Účastníci:

 • Mgr. Bohumil černý, radní HMP
 • JUDr.Marie Widemannová, asistentka radního

Termín: 16. - 19. března 2006

Účel: Návštěva veletrhu SMT 2006 v Paříži

Komunikace: angličtina, francouzština (bez tlumočníka)

Úhrada: MHMP

 

Průběh cesty:

16. 3. 2006

11:50 přílet do Paříže

15.00 – 18:00 Veletrh SMT (M - Porte de Versailles) – prohlídka veletrhu

Jednání s panem J.B. Brosem, zástupcem starosty Paříže pro cestovní ruch a jeho asistentem panem F.Moulinem (významná prezentace - návštěva pražského stánku)

 

17. 3. 2006

9:00 – 10:00

Jednání na  českém Velvyslanectví v Paříži (15, ave.Ch.Floquet, u Eiffelovy věže) s tajemnicí pro kulturu paní M.Fajmonovou, a zástupci obchodního oddělení paní Rocher a panem Sedlákem.

10:00 – 11:00 Prohlídka Eiffelovy věže

11:30-13:00

Návštěva pařížské radnice, prohlídka reprezentačních prostor s průvodcem, setkání s panem Moulinem

14:00-15:00

Návštěva SMT – jednání se zástupci PIS, praktické otázky prezentace na veletrhu

16:00-17:30

Jednání na Českém centru (18, rue Bonaparte) s panem  Michaelem Wellner-Pospíšilem, ředitelem centra a prohlídka centra

 

18. 3. 2006

10:00 – 18:00

Prohlídka památek Paříže, se zaměřením na Státní památkový úřad, Marais, Montmantre, hřbitov na Montmantru a další objekty ve srovnání s údržbou a označením pražských památek.

 

19. 3. 2006

10:00 – 11:30

Návštěva pražského stánku na veletrhu SMT , předběžné vyhodnocení úspěšnosti prezentace

12:00 - návrat do hotelu

13:30 – odjezd na letiště CDG Paříž

Výsledky a závěry:

Účelem cesty bylo další srovnání a poznání veletrhů, tentokrát Salonu Mondial du Tourism v Paříži, významného a velmi navštěvovaného (přes 200tis.návštěvníků) veletrhu cestovního ruchu ve Francii s dlouholetou tradicí. S tím bylo spojeno jednání se zástupcem pařížského starosty pro cestovní ruch panem J. B. Brosem a srovnání podpory turismu obou měst. Další pozornost byla v souladu s působností pana radního Černého soustředěna na možnosti kulturních výměn a prezentace české a pražské kultury v Paříži a ve Francii. V neposlední řadě bylo účelem cesty srovnat úroveň služeb pro turisty v Paříži a v Praze, včetně dopravy, hotelů, značení turistických cest a objektů, úroveň péče o hřbitovy apod.

