Účastník: Mgr. Lada Králová

Termín: 8. – 16. července 2006

Cíl: Vilnius, Litva

Účel: Účast na zasedání Mezivládního výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví

Komunikace: francouzština, angličtina (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

Zprávu zpracovala: Mgr. Lada Králová, oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu MHMP-OKP

Dne: 24. 7. 2006

 

Úvod:

Zástupci ČR se zúčastnili 30. zasedání Výboru světového dědictví (World Heritage Committee) ve funkci pozorovatele (ČR není v současnosti členem Mezivládního Výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví) v následujícím složení:

 • Mgr. MUDr. Tomáš Hájek, Dr. – generální ředitel NPÚ (celé zasedání, do 17. 7. )
 • Ing. arch. Věra Kučová, poradkyně GŘ NPÚ a národní koordinátorka nominací kulturních památek (celé zasedání, do 17. 7. )
 • RNDr. Pavel Škoda – Ministerstvo zahraničí – Česká komise pro UNESCO (do 13. 7. )
 • Mgr. Kateřina Benešovská (do 12.7.) – Ministerstvo životního prostředí - odbor ekologie sídel a člověka
 • Mgr. Lada Králová – Magistrát hl. města Prahy – odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu

Před odjezdem proběhla informativní a instruktivní schůzka účastníků na MK ČR, kde Mgr. Michal Beneš, CSc. upozornil na očekávané nejdůležitější body jednání a doporučil postup při případném oslovení zástupců ČR.

Poznámka: Ve zprávě je odkazováno na rozhodnutí Výboru světového dědictví. Nejde ovšem o oficiální znění rozhodnutí, z nichž by bylo možno vyvozovat přesné závěry, ale o texty provizorní. Oficiální verzi obdrží členské země Úmluvy o ochraně světového dědictví standardním postupem.

Časový průběh cesty:

sobota 8. 7. 2006

19:05 odlet z Prahy do Vilniusu

23:00 ubytování v hotelu a kongresovém centru Reval Hotel Lietuva ve Vilniusu

neděle 9. 7. 2006

9:00–13:00

 • zahájení 30. zasedání Výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví (World Heritage Committee) v kongresovém sále Reval Hotel Lietuva
 • ustavení časového harmonogramu celého zasedání World Heritage Committee
 • zpráva z 29. zasedání Výboru v Durbanu v roce 2005
 • zpráva z 15. zasedání General Assembly v roce 2005 (UNESCO)
 • zpráva o činnosti Centra pro světové kulturní a přírodní dědictví (World Heritage Centre)

Jedním z diskutovaných témat bylo také užití loga UNESCO v různých propagačních a prezentačních materiálech, při označení míst zapsaných na Seznam UNESCO. Byl vznesen návrh na vytvoření nového loga či více log podle typu užití (označení míst, propagační materiály, projekty spojené s organizací apod.). 

13:00–14:00 Zpráva African World Heritage Fund

Nizozemí přislíbilo podpořit 200 000 € Fond Afrického světového dědictví (African World Heritage Fund), Indie přislíbila 50 000 USD. Fond byl založen v jižní Africe 5. května a jeho cílem je pomoci africkým státům zlepšit ochranu jejich kulturního a přírodního dědictví a zvýšit počet míst v Africe umístěných na seznam Světového dědictví UNESCO.

Okamžitě po založení fondu jihoafrická vláda věnovala do fondu 20 milionu rand (přibližně 3,5 milionu USD). Následující země také přislíbili podporu fondu bez určení přesné darované částky: Alžírsko, Izrael, Itálie, Keňa, Kuvajt, Madagaskar, Mauritius, Maroko, Norsko, Peru, Španělsko, Tanzanie.

Afrika je kontinentem, který je i přes svou velkou kulturní a přírodní rozmanitost na seznamu Světového dědictví nedostatečně zastoupen. Pouze 8% z 812 míst na Seznamu světového dědictví se nachází v Africe. 43% míst se nachází na Seznamu světových památek v ohrožení.

