ÚČAST NA VELETRHU RESTRUCTURA - SALONE DELLA CONSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Účastník: Mgr. Karel Holub

Partner:   

ICE PRAGA

Italian Trade Commission-Government Agency

Istituto Nazionale per il Commercio Estero

Riccardo Zucconi, náměstek ředitele

Komunikace: francouzština, italština, angličtina (bez tlumočníka)

Spolucestující: Mgr. Michaela Líčeníková, Mgr. Jan Holeček (Národní památkový ústav - ústřední pracoviště Praha)

Úhrada: Akce se uskutečnila na pozvání agentury ICE, která hradila cestovné a ubytování.

Časový průběh cesty:

čtvrtek  25. 11. 2004 

  • Odlet Miláno v 6:55 hodin, v 9:55 hod. pokračování autobusem do Turínu.   
  • 13:00 Ubytování Hotel Le Méridien Lingotto Via Nizza 262.
  • 14:00-18:00 Návštěva veletrhu RESTRUCTURA. 

pátek 26. 11. 2004 

  • 10:00 – 13:15 Zasedání v sekcích. Úvodem jsem účastníky seznámil s problematikou památkové péče v hl. m. Praha a České republice
  • 15:00 – 18:00 Panelová diskuse; setkání české delegace s představiteli italských regionálních organizací z oblasti památkové péče a se  zástupci tisku.

sobota 27. 11. 2004

  • 10:00 – 12:30  Jednání: Marco Cavaletto (Head of the Commerce and Craft), Giovanni Di Miceli (Presidente Nazionale di ILMA), Claudio Pasqualucci (Direttore dell´Ufficio di Torino)
  • 15:00 – 17:00  Setkání se zástupci Národních památkových ústavů z Budapešti a z Rigy: dr.Zoltán Horváth, Jánis Mozgris.

neděle 28.11. 2004 

  • 6:45 Odlet Torino – Roma; Roma – Praga 13:00, přílet v 15:10.

Předmět cesty:

ICE PRAGA (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) je součástí italské vládní agentury pro obchod. (web: www.ice.it) V rámci své činnosti zprostředkovává kontakty s organizacemi nejenom z obchodního a průmyslového segmentu. Příkladem byl veletrh, který pod názvem RESTRUCTURA probíhal v Turínu ve dnech 25. – 29. listopadu. Hlavním záměrem veletrhu bylo představit široké spektrum subjektů, které se podílejí na záchraně a obnově kulturního dědictví. Celkem se veletrhu zúčastnilo přes 1.600 vystavujících a neoddělitelnou součástí byla setkání, odborné semináře a diskuse.

Místo

Veletrh se konal v areálu bývalých montážních hal automobilky FIAT ve čtvrti Lingotto. Celý areál slouží jako ústřední veletržní místo průmyslového regionu Piemonte. Komplex automobilky je zároveň příkladem nového využití staré industriální architektury, která je technickou památkou. Na délku více jak půlkilometrová stavba je rozčleněna na dvě vzájemně se prostupující podlaží. Plocha přízemí je vyčleněna pro výstavní expozice jednotlivých firem a organizací. Horní podlaží zabírají komerční prostory – obchody, restaurace, butiky.   

Organizace

Veletrh pořádala organizace ICE  (Italian Trade Commission-Government Agency Istituto Nazionale per il Commercio Estero) ve spolupráci s CNA (Confederazione Nazionale dell´Artiginato - Národní konfederace uměleckých řemesel) a obchodní a průmyslovou komorou regionu Piemonte (http://artigianato.sistemapiemonte.it). CNA na veletrhu představila činnost svých členů zastoupených v širokém spektru:

1.  Umělecká řemesla a památky.

2. Technika a památky.

3. Paralelní semináře k tématům.

Blok 1. Komerce, kultura a společnost (Consumo, cultura e societá)

Blok 2. Tradiční techniky restaurování a městské památky (Technice tradizionali per il restauro del patrimonio urbano).

Blok 3. Seminář ke spolupráci se zahraničím (Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko).

Program  jednání

1. den - 26. 11. 04.

Těžištěm celodenního pátečního zasedání byly semináře, které řídil Claudio Pasqualucci, ředitel torinské kanceláře ICE. Od 10 hodin probíhal v sala Amarante seminář věnovaný České republice a Maďarsku, kterého se zúčastnilo více jak 50 odborníků z oblasti restaurování a památkové péče.  V rámci paralelních pracovních skupin představili přednášející podrobně projekty z různých měst:

Dopolední část

V úvodu Claudio Pasqualucci představil vedoucí národních delegací a předal slovo K. Holubovi z MHMP-OPP. V referátu jsem přítomné seznámil s historií vztahů Itálie-Praha v oblasti kultury se zaměřením na činnost italských architektů, kteří se  v 16. a zvláště od poloviny 17. století podíleli na architektonické podobě Prahy. V další části jsem se orientoval na prezentaci způsobu práce odboru památkové péče MHMP a jeho organizaci. Zvláště jsem zdůraznil otázky spojené s  historickou architekturou a její funkcí v moderním životě.

Se zájmem byly přijaty i informace o pražské památkové rezervaci, která je zapsána seznam UNESCO. V této souvislosti Claudio Pasqualucci vyzval účastníky k aktivní spolupráci na poskytování informací o aktivitách a projektech spojených ve veřejné správě (nejen ve městech). Na můj referát navázali pracovníci NPÚ ÚP, kteří informovali o činnosti ústavu.

