Účastník: Mgr. Andrea Skorkovská

Termín: 12. – 15. říjen 2006

Cíl:  Varšava, Polsko

Účel: Účast na zasedání Kulturní komise EUROCITIES

Komunikace: angličtina, francouzština, španělština (bez tlumočníka)

ÚVOD:

Ve dnech 12.-15.10.2006 se ve Varšavě konalo další pravidelné zasedání Kulturní komise Eurocities /Culture Forum Eurocities/.

Hlavní město Praha je členem Eurocities a je aktivní v několika komisích. Na počátku roku 2003 Odbor kultury MHMP učinil první kroky k zajištění účasti hl. m. Prahy v Kulturní komisi. Tato komise sdružuje asi 60 členských měst sítě Eurocities a schází se zpravidla čtyřikrát do roka. Náplní její práce je mimo jiné výměna informací a zkušeností na poli kultury, iniciace výzkumů a společné kulturní projekty členských měst. V roce 2003 a 2004 se Praha zasedání kulturní komise aktivně účastnila. V únoru 2004 navíc uspořádala setkání této komise  zde v  Praze.

Účel cesty:

Účelem cesty bylo zajištění účasti na zasedání Kulturní komise Eurocities a především obnovení dřívějšího zapojení města v této komisi po více než dvouleté přestávce a  obnovení starých kontaktů a navázání nových vztahů s představiteli evropských měst.

Organizace, místo konání:

Organizátorem bylo město Varšava. Zasedání se konala ve Varšavě v zasedacím sále „Varšavského muzea povstání“ a v „Paláci vědy a kultury“.

Účastníci:

Zasedání se účastnilo více než 60 osob z 35 evropských měst z různých států. Byli zde i pracovníci kanceláře Eurocities z Bruselu. Organizačně byla jednání zajištěna velmi kvalifikovaně.

Časový průběh cesty:

Příjezd: 12.10.2006 večer

Program jednání

Odjezd: 15.10.2006

Časový průběh cesty a program jednání:

Čtvrtek 12.10.2006

Příjezd do Varšavy vlakem na hlavní nádraží v 16.45, ubytování se v hotelu.   

17,00 – 21,30 - Palác vědy a kultury – (Plac Defilad 1) a Zámek Krolewski (Plac Zamkowy 4) 

 • Jednání k přípravě zasedání Valného shromáždění EUROCITIES, které se má konat v Manchesteru ve dnech 22.-25.11.2006 /Palác vědy a kultury/
 • Samotné zahájení zasedání Kulturního fora Eurocities ve Varšavě, setkání jeho účastníků a přijetí starostou města Varšavy se konalo na Zámku Krolewski.
Pátek 13.10.2006

9,00 – 13,30 – Dopolední zasedání Kulturní komise Eurocities probíhalo v Muzeu varšavského povstání – (ul. Grzybowska  79)

Průběh a témata jednání:

 • Zahájení jednání předsedajícím městem  Kulturní komise Eurocities  - Barcelonou /Esteve Caramés, Jordi Martí, Idoia Villanueva  z Institutu pro kulturu/ a úvodní slovo zástupců města Varšavy /Jacek Tarnowski/.
 • Přivítání města Prahy jako „nového“ resp. po dvou letech opět se účastnícího města.
 • Jmenovité představení se jednotlivých účastníků zasedání.
 • Připomínkování zápisu z minulého zasedání Eurocities, které se konalo 8.-10.2006 v Nottinghamu 
 • Odsouhlasení programu zasedání Kulturní komise Eurocities  ve Varšavě.
 • Následovala zpráva předsedy Kulturní komise Eurocities  /Esteve Caramés/.
 • Dále zpráva bruselské kanceláře Eurocities na téma „Connecting to the Eurocities Network“ – týkající se politických aktivit Eurocities a dále kulturního dění na úrovni EU – Catherine Parmentier /dokument Eurocities Political Activities /
 • Dále informace o evropském kulturním dění a programech týkajících se kultury /Julie Hervé/
 • Následujícím tématem bylo finské předsednictví a budoucí německé předsednictví EU /Piia Rantala, Claudia Kokoschka/ - /Dokument The finnish presidency of the EU priorities, agend and relevant meeting /
 • Nato jsme probírali zpráva o činnosti Eurocities na „EU roku mezikulturního dialogu“ /Esteve Caramés/
 • Následoval příspěvek  „Eurocities  a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008“- /Julie Hervé/ - /Dokument European Commission’s Call for ideas for promoting intercultural dialogue in Europe – Eurocities contribution  /
 • Poté hned byla přednáška Doroty Ilczur, prezidentky „CIRCLE“ (Culture Information an Research Centres Liason in Europe o „Kulturní diverzitě v evropských městech. Byla nám mimo jiné představena i kniha Evropské metropole, rozdílnosti městského kulturního života, studie několika evropských měst a jejich přístupu ke kulturní diverzitě /Diversity in urban  cultural life/.
 • Nakonec se konalo setkání se zástupcem ředitele Varšavského Muzea povstání, panem Pawlem Ukielskim, představení sbírky muzea  a zároveň muzea jako výjimečného kulturního centra. Byla nám umožněna i jeho krátká prohlídka.

