Účastník: Mgr. Lada Pekárková (Králová)

Termín: 21. června – 2. července 2007

Cíl: Christchurch, Nový Zéland

Účel: Účast na zasedání Mezivládního výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví

Komunikace: angličtina, francouzština (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

Zprávu zpracovala: Mgr. Lada Pekárková (Králová), oddělení koncepce, koordinace projektů, kultury a cestovního ruchu MHMP-OKP

Dne: 24. 7. 2007

 

Úvod:

Zástupci ČR se zúčastnili 31. zasedání Výboru světového dědictví (World Heritage Committee) ve funkci pozorovatele (ČR není v současnosti členem Mezivládního Výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví):

Složení delegace České republiky:

   • JUDr. Martin Zídek (MK ČR)
   • Ing. arch. Věra Kučová (NPÚ)
   • Ing. Martina Pásková (MŽP ČR)
   • Mgr. Lada Pekárková (MHMP-OKP)

Výbor světového dědictví se skládá ze zástupců 21 států, které přistoupily k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a které byly zvoleny na Valném Shromáždění zástupců smluvních států.

Současné složení Výboru (státy): Benin, Kanada (Rapporteur), Chile, Kuba, India, Izrael, Japonsko, Keňa, Kuvajt, Litva, Madagaskar, Mauritius, Maroko, Nizozemí, Nový Zéland (předseda), Norsko, Peru, Španělsko, Korejská republika, Tunisko, USA.

Nejdůležitějšími úkoly Výboru jsou:

 • na základě předložených nominací jednotlivých států identifikovat kulturní a přírodní dědictví s výjimečnými světovými hodnotami, které má být chráněno na základě Úmluvy a zapsáno na Seznam světovýho dědictví;
 • sledovat stav péče památek zapsaných na Seznam světového dědictví, ve spolupráci se smluvními státy, rozhodovat, které památky zapsané na Seznam světového dědictví mají být zapsány nebo vyjmuty ze Seznamu památek v ohrožení, a rozhodnout zda má být památka vyškrtnuta ze Seznamu světového dědictví;
 • zvážit požadavky na mezinárodní pomoc z Fondu světového dědictví.

Kompletní informace o 31. zasedání lze nalézt na http://www.31whc.org .

Poznámka: Ve zprávě je odkazováno na rozhodnutí Výboru světového dědictví, jejichž znění lze nalézt na webových stránkách Centra světového dědictví UNESCO: http://whc.unesco.org/.


Časový průběh cesty:

čtvrtek 21. 6. 2007

 • 18:25 odlet z Prahy do Christchurch (přestupy: Londýn, Bankok, Sydney)

 sobota 23. 6. 2007

 • 15:00 – 16:00 přílet do Christchurch na Nový Zéland a ubytování v hotelu
 • 14:30 – 17:00 Powhiri a zahajovací ceremoniál na radnici
 • 18: 15 zahajovací večeře v Airforce World

neděle 24. 6. 2007

 • 9:00–18:30
  • zahájení 31. zasedání Výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví (World Heritage Committee) v Christchurch Convention Center (jménem generálního ředitele Koïchiro Matsuury promluvil zástupce Marcio Barbosa)
  • žádosti o status pozorovatele (schválení účasti mezinárodních vládních i nevládních organizací či neziskových institucí);
  • ustavení časového harmonogramu celého zasedání World Heritage Committee;
  • zpráva „rapporteura“ (prof. A. Gillespie, Nový Zéland) z 30. zasedání Výboru ve Vilniusu v roce 2006;
  • zpráva o činnosti Centra pro světové kulturní a přírodní dědictví - World Heritage Centre a jeho naplňování rozhodnutí Výboru v daném období, zprávy ICOMOS a IUCN (např. umístění loga na internetu: http://whc.unesco.org/en/emblem/, upozornění na podmínky jeho užití);
  • zpráva Výboru o jeho činnosti pro 16. zasedání „valného shromáždění zástupců smluvních států (General Assembly of State Parties) v říjnu 2007 v Paříži;
  • prezentace programu podporující světové památky v oblasti Pacifiku (World Heritage Programme for the Pacific) – založení programu na podporu států v této oblasti, přípravy jejich nominací památek, péče o stávající kulturní a přírodní dědictví;
  • zpráva African World Heritage Fund – informace o podpoře fondu řadou států světa.

