Účastník:     Ing. Aleš Kozák

Zařazení:      Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Oddělení příspěvkových organizací a grantové politiky, Finanční a grantový specialista

Účel cesty:   Stáž v Pražském domě v Bruselu (dále jen PD) byla schválena ředitelem Magistrátu hl. města Prahy dne 20. 4. 2007 v souladu s Programem stáží zaměstnanců hl. m. Prahy v zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (viz usnesení Rady  HMP č. 0602 ze dne 13. 4. 2004) 

Termín:     11. až 27. června 2007

 

Časový průběh stáže:

11. června – 15,00 odlet z Prahy do Bruselu, 18,00 ubytování v PD
12. června – představení PD a agendy kanceláře PD, příprava kanceláře pro stážisty MHMP v PD, návštěva budovy Výboru regionů, prohlídka města
13. června – setkání s účastníky kurzu Common Purpose v PD, společná diskuse
14. června – běžná agenda PD,  vyhledávání informací a kontaktů v rámci EU
15. června – setkání s českou novinářkou Ludmilou Hamplovou, běžná agenda PD

18. června – běžná agenda PD, setkání se zástupci MČ Praha 6, návštěva Ev. parlamentu
19. června – 10,00 Asociace secesních měst, 16,00 setkání se zástupcem Jihočeského kraje
20. června – organizování přednášky CEBRE v PD,  vyhledávání informací a kontaktů v rámci EU
21. června – běžná agenda PD,  setkání regionů V4
22. června – 10,00 Stálé zastoupení ČR při EU, běžná agenda PD

25. června –  příprava kulturní a vzdělávací akce Karlův most
26. června –  příprava kulturní a vzdělávací akce Karlův most,  18,30 přednáška a vernisáž výstavy
27. června –  odjezd z Bruselu v 8,00 autem do Prahy

Řešené úkoly:

Po seznámení se s PD a jeho aktivitami jsem jako první účastník obnovených stáží zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy v PD po dohodě s vedoucím pracovníkem PD
MUDr. Martinem Dubem připravil ve 2. patře PD kancelář pro potřeby dalších stážistů. Jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro aktivity stážistů, kteří mají k dispozici samostatnou kancelář s pracovním stolem, počítačem, tiskárnou  a scanerem.

Pracovní stáž a všechny její aktivity lze rozdělit podle druhu činností do následujících oblastí:

1. Získávání informací k projektům

Po seznámení se s celkovou strukturou Evropských institucí a jejich kompetencemi
a možnostmi, jsem se začal konkrétně zajímat o využití některých možností pro odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Strukturální fondy:

Praha jako region má pro čerpání prostředků strukturálních fondů EU pouze omezené možnosti. Je to dáno tím, že její ekonomické postavení je nad průměrem jiných regionů EU.  Z připravovaných projektů pro nové programovací období 2007 až 2013 tak pro Prahu existují dvě možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.

 1. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je zaměřený na dopravu, životní prostředí, vědecká a podnikatelská centra a na podporu malých a středních podniků.
 2. Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání především s cílem pomoci lidem při uplatnění na trhu práce a při rozvoji školství v regionu hl. m. Prahy.

Pro odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu tak lze doporučit pouze  OPPA v oblasti vzdělávání viz www.oppa.cz. Nejbližší výzvy pro předkládání projektů budou pravděpodobně na podzim roku 2007 popř. počátkem roku 2008. Pro Prahu je kontaktním místem Magistrát hl. města Prahy, konkrétně odbor fondů EU. Konkrétní jednání ohledně možného financování projektů by tedy měla probíhat se specializovanými pracovníky tohoto odboru, což lze považovat za značnou výhodu.