14,00 – 17,30 – Odpolední zasedání Kulturní komise Eurocities probíhalo v Paláci vědy a kultury –(Plac Defilad 1)

Průběh a témata jednání:

 • Odpolední blok zahájil John Holden, ředitel kultury v Demosu, s velice zajímavou  přednáškou na téma Kulturní hodnoty a krize legitimity. Kultura vyžaduje demokratický mandát, je nutná rovnováha mezi zájmy veřejnosti, výkonných umělců ale i  politiků.
 • Dalším tématem jednání byla „Role kultury v souvislosti se sociální kohezí“ /Michael Williams/ - vlastně jedno z témat pro příští rok

Následovalo rozdělení na pracovní skupiny a práce na téma mezikulturního dialogu .

    Témata byla:

 1. Kulturní politiky a mezikulturní dialog  - pod vedením Jana Heerena
 2. Kultura, vzdělávání a mladí a výzva k mezikulturnímu dialogu - pod vedením Michaela Williamse
 3. Mezikulturní dialog a spojení mezi západními a východními kulturními politikami - pod vedením Leszeka Napionteka

Poté byly představeny závěry  jednotlivých pracovních skupin a následovaly i závěry z celého pátečního jednání

19,00 – 20,45 – Ve večerních hodinách jsme navštívili Centrum pro současné umění, Zámek Ujazdowski – (Aleje Ujazdowskie 6)

Návštívili jsme výstavu Magnum foto – „Eurovize“ v Centru pro současné umění , setkali jsme se s kurátorem právě otevřené výstavy a seznámili se i  s činností tohoto centra, s jeho projekty apod. Součástí výstavy Eurovize byl např. i velice zajímavý dokument o p. Fárové.

Sobota 14.10.2006

9,00 – 14,30–  Sobotní zasedání se konalo opět v Paláci vědy a kultury –(Plac Defilad 1)

Průběh a témata jednání:

 • Nejdříve byly představeny projekty některých  členů Kulturní komise –

A to měst:

 • Liverpool. Prezentace se týkala projektu „Liverpool jako město kultury pro rok 2008“  /Neil Peterson/
 • Lyon.  Byla nám představena Lyonská Charta o kulturní spolupráci – /Joëlle Moliera a Anne Grumet/
 • Eindhoven. Zde se jednalo o představení projektu ADMIRE – výsledek již probíhajícího projektu projektu EURICUR – /Rob Ter Steege/
 • Bergen. Zde tématem prezentace byla „Mezinárodní politika města Bergen pro oblast umění a kultury“.   Prezentaci komentoval přímo zástupce politické sféry Hanning Warloe

Poté následovalo rozdělení na pracovní skupiny a diskuse  na témata:

 1. Mladí lidé a kultura /Jan Heeren/
 2. Financování kultury /Jill Robinson/
 3. Agenda 21 pro kulturu a Evropský rok mezikulturního dialogu  2008 /Esteve Caramés/

Po skončení zasedání pracovních skupin byly předneseny závěry a zároveň definovány i úkoly pro členy KK Eurocities /Jan Heeren, Jill Robinson, Esteve Caramés/, konkrétní úkoly budou zaslány  k vypracování  během listopadu.

Na závěr tohoto bloku byla podána Zpráva o 4. Evropském Foru pro mladé občany a byl představen „EYE Festival“ . Obě akce se konaly v červenci v Düsseldorfu a účastnilo se jich více než 120 lidí z 9 různých zemí. Akce byly velmi úspěšné jednak co se týče kulturní politiky, ale i výměny kultury. Byly zřízeny zvláštní webové stránky www.forumforyoungcitizens.org. Město Hague bude hostitelským městem tohoto festivalu v roce 2007, město Turku v roce 2008. /Dokumenty Evaluation of the FYC in Düsseldorf 2006 and prospects for the future a Program EyE Festivalu/

14,30- 16,00  - Krátce nám bylo řečeno něco o Paláci vědy a kultury, navštívili jsme jeho 30. patro a poté odjeli do jiného varšavského kulturního centra a seznámili se s jeho činností. Součástí byla i  prezentace některých festivalů, které se konají ve Varšavě.

16,15  - 18,00  Po návštěvě kulturního centra jsme se opět vrátili do Paláce vědy a kultury a zasedání pokračovalo.