V rámci dopoledního semináře vystoupili také pracovníci památkového stavu v Budapešti, kteří prezentovali způsob organizace památkové péče v Maďarsku se zaměřením na technologické otázky restaurování (viz. www.koh.hu).

Hlavním tématem všech přednášejících byl význam kvalitních a  komplexních restaurátorských zásahů při obnově nemovitých kulturních památek.

Odpolední část.

V odpolední části probíhala panelová diskuse k tématu La cooperazione internazionale (Mezinárodní spolupráce).  Záměrem diskuse bylo  mimo jiné nastartovat další proces sdílení zkušeností a srovnávání mezi městy v předem strukturované formě (metodika, obsah).

Panelovou diskusi k tématu řídil Giovanni Brancatisano, tajemník CNA pro region Piemonte. Panelové diskuse se zúčastnila také řada individuálních restaurátorů a představitelů stavebních i restaurátorských firem. Náměty obsahovaly aspekty technologické i ekonomické.

2. den – 27. 11 .04

Dopoledne

Při návštěvě veletrhu jsem věnoval pozornost následujícím tématickým celkům:

1.  Umělecká řemesla a památky.

V této části se návštěvníci mohli seznámit s výčtem všech řemesel, která jsou nezastupitelná při restaurování a obnově památek (kamenosochaři, štukatéři, kameníci, truhláři, kovolitci, kováři). K působivým expozicím náležely stánky  restaurátorů obrazů.  Přímo v provozu veletrhu in natura prováděli restaurátorské zásahy před zraky návštěvníků, kteří se tak mohli seznámit s technologickým procesem záchrany starých obrazů a se vznikem jejich kopií.

2. Technika a památky.

Skoro třetina expozice byla určena předvádění technických prostředků napomáhajících obnově zvláště nemovitých kulturních památek: zdvíhací automobilové plošiny pro restaurátory, přístroje na laserové čištění kamenných povrchů, apod., stejně jako softwar pro  počítačové vizualizace procesu restaurování.

Odpoledne

Na základě vstupních seminářů, panelové diskuse a na probíhající výstavě jsem byl kontaktován řadou představitelů italských společností a jednotlivých restaurátorů.

Zástupci ILMA/CNA  mě  informovali o projektu restaurování jezdeckých soch v Benátkách. Pan Giovanni Di Miceli (Presidente Nazionale), projevil zájem o další kontakt s Prahou za účelem možné spolupráce (www.cna.it). Přínosem bylo i setkání s panem  Giuseppe Ordine (Presidente) ze společnosti Gruppo Ordine, která patří k největším v oblasti komplexních dodávek restaurátorských prací (www.gruppoordine.it). V jejím portfoliu je zahrnuto restaurování fasád profáních i církevních staveb, rekonstrukce a restaurování interiérů (fresky, vitráže, mozaiky).

Z dalších setkání jsou k dispozici vybrané internetové adresy firem, o jejichž činnosti se domnívám, že z technologického hlediska lze do jisté míry u nich hledat inspiraci pro metodickou činnost MHMP-OPP: meděné prvky (www.schinetti.it); obnova fasád (www.cletra.it); kámen (www.rastone.com); kamenné mozaiky (www.ciotolo.it);  softwar (www.steweb.it).

Významné byly také informace poskytnuté paní Claudií Vianino ohledně odstraňování grafitti a dalších nevhodných zásahů do fasád architektury „Stop ai grafitti!“. (Více na www.grafbuster.com)

Závěry: přínos odboru památkové péče MHMP.

1. Všichni zahraniční účastníci ocenili aktivní přístup hl. m. Praha k ochraně památkového území města  zapsaného na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; v tomto  smyslu jde o pozitivní výstup v oblasti propagace města.

2. Byly získány zajímavé poznatky z oblasti památkové péče, které mohou přispět k prohloubení metodické činnosti odboru památkové péče MHMP zvláště pokud jde o možnosti technologického zázemí a poradenské činnosti. Do dokumentace oddělení koncepce, grantů a projektů byly předány všechny tiskové materiály k dispozici pracovníkům OPP.

3. Byly otevřeny možnosti průběžné spolupráce s  členskými organizacemi sítě  CNA (Confederazione Nazionale dell´Artiginato - Národní konfederace uměleckých řemesel) : výměna poznatků, vzorové příklady restaurování, konzultace projektů. Odborní pracovníci MHMP-OPP byli předběžně pozvání na jarní seminář do Benátek u příležitosti restaurování bronzových soch v městském interiéru.

Doporučení a návrhy

1. Při zahraničních výjezdech by měly být nejenom pracovníci MHMP-OPP vybaveni jednotným prezentačním materiálem. MHMP-OPP by měl během I. čtvrtletí připravit odpovídající tiskovou a elektronickou prezentaci (power point).

2. Při národní prezentaci na seminářích se zahraniční účastí by bylo vhodné s moderátory domluvit vystoupení na druhé pozici. Dle úvodního výstupu lze potom zvolit patřičnou formu a strukturu referátu. Tato připomínka se týká zvláště románských zemí, kde úvod je často posunut až o třetinu vymezeného času a tím dochází ke zkrácení prezentace.

3. Pro Prahu by bylo vhodné připravit obdobu veletrhu Restructura, který by představil  techniky restaurování nemovitých i movitých kulturních památek za účasti restaurátorských subjektů právnických i fyzických.