 

Komunitární programy:

Protože Praha vzhledem ke svému ekonomickému postavení nemůže plně využívat strukturální fondy EU, je potřeba nalézat jiné možnosti pro podporu zajímavých projektů. Lze doporučit některý z tzv. komunitárních programů Evropské komise, které jsou zpravidla koncipovány na období několika let. Každý rok se vyhlašují nové výzvy pro předkládání projektů (tzv. Calls). Pro potřeby odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu lze předpokládat využívání prostředků z následujících programů:

 1. Program kultura
  Jedná se o komunitární program Evropské komise, která vypisuje každý rok výzvy
  k předkládání žádostí o podporu kulturních mezinárodních projektů. Na národní úrovni působí tzv. kontaktní místo, kterým je v ČR Česká kancelář Culture (www.institutumeni.cz). V současné chvíli je pro potřeby odboru aktuální program Culture 2007, který navazuje na program Culture 2000. Po prostudování základních informací a konzultaci s pracovníkem České kanceláře Culture připadá v úvahu financování zejména krátkodobých projektů (1 až 2 roky), kdy příspěvek může činit max. 200 tis. EUR s tím, že je nutné spolufinancování ve výši 50 %. Aktuální  termíny podání žádostí jsou stanoveny na říjen 2007 popř. je nutné kontaktovat pracovníky České kanceláře Culture.
 2. Program celoživotního učení
  Jedná se o další program, který podporuje mj.  spolupráci institucí, dále využívání informačních a komunikačních technologií popř. šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení. Kontaktním místem je v tomto případě Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz) Pro detailní informace je potřeba kontaktovat pracovníka agentury, který se specializuje na danou konkrétní oblast.
 3. Program Media 2007
  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu by mohl najít podporu při popularizaci kultury a památkové péče prostřednictvím filmové a televizní tvorby v programu Media 2007.  Tento program se zaměřuje na podporu činností ve fázi přípravy a vývoje  audiovizuální výroby, dále na její distribuci a propagaci. Jedním z cílů programu je podporovat evropskou kulturní rozmanitost a zajistit její dostupnost pro veřejnost. Kontaktním místem je kancelář MEDIA Desk Česká republika (www.mediadesk.cz).
 4. Program Mládež v akci
  Tento program je zaměřen mj. na aktivní občanství mladých, rozvoj solidarity na přispění kvality systémů podporujících aktivity mládeže. Lze si představit projekt, který by odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s jinými organizacemi zastřešil popř. spoluorganizoval. Cílem tohoto programu je ovšem podporovat aktivní organizace při spolupráci s mládeží. Veškeré další informace a kontakty lze dohledat na kontaktním místě, kterým je Česká národní agentura Mládež (www.youth.cz).

Pro všechny druhy výše uvedených programů platí pravidlo, že výzvy jsou vyhlašovány prostřednictvím jednotlivých kontaktních míst a lze tak doporučit všem vedoucím pracovníkům, kteří mají zájem financovat některý projekt z prostředků EU, aby zajistili průběžný monitoring jednotlivých programů. Ke každému předkládanému projektu je téměř vždy nutné najít 2 až 5 dalších zahraničních partnerů (v závislosti na době trvání projektu),
a proto je vhodné začít s jejich hledáním a kontaktováním v dostatečném předstihu. Od vyhlášení výzev k termínu podání žádostí zpravidla zbývá jen velmi málo času na zpracování projektu. Z toho plyne, že by již měly být do jisté míry připraveny.

 

