Účastníci:

 • Mgr. Zdena Vylitová, specialista mezinárodních kulturních aktivit OKP MHMP
 • PhDr. Jana Hudcová, specialista pro cestovní ruch OKP MHMP

Termín: 14. - 18. května 2008

Cíl: Maďarsko - Budapešť

Účel: Účast na Dnech Prahy v Budapešti a realizace doprovodného programu

Komunikace: angličtina (bez tlumočení), čeština

Úhrada: MHMP

Zprávu zpracovaly:

 • Mgr. Zdenka Vylitová, specialista mezinárodních kulturních aktivit OKP MHMP
 • PhDr. Jana Hudcová, specialista pro cestovní ruch OKP MHMP

Dne: 26.5. 2008

Úvodní informace

Z podnětu představitelů hl.m. Prahy a města Budapešti byly v termínu 14. – 18. května 2008 uspořádány Dny Prahy v Budapešti. Jednalo se o první část kulturní výměny na bázi reciprocity, druhou částí se stanou Dny Budapešti v Praze, které se budou konat v roce 2009.

Program „dnů“ byl realizován v oblasti kulturní, turistické i gastronomické. Prezentační akce byla proto obsahově i finančně připravována k realizaci jak v součinnosti s Magistrátem města Budapešti, tak ve spolupráci s Českým centrem v Budapešti (dále jen ČC), Velvyslanectvím ČR v Budapešti a zastoupením agentury CzechTourism v Budapešti. Programově a organizačně na akci participovaly Pragokoncert Bohemia, a.s. a Pražská informační služba. Hl. m. Praha se na komplexním zabezpečení celé prezentační akce podílelo podstatnou měrou. Realizaci doprovodného programu podpořilo několik sponzorů.

Průběh akce

Stěžejním programem pražské kulturní prezentace v Budapešti byl koncert Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK, který se stal reciproční uměleckou částí kulturní výměny. Uskutečnil se 14. května večer v sále B. Bartóka v budapešťském Paláci kultury. K jeho provedení pod taktovkou dirigenta Gaetana Delogu byla z Prahy do Budapešti vyslána přes Pragokoncert skupina 85 pražských symfoniků. Koncertu předcházelo otevření Výstavy fotografií o Praze Tomáše Bicana, připravené ČC v Budapešti ainstalované rovněž v prostorách Paláce kultury. Vernisáží výstavy, jíž se zúčastnili představitelé obou měst, za hl.m. Prahu náměstkyně primátora hl.m. Prahy Markéta Reedová, velvyslanec ČR v Maďarsku, ředitel Českého centra v Budapešti, autor fotografií, další zvaní hosté a zástupci sdělovacích prostředků, byly Dny Prahy v Budapešti oficiálně zahájeny. Do programového rámce „dnů“ byly zahrnuty i dvě další samostatné akce ČC v Budapešti - Fotografická výstava Jana Kratochvíla věnovaná Pražskému jaru 1968, otevřená 15. května v Muzeu Terroru a filmová přehlídkas názvem Film a vzpomínky 1968 – 2008, která ve dnech 16. - 18. května v Muzeu filmu prezentovala návštěvníkům výběr z novodobých českých filmů.

Hlavní doprovodnou akcí byl čtyřdenní venkovní Festival českého piva uspořádaný na náměstí Városháza.Byl oficiálně zahájen 15. května představiteli obou měst a trval do 18. května. Vedle značek Staropramen, Budějovický Budvar, Pilsner Urquell, Krušovice a Kozel se ho zúčastnilo i několik malých českých pivovarů. Nápojový sortiment doplnila Karlovarská Becherovka a nabízeno bylo i více druhů českých minerálních vod. Další gastronomické stánky nabízely návštěvníkům teplé i studené české speciality k pivu. Hlavním sponzorem festivalu z hlediska zajištění stavby pódia, stánků a technického vybavení se stal podnik Ganz-Škoda.

Kulturní program na festivalu prezentovala denně od 12.00 do 22.00 hodin dvě hudební uskupení. Na pódiu střídavě vystupovaly orchestr Dr. Swing a kapela Pražští muzikanti Milana Bašty. Součástí festivalu byl propagační dvoustánek provozovaný po celou dobu konání festivalu. V jeho jedné části realizovala Pražská informační služba turistický program, sestavený z nabídky propagačních brožur o Praze a přímé prezentace turistických možností hlavního města Prahy návštěvníkům festivalu. V druhé části realizovala svůj program agentura CzechTourism v Budapešti, která propagovala celou Českou republiku. Turistická část byla provozována denně od 12.00 do 22.00 hodin

K uskutečnění doprovodného kulturního a turistického programu zajišťovaného hl.m. Prahou se akce zúčastnila kulturní skupina v počtu 29 osob.