Velký tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví

  • vliv klimatických změn na světové kulturní a přírodní dědictví
  • strategie pro minimalizaci rizik z katastrof postihujících světové památky
  • doporučení Výboru zahrnout strategie do Management planu
  • předvídání a zvládání dopadů klimatických změn, strategie pomoci státům při implementaci přiměřených kroků…
  • diskutovaný dokument: Policy Document on the Impacts of Climate Change on World  Heritage Propertie
  • lokality, které jsou nejvíce ohrožovány klimatickými změnami by měly být zařazovány na Seznam svět. památek v ohrožení
 • výsledek setkání expertů o „benchmarků“ a o kapitole IV Směrnic (Operational Guidelines)

  Při umísťování či vyjímání ze Seznamu míst v ohrožení se využívají tzv. benchmarky, určité podmínky, která daná země má splnit, aby byly zachovány hodnoty místa, pro které bylo na Seznam světového dědictví umístěno. Jsou to určité mezníky, body, podmínky, které jsou návodem postupu při umísťování na či ze Seznamu světových památek v ohrožení. Jejich formulace je velice citlivou otázkou, protože World Heritage Center tyto benchmarky kontroluje a posuzuje jejich plnění.

  Původní návrh materiálu byl velice diskutován a nakonec značně pozměněn. Dosud používaný termín „benchmarks“ byl nahrazen termíny „žádoucí stav památky“ („desired state of conservation“) a „nápravná opatření“ („corrective measures“). Výbor následně ve svých rozhodnutí tyto nové termíny používal na místo „benchmarků“. Aby došlo k jasnějšímu rozhodování o umístění či vyjmutí památek na/ze Seznamu památek v ohrožení, měly by členské státy ve svých zprávách o stavu památek komentovat tzv. žádoucí stav památek.

  Státy by také měly ve spolupráci s IUCN a ICOMOS vypracovat u svých památek krátký popis „outstanding universal values“, který by byl využíván při reaktivních monitorovacích misích a při pravidelném monitoringu. Tento bod se týká
  i hlavního města Prahy.

Tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví v ohrožení - památek umístěných na seznam List of World Heritage in Danger

V tomto tématickém bloku se projednával stav jednotlivých památek/míst, přičemž se tento blok rozdělil na přírodní a kulturní dědictví. Základní seznam přírodních a kulturních památek byl
na začátku rozdělen do 3 základních skupin:

 • památky přímo navrženy na Seznam míst v ohrození (List in Danger) - o těchto památkách probíhala velká diskuse;
 • památky, které mají zůstat na Seznamu světového dědictví ovšem má být o nich diskutováno - konkrétně diskutováno o znění návrhu – doporučení UNESCO;(v této kategorii byla diskutováno Historické jádro Prahy)
 • památky u nichž se návrh – doporučení UNESCO schvaluje bez diskuse.(do této kategorie patřilo také Historické jádro města Český Krumlov).

Seznam světového dědictví v ohrožení obsahuje jak přírodní tak i kulturní památky, u kterých dochází k ohrožení jejich outstanding universal value, tedy hodnoty, pro kterou byla místa zapsána na Seznam světového dědictví. Cílem tohoto umístění na Danger List je podpořit uchování těchto míst a předejít ohrožení jejich integrity. Více v Sekci IV B, odst. 190-191 Směrnice („Operational Guidelines) z roku 2005.
Nejvíce ohrožených přírodních památek zapsaných na seznam UNESCO se nachází na území afrických států (především v Demokratické republice Kongo), kulturní památky ve stavu ohrožení jsou ve větší míře v oblasti tzv. Asia Pacific (Afghánistán, Irán, Pákistán…), na území arabských států (Irák, Egypt…), ale také v Evropě a Americe.
Výbor světového dědictví na základě „zlepšení stavu péče o památky“ rozhodl o vyškrtnutí 2 míst ze Seznamu světového dědictví v ohrožení ( List of World Heritage in Danger), a to konkrétně: Národního parku Everglades (USA – Florida, zápis na Seznam svět. památek v r. 1979, zápis na Seznam svět. památek v ohrožení v r. 1993), Río Plátano Biosphere Reserve (Honduras, zápis na Seznam svět. památek v r. 1982, zápis na Seznam svět. památek v ohrožení v r. 1996).

