKP do parteru budovy NTK.

Automatizace knihovny Krč vč. stavebních úprav a investičního vybavení  –  probíhající akce
Pro automatizování knihovny Krč v průběhu roku 2006 jsou nutné stavební úpravy, které zajišťuje Městská část Praha 4 (elektrorozvody a vzduchotechniku) a instalace datových rozvodů. V roce 2004 byly provedeny projektové práce. V roce 2005 bylo poskytnuto z IF p.o. MKP 1.208 tis. Kč pro MČ Praha 4 jako neinvestiční prostředky (NIP) na nutné stavební opravy. Realizace akce probíhá v letech 2004 – 2006. Celkové investiční náklady činí 330 tis. Kč, investiční prostředky ve výši 132 tis. Kč byly převedeny z roku 2005 do roku 2006 na dokončení akce.

JPD 2 – Pořízení internetových knihoven  –  probíhající akce
V rámci projektu JPD 2, financovaného z části (1/2) z fondů EU a spolufinancovaného HMP (1/2), bude vytvořena datová síť propojující vybrané pobočky MKP, která bude sloužit k:

  • propojení sdílených databází a aplikací (např. katalogový systém),
  • sdílení internetové konektivity,
  • vytvoření předpokladů pro zřízení Public Internet Acces Pointů (PIAP) v jednotlivých pobočkách MKP.

Z roku 2005 do rozpočtu HMP roku 2006 bylo převedeno organizaci 1.525,50 tis. Kč. Celkové investiční náklady činí 3.051 tis. Kč. Financování akce jak ze zdrojů HMP částkou 1.525,5 tis. Kč, tak i z fondů EU ve výši 1.525,5 tis. Kč bude uskutečněno až po ukončení projektu (akce).   

Muzeum hl. m. Prahy

Výstavba objektu “E“ – depozitář Stodůlky  –  probíhající akce
Objekt „E“ bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Budou zde uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje. Urychlená realizace výstavby objektu umožní přestěhování sbírek z depozitářů v Kožné. V roce 2004 proběhlo výběrové řízení na architekta objektu „E“ a postupně byla zpracována projektová dokumentace (PD) v jednotlivých stupních (studie až dokumentace pro územní řízení). Zároveň byla na základě demoličního výměru započata demolice stávajících objektů – provizorních staveb na pozemku a příprava stavebního pozemku (vykácení náletového porostu a stromů na základě dendrologického posudku). V roce 2005 pokračovaly projektové práce a probíhalo územní a stavení řízení. V roce 2006 proběhne veřejná soutěž na dodavatele stavby a v druhé polovině roku by měla být zahájena vlastní výstavba. Realizace probíhá v letech 2004 – 2008. Celkové investiční náklady se odhadují na 136.000 tis. Kč, z toho organizace předpokládá financovat akci částkou 6.002 tis. Kč z vlastních zdrojů z IF. Investiční příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 včetně převodu z roku 2005 (22.000 tis. Kč) byl schválen ve výši 62.000 tis. Kč.   

Rekonstrukce hlavní budovy muzea  –  probíhající akce
Hlavní budova muzea, postavená na konci 19. stol., potřebuje nezbytně generální rekonstrukci a muzeum naléhavě usiluje o nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory, které získá úpravou historické budovy a plánovanou výstavbou nové budovy, jejíž umístění v bývalých Švermových sadech vyvolá změnu územního plánu. Při této akci bude rovněž provedena modernizace a rozšíření návštěvnického provozu v hl. budově, která by v budoucnu sloužila pouze návštěvníkům, v novém objektu by byla instalována nová expozice o historii a vývoji pražské urbanistiky. Objekt by měl být trojpodlažní, zapuštěný o půl patra, s expozicí v prvním nadzemním podlaží (1.NP), v podzemním podlaží by byly provozní prostory a v 2.NP ředitelství. K historické budově by měla být postavena přístavba s výtahem pro imobilní občany a nouzové schodiště. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce (zaměření objektu, stavebně historický a technický průzkum a práce na projektové studii přístavby). V roce 2005 je financována dílčí část nutných prací na modernizaci a obnově objektu. V roce 2006 budou investiční prostředky použity na zpracování urbanistické studie k žádosti o změnu územního plánu. Investiční akce je financována od roku 2004. Vlastní rekonstrukce by měla probíhat v letech 2011 – 2012 a instalace nových expozic v lednu až září 2013. Zpracování projektu bude investorsky zajišťovat Muzeum HMP, rekonstrukci pak OMI MHMP, nebo Muzeum HMP, p.o. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 447.205 tis. Kč. Schválený investiční příspěvek z rozpočtu HMP v roce 2006 včetně převodu z 2005 (2.336 tis. Kč) je 4.636 tis. Kč.

