Istanbul, Turecko, 2.-18.5.2011

V tomto roce se práce na dlouhodobém archeologickém projektu v komplexu bývalých katedrálních chrámu Byzantské říše, společně řízený Dr. Kenem Darkem (Reading, UK) a Dr. Janem Kostěncem, soustředily jak na dokončení průzkumů v Hagia Sofia (plánována je ještě jedna sezóna na r. 2012) tak na výzkum v bývalém chrámu Hagia Eirene a jeho bezprostředním okolí (obě stavby jsou spravovány Ayasofya Müzesi).

Vedle řady nově in situ objevených kamenických značek (významných pro poznání organizace dílen při stavbě chrámu) a fragmentů architektonické plastiky, přinesla letošní sezóna nové poznatky o freskové výzdobě opěrných pilířů Hagia Sofia (fragmenty v přízemí jihozápadního pilíře a v jihozápadní točité rampě) a také zatím v kontextu raně byzantských staveb v Istanbulu nezaznamenaných grafity rytých s velkou pravděpodobností zedníky do malty zdiva před tím, než byly povrchy stěn opatřeny finálními mramorovými obklady či omítkami. Pokud jsou tedy grafity současné s dobou vzniku obou chrámů, datují se do 1.pol. 6.st. Grafity tohoto typu se tedy nikdy pohledově neuplatňovaly. Jedná se většinou o jednotlivá písmena či v některých případech i složitější monogramy, jakési „podpisy“ dělníků na jejich díle. Rozdílným typem jsou ryté grafity v maltě, které obsahují celá slova či věty. Vzhledem k jejich stáří a tomu, že se opět staly viditelnými až v důsledku odstranění obkladů nebo omítek v osmanské době, jsou grafity většinou nepříliš zřetelné.  I přesto se zdá, že většinou šlo o prosby k Bohu o pomoc (KYPIE BOEΘI...) – nejlépe zachovaný nápis tohoto typu jsme objevili v západní části Hagia Eirene. Vedle těchto nestrukturálních poznatků ozřejmila letošní sezóna také komplikovanou stavební historii jihozápadního opěrného pilíře Hagia Sofia (obsahujícího mj. mozaikovou kapli a freskami dekorovanou velkou místnost na svém vrcholu) po obnažení jeho východní stěny sejmutím novodobých omítek. Také průzkum v těsném okolí Hagia Eirene se ukázal důležitým. Byly zde zaznamenány pozůstatky dalších byzantských staveb, které chrám obklopovaly a funkčně s ním pravděpodobně souvisely.