Poznámka: Kromě zástupců států, jež jsou členy výboru, nemají zástupci jiných zemí bez vyzvání možnost zúčastnit se diskuse v průběhu celého zasedání. Pouze v případě, že Výbor v průběhu projednávání dané památky vyzve zástupce státu k zodpovězení položených otázek, mají členové dané národní delegace právo vystoupit a promluvit na zasedání.

pondělí 25. 6. 2007

 • 9:00–19:00   -    pokračování v tématickém bloku Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví v ohrožení- památek umístěných na seznam List of World Heritage in Danger

Výbor světového dědictví na základě „zlepšení stavu péče o památku“ rozhodl o vyškrtnutí Královského paláce Abomey (Benin), které bylo zapsáno na Seznam svět. památek v ohrožení v roce 1985 poté, co bylo poničeno tornádem v r. 1984; a Údolí Kathmandu (Nepál, zápis na Seznam svět. památek v r. 1979, zápis na Seznam svět. památek v ohrožení v r. 2003).
Z diskutovaných případů v Evropě byl pravděpodobně nejsledovanější Údolí Labe v okolí města Drážďany, které bylo na Seznam světových památek v ohrožení umístěno v minulém roce a na Seznam světových památek zapsáno v r. 2004 jako výjimečná kulturní krajina, jejíž význačná barokní scenérie a předměstí se zahradami tvoří umělecký celek v údolí řeky Labe. Německo bylo požádáno, aby nalezlo alternativní dopravní řešení než v současnosti navrhovaný dálniční most přes řeku Labe. Na zasedání byly představeny další možné způsoby dopravního řešení – nový návrh mostu (tvarově jednodušší architektura) a tunel pod řekou. Výbor poskytl Německu další 4 měsíce na nalezení přijatelného řešení, které by respektovalo světové hodnoty této kulturní krajiny, a památka mohla zůstat na Seznamu UNESCO. Výbor bude o případu jednat na dalším zasedání v červnu příštího roku.

Více na: http://whc.unesco.org/en/danger/.

Během zasedání Výboru došlo k umístění 3 nových míst na Seznam svět. dědictví v ohrožení (včetně nově nominované památky Samarra). Celkově Seznam světového dědictví v ohrožení obsahuje 31 míst světového významu.

 • 19:00  Tamaki Old Christchurch Town and Pa (Maori Village) 

úterý 26. 6. 2007

 • 9:00–18:00

Tématický blok Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví - památek umístěných na seznam světového dědictví List of World Heritage

Jednání pokračovalo projednáváním stavu jednotlivých památek zapsaných na Seznam svět. památek a na Seznam světových památek v ohrožení byly nově umístěny: Galapágy (Ekvádor, zapsány na Seznam svět. památek v r. 1978 jako první světová památka UNESCO), kde bylo upozorňováno např. na prudký nárůst turistických výletních lodí a Niokolo-Koba národní park (Senegal, zapsán na Seznam svět. památek v r. 1981), národní park kolem řeky Gamby, na níž je plánována výstavba přehrady nedaleko chráněného území.

Asi nejdéle diskutovaným případem celého zasedání byla přírodní památka Arabian Oryx Sanctuary (Oman, zapsáno na Seznam svět. památek 1994). V podkladových materiálech byla památka navržena k vyškrtnutí ze Seznamu svět. památek, popř. k jejímu zápisu na Seznam památek v ohrožení. Do diskuse byli vyzváni i představitelé Ománu, kteří jasně požadovali vyškrtnutí své památky ze Seznamu UNESCO. Výbor byl upozorněn na rozhodnutí Ománu, kdy došlo ke zmenšení chráněného území o 90% a to bez jejich vědomí. V roce 1996 se na chráněném území nacházelo přibližně 450 arabian oryx (výjimečného druhu antilop) a jejich počet se snížil v průběhu let na 65 kusů. Členové Výboru případ pečlivě diskutovali z různých hledisek (právní otázka: požadavek státu na vyškrtnutí památky nemusí být důvodem pro jeho akceptaci) a jelikož nedošlo k nalezení společného rozhodnutí, bylo přistoupeno k tajnému hlasování členů Výboru o vyškrtnutí přírodní památky ze Seznamu UNESCO. I když výsledek hlasování rozhodl o ponechání statku na Seznamu a o hledání možných řešení jak zachránit světovou památku, po několika dnech konzultací se zástupci Ománu nebylo nalezeno žádné společné východisko. Poprvé od založení organizace UNESCO od r. 1972 došlo k vyškrtnutí světové památky, konkrétně Arabian Oryx Sanctuary, ze Seznamu světového dědictví. Výbor vyjádřil lítost nad tím, že členský stát nedokázal dostát svým závazkům a uchovat světovou přírodní památku. Výsledné stanovisko Výboru (Decision: 31 COM 7B.11), které bylo pečlivě formulováno (jedná se o vůbec první takové stanovisko v historii organizace UNESCO) je uvedeno ve své originální podobě v příloze zprávy (zde).