Národní kulturní památka Vyšehrad

Závlahový systém Vyšehrad  –  probíhající akce   
Závlahový systém je budován po etapách již několik let. Tato akce byla zahájena v roce 2001, ale závlahový systém v areálu je instalován již od 1998. Závlahový sytém je podmínkou pro zachování kvalitní zeleně na Vyšehradě i v létě, vzhledem k navážkám a skále pod povrchem je území velmi vysýchavé. V roce 2004 byly závlahy instalovány na cca 6 ha území. V důsledku zavlažování se prokazatelně zlepšila kvalita trávníků, keře jsou vitálnější a stromy zdravější. V roce 2004 byly učiněny první kroky k napojení závlahového systému na vltavskou vodu. V roce 2005 byla akce financována vlastními zdroji organizace z IF částkou 163 tis. Kč. Realizace probíhá v letech 1998 resp. 2001 – 2007. Celkové investiční náklady se odhadují na 5.909 tis. Kč. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 1.000 tis. Kč, dále se předpokládá, že akce bude financována v roce 2007 i vlastními zdroji z IF ve výši 700 tis. Kč.

Terénní úpravy a vybavení dětského hřiště – malá  zahrada –  zahajovaná akce
Malá zahrada je místo bezpečné, odcloněné od dopravy a ruchu města. Již nyní přirozeně slouží jako místo her malých dětí. Není zatěžováno psy. Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) přijala záměr vybavení hřiště tak, aby bylo atraktivní pro děti mladšího školního věku. Hřiště je dopoledne hojně využíváno mateřskými školami z okolí a v průběhu dne rodinami s dětmi. Realizace probíhá v roce 2006. Celkové investiční náklady se odhadují na 2.000 tis. Kč, v této výši je i schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006.

Pořízení fontány – Královská akropole  –  zahajovaná akce
Původní projekt rekonstrukce Královské a knížecí akropole počítal s proměnou stávající studny ve fontánu. Vzhledem k uvažovanému využití stávající studny pro napojení závlahového systému na vltavskou vodu není tato proměna realizovatelná. Změnou projektové dokumentace (PD) vznikne nový vodní prvek v části u purkrabství. Realizace probíhá v roce 2006 s celkovými investičními náklady 850 tis. Kč, v této výši je    i schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006.

Pražská informační služba

Nákup výpočetní techniky  –  zahajovaná akce
Jedná se o nákup softwaru (SW) pro správu a provoz Pražské informační služby (PIS) a o nákup hardware(HW) pro telefonní a počítačový systém, který je realizován v roce 2006 s celkovými investičními náklady 1.000 tis. Kč, schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí také 1.000 tis. Kč.