 1. Paříž je snad nejvíce atraktivní turistickou destinací na světě, na rozdíl od Prahy procento domácích turistů však převyšuje zahraniční, v poslední době efektivnost francouzské turistiky stagnuje v náporu celosvětové konkurence. Dle vyjádření zástupce starosty pro cestovní ruch pana J.B.Brose si však Paříž a Praha v turismu nekonkurují, protože koneckonců turista chce být všude a obě destinace jsou vysoce atraktivní. Pan Bros se také v tomto smyslu vyjádřil pozitivně k celoevropské spolupráci, která je v tomto ohledu možná. Město se snaží turismus všemi způsoby podporovat, jednak je zřizovatelem „Office du Tourisme et des Congres de Paris“, dále město Paříž jednak provozuje všechnu potřebnou infrastrukturu, navíc dokonce Eiffelovu věž. Podporuje rovněž mnohé kulturní akce, jejichž celý dlouhý seznam láká turisty, včetně výstav, které pořádá pařížská radnice, kongresů, sportovních událostí, představení a koncertů. Snaha o rozšíření turistického ruchu sahá až po podporu ubytování v soukromí, v sezóně, kdy se může projevovat nedostatek ubytovacích kapacit, až po podporu kongresů, workshopů, business turismu. Paříž také realizuje projekty pro odliv turistů z centra do jiných atraktivních čtvrtí. V závěru setkání pan J.B.Bros nabídl Praze spolupráci, zejména pokud jde o stálý a udržitelný turismus a další projekty, popřípadě stáže, o kterých lze jednat podle potřeb Prahy, pařížská radnice vyjádřila svoji otevřenost našim návrhům.
  V rámci OTCP pracuje rovněž oddělení pro ekonomický výzkum turismu, které je podporováno rovněž pařížskou Obchodní a průmyslovou komorou (ekonomické údaje za rok 2004 spojené s turismem jsou obsaženy v informační brožuře, která je k dispozici na SE 7).
  Město Paříž pak v rámci svého úřadu svěřuje záležitosti turismu pověřenému zástupci starosty a jeho kanceláři, odboru finančnímu a odboru pro parky, zahrady a zeleň. Turismus je pak průřezovou záležitostí, kde klíčovým řídícím odborem je odbor financí (včetně dohledu nad zřizovatelskými funkcemi). Iniciativa města Paříže na podporu cestovního ruchu sestává ze 4 hlavních os:
  • Zlepšení způsobu přijetí návštěvníků (nová informační centra v klíčových místech, úsilí o získávání mladých turistů, zlepšování internetových stránek, „partnership“ s taxislužbou, důraz na větší bezpečnost);
  • zdůraznění avantgardního, kosmopolitního a společenského ducha města (podpora velkých kulturních projektů, kreativita, design, móda, veletrhy);
  • vytvoření stálého a udržitelného turismu (vytváření partnerství v městských částech a na předměstích, nové neobvyklé okruhy pro turisty);
  • dostupnost zábavy a využití volna pro všechny (zaměření na rodinnou dovolenou, pomoc hendikepovaným občanům).
 2. Při setkání na ZÚ ČR v Paříži s paní M.Fajmonovou byly získány základní informace o působení velvyslanectví v oblasti kultury ve Francii. Rozpočet je skromný, v podstatě orientovaný jen na podporu bohemistických akcí a krajanské komunitě. Paní Fajmonová by proto uvítala jakoukoli podporu Prahy při propagaci české kultury, nicméně také odkázala na aktivity Českého centra v Paříži (viz dále), které má tuto činnost, je rovněž spravováno MZV výhradně v popisu práce. Pan radní Černý informoval o důležitých kulturních událostech v Praze a možnostech spolupráce, ZÚ ČR nabídl pomoc zejména při vyhledávání vhodných agentur, prestižních objektů v Paříži i jinde, kde by šlo prezentovat pražské sbírky, komorní tělesa apod. Pan Černý také požádal o možnost zjištění způsobů podpory kultury v Paříži. To se setkalo s velkou odezvou, neboť se připravuje jednání našich diplomatů na francouzském ministerstvu kultury ve spojení se stážemi studentů, kteří by se mohli zabývat tím, v jak jsou v Francii financována a organizována divadla, jaké formy jsou používány pro podporu umění. Předběžně bylo dohodnuto na určitém zadání spolupracovat.
  Další dva diplomaté, paní Rocher a pan Sedlák z obchodního oddělení stručně informovali o turistickém ruchu ve Francii a slíbili podávat zpětnou vazbu, například hodnocení webových stránek PIS pro francouzskou klientelu. Paní Rocher zaslala ihned do Prahy své hodnocení internetových stránek PIS, které hodnotila vysoce kladně a přispěla několika drobnými připomínkami vzhledem ke své znalosti francouzského prostředí  (připomínky byly PIS obratem sděleny).