K případům Velké Británie - města Londýn (Tower of London a Westminster Palace, Westminster Abbey and Saint Margaret’s Church) bylo oceněno vytvoření management plánů pro obě památky do zasedání Výboru. Snahou je v tomto případě zachovat zbývající „ikonické“ pohledy na památky. Bohužel studie vizuální integrity nebyly do doby zasedání Výboru předloženy, a proto také Výbor doporučuje jejich dokončení a schválení před přijmutím jakýchkoliv dalších kroků.

 • 18:00–20:00
  • Projednávání rozpočtu a Fondu na podporu svět. dědictví (World Heritage Fund)
  • Zpráva o výsledcích auditu Centra světového dědictví UNESCO

středa 27. 6. 2007

 • 9:00–13:00

Pokračování v tématickém bloku Stav péče o přírodní a kulturní světové dědictví - památek umístěných na seznam světového dědictví List of World Heritage

V souvislosti s řadou případů uvedených a popsaných také v této zprávě Výbor apeloval na organizaci ICOMOS a Centrum světového dědictví na vytvoření metodických materiálů, které by definovaly podmínky uchování integrity světové památky. V tomto oddíle byla v souvislosti s dynamických stavebním rozvojem evropských měst diskutována otázka tzv. Vídeňského memoranda a její aplikace, která byla Centrem světového dědictví v mnoha případech navrhována jako součást rozhodnutí Výboru - např. Istanbul, Riga, Tallin, Praha, Řezno. Členové Výboru doporučili materiál dopracovat a více zpřesnit. Podobné závěry ve vztahu k Vídeňskému memorandu měla i konference v Petrohradě na přelomu ledna a února r. 2007. Z těchto důvodů byl odkaz na tzv. Vídeňské memorandum z rozhodnutích Výboru vyjmut, což bylo i v případě rozhodnutí týkajícího se historického jádra Prahy.

Historické jádro Prahy bylo na programu 31. zasedání Výboru světového dědictví v oddíle "Stav světových památek UNESCO" (dokument WHC-07/31.COM/7B.Add) jako bod jednání s diskusí. Mezi další projednávané body patřila i řada evropských měst (např. Riga, Tallin, Londýn, Liverpool, Petrohrad), kde jsou plánovány rozvojové projekty včetně výškových staveb na uzemí samotné světové památky či v jejím ochranném pásmu.

Všechny podklady o stavu historického jádra Prahy (světové památky UNESCO), které Česká republika na žádost Centra světového dědictví UNESCO zaslala v průběhu posledních měsíců, byly tímto Centrem zpracovány do přehledné zprávy, která byla (jako u dalších památek) prezentována v úvodu diskuse.

České republice bylo obecně doporučeno zvážit všechny současné i budoucí projekty na výstavbu výškových budov, a to především z pohledu možného vizuálního dopadu na výjimečné hodnoty světové památky UNESCO. Nové projekty by měly respektovat pohledovou celistvost historického jádra Prahy, výjimečnou celosvětovou hodnotu památky a významné pohledy směrem k historickému jádru a i výhledy z něj. Konkrétní projekt výstavby výškových budov na Pankrácké pláni nebyl během jednání na Novém Zélandu samostatně diskutován. V žádném z návrhů předložených Výboru se neobjevil návrh či hrozba zařazení Prahy na Seznam památek v ohrožení.

Výbor doporučil České republice vypracovat srovnávací studii ve vztahu k udržitelnému řízení historických měst. Dále ve svém rozhodnutí dále požadoval zhodnocení situace v Praze expertní misí (společná monitorovací mise Centra světového dědictví a ICOMOS), která by měla být do České republiky pozvána oficiální cestou.