Průběh a témata jednání:

 • Tento pozdně–odpolední blok začal prezentacemi politických „příspěvků“ Kulturní komise pro Valné shromáždění Eurocities. /Dokument Eurocities Conference and AGM, Knowledge Cities: Villes du Futur/.
 • Dále byly definovány priority Kulturní komise Eurocities  pro rok 2007 a témata pro pracovní skupiny KK pro rok 2007 – součástí byla i diskuse na téma priorit KK  a jejich odsouhlasení /Dokumnt: AGM – speednetworking sessions, 5 proposals from the culture forum/
 • Následovala Zpráva o předsednictví Barcelony v letech 2005-2006 / Esteve Carames/
 • Závěrem se představili kandidáti  na nové předsednictví: město Nottingham a na místo zastupujícího města: města Riga a Amsterdam.
 • Dále pak došlo k samotné volbě. Výsledkem bylo zvolení Nottinghamu jako města, které bude předsedat Kulturní komisi Eurocuities následující 2 roky a zastupujícího města – Amsterdamu.

Na úplný závěr tohoto bloku zástupci města Nantes přednesli zprávu o konání dalšího zasedání Kulturní komise Eurocities právě v jejich městě. Kulturní komise zde bude zasedat společně s Ekonomickou komisí. /Claire Newman, Jean-Luis Bonnin/

20,00 –22,00  - Program byl opravdu náročný. Ve večerních hodinách jsme ještě navštívili  Fabryka Trzciny Artistic Centre – (ul. Otwocka 14)

Toto centum se nachází v současné době rozvíjející se  a stále populárnější čtvrti Praga.  Měli jsme možnost prohlédnout si  právě probíhající výstavy i  hudební festival. Jedná se o jakési multikulturní centrum. Podle velkého počtu návštěvníku se dá usuzovat, že i jedno z nejpopulárnějších především mezi mladými, přináší poněkud netradiční pohled na kulturu.

Neděle 15.10.2006

10,00–10,30 Jednání se zástupcem města Nantes o zasedání Kulturní komise Eurocities v roce 2007.

11,00–12,00 Jednání se zástupkyní nově předsedajícího města Nottingham o možnostech  společných kulturních projektů

13,30–15,0 Jednání se zástupcem města Antwerpen o možnostech v oblasti kultury.

15,00–18,00 Prohlídka města  a ve večerních hodinách (po  20h) odjezd vlakem zpět do Prahy.

Závěry a přínos pro Hlavní město Prahu:

Kulturní Komise Eurocities je po Ekonomické Komisi druhá nejpočetnější  a její důležitost stále roste. Zároveň roste i angažovanost měst v této komisi. Setkání Kulturní komise Eurocities ve Varšavě se zúčastnilo  na 60 osob z 35 evropských měst a i zde byli 2 zástupci z Bruselu.

Praha byla  spolu s Varšavou a Rigou jediným zastoupeným městem z tzv. východních zemí  EU. Její účast po více jak dvouleté pauze  se setkala s velmi kladným přijetím. Přede všemi zástupci  byla Praha přivítána a byla vyzvednuta důležitost její účasti. I na konci zasedání byl vysloven zájem, aby se Praha zasedání účastnila i v budoucnu.

Přínosem těchto zasedání je získávání zkušeností na evropské úrovni. Je možné zde  domluvit spolupráci na společných projektech v oblasti kultury, seznámit se s aktuálními projektovými iniciativami jiných měst.

Zasedání ve Varšavě bylo velice náročné. Program byl nabitý a jednání se protahovala. Neustále se diskutovalo o kultuře. Města se opravdu aktivně účastní.

Podařilo se mi  navázat kontakt s některými městy, která jevila zájem blíže s Prahou spolupracovat. Např.  Podařilo se mi navázat kontakty se zástupci francouzských měst, kteří ocenili možnost jednat přímo ve francouzštině, zástupci z Barcelony zase ocenili možnost jednat ve španělštině.

Při jednání s městem Strasbourg, jeho  zástupci projevili zájem o navázání kontaktů a spolupráce  na poli ilustrace. S vedoucí Oddělení evropských a zahraničních vztahů města Strasbourg jsme diskutovali o možnostech spolupráce  v rámci programu Culture 2007. Koncem roku 2006, resp. začátkem roku 2007 by měla být vyhlášena nová první výzva na právě definované období 2007 –2013. Strasbourg by v roce 2007 rád inicioval projekt pro děti a mládež v oblasti ilustrace a velmi by ocenil účast pražských umělců. Otevírá se zde o možnost spolupráce mezi Muzey. Návrh výzvy v angličtině je k dispozici na MHMP-OKP.

Zástupce z Berlína nabídl předání zkušeností s financováním projektů z oblasti kultury prostřednictvím Fondů EU – financování projektů kulturních organizací města Berlína.

Město Riga by velmi ocenilo navázání na dřívější  spolupráci s Prahou.

Ředitelka odboru kultury města Varšavy  a jedna z organizátorů setkání kulturní komise litovala, že města Praha a Varšava blíže nespolupracují.

Přílohy: