Podpora kulturních akcí a projektů je poskytována hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných grantových (dotačních) programů (viz. sekce Granty).

V odůvodněných případech lze zažádat o podporu formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování podpor formou individuální účelové dotace v oblasti kultury bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1.11.2016 a revokováno usneseními Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 a č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 a č. 281 ze dne 13. 2. 2018.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 byly schváleny upravené formuláře žádostí o individuální účelovou dotaci s účinností od 1. 4. 2017. Nově je stanovena podmínka podat žádost v tištěné a elektronické podobě nejpozději do 15. dne každého měsíce, přičemž začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní od jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, kterému bude žádost předložena, v měsíci následujícím.

Termíny jednání Výboru pro kulturu naleznete zde.

  • Výbor nezasedá v měsících červenci a srpnu

Formuláře:


Elektronický formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace je od února roku 2017 nutné podat v eletronické a tištěné podobě.

Informace k elektronickému odeslání žádosti o individuální účelovou dotaci

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na MHMP. Odeslání elektronické verze žádosti se provede přímo z žádosti pomocí tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“. K odeslání je potřeba být připojen na internet. Pokud bude žádost obsahovat velké přílohy, tzn. celková velikost bude v řádu desítek MB, může samotný proces odeslání trvat o něco déle (podle rychlosti připojení k internetu).

Po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP. Soubor s informací uložte (změna v souboru). Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Odeslaná elektronická žádost se musí shodovat s žádostí tištěnou, viz čestné prohlášení. Vytištění žádosti se provádí po úspěšném odeslání elektronické žádosti. Žádost podepište a odešlete poštou či doručte osobně na podatelnu MHMP.

 

K vyplnění žádosti je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler:

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

  1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. stáhněte si a uložte formulář žádosti
  3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
  5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
  6. formulář poté odešlete stisknutím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP", poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi povinnými přílohami odeslat poštou či dát na podatelnu MHMP