Účastník:     PhDr. Tomáš Alušík, PhD.
Termín:   18. – 23. září 2007
Cíl:   Zadar, Chorvatsko
Účel:    Výroční zasedání a konference Evropské archeologické asociace (EAA)
Komunikace: angličtina (bez tlumočníka)
Úhrada:    MHMP
Dne:  3. 10. 2007 

Časový průběh cesty:

Út 18.9.: Večer odlet do Splitu, nocleh

St 19.9: Návštěva archeologického areálu Salona v Solinu (předměstí Splitu), návštěva Archeologického muzea a dalších památek ve Splitu, odpoledne přesun autobusem do Zadaru, večer slavnostní zahájení konference

Čt 20.9. – So 22.9.: účast na jednotlivých sekcích a kulatých stolech konference, návštěva římských i pozdějších (zejména středověkých) památek Zadaru; 22.9. v noci odjezd autobusem zpět do Prahy

Ne 23.9.: odpoledne příjezd do Prahy

Předmět cesty a její přínos:

Evropská archeologická asociace (www.e-a-a.org) byla založena v roce 1994, aby podporovala nejen archeologický výzkum v Evropě, ale také povědomí o archeologických památkách a nutnosti jejich ochrany. V říjnu 1999 byla Asociace oficiálně uznána Radou Evropy jako odborná konzultativní organizace. V současné době má Asociace sekretariát v Praze při Archeologickém ústavu AV ČR.

Jakožto archeolog a řádný člen Asociace (členské číslo 4382) jsem se zúčastnil jejího 13. výročního zasedání – spojeného jako vždy s konferencí - v Zadaru (loni jsem se s podporou MHMP zúčastnil 12. výročního zasedání v Krakově). Jako i v předchozích letech nabídla letošní konference široký odborný program za účasti předních evropských archeologů. Diskutována byla celá řada témat ve třech hlavních tematických okruzích:

I) Archaeology in the Modern World: Theoretical and Methodological Perspectives

II) Managing the Archaeological Record and the Cultural Heritage

III) Archaeology and Material Culture: Interpreting the Archaeological Record

Zejména v rámci druhého okruhu se konalo několik velmi zajímavých a přínosných sekcí o ochraně archeologického kulturního dědictví a vztahu a místě archeologie v procesu územního plánování (kterých jsem se samozřejmě zúčastnil) a kde probíraly otázky spojené s mírou zapojení archeologů do tohoto procesu (zda se výrazně angažovat a prosazovat preventivní archeologii či se omezit pouze na záchranné výzkumy atp.) např.: „Large scale territorial development and connected archaeological investigations: methodology and scientific outcome“; „Environmental Monitoring of Cultural Heritage – How and Why?“; „Archaeological Futures: Heritage as Radical History-Making“, „Models for delivering research in European development-led archaeology“, nebo zajímavý kulatý stůl „Does the "Archaeology of Europe" exist? An archaeological dialogue“.

V rámci odborného programu konference byla blíže představena činnost několika významných institucí – zejména francouzského „Institut national de recherches archéologiques préventives“ a Chorvatského konzervačního institutu (Hrvatski Restauratorski Závod) – a prezentován projekt, jehož výsledkem byla kniha „One Hundred Croatian Archaeological Sites“.

Kromě odborného programu konference jsem podnikl několik návštěv zadarského Starého města situovaného na malém poloostrově zvaném Poluotok. Významné jsou zde zejména zbytky z římské doby, kdy se na tomto místě rozkládalo město Colonia Iulia Iader, ze kterého byly odkryty základy brány a pozůstatky římského fóra – jde o největší dosud odkryté římské náměstí v Dalmácii. Z pozdějších památek Zadaru jsou významné zejména (raně) středověké kostely – symbolem města je kostel sv. Donata – a zbytky mohutných městských hradeb.

Účast na této cestě mi kromě poznání jednoho z velmi starých a krásných dalmatských měst umožnila také díky odbornému programu konference navázat kontakty s mnoha odborníky a načerpat nové informace a poznatky o úloze a významu archeologie v dnešní době a zejména o ochraně archeologických památek.