15:00–19:00 velký tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví

 • vliv klimatických změn na světové kulturní a přírodní dědictví (předvídání a zvládání dopadů klimatických změn, strategie pomoci státům při implementaci přiměřených kroků…)

Výbor světového dědictví přijal doporučení v souvislosti se stále zřetelnějšími dopady na památky (např. Mont Everest v Nepálu, Great Barrier Reef v Austrálii, Benátky v Itálii apod.) způsobenými vlivem klimatických změn. Tyto dopady jsou mnohem vážnější na přírodním světovém dědictví než na kulturním. Mezi ohrožené přírodní ekosystémy a místa patří převážně ledovce, korálové útesy, severské a tropické lesy, polární a alpské ekosystémy…Konkrétně potom: Huascarán National Park v Peru, Mount Kilimanjaro v Tanzanii, Ilulissat Icefjord v Dánsku, the Belize Barrier Reef Reserve System v Belize, Waterton Glacier International Peace Park v USA a Kanadě. Vlivem zvyšující se hladiny moře dochází k ohrožení míst na pobřeží a tedy i kulturní dědictví je v ohrožení (např. 4 zapsané památky v Londýně). Dalším nebezpečím je desertifikace, která ohrožuje např. 3 velké mešity v Timbuktu na Mali. Velmi diskutovaná byla vazba na tzv. Kjotský protokol, ukládající zemím snížit produkce skleníkových plynů, ke které se zatím všechny země nepřipojily.

 

pondělí 10. 7. 2006

9:00–13:00 Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví (pokračování)

 • vliv klimatických změn na světové kulturní a přírodní dědictví (předvídání a zvládání dopadů klimatických změn, strategie pomoci státům při implementaci přiměřených kroků…)

Výbor světového dědictví přijal doporučení 50 expertů na klimatické změny z různých zemí, kteří se sešli v sídle UNESCO v březnu tohoto roku. Výbor se rozhodl požádat všechny státy a další partnery o implementaci Strategie a ochranu výjimečné světové hodnoty (outstanding universal value), integrity a autenticity světového dědictví před nepříznivými vlivy klimatických změn. Velkou diskutovanou otázkou bylo: pokud dojde vlivem klimatických změn ke ztrátě světových hodnot, pro které byla památka zapsána na Seznam UNESCO (ke ztrátě outstanding universal value), jak by mělo UNESCO postupovat? Výbor rozhodl, že místa zapsaná na Seznam UNESCO ovlivněna klimatickými změnami mohou být na základě individuálního posouzení zapsány na Seznam světového dědictví v ohrožení a navrhl sledovat i další alternativy pro tato místa než je pouze umístění na tento Seznam.

Výbor dále požádal Centrum světového dědictví o přípravu dokumentu zabývajícího se vlivem klimatických změn na světové dědictví a o jeho předložení na zasedání výboru v roce 2007.

15:00–19:00

 • tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví v ohrožení- památek umístěných na seznam List of World Heritage in Danger

Seznam světového dědictví v ohrožení obsahuje jak přírodní tak i kulturní památky, u kterých dochází k ohrožení jejich outstanding universal value, tedy hodnoty, pro kterou byla místa zapsána na Seznam světového dědictví. Cílem tohoto umístění na Danger List je podpořit uchování těchto míst a předejít ohrožení jejich integrity. Více v Sekci IV B, odst. 190-191 Směrnice („Operational Guidelines) z roku 2005.

Nejvíce ohrožených přírodních památek zapsaných na seznam UNESCO se nachází na území afrických států (především v Demokratické republice Kongo), kulturní památky ve stavu ohrožení jsou ve větší míře v oblasti tzv. Asia Pacific (Afghánistán, Irán, Pákistán…), na území Arabských států (Irák, Egypt…), ale také v Evropě a Americe.

Výbor světového dědictví na základě „zlepšení stavu péče o památky“ rozhodl o vyškrtnutí některých míst ze Seznamu světového dědictví v ohrožení ( List of World Heritage in Danger), a to konkrétně katedrály v Kolíně n. Rýnem v Německu, Djoudj National Bird Sanctuary v Senegalu, skupiny památek v Hampi v Indii a Ichkeul National Park v Tunisku.