 

Investiční akce zajišťované dalšími subjekty

 

OKP MHMP – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Depozitáře a skladové prostory pro organizace  –  probíhající akce   
Novostavbu objektu depozitních a skladových prostor se uvažuje realizovat na pozemku, který vlastní HMP. V roce 2005 měla být upřesněna vhodná lokalita a vypracován investiční záměr. Po výběru lokality by vedení této akce převzala p.o. Galerie hl.m. Prahy (GHMP), která požaduje cca 3/5 skladových prostor nového objektu, nebo OMI MHMP, a zahájil(a) by přípravné práce. V letech 2006 – 2008 se předpokládá uskutečnění výběrových řízení (jedná se o veřejnou zakázku), vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a následně vlastní realizace stavby. Celkové investiční náklady se odhadují na 60.000 tis. Kč. Pokud by se v průběhu výběru lokality a přípravných prací naskytla příležitost výhodné koupě vhodného skladového objektu, probíhala by následná rekonstrukce zakoupené nemovitosti, při které by byly zohledněny požadavky jednotlivých p.o. na prostor a klima. V roce 2005 se nepodařilo získat vhodný pozemek ve vlastnictví HMP pro výstavbu depozitáře a ani vhodný objekt k rekonstrukci. Ve výběru vhodné lokality či vhodného objektu se bude pokračovat i v roce 2006. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 činí 3.000 tis. Kč.

JPD – Spolufinancování projektů JPD (fondy EU)  –  zahajovaná akce
Jedná se o rezervní finanční prostředky v kapitole 06 na poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu HMP jako finanční spoluúčast HMP při realizaci schválených a kontrolou prošlých projektů JPD financovaných z fondů EU. Celkové investiční náklady spolufinancování HMP pro období let 2006 – 2010 se odhadují na 14.000 tis. Kč. Schválený příspěvek z rozpočtu HMP na rok 2006 je 2.000 tis. Kč.

Rezerva kapitoly 06  –  zahajovaná akce
Rezerva kapitoly 06 resp. 0619 v roce 2006, v původní výši 23.000 tis. Kč, snížená úpravou rozpočtu na 20.030 tis. Kč, je určena pro financování rekonstrukce posledního z objektů zámeckého areálu bývalé sýpky, který je součástí investiční akce Revitalizace areálu Ctěnice, a dále pro případné financování investičních akcí, kterým nebyl poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu HMP v roce 2006 nebo na dofinancování důležitých akcí, kterým se v průběhu roku nedostává finančních prostředků při jejich realizaci.

OMI MHMP – odbor městského investora

Rekonstrukce budovy HDK  –  probíhající akce   
Na základě výsledků obchodní veřejné soutěže (OVS) byl vybrán zhotovitel stavby – Sdružení Metrostav a.s., Skanska CZ, a.s. Usnesením  Rady HMP ze dne 1.2.2005 byl snížen objem stavebních    a technologických nákladů na 630 tis. Kč (ze 770,51 tis. Kč resp. 828 tis. Kč při OVS). Dne 18.2.2005 bylo předáno staveniště, ukončení celé stavby se předpokládá 30.9.2006. V roce 2006 budou realizovány při I.etapě – rekonstrukce historické budovy – a II.etapě – prodloužená část nového jeviště a zavážecího tunelu – následující práce: práce hlavní a přidružené stavební výroby, které budou průběžně ukončovány, z toho finální povrchy stěn, podlah a podhledů, dokončovací a restaurátorské práce, osazení repasovaných prvků (historická opona hlediště, dveře, lustry apod.) i prvků nových (sedadla hlediště apod.), realizace nového scénického osvětlení a elektroakustiky, dokončení fasády, zpevnění plochy vč. napojení na dopravní systém, rozšíření chodníku budou dokončeny provozní soubory scénické technologie a další provozní soubory. Jedná se dále o zabezpečení vlastního chodu budovy, tzn. elektroinstalace, zdravotní technika, slaboproudá zařízení, protipožární zabezpečení. Akce je financována od roku 2001, vlastní rekonstrukce probíhá v letech 2005 – 2006. Celkové investiční náklady na stavební a technologickou část se předpokládají 666.691 tis. Kč (navýšení o vícepráce), z toho 566.691 tis. z rozpočtu HMP a 100.000 tis. Kč tvoří půjčka Evropské investiční banky (EIB). Schválený investiční příspěvek z rozpočtu HMP na 2006 včetně převodu z roku 2005 (349.444 tis. Kč) činí 489.444 tis. Kč.

