HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY hl.m. Prahy č. 896 ZE DNE 21. 6. 2011 VYHLAŠUJE GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ:

 

GRANTY JSOU UDĚLOVÁNY V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍCH SKUPIN:

 

A. Víceleté granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2013 - 2016, max. 4letý grant (formulář A)

a) v objektech ve vlastnictví HMP[1]

b) v ostatních objektech

B. Jednoleté granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivé umělecké projekty realizované v roce 2012

a) žádosti nad 200 000,-Kč (formulář B1)

b) žádosti do 200 000,- Kč (formulář B2)

Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, významné projekty jednorázového charakteru, zahraniční reprezentace hl.m. Prahy a mezinárodní projekty konané na území hlavního města.

Žádosti jsou přijímány v rámci následujících oborů:

a)    divadlo

b)    hudba

c)    tanec a nonverbální umění

d)    výtvarné umění, fotografie a nová média

e)    literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)

f)    audiovizuální umění (film a video)

g)    ostatní

V oblasti filmu a videa bude město Praha podporovat pouze projekty regionálního charakteru, které mají přímou vazbu k Praze a nezískaly podporu jiných veřejných institucí/z jiných veřejných zdrojů.

Termín uzávěrky pro přijímání víceletých žádostí na podporu projektů realizovaných v období mezi 1.1.2013 do 31.12. 2016 a pro přijímání jednoletých žádostí na podporu projektů realizovaných od 1.1.2012 do 31.12. 2012 je 7. září 2011 do 18.00 hod.

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum doručení MHMP.

 

Kontaktní místo grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, 110 01 Praha 1, Jungmannova 29/34.

 

Informace o grantovém řízení i formuláře obsahující tyto zásady pro poskytování víceletých grantů jsou k dispozici:

1.    v Informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

  1. na odboru služeb veřejnosti Škodův palác - přízemí, Jungmannova 29,Praha 1
  2. na internetové stránce www.magistrat.praha-mesto.cz (Úřední deska – Granty)
  3. na internetové stránce www.magistrat.praha-mesto.cz (Dotace a granty)
  4. na internetové stránce www.kultura.praha-mesto.cz (Kultura – Granty)

 

ZÁSADY pro poskytování JEDNOLETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2012

FORMULÁŘ B1 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou nad 200 000 Kč (pdf) / (.doc)

FORMULÁŘ B2 - žádost pro celoroční kontinuální činnost/projekt s požadovanou částkou do 200 000 Kč (.pdf) / (.doc)

Vzorová smlouva

ZÁSADY pro poskytování VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2013 - 2016

FORMULÁŘ A - žádost pro víceletou kontinuální činnost/projekt (pdf) / (.doc)

Vzorová smlouva 

Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2012[1] Majetek, se kterým HMP i disponuje, tj. ten, který není svěřen městským částem.