Případ kolínské katedrály v Německu byl velice diskutovaným tématem. V současnosti je na protilehlém břehu řeky Rýn plánována výstavba výškových budov. Výbor v roce 2005 požadoval zastavení projektu a zajištění vymezení ochranného pásma památky (buffer zone). Německá strana ochranné pásmo vymezila, ovšem pouze na břehu řeky, kde je umístěna zapsaná katedrála. ICOMOS nicméně doporučil trvat na rozšíření tzv. buffer zone na oba břehy řeky Rýn. Zástupci Kolína n. Rýnem po dlouhé diskusi přistoupili ke snížení plánované zástavby a ke zlepšení prostředí památky zapsané na seznam UNESCO. Na základě těchto kroků (německá delegace byla na zasedání požádána o vystoupení a osobním ubezpečení o dodržení všech stanovených podmínek) se Výbor rozhodl vyjmout katedrálu ze Seznamu památek v ohrožení, na který bylo dílo gotické architektury umístěno v roce 2004 z obavy, že dojde k ohrožení jeho dominantního postavení v panoramatu města. Německé zastoupení argumentovalo tím, že gotická katedrála byla zapsána jako významná památka a ne jako chráněné území či prostředí.

Výbor rozhodl o vyjmutí ze seznamu míst v ohrožení ovšem s upozorněním, že v případě, že nedojde k dodržení všech stanovených podmínek, bude katedrála na tento seznam umístěna znovu.

Skupina památek v Hampi byla umístěna na Seznam světového dědictví v roce 1986 a na Danger List 1999. Díky snížení automobilové dopravy a přemístění plánovaného nákupního centra Výbor rozhodl o vyjmutí místa v Hampi z Danger List. Na území o rozloze 25km² se nachází bohaté chrámy a paláce ze 14. až 16. století, z období kdy bylo centrem království Vijayanagar.

19:00 Presentace Centra světového dědictví (World Heritage Centre) a IUCN (World Conservation Union) na téma: “Monitoring and managing for success in Natural World Heritage Properties


úterý 11. 7. 2006

9:00–13:00

 • tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví v ohrožení- památek umístěných na seznam List of World Heritage in Danger

Umístění či vyjmutí ze Seznamu míst v ohrožení bylo dlouze diskutovaným tématem všemi členskými státy zastoupenými ve Výboru. S hodnocením jednotlivých míst úzce souvisí tzv. benchmarky, určité podmínky, která daná země má splnit, aby byly zachovány hodnoty místa pro které bylo na Seznam světového dědictví umístěno. Jsou to určité mezníky, body, podmínky, které jsou návodem postupu při umísťování na či ze seznamu v ohrožení. Jejich formulace je velice citlivou otázkou, protože World Heritage Center tyto benchmarky kontroluje a posuzuje jejich plnění. I toto bylo podrobně diskutováno, jelikož některé státy upozorňovali na skutečnost, že i když jsou všechny benchmarky splněny, tak nemusí dojít k vyjmutí ze Seznamu památek v ohrožení a nebo naopak někdy se památka vyjme aniž by musela splnit všechny předem definované podmínky. Bylo upozorňováno na nejasnost při rozhodování Výboru. Zástupci afrických zemí poukázaly na skutečnost, že umístění na List in Danger některé země vnímají jako určitou hanbu či ostudu a je to pro země demotivujícím faktorem. Bylo navrhováno, aby v případě, že země učiní určitý pokrok, bylo by vhodné vyslat vůči této zemi konkrétní pozitivní signál, který by reflektoval dané zlepšení a motivoval zemi k pokračujícímu zlepšování. Otázkou je jestli by tímto signálem mělo být vyjmutí ze Seznamu v ohrožení i v případě nedodržení všech „benchmarků“. Pokud by k pokrokům dosahování „benchmarků“ nedocházelo, bylo by takovéto místo opakovaně na seznam umístěno.

Po velice dramatickém jednání rozhodl Výbor pro světové dědictví umístit „kulturní krajinu“ údolí řeky v Drážďanech na Seznam Světového dědictví v ohrožení. Město Drážďany již po delší dobu plánuje výstavbu mostu přes řeku Labe, potýká se s neúnosnými dopravními problémy.

Výbor rozhodl, že projekt na vybudování mostu přes řeku Labe má vážný dopad na integritu prostředí „statku“ (property) a v případě jeho stavby nebude možné dále údolí ponechat na Seznamu světového dědictví. Toto stanovisko bylo dlouze diskutováno, prostor k vysvětlení všech okolností dostali také členové německé delegace (přítomen byl také starosta města Drážďan), kteří argumentovali tím, že most je plánován již desítky let a město musí řešit vážné dopravní problémy a dopravní spojení obou břehů. 18 km dlouhé údolí řeky Labe bylo zapsáno na Seznam světového dědictví v roce 2004 jako výjimečné kulturní prostředí, jehož význačná barokní scenérie a předměstí se zahradami tvoří umělecký celek.