Slovanská epopej  –  probíhající akce   
Novostavba objektu o základních půdorysných rozměrech 14,85 x 82, 00 m a výšce 34,50 m umístěná v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích je tvořena v úrovni 1.NP železobetonovými stěnami z vodostavebního betonu, hlavní nosná konstrukce je navržena jako soustava jedenácti čtyřbokých ocelových rámů, fasádní plášť je skládaný, sendvičového typu. Bude zde umístěna stálá expozice cyklu dvaceti obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej. Nový objekt, odpovídající významu díla, zabezpečí předepsané technické a technologické podmínky nejen pro vystavování obrazů, ale i pro jejich průběžnou údržbu. Akce je financována od roku 2002, realizace probíhá v letech 2006 – 2007. Z roku 2005 byly převedeny do rozpočtu HMP roku 2006 finanční prostředky ve výši 44.238 tis. Kč, v roce 2006 budou kryty náklady na zahájení stavby a příslušnou investorsko-inženýrskou činnost. Celkové investiční náklady ve výši 150.000 tis. Kč vycházejí z architektonické studie.

Pražský dům fotografie – Revoluční  –  probíhající akce   
Jedná se o rekonstrukci nebytových prostor, které budou sloužit jako výstavní síně, kanceláře s příslušenstvím pro různé akce v oboru fotografie. Rekonstrukce spočívá zejména v bouracích pracích (příčky), následují rozvody elektrické energie v plném rozsahu, obklady malby podlahy a truhlářské práce ve smyslu zachování původních interiérů. Tato rekonstrukce nahrazuje předešlé prostory Domu fotografie zničené povodní v roce 2002 novými prostory poskytnutými HMP v objektu v Praze 1, Revoluční 5. Realizace probíhá v letech 2004 – 2006. Celkové investiční náklady dosáhly 20.153 tis. Kč. Z roku 2005 byly převedeny do rozpočtu HMP roku 2006 na dokončení akce finanční prostředky ve výši 233 tis. Kč.

IP pro kapitolu 06  –  probíhající akce   
Jedná se o výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů (KV) na běžný rok. Akce probíhá v letech 2005 – 2007 a celkové náklady činí 6.000 tis. Kč. Z roku 2005 byly převedeny do rozpočtu HMP roku 2006 finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč.

 

Probíhající investiční akce bez schváleného investičního příspěvku z rozpočtu HMP na rok 2006 financované v roce 2006 vlastními zdroji z investičního fondu organizace

Divadlo na Vinohradech

Stavební úpravy balkonů hlediště vč. vybavení  –  probíhající akce
Jedná se o stavební úpravy podlah I. a II. balkónu hledištní části. V roce 2004 byla zpracována projektová dokumentace a proinvestováno 197,5 tis. Kč, v roce 2005 je akce financována vlastními zdroji organizace z investičního fondu (IF) ve výši 130 tis. Kč. Na rok 2007 je plánována vlastní realizace – dojde k výměně podloží sedadel obou balkonů a k výměně všech sedadel v hledišti. Akce je financována od roku 2004, vlastní realizace se předpokládá v roce 2007 vzhledem k neposkytnutí investičního a hlavně neinvestičního  příspěvku z rozpočtu HMP v roce 2006 na pořízení nových sedadel a repasi stávajících židlí. Celkové investiční náklady činí 3.630 tis. Kč. Vlastní sedadla budou financována neinvestičními prostředky v odhadované výši 13.000 tis. Kč.

