Vymezení grantových skupin hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2009

 

Granty jsou udělovány v rámci následujících skupin:

 

A. Umělecké a kulturní projekty, včetně projektů mezinárodní spolupráce

žádosti do 200 000,- Kč (formulář A1)
žádosti nad 200 000,-Kč (formulář A2)

B. Kontinuální činnost uměleckých a kulturních subjektů (formulář B)

Žádosti o grant jsou přijímány v rámci následujících oborů:

a)    divadlo
b)    hudba
c)    tanec a nonverbální umění
d)    výtvarné umění, fotografie a nová média
e)    literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)
f)    audiovizuální umění (film a video) s výjimkou výroby filmu
g)    ostatní

Termín uzávěrky pro přijímání všech žádostí na podporu projektů realizovaných od 1.1.2009 do 31.12. 2009 je 24. listopad 2008 do 18.00 hod. V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum doručení MHMP.

Uměleckým a kulturním projektem se rozumí časově ohraničený soubor plánovaných aktivit se záměrem dosáhnout předem stanovených cílů s využitím předem určených zdrojů, zejména tvůrčích sil, odborných znalostí a dovedností, finančních, technologických a marketingových prostředků.¨
Tato skupina zahrnuje i projekty v oblasti neprofesionálního umění včetně celoroční neprofesionální umělecké činnosti.

Kulturním subjektem se pro potřeby tohoto grantového systému rozumí fyzická či právnická osoba, která poskytuje veřejné kulturní služby v souladu s § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, jako svoji převažující či hlavní činnost, a v souladu se schválenou Kulturní politikou hl.m. Prahy.

„Veřejnými kulturními službami jsou dle výše citovaného ustanovení služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně-výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti“.