2. Návštěva institucí a navazování kontaktů popř. jejich udržování a rozvíjení

 1. návštěva Sdružení secesních měst (www.artnouveau-net.eu)
  Setkání se zástupcem Sdružení secesních měst proběhlo 19. června od 10 hodin přímo v budově muzea Victora Horty, který je považován za jednoho ze zakladatelů secese. Schůzky se zúčastnila Elizabeth Horth (ředitelka muzea a sdružení secesních měst)
  a koordinátorka aktivit sdružení Anne-Sophie Riffaud. Hned na počátku setkání byla zmíněna skutečnost, že se doposud nepodařilo nalézt v Praze partnera, který by ji ve sdružení reprezentoval a zastupoval. Toto sdružení bylo založeno v roce 1999 a dnes čítá 22 významných měst a institucí. Elizabeth Hort při schůzce vyjádřila naději, že se dosavadní stav změní, a že se představitelé Prahy zasadí o kvalitní a dlouhodobou spolupráci. V průběhu rozhovoru byly představeny všechny aktivity sdružení a možnosti jejich využití jak pro zástupce měst, odborníky, studenty tak i pro širokou veřejnost. Elizabeth Horth dále zmínila nový projekt pro nevidomé zájemce o secesní umění s tím, že muzeum hodlá vydat publikace pro slabozraké a nevidomé občany. S potěšením zaznamenala informaci, že Praha podobné publikace k prezentaci památek a architektury podporuje a požádala o zaslání jednoho výtisku pro inspiraci a možnou spolupráci i na této úrovni.
 2. návštěva Stálého zastoupení ČR při EU (www.mzv.cz/representationEU)
  Po
  telefonické dohodě proběhla 22. června od 10,00 schůzka s Janou Kasalovou, která pracuje pro Stálé zastoupení ČR při EU a má mj. na starosti oblast kultury a vzdělávání. Při schůzce byly diskutovány možnosti financování projektů z fondů EU, struktura a princip jejich fungování, způsoby schvalování finančních podpor a související legislativní postupy institucí EU. 
 3. kontaktování Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a  audiovizuální oblast (EACEA) Pro zaneprázdněnost konkrétního zaměstnance nemohla plánovaná schůzka proběhnout.(eacea.ec.europa.eu)
 4. kontaktování Mezinárodního centra pro urbanismus, architekturu a krajinu (CIVA) Nepřišla žádná odpověď. (www.civa.be)
 5. kontaktování správního regionu Brusel (odbor památek) Nepřišla žádná odpověď. (wwww.monument.irisnet.be)

 

3. Pomoc při zajišťování aktivit Pražského domu

V rámci stáže jsem měl dále možnost poznat celou agendu PD a příležitostně pomáhat při její realizaci. Kromě běžných administrativních činností se jednalo o přípravu kulturně společenské akce Karlův most, která se konala 26. června přímo v PD s následnou vernisáží výstavy fotografií o historii, současnosti a opravách Karlova mostu. V rámci běžné agendy PD jsem se zúčastnil pracovního setkání s účastníky kurzu Common Purpose, kterým bylo představeno zastoupení Prahy a společně se diskutovalo o aktuálních možnostech
a perspektivách jeho činností. Při této příležitosti se účastníci kurzu dozvěděli více
o problematice financování památek v Praze. Další zajímavé setkání, kterého jsem měl možnost se zúčastnit, byl rozhovor s ředitelem Odboru komunikace a tiskovým mluvčím Úřadu vlády ČR Mgr. Ondřejem Karasem. Diskuse se týkala zejména zapojení Prahy v rámci předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009. Zajímavou zkušeností byla
i schůzka s českou novinářkou Ludmilou Hamplovou (www.iHNed.cz), která se v Bruselu účastnila letní mezinárodní konference pro novináře zabývající se evropskými záležitostmi. V průběhu pobytu jsem se setkal i s několika dalšími zaměstnanci stálých zastoupení ostatních krajů ČR.

 

Troufám si tvrdit, že výše uvedená setkání více objasnila můj pohled na fungování PD a institucí v EU vůbec.

 

Závěrem:

Celkový dojem z pobytu v PD mohu hodnotit jednoznačně pozitivně. Stálí zaměstnanci PD MUDr. Martin Dub a s Ing. Linda Kopecká se mi snažili co nejvíce pomáhat, přiblížit práci v PD a zapojit mě do spolupráce. Musím konstatovat, že jejich práce, nasazení pro věc a znalost tamějšího prostředí je na vysoce profesionální úrovni.

Při mém pobytu jsem si rozšířil znalosti o fungování EU a o možnostech financování projektů z různých fondů v novém programovacím období 2007 až 2013. Nedílnou součástí stáže bylo i několik schůzek, při kterých jsem se snažil dobře reprezentovat a zastupovat Magistrát hl. města Prahy. V průběhu pobytu jsem navázal důležité kontakty, které jsou v této zprávě uvedeny a lze je využít dalšími zaměstnanci MHMP i v budoucnu. 

Osobně jsem velmi rád, že jsem se stáže v PD mohl zúčastnit a pomoci zaměstnancům PD v jejich práci.

 

Aleš Kozák

V Praze 28. června 2007