Divadlo Minor

Stavební úpravy studiové scény a přístup k nákladnímu výtahu  –  probíhající akce
Pro potřebu malého divadelního sálu, který byl zřízen z původní prodejny hraček, byly provedeny nejnutnější úpravy vzduchotechniky, dispoziční úpravy hygienického zázemí a dále byla zřízena nová stanice nákladního výtahu propojujícího suterénní prostory divadla s 2.NP včetně přechodové lávky. Byl pořízen akustický obklad stávajícího stropu a divadelní závěsy, byly provedeny elektrorozvody scénického a pracovního osvětlení, dále byly pořízeny židle pro diváky, divadelní světla včetně kovové konstrukce, zvuková technika a divadelní praktikábly včetně zábradlí. Byla vytvořena výtvarná aplikace včetně elektrického osvětlení do vchodu této studiové scény (= malého sálu) a stávající pasáže. Realizace probíhá v letech 2004 – 2006. Akce byla financována v roce 2004 vlastními zdroji z IF částkou 320 tis. Kč, v roce 2005 kombinovaně z rozpočtu HMP ve výši 1.650 tis. Kč a vlastními zdroji organizace z investičního fondu (IF) částkou 3.146 tis. Kč, v roce 2006 organizace dofinancuje tuto akci 980 tis. Kč z vlastních zdrojů. Celkové investiční náklady dosáhnou 6.096 tis. Kč.

Městská knihovna v Praze

REaMO knihovny Ďáblice  –  probíhající akce
Knihovna Ďáblice od roku 1983, kdy byla otevřena, nebyla modernizována a současný stav neodpovídá požadavkům na provoz moderní automatizované knihovny. V roce 2005 byla provedena celková stavební rekonstrukce a modernizace, která kromě nového dispozičního řešení, rekonstrukce elektro a vodoinstalací zahrnovala i vybudování datových rozvodů a připojení knihovny do sítě automatizovaných knihoven. Proběhly stavební úpravy a vybavení interiéru. V roce 2006 je nutné investičně dovybavit knihovnu kancelářskou technikou (kopírka a tiskárna). Realizace probíhá v letech 2004 – 2006. Celkové náklady činí 8.805 tis. Kč, z toho 7.809 tis. Kč  jsou prostředky poskytnuté HMP z rozpočtu a 996 tis. Kč tvoří vlastní zdroje z IF. V roce 2006 je investiční akce financována vlastními zdroji organizace z IF ve výši 275 tis. Kč.

Muzeum hl. m. Prahy

Rekonstrukce a dostavba Vojtěchova  –  probíhající akce
V roce 2004 byla postavena nová strážnice, provedena rekonstrukce administrativního domku    a realizovány stavby –  žumpa, štola a oplocení, bylo pořízeno tepelné čerpadlo na vytápění objektů. Průběžně bylo nutné řešit odvlhčení některých částí budov, zajistit vhodné zabezpečení a technologické vybavení. V roce 2005 byla v areálu zrekonstruována stodola, postavena opěrná zeď u rokle a byla zahájena rekonstrukce budovy mlýna. Objekty jsou zabezpečeny elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), elektronickou požární signalizací (EPS) a kamerovým systémem. Depozitní prostory jsou vybaveny kartovým vstupním systémem. Rozsáhlejší stavební úpravy vyvolala nezbytná potřeba vyšší únosnosti stropní konstrukce a podlah ve všech podlažích mlýna a stodoly. V roce 2006 bude dokončena rekonstrukce mlýna a úprava zpevněných ploch a zeleně. Realizace probíhá v letech 2004 – 2006. Celkové náklady činí 37.117 tis. Kč. Akce je financována investičním příspěvkem HMP, vlastními zdroji z IF ve výši 5.812 tis. Kč a účelovými dotacemi 913 tis. Kč Ministerstva kultury (MK) ČR (včetně programu ISO-D na bezpečnostní systémy). V roce 2006 se plánuje financování akce vlastními zdroji organizace z IF ve výši 3.002 tis. Kč.