Výbor rozhodl umístit údolí v Drážďanech na Seznam míst v ohrožení s tím, že pokud dojde k realizaci projektu výstavby mostu, bude Výbor v roce 2007 vážně uvažovat nad vyškrtnutím tohoto místa ze Seznamu UNESCO.

Doposud žádné místo z 812 památek nebylo ze seznamu vyškrtnuto. Členové Rady města Drážďan v následujících dnech hlasovali o okamžitém pozastavení projektu na výstavbu mostu a o jeho zamítnutí (viz tisková zpráva z 21. 6. 2006).

19:00 Večer s prezentací World Heritage Center s názvem: “How tourism can help conservation

 

středa 12. 7. 2006

9:00–13:00

 • tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví - památek umístěných na seznam světového dědictví List of World Heritage

V tomto tématickém bloku se projednával stav jednotlivých památek/míst, přičemž se tento blok rozdělil na přírodní a kulturní dědictví. Základní seznam přírodních a kulturních památek byl na začátku rozdělen do 3 základních skupin:

 • památky přímo navrženy na Seznam míst v ohrození (List in Danger) - o těchto památkách probíhala velká diskuse (v případě, že je vyzvána výborem daná země, mají členové dané národní delegace právo vystoupit a promluvit na zasedání);

Do této kategorie bylo za kulturní dědictví v Evropě umístěno:

 • Kizhi Pogost (Rusko)
 • Historické území Istanbulu (Turecko)
 • Tower v Londýně (Velká Británie)
 • památky, které mají zůstat na Seznamu světového dědictví ovšem má být o nich diskutováno - konkrétně diskutováno o znění návrhu – doporučení UNESCO;

V této kategorii bylo za kulturní dědictví v Evropě diskutováno:

 • Butrint (Albanie)
 • Město Graz – historické centrum (Rakousko)
 • Údolí řeky Labe v Drážďanech (Německo) – viz výše
 • Historické centrum Saint Petersburku (Rusko)
 • Old Town of Ávila with its Extra-Muros Churches (Španělsko)
 • památky u nichž se návrh – doporučení UNESCO schvaluje bez diskuse.

Mezi tyto místa v Evropě patří například:

 • Palác a zahrady Schönbrunnu (Rakousko)
 • Old Bridge Area of the Old City of Mostar (Bosna a Herzegovina)
 • Historické centrum (Staré město) Talinu (Estonsko)
 • Historické centrum Vilniusu (Litva)
 • Staré město Salamanky (Španělsko)
 • Historické jádro města Český Krumlov (Česká republika)

V tomto bloku bylo zařazeno celkem 99 lokalit (31 přírodních, 4 smíšené a 64 kulturních).

Pro delegaci ČR byl nejdůležitějším bodem Český Krumlov – historické jádro. Projednávaný dokument obsahoval shrnutí vývoje včetně závěrů mise ICOMOS, jež proběhla v roce 2005, na jejímž základě byla ČR vyzvána k další informaci. Případ Českého Krumlova nebyl Výborem diskutován, navržené závěry v dokumentu Draft Decision 30 COM 7.B.83 byly přijaty a delegace ČR nebyla vyzvána k osobnímu poskytnutí informací.

Významné bylo především rozhodnutí, které se týkalo nové výstavby výškových budov v Rakousku v blízkosti zámku Shönbrunn, stanovisko Komise k Tower Bridge v Londýně a k Vilniusu. O všech těchto projektech bylo dramaticky diskutováno.

 • tématický blok: Tentative Lists of States Parties submitted as of 15 April 2006 in conformity with the Operational Guidelines

Na tomto seznamu má ČR:

 • Extension of the World Heritage Site "Historic Centre of Prague" with the important Monuments in its Vicinity
 • Fishpond Network in the Trebon Basin
 • Paper Mill at Velké Losiny
 • Renaissance Houses at Slavonice
 • The Betlém Rock Sculptures near Kuks
 • The Forstress of Terezín
 • The Great Moravian Fortified Settlement at Mikulcice
 • The Industrial Complexes at Ostrava
 • The Karlstejn Castle
 • The Spa at Luhacovice
 • Český ráj (Czech Paradise) Rock Cities

Seznam „nových přírůstků“ Výbor přijal jako informaci, hlouběji se jim nezabýval. Výbor považuje za důležité, aby jednotlivé památky byly před svou nominací umístěny na tento indikativní seznam. Členské státy by s lokalitami umístěnými na těchto indikativních seznamech měly nakládat co nejlépe.