Do 1. února 2008 by měla Česká republika zpracovat podrobnou zprávu o stavu péče o historické jádro Prahy, včetně studie vizuálních dopadů. Centrum světového dědictví UNESCO dále očekává informace o všech krocích, které byly podniknuty ve věci výškových staveb v Praze. Výše uvedené materiály následně předloží k posouzení Výboru světového dědictví na jeho 32. zasedání v roce 2008 v Quebecu.

V této kapitole byl projednáván též případ historického jádra Rigy (Lotyšsko), kde je plánována výstavba dalších výškových budov na levém břehu řeky Daugava. Bylo požadováno respektování studií vizuálních dopadů a zachování kompletní vizuální integrity celé světové památky. Případ má být projednáván na dalším jednání Výboru v příštím roce, ovšem s hrozbou zapsání na Seznam světových památek v ohrožení. Stanovisko Výboru v příloze: Decision: 31 COM 7B.99

Dalším sledovaným případem bylo Historické jádro města Petrohrad (Rusko). V této souvislosti byla začátkem r. 2007 uspořádána v Petrohradu mezinárodní konference. Výbor vyjádřil politování, že dosud dodané mapy neodpovídají požadavkům Výboru na pečlivé zakreslení hranic světové památky (včetně všech jejích území) a jejího ochranného pásma. Výbor požadoval dodání detailní zprávy o plánované výškové stavbě Gazpromu včetně jejího dopadu na výjimečné hodnoty světové památky a trval na zastavení procesu povolování stavby. Na závěr Výbor konstatoval, že na příštím jednání zváží možné zařazení památky na Seznam světových památek v ohrožení. Stanovisko Výboru v příloze: Decision: 31 COM 7B.102.

Diskuse týkající se památky - města Liverpool byla také velice zajímavá. V Liverpoolu je plánována výstavba Liverpoolského muzea - moderní stavby, u které byla negativně hodnocena vertikalita stavby a charakter, který nezohlednil prostředí světové památky. Stanovisko Výboru v příloze: Decision: 31 COM 7B.121.

Tématický blok: Tentative Lists of States Parties

Na tomto seznamu má ČR 14 navrhovaných památek k 29. 5. 2007:

Seznam „nových přírůstků“ Výbor přijal jako informaci, hlouběji se jím nezabýval. Výbor považuje za důležité, aby jednotlivé památky byly před svou nominací umístěny na tento indikativní seznam. Členské státy by s lokalitami umístěnými na těchto indikativních seznamech měly nakládat co nejlépe.

 • 19:30 Pacific Evening na radnici v Christchurch

čtvrtek 28. 6. 2007

 • 9:00–20:00

Tématický blok: Nominace “statků” na Seznam světového dědictví (World Heritage List)

Dle Operational Guidelines (2005) Výbor může rozhodnout, že nominované místo buď:

  zapíše
 1. na Seznam světového dědictví („properties which it inscribes on the W. H. List“) nezapíše 
 2. na Seznam („properties which it decides not to inscribe on the List“) a navržené místo nelze v předložené podobě nově již nominovat nezapíše
 3. na Seznam („properties which it decides not to inscribe on the List“) a navržené místo lze nově nominovat, ale musí dojít ke zpřesnění nominace či doplnění podkladů („properties whose consideration is referred“)  nezapíše
 4. na Seznam („properties whose consideration is deferred“) a navržené místo lze nově nominovat, ovšem až po uplynutí doby 3 let a je nutné provést větší doplnění podkladů.

V případě, že dojde k zamítnutí nominovaného místa, již nikdy nemůže toto místo být znovu nominováno. Jeho další nominace je možná pouze v případě, že je to přímo v zamítavém rozhodnutí doporučeno (popř. za jakých podmínek). Pokud dojde k zamítnutí, je možné dané místo nominovat nově pouze v případě, že došlo k definování nových hodnot, tedy nominovat na základě nových kritérií (nelze použít shodnou nominaci).