Národní kulturní památka Vyšehrad

Rekonstrukce Královské akropole
Území Královské a knížecí akropole bylo řešeno jako celistvé s přiznáním archeologických nálezů. Akce byla zahájena v roce 2001. Koncem roku 2003 byla ukončena 1. etapa rekonstrukce v místě bývalého parteru u Galerie Vyšehrad, při níž byly obnoveny části stávajících cest a založeny nové v trasách dnes fungujících provozních vztahů, bylo zrušeno nevyhovující schodiště ke galerii a nahrazeno bezbariérovou rampou, byly zrušeny i některé stávající cesty. Povrchy cest jsou mlatové nebo dlážděné kamennou štětovanou dlažbou – v souladu s rozhodnutím OPP MHMP. Na obnovené cesty byly umístěny stávající parkové lavice. U gotické hradby nad vyhlídkou vznikl zpevněný parkán s průzory na Pražský hrad    a Vltavu. Realizace probíhá v letech 2001 – 2006. Celkové investiční náklady činí 12.328 tis. Kč, z toho investiční prostředky (IP) HMP tvoří 11.608 tis. Kč a vlastní zdroje organizace z IF se předpokládají ve výši 720 tis. Kč.

Pražská informační služba

Revitalizace areálu Ctěnice  –  probíhající akce
Areál zámku Ctěnice je významnou nemovitou kulturní památkou, kterou tvoří objekt zámku a dalších sedm barokně klasicistních objektů a přilehlý park. Jeho postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 1996    a v současné době je stavebně dokončeno 7 objektů areálu a park. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen zámek se stálou expozicí, objekt služeb pro návštěvnickou veřejnost, dále bylo třeba vybudovat provozně technické zázemí parku a projektově připravit infrastrukturní přípojky, které podmiňují plné zprovoznění již zrekonstruovaných objektů pro veřejnost. K dokončení revitalizace celého areálu zbývá provést rekonstrukci posledního z objektů – bývalé sýpky na objekt s gastronomickou a ubytovací kapacitou, který není v dobrém stavebně-technickém stavu a vybudovat přípojky vody, plynu a kanalizace k areálu zámku. Realizace probíhá v letech 1996 – 2009. Celkové investiční náklady rekonstrukce areálu se odhadují na  222.503 tis. Kč.

Studio Ypsilon

Zvukový a světelný park  –  probíhající akce
Současným požadavkům na zvukovou vybavenost divadla naprosto nevyhovuje stávající zvukové vybavení režie na Malé scéně. Tento problém dořeší dovybavení zvukové režie PC, příslušnými zvukovými programy (PRO-TOOLS, TOAST, MASTERLIST, GOLD BUNDLE, MAXIM), kompatibilním studijním mixážním pultem, který nahradí parametricky i funkčně nevyhovující současný mixážní pult, studiovým RDAT magnetofonem řady Tascam a kondenzátorovými mikrofony řady AKG. Zpracování zvuku v reálném čase   a zatížení PC Plug-in, klade vysoké požadavky na výkon počítače vnitřní paměť, HD a mechaniky. Z tohoto důvodu je nezbytné nahradit na nové scéně zastaralý nevyhovující MACINTOSH pracující s procesorem na 66 Mhz compatibilním PC s PC na malé scéně. Dále je pak nutné vybavit tuto režii aktivními monitory    a studiovými mikrofony. Akce obnovy by měla pokračovat i v dalších letech. V roce 2004 bylo pořízeno zvukové zařízení a v roce 2005 byla instalována světelná rozvodna Malé scény. Jde o specielní zařízení pro zvukovou a světelnou režii malého a velkého sálu divadla. Realizace probíhá v letech 2001 – 2009. Celkové náklady činí 12.300 tis. Kč. Akce je financována kombinovaně – investičním příspěvkem HMP (8.087 tis. Kč) a vlastními zdroji organizace z IF (4.213 tis. Kč). V roce 2005 organizace financovat akci vlastními zdroji z IF ve výši 1.804 tis.Kč, v roce 2006 akce nebude financována a bude pokračovat v roce 2007 požadavkem na příspěvek z rozpočtu HMP 1.200 tis. Kč a spolufinancováním vlastními zdroji organizace z IF v předpokládané výši 600 tis. Kč.  

 

Praha 27. 3. 2006