 • tématický blok: Nominace “statků” na Seznam světového dědictví (World Heritage List)

Dle Operational Guidelines (2005) Výbor může rozhodnout, že nominované místo buď:

 1. zapíše na Seznam světového dědictví („properties which it inscribes on the W. H. List“)
 2. nezapíše na Seznam („properties which it decides not to inscribe on the List“) a navržené místo nelze v předložené podobě nově již nominovat
 3. nezapíše na Seznam („properties which it decides not to inscribe on the List“) a navržené místo lze nově nominovat, ale musí dojít ke zpřesnění nominace či doplnění podkladů („properties whose consideration is referred“)
 4. nezapíše na Seznam („properties whose consideration is deferred“) a navržené místo lze nově nominovat, ovšem až po uplynutí doby 3 let a je nutné provést větší doplnění podkladů.

Česká republika původně nominovala v roce 2006 „Soubor renesačních domů ve Slavonicích“, ovšem před zahájením zasedání tuto nominaci stáhla z projednání Komise.

Velmi zajímavá diskuse byla o nominaci francouzské kulturní krajiny v Causses and Cévennes, ICOMOSem navržená k odložení. Nominace se velmi zastaly Indie a Keňa s tím, že požadavek na prohloubení zdůvodnění universální světové hodnoty není důvodem pro deferral, ale stačí referral Reprezentanti Indie doporučovali přímo zápis na Seznam. Přítomný dotazovaný delegát z Francie zastával jasný postoj, že pro Francii je přijatelný pouze zápis památky. O výsledném řešení bylo nakonec ve Výboru hlasováno.

Výbor umístil na Seznam světového dědictví UNESCO 8 nových míst a rozhodl o rozšíření v současnosti zapsané památky Kvarken Archipelago / High Coast  (Švédsko, Finsko). Ze Seznamu ohrožených památek vyjmuto archeologické naleziště Tipasa v Alžírsku.

Nově zapsaná místa:

 1. (Čína) Sichuan Giant Panda Sanctuaries
 2. (Kolumbie) Malpelo Fauna and Flora Sanctuary
 3. (Etiopie) Harar Jugol
 4. (Gambie a Senegal) Stone Circles of Senegambia
 5. (Malawi) Chongoni Rock Art Area
 6. (Mauritius) Aapravasi Ghat
 7. (Mexiko) Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila
 8. (Tanzanie) Kondoa Rock Art Site

20:00 Recepce v Muzeu užitého umění (v tzv. Starém Arzenálu) pořádanou starostou města Vilnius

 

čtvrtek 13. 7. 2006

9:00–13:00

 • tématický blok: Nominace “statků” na Seznam světového dědictví (World Heritage List)

V případě, že dojde k zamítnutí nominovaného místa, již nikdy nemůže toto místo být znovu nominováno. Jeho další nominace je možná pouze v případě, že je to přímo v zamítavém rozhodnutí doporučeno (popř. za jakých podmínek). Pokud dojde k zamítnutí, je možné dané místo nominovat nově pouze v případě, že došlo k definování nových hodnot, tedy nominovat na základě nových kritérií (nelze použít shodnou nominaci).

Z Evropských států byly dále zapsány následující místa:

Celkový aktuální počet zapsaných památek na Seznam UNESCO činí 830 míst. Na 30. zasedání Výboru došlo k zapsání 18 nových míst na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

 • 2 přírodní místa a rozšíření 1 v současnosti zapsaného místa (přeshraniční „statek“)
 • 16 kulturních památek (1 přeshraniční „statek“, 3 současné památky rozšířeny)


Během jednání došlo k vyjmutí 5 míst ze seznamu ohrožených památek, ovšem 2 místa byla na tento seznam umístěna. Celkově Seznam světového dědictví v ohrožení obsahuje 31 míst.

Na 30. zasedání Výboru umístil také vůbec svůj první statek Mauritius.

