Rada HMP svým usnesením č. 1240 ze dne 15. 6. 2020 k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s pandemií Covid-19 v oblasti kultury deklaruje příjemcům grantů roku 2020 možnost uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – grantu s tím, že o změnu veřejnoprávní smlouvy mohou požádat v termínu do 31. 8. 2020.

V řádně odůvodněných případech souvisejících s pandemií Covid-19 v oblasti kultury a umění lze požádat o některou z variant důvodu změny grantové smlouvy:

1) Prodloužení termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace)
2) Uznání částečně vynaložených nákladů na dosažení účelu smlouvy při nemožnosti dosažení účelu smlouvy
3) Umožnění částečného dosažení účelu smlouvy
4) Nerealizace projektu s částečně vynaloženými náklady,

 Usnesení RHMP č. 1240 ze dne 15. 6. 2020 ZDE

Odkaz na stažení žádosti o dodatek: https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=cf094e0b-ba19-4937-8d99-e977790d4cf8

K vyplnění žádosti je vhodná aktualizace aplikace Software602 Form Filler: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/