Nově zapsaná místa:

Kulturní památky:

1.    Bordeaux, Port of the Moon (Francie)
2.    Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Mexiko)
3.    Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius (Srbsko)
4.    Gobustan Rock Art Cultural Landscape (Ázerbajdžán)
5.    Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape (Japonsko)
6.    Kaiping Diaolou and Villages (Čína)
7.    Lavaux, Vineyard Terraces (Švýcarsko)
8.    Mehmed Paša Sokolović Bridge in Višegrad (Bosna a Hercegovina)
9.    Old Town of Corfu (Řecko)
10.    Parthian Fortresses of Nisa (Turkmenistán)
11.    Red Fort Complex (Indie)
12.    Richtersveld Cultural and Botanical Landscape (Jižní Afrika)
13.    Rideau Canal (Kanada)
14.    Samarra Archaeological City (Irák) + List of World Heritage in Danger!
15.    Sydney Opera House (Austrálie)
16.    Twyfelfontein or /Ui-//aes (Namibie)


Přírodní památky:

17.    Jeju Volcanic Island and Lava Tubes (Korejská republika)
18.    Primeval Beech Forests of the Carpathians (Slovensko, Ukrajina)
19.    Rainforests of the Atsinanana (Madagaskar)
20.    South China Karst (Čína)
21.    Teide National Park (Španělsko)

Mixed:

22.    Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda (Gabon)


Rozšíření:
·    Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (Švýcarsko)

Více: http://whc.unesco.org/en/newproperties/

Diskutovanou nominovanou památkou byla Samarra – archeologické město v Iráku. Bylo konstatováno, že se jedná o výjimečnou lokalitu, která splňuje všechny podmínky pro zápis na Seznam svět. dědictví, ovšem zároveň bylo upozorněno na hrozící nebezpečí vzhledem k politické situaci v zemi. Byly doporučovány 2 možnosti: „defer“ nebo „zápis památky na Seznam svět. dědictví a zároveň na List in Danger. V diskusi byli dotázáni i zástupci členského státu, zda je pro Irák akceptovatelné zapsání památky na Seznam svět. dědictví a zároveň na Seznam svět. dědictví v ohrožení. Nakonec bylo město umístěno na oba uvedené seznamy.

Na 31. zasedání Výboru bylo navrhováno k zápisu 43 nových přírodních a kulturních památek a u 2 památek rozšíření území. Celkem 9 nominovaných památek bylo před začátkem zasedání staženo z jednání Výboru členskými státy (také ČR stáhla papírny ve Velkých Losinách).

U 8 světových památek byla navrhována změna názvu; velmi diskutovanou změnou již na minulém zasedání Výboru ve Vilniusu byla změna názvu Auschwitz Concentration Camp na Auschwitz Birkenau s podtitulem German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940 –1945).

Na 31. zasedání Výboru došlo k zapsání 22 nových míst na Seznam světového přírodního
a kulturního dědictví UNESCO a k rozšíření v současnosti zapsané památky Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (Švýcarsko):

    • 5 přírodní míst
    • 16 kulturních památek
    • 1 smíšená přírodní i kulturní památka
    • rozšíření 1 v současnosti zapsaného místa.

Celkový počet zapsaných památek na Seznam svět. dědictví UNESCO činí 851 míst:
660 kulturních, 166 přírodních a 25 smíšených památek z 141 zemí světa. 184 států světa ratifikovalo Úmluvu o ochraně světového dědictví. Více: http://whc.unesco.org/en/list.

 pátek 29. 6. 2007

9:00–19:30 tématický blok: Global strategy

 • Evaluation of the Cairns-Suzhou Decision (Decision 28 COM 13.1)
 • diskuse týkající se „předkládání nominací“ jednotlivými státy vzhledem k jejich charakteru a náležitosti do daných regionů
 • existence kvóty k posouzení 45 nominací za rok, tzn. na jednom zasedání Výboru
 • výběr by měl probíhat podle následujících priorit:
   • nominace předložené zeměmi, které ještě nemají památku na Seznamu svět. dědictví,
   • nominace zemí, které mají max. 3 památky na Seznamu svět. dědictví,
   • nominace vyřazené v předchozím období z důvodu překročení limitu 45 nominací,
   • nominace přírodních památek,
   • nominace smíšených památek,
   • nominace přeshraničních / mezinárodních památek,
   • nominace zemí z Afriky, Oceánie a Karibské oblasti,
   • nominace lokalit předložených zeměmi, jež v předchozích 10 letech od ratifikace nic nepředložily,
   • nominace lokalit zemí, jež v posledních 10 a více letech nic nenominovaly,
   • pokud mají být výše uvedené priority brány v úvahu, bude datum podání a kompletnost dokumentace posuzována jako sekundární podmínka pro určení „pořadí“ mezi zbývajícími nominacemi.