Časový harmonogram:

St 14.5.    Přílet do Budapešti ve 13.15 hodin + ubytování v hotelu. Odpoledne vernisáž Výstavy fotografií o Praze Tomáše Bicana v Paláci kultury; večer koncert Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK v Paláci kultury.

Čt 15.5.    Ráno a dopoledne setkání se zástupcem obou orchestrů + přestěhování zavazadel do jiného hotelu. Zahájení Festivalu českého piva ve 12.00 hodin + krátké setkání se zástupcem HMP a dalšími oficiálními hosty a účastníky festivalu; zahájení hudebního programu i programu propagačního stánku - jednání se zástupci PIS a agentury CzechTourism. Odpoledne nastěhování do hotelových pokojů; večer festival.

Pá 16.5.    Dopoledne jednání na Českém centru v Budapešti - konzultace detailů v přípravě a zajišťování akce + poděkování za pomoc a spolupráci. Odpoledne a večer festival + průběžná jednání s hosty, účastníky i účinkujícími.

So 17.5.    Dopoledne prohlídka města; odpoledne festival - závěrečné jednání o celé prezentační akci s ředitelem Českého centra v Budapešti a jeho zástupcem k ověření poznatků důležitých pro reciprocitu v roce 2009; večer festival - rozloučení s hosty, účastníky i účinkujícími.

Ne 18.5.    Dopoledne závěrečné jednání se zástupcem obou orchestrů k ukončení akce a uzavření smluvních vztahů. Ve 12.30 hodin odjezd na letiště, ve 14.45 hodin odlet z Budapešti a v 16.05 hodin přílet do Prahy.

Zhodnocení akce:

Celkově lze hodnotit Dny Prahy v Budapešti jako zdařilou a úspěšnou prezentační akci. Všechny programové aktivity se uskutečnily na velmi dobré úrovni a ve sjednaném rozsahu. Především koncert Symfonického orchestru hl,.m. Prahy FOK je třeba vysoce ohodnotit z hlediska profesionální a umělecké úrovně. Koncert, který zcela zaplnil sál o kapacitě 1500 sedadel, se setkal s velkým diváckým ohlasem. Rovněž vernisáž výstavy fotografií o Praze Tomáše Bicana zaznamenala značnou účast i zájem z řad zvaných hostů, odborné veřejnosti a sdělovacích prostředků.

Překvapením byla vysoká návštěvnost Festivalu českého piva a zájem jak o kulturní program, a propagační materiály o Praze i o celé ČR, tak o gastronomickou nabídku, a to po celou dobu jeho čtyřdenního provozu. Velmi dobrá byla úroveň vystoupení obou hudebních skupin.

Závěry:

 1. Dny Prahy v Budapešti se staly prvním společným projektem hl.m. Prahy a města Budapešti uspořádaným po roce 1989. Realizací stěžejního uměleckého programu ve vzájemné spolupráci obou partnerských měst byla naplněna první část kulturní výměny v letech 2008/2009.
 2. Na realizaci Festivalu českého piva, doprovodných výstav ani filmové přehlídky se budapešťská radnice nepodílela. Pro konání festivalu schválila žádost ČC v Budapešti o bezplatné využití náměstí Vározháza.
 3. Dny Budapešti v Praze budou realizovány v roce 2009. Termín není dosud stanoven, budapešťská radnice zvažuje návrh, že by se nosným programem mohlo stát operetní představení. Reciprocita by měla být uplatněna v následujících bodech
  • počet účastníků: 86 umělců, včetně organizačního doprovodu
  • délka pobytu: 3 dny a 2 noci
  • podmínky: divadelní prostor s větší diváckou kapacitou a související služby
  • propagace: tisk a distribuce programu koncertu.
 4. Pokud bude realizována širší prezentace Budapešti v Praze, měla by být organizována i financována obdobně jako byly realizovány Dny Prahy v Budapešti, tj. budapešťskou radnicí, maďarskými institucemi působícími v Praze a sponzory.
 5. V případě pořádání venkovního festivalu (např. maďarského vína) by měla pražská radnice poskytnout odpovídající prostor pro jeho konání rovněž zdarma.
 6. Z hlediska cestovního ruchu bylo konstatováno jak ze strany Českého centra, tak ze strany agentury CzechTourism Budapešť, že o příjezdy do Prahy je v Maďarsku zájem, což potvrdil i zájem o informační materiály hl.m. Prahy a perspektivně se počet maďarských turistů může zvyšovat, i přes nevýhodný devizový kurz.