Účastníci:

  • JUDr. Lenka Danielisová,ředitelka odboru legislativního a právního MHMP, 
  • Mgr. Iva Palcrová,  vedoucí oddělení soukromého práva LEG MHMP, 
  • Mgr. Radana Lišková, právnička odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP

Termín:  18.6. – 19.6.2008

Cíl: Brusel – Belgie

Účel: Konzultace problematiky poskytování grantů v oblasti kultury se zástupci Evropské Komise

Zprávu zpracovala: Mgr. Radana Lišková

 

Časový průběh cesty :

středa 18.6.2008

8,35 hod. – odlet z Prahy

10,05 hod. – přílet do Bruselu

Následně ubytování v hotelu.

V odpoledních hodinách se zástupci hl. m. Prahy sešli s Ing. Petrem Križanem, ředitelem odboru veřejné podpory

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zprostředkoval jednání se zástupci Evropské komise.

V 16,00 hod. proběhlo samotné jednání v sídle Evropské komise.

čtvrtek 19.6.2008

14,50 hod. – odlet z Bruselu

16,20 hod. – přílet do Prahy

Závěry, které vyplynuly z jednání :

K diskutovanému tématu  EK důrazně doporučila zavést u přidělování jednotlivých grantů systém bodového hodnocení, který bude transparentní  a nediskriminační a udělení každého grantu bude tzv. změřitelné, i s tou výhradou, že přidělování bodů za splnění jednotlivých zvolených kriterií bude nevyhnutně založeno na určitém subjektivním prvku, zejména  pokud jde o  uměleckou hodnotu jednotlivých projektů. Dotace na vstupenku byla zástupci EK hodnocena pozitivně, její praktická aplikace je ověřena ve Španělsku, kde se používá plošně. Pokud by měla být z nového grantového schématu vyřazena, pak před jeho schválením  příslušnými orgány hl. m. Prahy doporučuje EK jednotlivé kroky jeho tvorby s nimi průběžně konzultovat, následně požádat i o formální finální konzultaci a schválení, což lze chápat jako mimořádně  vstřícné gesto. EK dosud neřešila problematiku podpory kultury v žádné členské zemi Evropské unie. 

V závěru jednání vyplynulo, že pokud hl. m. Praha zaručí všem žadatelům o grant spravedlivý proces, což spatřuje EK právě v zavedení bodového systému a nastavení delšího časového období pro granty (minimálně na 4 roky, lépe na 6 let s postupným uvolňováním) a podaří se vyřešit stažení stížnosti pana Kratochvíla, nebude se EK touto problematikou nadále z procedurálně formálního hlediska zabývat. Je ovšem ochotná poskytnout hl.m. Praze značný argumentační komfort pro potenciální budoucí „nespokojence“ tím, že vydá pozitivní stanovisko k rozumně nastavenému systému finanční podpory v kultuře s tím, že by rovněž odpadl problém ohledně notifikace z hlediska veřejné podpory.