Účastník:     PhDr. Tomáš Alušík, PhD., MIFA

Termín:   27. 2. – 2. 3. 2008

Cíl:   Vídeň, Rakousko

Účel:    Konference „12. Österreichischer Archäologentag“

Komunikace: němčina,angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada:    MHMP hradil cestovné a stravné, zvací strana hradila ubytování

Dne:  27. 3. 2008

Časový průběh cesty:

St  27.2.: Ráno odjezd autobusem do Vídně 

Čt 28. 2. – So 1. 3.: aktivní účast na jednotlivých sekcích konference a jednání s rakouskými archeology 

Ne 2. 3.: návštěva různých památek Vídně, večer cesta autobusem zpět do Prahy

Předmět cesty a její přínos:

Hlavním cílem této cesty byla účast na konferenci „12. Österreichischer Archäologentag“ (konference všech rakouských archeologů konaná každé dva roky na jednom z univerzitních archeologických pracovišť – Vídeň, Salzburg, Graz a Innsbruck), kde jsem prezentoval příspěvek „‘Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen’ und ihre archäologische Expedition nach Lykaonien, Ost-Pamphylien und Isaurien in Kleinasien im Jahre 1902“. Tento referát – připravený společně s Janem Kostěncem (rovněž zaměstnanec MHMP OKP) a Alexadrem Zäh (badatel z Maintalu) - pojednává o archeologicko-epigrafické expedici v roce 1902 do centrální Anatolie vedené významnými osobnostmi tehdejší rakouskouherské vědy. Někteří z účastníků byli alespoň v určité životní etapě spojeni s Prahou (např. univerzitní profesor Heinrich Swoboda) a výsledky expedice byly publikovány rovněž v Praze. Přednesený příspěvek vycházel ze studia dosud nepublikovaných materiálů o výsledcích expedice, které se hrou osudu po druhé světové válce dostaly do Archivu hlavního města Prahy (kde jsou uloženy dosud), a referoval mimo jiné o přípravě nové publikace, která je t.č. v tisku v nakladatelství Rakouské akademie věd (J. Kostěnec – A. Zäh (Hrsg.): Wissenschaftlicher Nachlaß der Deutsch-Böhmisch archäologischen Expedition nach Lykaonien, Ost-Pamphylien und Isaurien (Kleinasien) durchgeführt im Jahre 1902. Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 26; autor této zprávy k ní napsal českou předmluvu) a pojednává o účastnících a výsledcích expedice především prostřednictvím dochovaných fotografií.

Jako již na minulých ročnících konference byly příspěvky – pojednávající o výsledcích nových výzkumů i aktuálních otázkách a problémech ochrany archeologicko-architektonického kulturního dědictví - organizovány do dvou sekcí, klasické a provinciální. Kromě vlastní prezentace našeho referátu a poslechu dalších jsem se setkal a jednal s celou řadou rakouských archeologů působících ve všech stupních rakouské archeologie – od univerzitních pracovišť přes Akademii věd po Spolkový památkový úřad (Bundesdenkmalamt).

Během procházek a poznávání památek Vídně jsem se zaměřil především na tzv. Archäologiefeld na náměstí Michaelerplatz před zadní bránou do Hofburgu. Jedná se o nevelkou oblast, kde byly při archeologických vykopávkách v letech 1990 – 91 odkryty zbytky architektury především z doby římského osídlení. Místo bylo ponecháno odkryté a architektonické zbytky byly zakonzervovány in situ, aby tak kolemjdoucím umožnily „pohled do historie města“. „Archäologiefeld“ a jeho provedení je jedním z dobrých příkladů a úspěchů vídeňské péče a prezentace archeologických památek – Magistrát města Vídně, Odbor městské archeologie dokonce o tomto místě a průběhu vykopávek a konzervačních prací vydal publikaci.

Účast na této cestě mi kromě pomohla osvěžit i navázat nové kontakty s mnoha odborníky (akademickými archeology i archeology-památkáři) a načerpat nové informace a poznatky o úloze archeologie v dnešní době a zejména o ochraně a prezentaci archeologických památek.