V současnosti je možné předložit max. 2 kompletní nominace za danou zemi ročně, přičemž v případě předložení 2 nominací by měla být jedna z nich přírodní a jedna kulturní památkou.
Bylo rozhodnuto, že po zkušební dobu 4 let, budou moci jednotlivé státy nově předkládat maximálně 2 nominované památky, ať už přírodního či kulturního charakteru, dle svých národních podmínek, historie, geografie apod.

 

sobota 30. 6. 2007

9:00–19:00

Tématický blok: Periodic Reports – projednávány zprávy za jednotlivé regiony světa
Státy byly požádány o aktualizaci hranic jednotlivých statků a definování „outstanding universal value“ statku. Návrhy změn by měly být předloženy do 1. února 2008. Pozitivně bylo hodnoceno zorganizování workshopů či seminářů jednotlivými evropskými zeměmi (Rakousko, Polsko apod.).

Tématický blok: Working methods of the World Heritage Committee
V tomto bloku byla například projednávána otázka možnosti předkládání a hodnocení nových nominací zemí a těmi zeměmi, které jsou v daném období členy Výboru. Dle pravidel Úmluvy mohou státy zasedající ve Výboru, a tedy i rozhodující o všech nominací předkládat své vlastní nominace a sami je hodnotit.

Byla diskutována možnost zasedání nově jmenovaných členů Výborů den před zahájením příštího zasedání celého Výboru. Tohoto „před“zasedání by se mohly zúčastnit také zástupci Centra světového dědictví UNESCO a poradních orgánů. Schůzka nových členů pomůže jejím účastníkům se připravit na regulérní zasedání Výboru.

Centrum světového dědictví UNESCO informovalo Výbor o závěrech auditu, své činnosti, rozpočtu a plánu prací. V  období 2008-2009 připravuje vydání následujících publikací:

    • Směrnice pro přípravu nominací světových památek
    • Příprava Management plánů pro přírodní světové památky
    • Příprava Management plánů pro kulturní světové památky
    • Manuál turismus a světového dědictví

Závěrečné body jednání:

 • Nové složení Výboru pro příští 32. zasedání v Quebecu ve dnech 2.-10. července 2008:
 • Chairperson – Christina Cameron, reprezentant Kanady (předsedající země)
 • Místopředsedající země: Keňa, Tunis, Korejská republika, Izrael a Peru
 • Rapporteur nebyl zvolen.

 

neděle 1. 7. 2007

 • Exkurze
 • Cocktail Function – závěrečný večer zasedání Výboru

pondělí 2. 7. 2007

 • 15:00–18:30  Prezentace a přijmutí závěrečných rozhodnutí Mezivládního výboru pro světové přírodní a kulturní dědictví


Závěry z konference:

Zasedání Výboru světového přírodního a kulturní dědictví je důležitým mezinárodním jednáním, jehož výsledky se dotýkají většiny států světa. Většina zemí světa řeší problémy související s uchováním a ochranou hodnot světového dědictví.

Pro řadu evropských zemí je v současnosti velice aktuální problematikou výstavba výškových budov na území či vně území historických jader měst, zapsaných na Seznam světových kulturních památek.

Na základě zkušenosti ze složení delegace ze zástupců různých organizací v ČR (MK ČR, NPÚ, MŽP ČR, HMP) a s různým profesním zaměřením lze doporučit na úrovni ČR vytvoření speciální skupiny odborníků, která by se soustavně a intenzivně věnovala činnosti světové organizace UNESCO s důrazem na kulturní a přírodní dědictví.

Mezi jejich hlavní úkoly by patřilo např. koordinace nominací a zápisů památek; příprava zpráv za jednotlivé statky ČR; koordinace přípravy management plánů; komunikace s národním zastoupením v Paříži; účast na jednáních a zasedání Výboru, ICOMOSu; příprava členství České republiky ve Výboru; příprava a přijetí reprezentantů ICOMOS, WHC a dalších organizací.

Z výsledků zasedání Výboru plynou pro hlavní město Praha následující úkoly:

 • Do 1. února 2008 zpracovat podrobnou zprávu o stavu péče o historické jádro Prahy, včetně studie vizuálních dopadů.
 • Připravit informace o všech krocích, které byly podniknuty ve věci výškových staveb.
 • Vydefinování „outstanding universal value“ statku – krátký popis hodnot statku, který by byl využíván při reaktivních monitorovacích misích a při pravidelném monitoringu.
 • Přijetí společné monitorovací mise Centra světového dědictví a ICOMOS.