13:00–15:00 European Periodic Report

V rámci bodu „Periodický monitoring“ lokalit zapsaných na Seznam světového dědictví byly projednány obecné zprávy ze všech regionů. Česká republika není jmenovitě uváděna v příkladech dílčích nedostatků. V tabulce o čerpání prostředků World Heritage Fundu je m.j. komentována i aktivita ve finanční spolupráci s dalšími zeměmi, přičemž je pozitivně hodnocena aktivita České republiky, která dobrovolně věnovala finanční prostředky na pomoc Iráku. Ve zprávě je také uvedeno, že z našeho sub-regionu jsme jedinými přispěvateli nad rámec povinného finančního příspěvku.

19:00 prohlídka historického centra Vilniusu

 

pátek 14. 7. 2006

9:00–13:00

 • Evaluation of Outstanding Universal Value
 • Snahou je hodnotit podobně přírodní a kulturní dědictví. Používání podobných hodnotících metod pro všechny nominovaná místa i z různých kulturních prostředí.

 • Progress report on the evaluation of the Global Strategy: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future

Byly provedeny 3 analýzy

 • typological framework (categories)
 • chronological – regional
 • thematic

Definováno bylo nakonec 10 kategorií (nomadic, agricultural, …).

Důvody pro vzniklé “mezery” v nominovaných kategoriích památek jsou různého charakteru, během zasedání byly diskutovány.

 • Performance indicators for World Heritage
 • Working methods of the World Heritage Committee

Byla zopakována lhůta pro doplňování nominační dokumentace k památkám, pokud o ní Centrum světového dědictví, resp. ICOMOS požádají. V případě, že mají být nominace projednávány v červenci daného roku, doplnění musí být dodáno nejpozději do 28. února uvedeného roku.

Bylo konstatováno, že agenda jednotlivých zasedání narůstá a měla by být pečlivě sledována tak, aby bylo reálné v obvyklém týdenním průběhu zasedání vše zvládnout. Možnosti zjednodušení agendy zasedání budou projednávány na 31. zasedání (2007) a výsledek řešení vyhodnocen na 33. zasedání (2009).

Nové složení Výboru pro příští 31. zasedání na Novém Zélandě:

 • Chairperson – Mr. Tumu Te Heuheu, reprezentant z Nového Zélandu
 • Vice-chairperson – John Pinkerton, zástupce z Kanady
 • Ad-vicepresidents: Benin, Japonsko, Kuba, Norsko, Maroko

 

sobota 15. 7. 2006

9:00–13:00

 • Exkurze archeologického naleziště v Kernavė
 • Exkurze ve městě Kaunas, návštěva národního muzea umění M. K. Čiurlionise a prohlídka Pažaislis Monastery (kláštera)

20:00 Společenský večer na hradě Trakai

 • Opera „Pilėnai“ na nádvoří hradu Trakai
 • Recepce pořádanou pořádaná litevským ministrem kultury

 

neděle 16. 7. 2006

9:00–13:00  Prezentace závěrů ze zasedání Výboru

Závěry z konference:

Zasedání Výboru světového přírodního a kulturní dědictví je důležitým mezinárodním jednáním, jehož výsledky se dotýkají většiny států světa. Většina zemí světa řeší podobné problémy související s uchováním a ochranou hodnot světového dědictví. Jednotlivé země řeší podobné problémy.

Práce celého Výboru byla na vysoké profesionální úrovni a všichni členové výboru byli dobře připraveni.

Na jednání Výboru byly zřejmé, že členské země komunikují s Centrem světového dědictví ve smyslu operačních směrnic a zvou experty ICOMOS, popř. sdružené mise Centra světového dědictví a ICOMOS na posouzení stavebních projektů.

Pro ČR lze doporučit vytvoření speciálního týmu osob, který ČR postrádá a který by řešil na celostátní/národní úrovni nejen zasedání Výboru, ale celou agendu související s činnosti této světové organizace. Nejvhodnější by bylo, aby zřizovatelem tohoto týmu specialistů bylo MK ČR. Mezi její konkrétní úkoly by patřilo:

 • koordinace nominací a zápisů
 • reporty
 • koordinace přípravy management plánů
 • komunikace s národním zastoupením v Paříži
 • účast na jednáních a zasedání Výborů, ICOMOSu apod.
 • příprava členství České republiky ve Výboru
 • příprava a přijetí reprezentantů ICOMOS, WHC a dalších organizací.

Vzhledem k připravovaným změnám členů ve Výboru v příštím roce, stojí za zvážení zájem České republiky o toto členství. V případě takovéhoto rozhodnutí lze považovat vytvoření speciální skupiny osob zabývající se celoročně agendou UNESCO za nezbytné.