Země: Finsko

Město: Helsinky

Termín: 13. - 16. května 2009

Účel cesty: Realizace kulturní prezentace hl.m. Prahy v Helsinkách

Účastník: Mgr. Zdenka Vylitová, koncepční specialistka v oblasti kultury - OKP MHMP

Úvodní informace

Z rozhodnutí představitelů hl.m. Prahy a v dohodě s Velvyslanectvím České republiky ve Finsku – Helsinkách (VV) zahájil OKP MHMP koncem února tohoto roku přípravu kulturní části Dnů Prahy v Helsinkách (za původně plánovanou kulturní prezentaci ve Stockholmu). Podmínky k realizaci kulturního programu v polovině května 2009 v Helsinkách byly zajišťovány v přímé spolupráci s VV, které dojednávalo akci s helsinskou radnicí.

Sjednaný dvoudenní kulturní program Dnů Prahy v Helsinkách, sestavený z úvodního koncertu „Baroko a jazz“ v provedení smyčcového orchestru Virtuosi di Praga a sólisty Jiřího Stivína, vystoupení jazzového uskupení JOSEF VEJVODA TRIO a loutkového představení divadla Minor „Bruncvík a lev“, určeného dětem i dospělým, měl být slavnostně zahájen úvodním koncertem 14. května 2009 za účasti primátora hl.m. Prahy, starosty Helsinek a velvyslance ČR ve Finsku. Oproti tomu byl OKP MHMP dne 6. května 2009 písemně informován OZV MHMP, že z důvodu nepřítomnosti primátora hl.m. Prahy na zahájení Dnů Prahy v Helsinkách se helsinská radnice rozhodla zahajovací koncert i následnou společenskou akci zrušit. Vzhledem k tomu zaslal OKP MHMP 7. května omluvné dopisy dotčeným umělcům a neprodleně zařídil všechny související záležitosti.

Průběh akce

Zbývající program se uskutečnil dle plánu 15. května formou jednodenní kulturní prezentace Prahy v Helsinkách. Odpolední představení loutkového divadla MINOR „Bruncvík a lev“ ve Studiu Krunikka, po uvítání pražského souboru, hostů i návštěvníků divadla manažerkou studia, oficiálně zahájil velvyslanec ČR ve Finsku-Helsinkách ing. Vladimír Kotzy. Působivé a efektní představení s živou muzikou, hrané v anglickém jazyce, bylo dospělými i dětskými návštěvníky přijato velmi příznivě. Přiblížilo divákům nejen hrdinský příběh ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska, ale působivě prezentovalo Českou republiku, její hlavní město Prahu i proslulý Karlův most. Po představení se s ředitelem divadla Minor, herci i muzikanty setkali k poděkování a přátelskému rozhovoru pan velvyslanec Kotzy, II. tajemník Mgr. Lubomír Bažant a zástupci helsinského studia.

Večerní program se uskutečnil v jazzovém klubu Storyville za účasti pana velvyslance a všech ostatních českých diplomatů (rada a zástupce velvyslance, I. tajemník, II. tajemník, atašé). Koncert jazzového uskupení JOSEF VEJVODA TRIO si uváděl v angličtině sám zakladatel tria, špičkový bubeník, skladatel a dirigent Josef Vejvoda, na programu byly jeho vlastní skladby. Návštěvníci klubu sledovali se zájmem dvouhodinovou prezentaci pražského jazzového tria, jednotlivé skladby a především sólová vystoupení bubeníka i ostatních muzikantů odměňovali potleskem. V přestávce pozdravil muzikanty pan velvyslanec Kotzy, který se za účasti ostatních diplomatů setkal s muzikanty i po vystoupení rovněž k poděkování a krátkému rozhovoru.

Časový harmonogram

St. 13.5.     Dopoledne odbavení na pražském letišti a odlet z Prahy, ve 14.40 hod. přílet do Helsinek. Z letiště odjezd na VV k úvodnímu setkání s panem velvyslancem za přítomnosti pana Bažanta a atašé ing. Oldřicha Laciny. Poté odjezd do centra města, jeho krátká pěší prohlídka za doprovodu pana Bažanta, doprava do hotelu Rivoli Jardin + ubytování.

Čt. 14.5.    Dopoledne jednání s panem Bažantem k organizačnímu zajištění akce. Odpoledne přílet jazzového tria, přeprava na velvyslanectví k setkání s panem velvyslancem, ubytování v hotelu. Následně opožděný přílet divadelní skupiny, přeprava do helsinského divadelního studia, jednání s manažerkou a techniky studia, prohlídka prostor, vybalení materiálu a nástrojů, dohoda ke zkouškám i představení, pak přeprava divadelní skupiny do hotelu k ubytování. Večer s jazzovým triem návštěva klubu k prohlídce a dojednání zkoušky a vystoupení 15.5.

Pá 15.5.    Dopoledne technická příprava v divadelním studiu a dvouhodinová prohlídka Helsinek za doprovodu asistentky z VV, odpoledne herecká zkouška ve studiu. Od 18.00 hod. loutkové představení divadla MINOR, ve 20.00 hod. koncert jazzového tria Josefa Vejvody.

So 16.5.    Ráno v hotelu vyřízení účtů za ubytování kulturní skupiny - kontrola a převzetí originálu dokladů o platbě. V 10.00 hod., za doprovodu pana Laciny, odjezd se všemi účastníky, zavazadly i materiálem do městečka Porvoo k prohlídce staré části obce s dochovanými uličkami s původními dřevěnými domy a dalšími pamětihodnostmi. Po prohlídce přeprava na letiště do Helsinek, odbavení celé skupiny i materiálu a odlet z Helsinek, v 18.00 hod. přílet do Prahy.

Zhodnocení akce

Jak je uvedeno výše, byl zahajovací den prezentační akce s úvodním koncertem a oficiálně-společenskými aktivitami několik dní před jejím zahájením zrušen. Z tohoto důvodu byla akce realizována formou jednodenní a zcela jednostranné prezentace české-pražské kultury ve finských Helsinkách. Byla připravována a uskutečnila se v přímé spolupráci s VV, jehož finanční i personální spoluúčast na celé akci byla značná (transfery a místní přeprava, prohlídka Helsinek a městečka Porvoo, předjednání ubytování a programových míst, doprovod skupin a účast zástupců VV na programu apod.). Mimořádná byla podpora pana velvyslance. Ing. Kotzy se osobně věnoval všem členům kulturní delegace a účastnil se odpoledního i večerního programu akce. Programové aktivity redukovaného programu, který prezentovala patnáctičlenná kulturní skupina, se uskutečnily ve sjednaném rozsahu, na velmi dobré úrovni a za zájmu návštěvníků.

Participace helsinské radnice na akci zahrnovala pouze úhradu pronájmu divadelního studia. Zřetelná byla absence jakékoliv centrální propagace pražské prezentace, jejíž zajištění radnice přislíbila, a dále neúčast jak představitelů radnice, tak zástupců kulturního odboru. Zrušení všech aktivit zahajovacího dne ze strany helsinské radnice a její minimální podíl na realizaci akce nezakládá důvod ke kulturní výměně.

V Praze dne: 27.5. 2009

Mgr. Zdenka Vylitová

Podrobrý program akce ZDE