 3. Návštěva pařížské radnice, kde probíhala zároveň výstava „Paříž ve filmu“ (volně přístupná) byla dohodnuta díky nabídce pana J.B.Brose. Na radnici malou delegaci v čele s panem radním Černým uvítal asistent pana Brose pan Moulin a poté se uskutečnila prohlídka všech sálů a prostor, postavených pro čest republiky. Zasedací sál zastupitelstva (Conseil de Paris, 163 členů) zachovává svoji historickou podobu, jen zázemí bylo modernizováno. Řada sálů slouží k přijímání protokolárních návštěv na nejvyšší úrovni, nebo k významným přednáškám, seminářům i rautům. Volební kadence je šestiletá. Až do roku 1977 stál v čele Paříže prefekt, volené zastupitelstvo a starosta Paříže byli až do roku 2001 vždy s převahou pravice, poslední období vládnou socialisté, příští volby budou v roce 2007. Starosta má 33 zástupců pro různé sféry působnosti (užší vedení), není výkonná rada, rozhoduje zastupitelstvo, které se schází jedenkrát v měsíci. V městských částech (arrondissement) je 20 volených starostů, velká Paříž je také zároveň městem i regionem. Ve Francii je v území samospráva a státní správa oddělena, takže řadu kompetencí vykonávají územní státní orgány v čele s prefektem. Celkový rozpočet představuje 6,4 miliard EUR, z toho 1,4 miliard EUR je investičních, na kulturu je věnováno 6,8 % rozpočtu provozních nákladů a 10% rozpočtu z investiční části. Paříž má 46 tisíc zaměstnanců, včetně těch, co pracují ve službách. Vlastní velká pařížská radnice má okolo 1000 zaměstnanců (údaj poskytla průvodkyně po radnici).
 4. České centrum v Paříži má velmi dobrý ohlas. Ředitel centra pan Michael Wellner-Pospíšil představil veškeré bohaté aktivity centra, které je umístěno ve čtvrti Saint-Germain v ulici Bonaparte č.18. Na to navazuje i rozběh Jazz klubu s mezinárodní účastí a návazností na další projekty, který je umístěn ve sklepě centra právě tam, kde se vždy v Paříži jazz tradičně hrál a byl proslaven mnohými kluby. Pan ředitel uvedl, že by rád kvůli blízkosti obou měst navázal kontakty s Českým centrem v Bruselu, které v současnosti vede bývalý ředitel FOK pan Polívka a také s Pražským domem v Bruselu, jehož umístění a aktivity velmi pozitivně hodnotil. Kulturní středisko nabízí skoro denně programy, má výstavní a koncertní sál, programy lze nalézt na internetových stránkách www.centretcheque.org, záběr je široký a po celé Francii, centrum spolupracuje s 39 kulturními institucemi ve Francii. Dalším projektem, který nyní centrum rozbíhá, je věnován J.A.Komenskému, výstava, která by měla mít putovat po všech evropských metropolích a má šanci získat podporu Evropské komise. Pokud by Praha měla konkrétní projekt propagace kultury v Paříži či ve Francii, lze spolupráci s centrem plně doporučit.
 5. Prohlídka kulturních památek poskytla řadu informací zejména, co do vybavenosti pro turisty. Značení památek, hlášení v Metru a autobusech je pouze francouzské, avšak velmi informativní a standardizované v příjemné formě (design), ne všechna označení jsou perfektní. Turista musí nutně využívat informačních center a řady vlastních průvodců, nabídka je široká, velká informační centra jsou nově instalována u Opery Garnier (v samém centru města). Přes veškerou snahu o modernizaci mnohá místa působí již zanedbaně, na nové investice se nyní příliš nedostává. Zajímavá byla návštěva hřbitova na Montmartru, kde je pochována řada slavných spisovatelů a umělců, u hřbitova je přehledný plánek a svědčí o trochu jiné kultuře, působí více stroze, navíc někdy v dávnější minulosti byla nad hřbitovem vybudována komunikace, a to těsně nad vrcholky hrobek, což je pro nás velmi neobvyklá záležitost.
 6. Nedělní návštěva na SMT přinesla pozitivní zjištění o velmi silné návštěvnosti stánku Prahy (objevily se již potíže s dostatkem propagačních materiálů). Stánku věnoval mimořádnou pozornost rovněž ředitel výstavy, který konstatoval jako se stává všude, že jde o nejlepší stánek a prezentaci z celého veletrhu. Do jisté míry se projevil nezájem Czechtourismu o SMT, přestože má v Paříži zastoupení, návštěvníci postrádali materiály k celé ČR, jež mohly být alespoň v omezené míře poskytovány, pokud by Czechtourism s PIS lépe spolupracoval.

Úkoly: 

MHMP-OKP (PIS) – prověřit v návaznosti na poznámky paní Rocher informační stránky PIS (31/03/06)

MHMP-OKP, SE7 (Widemannová), PIS (Nováková)  - v návaznosti na návrhy pana J. B. Brose připravit a zaslat do Paříže rámcový návrh na možné společné projekty (15/04/06)

MHMP-OKP, SE7 (Widemannová) – připravit stručné zadání (otázky) pro základní zjištění, týkající se správy a řízení kulturních zařízení v Paříži, systému grantové politiky apod., které budou zaslány p.Fajmonové na ZÚ ČR Paříž (7/04/06)

MHMP-OKP – připravit okruhy nabídky pražské kultury pro Paříž (31/05/06)