Odvolání proti usnesení Rady HMP č. 514 ze dne 17. března 2015/Zastupitelstva HMP č. 5/49 ze dne 26. března 2015 schválena Zastupitelstvem HMP dne 18.6.2015

V souladu se Zásadami pro poskytování jednoletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2015, schválených usnesením Rady HMP č. 442 ze dne 18. 3. 2014, posoudil člen Rady HMP pro oblast kultury Jan Wolf oprávněnost odvolání a návrh řešení těchto odvolání předložil dne 6. května 2015 k projednání ve Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, dále jen „Výboru pro kulturu". Výbor pro kulturu souhlasil s předložením jeho návrhu na řešení odvolání k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP.

U neudělených grantů Výbor pro kulturu také souhlasil s předložením návrhu zamítnout odvolání k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP s tím, že respektuje bodové hodnocení Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, kdy není možné přiznání jakékoliv výše grantu těm subjektům, které nedosáhly stanovené hranice 65 bodů u jednoletých grantů a 75 bodů u víceletých grantů.

 

Návrh řešení všech odvolání byl schválen usnesením Rady HMP č. 1274 ze dne 2. 6. 2015 (zde)

a usnesením Zastupitelstva HMP č. 8/55 ze dne 18. 6. 2015 (zde)

 

Všechna odvolání grantového řízení roku 2015 byla jako přílohy k usnesení rozdělena do těchto skupin:

- odvolání k uděleným jednoletým grantům na rok 2015 s výslednou částkou do 200.000 Kč

  • Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1274 ze dne 2.6.2015 (zde)

- odvolání k neuděleným grantům

  • Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1274 ze dne 2.6.2015 (zde)

- odvolání k uděleným jednoletým grantům na rok 2015 s výslednou částkou nad 200.000 Kč

  • Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.8/55 ze dne 18. 6. 2015 (zde)

- odvolání k uděleným/neuděleným víceletým grantům na léta 2016 - 2019

  •  Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č.8/55 ze dne 18. 6. 2015 (zde)